تحلیل وضعیت مقالات رشته حسابداری در سال 1395
  • مباحث آموزشی
  • محمدی
  • 1396/12/29
  • 3414
تحلیل وضعیت مقالات رشته حسابداری در سال 1395

محقق می بایست پس از انتخاب محور مطالعاتی خود، پژوهش های انجام شده در سال‌های قبل را از لحاظ میزان، نوع، کمیت(تعداد مطالعات) و کیفیت مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه به تحلیل مطالعات انجام شده در رشته حسابداری در سال 95 پرداخته می شود:

لیست نشریاتی که بدین منظور مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از:

 

1) بررسی های حسابداری و حسابرسی

2) پژوهش های تجربی حسابداری

3) پژوهش های حسابداری مالی

4) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

5) پیشرفت های حسابداری

6) تحقیقات حسابداری و حسابرسی

7) تحقیقات مالی

8) دانش و پژوهش حسابداری

9) مجله دانش حسابداری

10) مطالعات تجربی حسابداری مالی

 

نمودار ذیل تعداد مقالات چاپ شده در نشریات مورد بررسی در رشته حسابداری در سال 1395 را نمایش می دهد:

 

نمودار ذیل درصد فراوانی مقالات چاپ شده در نشریات مورد بررسی در رشته حسابداری در سال 1395 در محورهای مختلف را نمایش می دهد.

همانطور که نمودار نمایش می دهد؛ محورهایی از قبیل « اطلاعات بازار، قیمت و بازده سهام»؛ «کیفت افشا و گزارشگری مالی» ؛ «هموارسازی، کیفیت و مدیریت سود» ؛  «شاخص های حسابرسی مستقل» از محورهای پرطرف‌دار می باشد که بیشترین سهم مطالعات را در نشریات مورد بررسی که لیست آن ها در قسمت قبل، ارائه شد را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر تحلیل نمودار نشان می دهد که چنانچه محقق درصدد انتخاب موضوع در یکی از محورهای فوق باشد، می بایست دقت بیشتری در زمینه انتخاب موضوع به خرج دهد تا موضوع انتخابی دارای نوآوری کافی بوده و جای کار داشته باشد.

محور « سیستم اطلاعات حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت» نیز از جمله محورهایی بوده است که در بین نشریات مورد بررسی مطالعه ای در زمینه آن انجام نشده است.  محورهایی از قبیل «حسابداری مدیریت»؛ «شاخص های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی»؛ « مباحث دینی، رفتاری و آموزشی در حسابداری» نیز از مباحثی است که درصد کمی از مطالعات در این حوزه ها کار شده است.

 

نمودار میله ای فراوانی مطالعات انجام شده در محورهای مختلف که در نشریات تحت بررسی به چاپ رسیده است نیز در ادامه به نمایش درآمده است:

 

 

 

در ادامه موضوعاتی که در برخی از حوزه ها مورد مطالعه قرار گرفته اند ارائه می گردد: 

 

حوزه حسابداری مدیریت(هزینه یابی-بودجه ریزی- مسئولیت اجتماعی- زیست محیطی):

برخی از موضوعات مقالاتی که در حوزه حسابداری مدیریت(هزینه یابی-بودجه ریزی- مسئولیت اجتماعی- زیست محیطی) در نشریات مورد بررسی  به چاپ رسیده اند به شرح ذیل می باشد:

موضوع

نشریه

ارزیابی ورتبه بندی ابعاد و مولفه های اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرکتهای آب و فاضلاب ایران

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

ایدئولوژی‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌ها

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت

مجله دانش حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات تجربی حسابداری مالی

بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان

پژوهش های تجربی حسابداری

پیش بینی نقش آتی حسابداران مدیریت

دانش و پژوهش حسابداری

تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای تحولات در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران

پیشرفت های حسابداری

نقشه های مفهومی در سیستم بهایابی

دانش و پژوهش حسابداری

 

 

حوزه مباحث دینی، رفتاری و آموزشی در حسابداری:

برخی از موضوعات مقالاتی که در حوزه «مباحث دینی، رفتاری و آموزشی در حسابداری» در نشریات مورد بررسی  به چاپ رسیده اند به شرح ذیل می باشد:

 

 

عنوان موضوع

نشریه

بررسی دلایل تغییر شغل زنان حسابدار در زاهدان

پژوهش های حسابداری مالی

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان

پژوهش های تجربی حسابداری

بررسی مقایسه ای شیوه فرایند مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و خصوصی مالزی

دانش و پژوهش حسابداری

بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

بررسی های حسابداری و حسابرسی

تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

شواهد اخیر از رفتار سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده

تحقیقات مالی

ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی‌های فردی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 

حوزه شاخص های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی:

برخی از موضوعات مقالاتی که در حوزه « شاخص های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی » در نشریات مورد بررسی  به چاپ رسیده اند به شرح ذیل می باشد:

عنوان موضوع

نشریه

اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی

ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره

در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی

مجله دانش حسابداری

تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش‌بینی شده

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

تاثیر ساختار بازار محصول برهزینه‌های حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی

مجله دانش حسابداری

ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش های تجربی حسابداری

ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره

پژوهش های تجربی حسابداری

 

حوزه رفتار چسبنده هزینه ها:

برخی از موضوعات مقالاتی که در حوزه « رفتار چسبنده هزینه ها » در نشریات مورد بررسی  به چاپ رسیده اند به شرح ذیل می باشد:

 

عنوان موضوع

نشریه

بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی

بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران

پیشرفت های حسابداری

تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره

مجله دانش حسابداری

 

 

 ------------------------------------------------------------------------

به مطلب بالا امتیاز دهید

و پیشنهاداد و نقطه نظرات خود را در خصوص مطلب بالا برای ما ارسال نمایید.

5از 5براساس 38 رای
0 ثبت نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد