پیشینه تحقیق سرمایه فکری: مروری بر تحقیقات داخل کشور
زنگانه و نادریان (1396) به بررسی رابطه بین نسبت مالکیت نهادی و میزان افشای سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تعداد 90 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی 1391 تا 1394 انتخاب .....
پیشینه تحقیق شفافیت سود: مروری بر مطالعات داخلی
فرخی و همکاران (1396) به بررسی رابطه اظهارنظر حسابرس با شفافیت سود پرداختند. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز از 131 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1393 جمع آوری گردید. روش‌های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج نشان داد که ارتباط ....
پیشینه تحقیق ریسک سیستماتیک: مطالعات داخل کشور
قالیباف و همکاران (1396) به بررسی ارتباط بین حضور زنان در هیات مدیره با ریسک سیستماتیک پرداختند. آزمون فرضیه ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات انجام شده است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران....
پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی: مروری بر مطالعات داخلی
لاری‌دشت‌بیاض و همکاران (1396) به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده برمتغیرهای کلان اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1395 است که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 184 شرکت در نمونه آماری ....
پیشینه تحقیق کارایی سرمایه گذاری: مروری بر مطالعات داخلی
امین‌پناه و همکاران (1396) به بررسی و ارزیابی تاثیر مراحل مختلف چرخه عمر و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور تعداد 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی هفت ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1394 از طریق نمونه گیری سیستماتیک ....
پیشینه پژوهش کیفیت سود: مروری بر مطالعات داخلی
سعادت و پاک‌مرام (1396) به بررسی ارتباط بین مراودات سیاسی و کیفیت سود پرداختند. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد که پس از حذف سیستماتیک 84 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که در بازه زمانی 1394-1389 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه پژوهش با استفاده.....
پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی: مطالعات داخل کشور
کارگر (1396) به بررسی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری پرداخت. جامعه آماری مدیران ارشد، مالی و کارکنان و کارشناسان مرتبط با بخش حسابداری شهرداری به تعداد 87 و به شیوه سرشماری بود. روش جمع آوری داده‌ها بر اساس پرسشنامه و دارای.....
پیشینه مطالعات داخل کشور : نرخ تورم
فرهادیان و همکاران (1396) به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تورم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اطلاعات مربوط به 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله از 1387 لغایت 1393 گردآوری و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که.....
پیشینه تحقیق استقلال حسابرس : مروری بر مطالعات داخل کشور
واصلی و همکاران (1396) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداختند. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1392 می‌باشد که از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری و از نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل فرضیات استفاده ...
هموارسازی سود: پیشینه تحقیق داخل کشور
حسینی و منافی (1396) به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و خطرسقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور با استفاده از نمونه‌ای مشتمل بر 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 744 مشاهده بین سالهای 1388 تا 1393 می باشد به آزمون فرضیه‌ها پرداختند. جهت....
پیشینه تحقیق تغییر حسابرس : مطالعات داخل کشور
میرعباسی و سرافرازی (1396) به بررسی اثر تغییر اجباری حسابرس در مقابل تغییر اختیاری حسابرس بر نقدینگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای بررسی فرضیه‌های مطرح شده، اطلاعات مالی و غیرمالی 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 با استفاده از ....
پیشینه تحقیق تخصص حسابرس در صنعت: مطالعات داخل کشور
پوراعتمادی و اشرفی (1396) به بررسی رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت پرداختند. بدین منظور از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات تعداد 112 شرکت در سال های 1389 تا 1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی های آماری.....
پیشینه پژوهش کیفیت حسابرس : مروری بر مطالعات داخل کشور
گرجی زاده و همکاران (1396) به بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. بدین منظور نمونه ای به تعداد 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش داده‌های ....
چرخه عمر شرکت : مروری بر  پیشینه پژوهش داخل کشور
اثنی‌عشری و نادری‌نورعینی (1396) به بررسی الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن پرداختند. در این راستا، داده‌های 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1394 (1192 شرکت- سال) با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها آزمون شد. برای....
معاملات با اشخاص وابسته : مروری بر پیشینه تحقیق داخل کشور
مهربانپور و همکاران (1396) به بررسی اثر روابط سیاسی شرکتها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته پرداختند. نمونۀ پژوهش شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1388 تا 1395 است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط سیاسی، بطور معناداری موجب ....
درماندگی مالی : مروری بر پیشینه پژوهش داخل کشور
گل بخش (1396) به بررسی رابطه‌ی بین درماندگی مالی و رفتار حسابرس پرداخت. تعداد ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انتخاب گردید. نتایج حاصل از فرضیه‌ها بیانگر آن است که ...
  • محمدی
  • 21 مرداد
  • 2580
پیشینه تحقیق سود تقسیمی
بهرام فر و مرادجو (1396) به بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت بر سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به منظور ازمون فرضیه‌ها نمونه‌ای متشکل از 118 شرکت درطی دوره زمانی 1386تا 1393 انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز از تکنیک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ...
ضریب واکنش سود : مروری بر مطالعات داخل کشور
افضلی و همکاران (1396) به بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت و هموارسازی سود بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. قلمرو زمانی از سال 1390 الی 1394 می‌باشد. نتایج نشان داد که سود غیرمنتظره استاندارد شده ارتباط مثبت و معنی‌داری.....
پیشینه تحقیق شرکت های با مالکیت خانوادگی
جلالی و کامرانی (1396) به بررسی رابطه بین درصد مالکیت خانوادگی شرکت ها با اجتناب مالیاتی آن ها پرداخت. نمونه آماری تحقیق شامل 90 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد درصد مالکیت خانوادگی....
پیشینه تحقیق حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی
اکبری و همکاران (1396) به بررسي رابطه فرصت هاي سرمايه گذاري و حساسيت سرمايه گذاري به جريان نقدي پرداختند. اطلاعات مالي 80 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1387 تا 1393 بررسي شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز