پیشینه پژوهش همزمانی قیمت سهام: مروری بر مطالعات خارجی همزمانی قیمت سهام
نیفار و آجیلی (2019) به بررسی رابطه ویژگی‌های مدیرعامل، عدم شفافیت حسابداری و همزمانی قیمت سهام پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل شرکت‌های غیرمالی آلمانی در طی بازه زمانی 7 ساله از سال 2008 الی 2014 ....
پیشینه پژوهش تخصص حسابرس در صنعت: مروری بر مطالعات خارجی تخصص صنعت حسابرس
لوپز و وجا (2019) به بررسی تاثیر دوره تخصص حسابرس در صنعت(تعداد سالهایی که یک موسسه حسابرسی بعنوان متخصص صنعت تلقی می‌شود) بر مدیریت سود پرداختند. محققین با استفاده از نمونه 17546 مشاهده ....
پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام : مروری بر مطالعات خارجی نقدشوندگی سهام
دنگ و همکاران (2019) به بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه پرداختند. محققین با بررسی 19939 شرکت در 41 کشور در طی بازه زمانی 2000 الی 2010 به این نتیجه رسیدند.....
پیشینه پژوهش کمیته حسابرسی: مروری بر مطالعات خارجی کمیته حسابرسی
سلطانا و همکاران (2019) به بررسی رابطه تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداختند. شاخص‌های مدنظر جهت تعیین تجربه اعضای کمیته حسابرسی شامل دوره تصدی اعضای کمیته، سن اعضا و مدیران......
پیشینه تحقیق ریسک سقوط قیمت سهام : مروری بر مطالعات خارجی
ویو و هو (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش دهد؟ محققین با بررسی 100 شرکت فعال در بخش انرژی از جمله تولید برق و معدن در چین در طی بازه زمانی 2014 الی 2016 به ....
پیشینه پژوهش سیستم حسابداری تعهدی (حسابداری بخش عمومی) : مطالعات خارج از کشور
بیسونگو و بالستروز[1] (2019) به بررسی نقش حسابداری بخش عمومی بر پایداری مالی و اثربخشی دولت پرداختند. محققین با استفاده از نمونه ای از 33 کشور عضو سازمان همکاری.....
پیشینه پژوهش توانایی مدیریت: مروری بر مطالعات خارجی توانایی مدیریت
مینگ و همکاران (2019) به بررسی رابطه توانایی مدیران و سیاست تقسیم سود در طی بحران مالی جهانی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های غیرمالی چین می‌باشد که داده‌های مربوط به بحران مالی برای سالهای .....
پیشینه پژوهش تجدید ارائه صورتهای مالی : مروری بر مطالعات خارجی تجدید ارائه صورتهای مالی
الموتاری و صالح (2019) به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی، تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل 450 شرکت امریکایی در طی بازه زمانی 2011 الی 2016 ....
پیشینه پژوهش تامین مالی : مروری بر مطالعات خارجی تامین مالی
آن (2019) به بررسی رابطه هزینه ورشکستگی و سیاست تامین مالی شرکت پرداخت. داده‌های مورد نیاز در طی بازه زمانی 1996 الی 2016 برای شرکت‌های امریکایی جمع‌آوری و در مجموع 1067 شرکت و 5255 سال– شرکت مورد ....
پیشینه پژوهش سرمایه فکری: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه فکری
کاماث (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد سرمایه فکری پرداخت. محقق با بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هند در طی بازه زمانی 7 ساله از 2011 الی 2017 به ......
پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی : مطالعات خارجی حاکمیت شرکتی
سیفتسی و همکاران (2019) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استانبول (428 شرکت) می‌باشد که پس از اعمال محدودیت‌های مدنظر، 234 .....
پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی : مطالعات خارج از کشور در حوزه کیفیت حسابرس
سلطانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. شاخص های کمیته حسابرسی شامل دوره فعالیت اعضای کمیته، سن و مدیران چندگانه ....
پیشینه تحقیق معامله با اشخاص وابسته : مطالعات خارج از کشور
هاپ و همکاران (2019) به بررسی رابطه پاداش مدیران و معامله با اشخاص وابسته پرداختند. جامعه آماری شامل 1500 شرکت غیرمالی S&P در طی بازه زمانی 2007 الی 2013 می باشد که در مجموع 2184 سال- شرکت مورد .....
پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری: مطالعات خارج از کشور « محافظه کاری »
لیو (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط پرداخت. نمونه آماری شامل شرکت های چینی در طی بازه زمانی 2005 الی 2014 می باشد که در مجموع 1738 شرکت (9046 سال- شرکت) مورد بررسی.....
پیشینه تحقیق چرخه عمر شرکت: مطالعات خارج از کشور
بودارسو و همکاران (2019) در مطالعه ای به بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت پرداختند. بدین منظور 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در طی بازه زمانی 2010 الی 2016 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها دو تحلیل جداگانه با استفاده از رگرسیونی لجستیک....
پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی: مروری بر مطالعات خارج از کشور
نوئن و همکاران (2018) به بررسی تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. محققین با استفاده از داده های سال های 2004 الی 2014 شرکت های استرالیایی به این نتیجه رسیدند که.....
حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی :مروری بر مطالعات خارج از کشور
لارکین و همکاران (2018) حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی را در بازارهای بین‌المللی مورد بررسی قرار دادند. نمونه آماری شامل 43 کشور در طی بازه زمانی سالهای 1991 الی 2014 می‌باشد که در مجموع 419318 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی در کشورهای .....
پیشینه تحقیق عملکرد شرکت: مروری بر مطالعات خارج از کشور
فرناندز و همکاران (2018) به بررسی تاثیرات ویژگی های صنعت و شرکت بر عملکرد شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ پرداختند. نمونه آماری شامل 14204 شرکت اسپانیایی در طی بازه زمانی 1995 الی 2004 می باشد. نتایج حاکی از این است ....
پیشینه پژوهش خارج از کشور : سطح نگهداشت وجه نقد
چن و همکاران (2018) به بررسی رابطه مالکیت دولتی و سطح نگهداشت وجه نقد پرداختند. محققین با استفاده از نمونه ای از شرکت های تازه تاسیس 59 کشور، نشان دادند که مالکیت دولتی ....
چسبندگی هزینه: پیشینه پژوهش خارج از کشور
لی (2018) به بررسی تاثیر انگیزه مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت‌های چینی در طی بازه زمانی 2007 الی 2016 میلادی می‌باشد. نتایج نشان داد که شرکت هایی که در مرحله واگذاری سهام به بخش خصوصی.....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز