پیشینه پژوهش داخل کشور: زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL)
نقدی (1396) به بررسی رابطه تأثیر زبان گزارشگری XBRL بر روی هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های معاملاتی پرداخت. با استفاده از روش حذف سیستماتیک 90 شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. بازه زمانی شامل یک دوره 5 ساله ( 1390- 1394) می باشد و برای تجزیه‌وتحلیل داده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و نرم‌افزار Stata12، استفاده‌شده است. نتایج .....
پیشینه پژوهش حسابداری داخل کشور: سرمایه در گردش
شمسی (1396) به بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری ۳۱۵ شرکت از شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند، حجم نمونه‌ شامل ۷۸ شرکت از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ است . یافته‌ها نشان داد که ....
مقاله انگلیسی حسابداری: سود تقسیمی
مقاله انگلیسی حسابداری: بررسی سیاست های تقسیم سود سهام برخی از بانک های خصوصی و دولتی- 2018 - Accounting
مقاله انگلیسی حسابداری: تأثیر سیاست شرکت های مشابه صنعت بر خط مشی پرداخت سود- 2018 -ScienceDirect
مقاله انگلیسی حسابداری: قدرت مدیرعامل, نظارت دولت و سود تقسیمی بانک 2016-ScienceDirect
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: هزینه سرمایه
موسوی (1396) به بررسی رابطه خوش بینی مدیران با هزینه سرمایه و سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت پرداخت. نمونه آماری شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1394- 1389 می‌باشد. به منظور بررسی فرضیه‌هااز رگرسیون چند متغیره و از نرم افزار Eviewsو STATA استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد...
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: بیش اعتمادی مدیریت
زاورتیاوا و همکاران (2018) به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیرعامل و مخارج تحقیق و توسعه پرداختند. جامعه آماری شامل 766 شرکت از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند در طی بازه زمانی 2008 الی 2013 میلادی می باشد. نتایج حاکی از این است که ....
پیشینه پژوهش حسابداری داخل کشور: هزینه یابی بر مبنای فعالیت
حاجی لو (1396) به بررسی تاثیر استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم پرداخت. جامعه آماری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و شعب آن می‌باشند. تعداد ۲۹۴ نفر با استفاده از آزمون مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. نتایج حاکی از این است که...
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: اخلاق در حسابرسی
احدی نژاد (1395) به بررسی رابطه ی ویژگی‌های اخلاق حرفه ای حسابرس (صداقت و درستکاری، استقلال و بیطرفی، صلاحیت حرفه ای، رفتار حرفه ای و رازداری) با کیفیت حسابرسی پرداخت. جامعه مورد بررسی شامل حسابداران رسمی ایران می باشد و با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 692 نفر تعیین شد که بین آنان پرسش نامه توزیع گردید. نتایج نشان داد که.....
مقاله انگلیسی حسابداری : سطح نگهداشت وجه نقد
مقاله انگلیسی حسابداری : رابطه توانایی مدیر عامل و ارزش نهایی وجه نقد- ScienceDirect - 2017
مقاله انگلیسی حسابداری :رابطه مدیریت فعالیت های واقعی و سطح نگهداشت وجه نقد 2017 -ScienceDirect
مقاله انگلیسی حسابداری :رابطه ارزش وجه نقد و محافظه کاری حسابداری: با در نظر گرفتن نقش سهامدار کنترلی 2017-ScienceDirect
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: ساختار سرمایه
لین و همکاران (2018) به بررسی رابطه توانایی مدیریت و ساختار سرمایه شرکت پرداختند. نمونه آماری شامل 108186 سال – شرکت در طی بازه زمانی 1980 الی 2015 میلادی می باشد. محققین دریافتند که شرکت هایی که توسط مدیران با توانایی بالاتر اداره می شوند.....
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: هزینه نمایندگی
مان و همکاران (2018) به بررسی رابطه مدیریت سود و هزینه نمایندگی با استفاده از داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین در طی بازه زمانی 1999 الی 2014 پرداختند. محققین دریافتند ......
مقاله انگلیسی حسابداری : کیفیت گزارشگری مالی
مقاله انگلیسی حسابداری: بررسی تاثیر اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی و پیاده سازی استانداردهای حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی - 2018
مقاله انگلیسی حسابداری: تنوع اعضای هیات مدیره و تقلب صورتهای مالی - 2018
مقاله انگلیسی حسابداری: تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران - 2017
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: کنترل داخلی
جعفری (1395) به بررسی ت‍أثیر سیستم کنترل‌های داخلی بر مدیریت هزینه (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهرداری کاشان) پرداخت. جامعه آماری پژوهش را مدیران مالی، ذیحسابان وحسابرسان دستگاه‌های اجرایی شهرداری کاشان تشکیل می‌دهند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته و در قالب سوالات بسته بوده که از دو جنبه متفاوت باسوالات یکسان به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد....
مقاله انگلیسی حسابداری : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
مقاله انگلیسی حسابداری: تحلیل مشکلات پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی - 2018
مقاله انگلیسی حسابداری: تاثیر میانجی مدیریت سود واقعی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و عملکرد شرکت با اثر تعدیلی IFRS - سال 2017
مقاله انگلیسی حسابداری: رابطه بین مدیریت سود و پذیرش IFRS در بین فرهنگها - 2017
موضوعات (فرصت های مطالعاتی) پیشنهادی حسابداری
با توجه به تحلیل مطالعات انجام شده از لحاظ کمیت،کیفیت و فراوانی پژوهش‌ها در حوزه های مختلف حسابداری، محورهایی از قبیل « اطلاعات بازار، قیمت و بازده سهام»؛ «کیفت افشا و گزارشگری مالی» ؛ «هموارسازی، کیفیت و مدیریت سود» از محورهایی است که بیشترین نسبت فراوانی مقالات را به خود اختصاص داده است
تحلیل وضعیت مقالات رشته حسابداری در سال 1395
محقق می بایست پس از انتخاب محور مطالعاتی خود، پژوهش های انجام شده در سال‌های قبل را از لحاظ میزان، نوع، کمیت(تعداد مطالعات) و کیفیت مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار دهد. در ادامه به تحلیل مطالعات انجام شده در رشته حسابداری در سال 95 پرداخته می شود:
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: ریسک سقوط قیمت سهام
رمضانی (1396) به بررسی رابطه بین اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. به این منظور تعداد 142 شرکت طی بازه زمانی 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد مدیران (با استفاده از شاخص سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد) با ریسک سقوط ......
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: حسابداری محیط زیست
میری (1396) به بررسی عوامل و موانع موثر بر اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست پرداخت. متغیرهای مستقل پژوهش شامل فشارهای تحمیلی، فشارهای تقلیدی، فشارهای هنجاری، موانع نگرشی، موانع مالی، موانع اطلاعی، موانع سازمانی، موانع مدیریتی می باشد. جامعه آماری پژوهش صنایع کوچک و متوسط (صنایع کوچک با نیروی انسانی ۱تا ۹ نفر و صنایع متوسط با نیروی انسانی ۱۰تا۱۰۰ نفر) می باشد.......
مقاله انگلیسی حسابداری : گزارش حسابرس
مقاله انگلیسی حسابداری: "بررسی اثر تعدیلی هوش هیجانی بر رابطه بین فشار شغلی و قضاوت حسابرس" - 2017

مقاله انگلیسی حسابداری: "بررسی پیامدهای تغییر گزارش حسابرس برای ارائه دهندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی" - 2017

مقاله انگلیسی حسابداری: "رابطه بین خصوصیات شخصی حسابرسان (جنسیت، تجربه و تخصص صنعت) و اظهارنظر حسابرسی" - 2017
پیشینه پژوهش حسابداری داخل کشور: بیش اعتمادی مدیریت
افتخاری (1396) به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت با اظهار نظر و تغییر حسابرس با توجه به توانایی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نمونه آماری شامل 127شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 6ساله (1389_1394) می‌باشد. به منظور سنجش فرضیه‌ها از رگرسیون ترکیبی (پنل) با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که
مقاله انگلیسی حسابداری: تامین مالی
مقاله انگلیسی حسابداری: رابطه کمیته حسابرسی مرتبط با روابط سیاسی، کیفیت سود و تامین مالی خارجی 2017
مقاله انگلیسی حسابداری: مطالعه ای بر روی هزینه های تامین مالی از طریق تامین مالی اینترنتی در شرکت های کوچک و متوسط 2017
مقاله انگلیسی حسابداری: تاثیر غیرمستقیم بیش اعتمادی مدیریت بر عملکرد از طریق ساختار تامین مالی شرکت ها 2016

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد