نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2011 الی 2020) در حوزه حسابداری اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی حسابداری اسلامی,مطالعات خارج از کشور حسابداری اسلامی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی از سال 2011 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................7
برخی از منابع مورد استفاده


ABDUL WAHAB, Muhammad Syahir et al.(2019). ACCOUNTING RECOGNITION FROM ISLAMIC PERSPECTIVE. International Journal of Business and Economy, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 11-17, sep. 2019. ISSN 2682-8359. Available at: . Date accessed: 31 mar. 2021.

Ahmad Baehaqi. M. Nur A. Birton. Fahmi Ali Hudaefi. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqasid al-Sharī‘ah. Journal of Islamic Accounting and Business Research.https://www.emerald.com/insight/1759-0817.htm

Alkali, I., Alkali, M & Aliyu, A. (2017). Islamic accounting reporting and economic development: Nigerian perspective.Accounting, 3(4), 211-220.

Amela Trokic. (2015).Islamic Accounting; History, Development and Prospects. http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF

Arif Billah, Alim Al Ayub Ahmed (2011), "Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity, a Timely Challenge", IIUC STUDIES Vol. 9, pp. 187-214

Ben Abd El Afou, R. (2017), "Knowledge of Islamic accounting among professionals: evidence from the Tunisian context", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 No. 3, pp. 304-325. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0008

Bukhari, S., Hashim, F. and Amran, A. (2020), "Determinants and outcome of Islamic corporate social responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of Pakistan", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0226

Dodik Siswantoro, Shahul Hameed Mohamed Ibrahim.(2013). SHOULD ISLAMIC ACCOUNTING STANDARD FOLLOW TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)? A LESSON FROM MALAYSIA. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol.13 No.1, April. DOI: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v13i1.1736

Hasan Mukhibad and Anisa Fitri, (2020), “Determinant of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure” in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2019, KnE Social Sciences, pages 478–489. DOI 10.18502/kss.v4i6.6620

ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تامین مالی اسلامی,ادبیات تحقیق تامین مالی اسلامی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی, اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی, ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی, آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانون گذاری؛ الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی, چارچوب نظام مالی اسلامی, معاملات حرام در نظام مالی اسلامی, شیوه های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام, نوآوری ها در تامین مالی اسلامی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی............................................................3
اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی............................................................4
ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی...........................................................6
اصول و ویژگی‌های حاکم بر سیستم مالی اسلامی.........................................7
آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانونگذاری.......................................9
الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی...............................................11
چارچوب نظام مالی اسلامی...........................................................................14
هنجاری‌های اخلاقی در بازار مالی اسلامی.......................................................15
معاملات حرام در نظام مالی اسلامی..............................................................17
مفهوم اوراق اسلامی و فرآیند انتشار آن در نظام مالی اسلامی......................22
تعریف تامین مالی خرد اسلامی...................................................................23
شیوه‌های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام..................................................23
جایگاه صکوک در تامین مالی اسلامی..........................................................24
نوآوریها در تامین مالی اسلامی....................................................................25
منابع فارسی.................................................................................................26
منابع انگلیسی.............................................................................................28
برخی از منابع مورد استفاده


استیری، روح ا... .(1387). تامین مالی اسلامی. پارک فناوری پردیس، سال پنجم، شماره 15

پهلوان، حمید و رضوی، سید روح ا.... (1386). «اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار» مدیریت پژوهشی توسعه و مطالعات اسلامی‌سازمان بورس و اوراق بهادار. گزارش پژوهشی.

پورفرج، علیرضا؛ خزایی، ایوب.(1392). بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی‌جهت تامین مالی بودجه دولت.پژوهش‌های مالیه اسلامی. سال دوم، شماره سوم، صص 26-42

حسن زاده، علی واعظم احمدیان؛ «پیش بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، س 1، ش 2، 1391.

دادگر، یدالله و سعادت فر، جواد (1386). امکان سنجی وقف پول. فصلنامه علمی-پژوهشی‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره اول

دارابی، رویا؛ اشعری، احمد.(1392). ابزارهای مالی در بازارهای مالی اسلامی. ماهنامه بورس. دی ، شماره 107

زنجیردار، مجید و سجاد ابراهیمی‌راد؛ «رابطه بین شیوه‌های تامین مالی و بازده سهام» مجله مطالعاتی مالی؛ دوره اول، ش 2، 1388.

سروش، ابوذر.(1387). تامین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی. در مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران: انتشارات اسوه.

شهیدی نسب، مصطفی؛ موسویان، سیدعباس؛ فرهانی فرد، سعید.(1396). مهندسی مالی عقود در تامین مالی خرد اسلامی‌در ایران. اقتصاد اسلامی. سال هفتم، شماره 67. صص 142-172

Alexakis, C., Pappas, V., & Tsikouras, A.; “Hidden cointegration reveals hidden values in Islamic investments” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; No.46, 2017.

Al-Jarhi, Mabid Ali. (2002). Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option. Jiddeh: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

Habib, A. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. Islamic Economic Studies, 9(2), 27–62.

Hassan, K. & Alamgir, D. (2002).Microfinancial Services and Poverty Alleviation in Bangladesh: A Comparative Analysis of Secular and Islamic NGOs. in Islamic Economic Institutions and the elimination of Poverty. Munawar Iqbal (ed). (pp.113-86). Leicester: The Islamic Foundation.

Karanshawy, H. (2007). Finance Plus: A model for the activation of microfinance and medium finance. Paper presented at the 1st International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, University Brunei Darussalam, April 17-19.

ادبیات و مبانی نظری حسابداری اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری اسلامی,حسابداری و گزارشگری مالی اسلامی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اسلامی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف حسابداری اسلامی و تاریخچه آن، اهداف حسابداری اسلامی, رویکردهای تعیین اهداف حسابداری اسلامی, اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه اسلامی, مفاهیم حسابداری اسلامی, اندازه گیری در حسابداری اسلامی؛ افشا در حسابداری اسلامی, اقدامات لازم برای پیاده سازی حسابداری اسلامی, خصوصیات حسابداری اسلامی, ضرورت استقرار حسابداری اسلامی و .... .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب


تعریف حسابداری اسلامی و تاریخچه آن....................................................................3
اهداف حسابداری اسلامی...........................................................................................4
اهداف حسابداری بانک ها و نهادهای مالی اسلامی.....................................................6
رویکردهای تعیین اهداف حسابداری اسلامی..............................................................7
اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه اسلامی....................................................................8
تشریح فعالیت های سازمان های فعال در حوزه حسابداری اسلامی.............................11
مفاهیم حسابداری اسلامی.........................................................................................12
اندازه گیری در حسابداری اسلامی...............................................................................13
افشا در حسابداری اسلامی..........................................................................................13
اقدامات لازم برای پیاده سازی حسابداری اسلامی........................................................14
خصوصیات حسابداری اسلامی.....................................................................................16
ضرورت استقرار حسابداری اسلامی...............................................................................17
مبنای اندازه گیری در حسابداری اسلامی......................................................................18
منابع فارسی.................................................................................................................21
منابع انگلیسی.............................................................................................................23


برخی از منابع مورد استفاده


آیات عظام حضرت الله بهجت و حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مجله سلمان، (۱۳۸۷). استفائات راجع به زکات شماره ۱۰۸.

باباجانی، ج و شکرخواه، ج. (۱۳۹۰). مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی، سال پنجم، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۷

باباجانی، جعفر و شکرخواه، جواد. (۱۳۹۱)."مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش ۱۷، سال پنجم، صص ۱۶۳ - ۱۹۲.

بادآور نهندی، یونس؛ پورمهری، صفر(۱۳۹۶). بررسی مفاهیم حسابداری در حسابداری اسلامی. چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بازرگان، عباس، (۱۳۹۱). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار
بزرگ اصل، م. (۱۳۸۴)، چالشهای حسابداری اسلامی، مجله ی حسابرس شماره ۳۱.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت. (2/6/1391)
جعفری لنگرودی، محمد جحفر. (۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم

حاجیان، محمدرضا (۱۳۹۰). "موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در سیستم بانکی". پروژه مطالعاتی پژوهشکده پولی و بانکی، قابل دسترس http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/montlily

دیانتی دیلمی، زهرا؛ مشهدی، سیده پریسا. (۱۳۹۵). بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران؛ از منظر خبرگان دانشگاهی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، سال پنجم، شماره دو، صص ۱۱۱-۱۳۲

رضائی پیته نوئی، یاسر؛ سلحشور، گلندام (1395). کاربرد حسابداری اسلامی در بانکداری اسلامی دوماهنامه مدیریت، ویژه‌نامه چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی. (۱۹۹۹). استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی. (۱۳۸۹). استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی، ترجمه علی اکبر جابری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی

Abdul-Rahman AR, & Sharif RA M. (2003). "An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian financial institutions" Intemational Journal of Islamic Financial Services, 5(3), 1–15.

Adnan, M. and MJ.R. Gaffikin. (1997). The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective

Ahmad, A. F., & Hassan, MK (2006).The time value of money concept". The American Joumal of Islamic Social Sciences, 23(1), 66–89.

Akhtar Aziz. (2011). "at the Islamic Financial Intelligence Summit (IFIS)". Text of speech available at: http://www.bis.org/review/r111117e. pdf?frames=0).

Aljedaibi, T. (2014). “Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The Shariah Perspective and the Case of Saudi Banks”, A thesis Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of London.

Aljedaibi, talal (2014). "Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The shariah perspective and the case of Saudi Banks", A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy.university of London.

Al-Khadash, H. A M. (2001). The accounting measurement and disclosure requirements in Islamic banks : the case of Murabahah and Mudarabah, Phd thesis, Western Sydney University.


Askary, S. and Clarke, F. (1997). Accounting in the Koranic Verses. Paper presented at Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference, University of Western Sydney, Macarthur

Baydoun, N. and Willett, R. (1997). Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information. Accounting, Commerce & Finance: the Islamic Perspective Journal, Vol. 1, No. 1 pp. 1-25.

Baydoun, N. and Willett, R. (2000). Islamic Corporate Reports, Abacus, Vol. 36, No.1, pp. 71-90. 3.

Bucheery, Raja Ali M. (2001). "True and Fairview - An Islamic perspective", thesis submitted for degree of PhD, university of Surey. Chen R(1975), "Social and Financial Stewardship". The Accounting Review, 61 (1): 1-21.

Chowdhury, M. A. M. (1999). "Resource allocation, investment decision and economic welfare: Capitalism and Islam". Managerial Finance, 250), 34-51.

Emerging market centers. (2014). "World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14". available at: * http://emergingmarkets.ey.com/worl

Financial Accounting Standard (FAS) No. 1, (2010). "General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions".Available at: http://AAOIFI.com

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 10
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش حسابداری اسلامی,مطالعات داخل کشور حسابداری اسلامی
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث حسابداری اسلامی، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری اسلامی از سال 1390 الی 1395 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه حسابداری اسلامی- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................4
منابع و ماخذ..................................................................................................9
برخی از منابع

1. احمدپور، احمد. آراد، حامد. اکبریان فرد، مریم. آراد، هدی (1391). چالش‌های بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در کشورهای اسلامی، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
2. بادآور نهندی ، یونس. حسینی، ناصح. دهقانی (1391). حسابداری اسلامی، ضرورتی برای جامعه اسلامی. اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
3. پوریانی، شیما (1392). عملکرد بورس در چارچوب اقتصاد اسلامی(ارائه پیشنهاداتی بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) مطابق با فروض اسلامی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
4. جهانی چگنی، ناهید (1395). اثر بحران مالی بر سوددهی بانک‌های اسلامی و متعارف (با تاکید بر بحران مالی 2008). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
5. حیدرنژاد رمی، سعید (1393). تعیین مبانی و مصادیق گزارشگری مالی بر مبنای فقه شیعه و بررسی دیدگاه کارشناسان مالی، حسابداری و اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
6. خرمی اجیرلو، عزیز.‌هاشمی مهربانی، سیداسمعیل. خرمی اجیرلو، فاطمه. خرمی اجیرلو، عزیز (1393). حسابداری اسلامی ونقش آن درپاسخگویی اسلامی. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی
7. داوری، طاهر (1393). مبانی نظری حسابداری اسلامی وتفاوت‌های آن با حسابداری مرسوم. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی
8. دلنواز، موسی (1391). سیستم پولی اسلامی وبحران‌های مالی جهانی: مطالعه موردی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
9. سروش، امیر (1389). سیاق، دروازه حسابداری نوین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی
10. شکرخواه، جواد (1390). مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد