نتایج: 5
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2019) در حوزه اهرم مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی اهرم مالی,مطالعات خارج از کشور اهرم مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اهرم مالی از سال 2002 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اهرم مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Ahn, S., Denis, D., and Denis, K. (2006). "Leverage and investment in diversified firms". Financ. Econ. Vol 79, pp: 317-337.

Aivazian, V.A., Y. Ge and J. Qiu. (2005). the impact of leverage on firm investment: Canadian evidence. Journal of Corporate Finance. vol. 11, issue 1-2, 277-291

Cai; jie, zhang; zhe. (2011). leverage change, debt overhang, and stock prices, research collection lee kong chian school of business,

Chen, J & S.Homes, (2005), "The Determinants of Capital Structure: Chinese Listed Companies", Economic Change and Evidence from Restructuring, PP. 11-35.

Crnigoj m, and mramor d. (2009). Determinants of capital structure in emerging european economies: evidence from slovenian firms. Emerging markets finance & trade. Vol 45.pp:72-89

Demirci, I., Huang, J., & Sialm, C. (2019). Government Debt and Corporate Leverage: International Evidence. Journal of Financial Economics. doi:10.1016/j.jfineco.2019.03.009

Dimitrov, V. and Prem, C.J. (2008), The Value-Relevance of Change in Financial Leverage Beyond Growth Assets and GAAP Earning, Journal of Accounting, Auditing and Finance, pp. 191-223

Dinlersoz, Emin and Kalemli-Özcan, Ṣebnem and Hyatt, Henry and Penciakova, Veronika, Leverage Over the Firm Life Cycle, Firm Growth, and Aggregate Fluctuations (2019-11-01). FRB Atlanta Working Paper No. 2019-18. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3492473 or http://dx.doi.org/10.29338/wp2019-18

Drobetz, W. and P.Pascal, (2007), "Capital Structure and Stock Returns: The European Evidence", Working Paper, http://papers.ssrn.com.,id=957302.

Farnklin J. S. and K. Muthsamy, (2011),“Impact Of Leverage on Firminvestment Decision”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol.: 2, Issue 4


Fosberg, R. "Capital Structure and Financial Crises", working paper, 2012,William Paterson University.

Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W., & Coffie, W. (2016). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter? International Review of Financial Analysis, 46, 140–150. doi:10.1016/j.irfa.2016.05.002

Guney, Y., Ozkan, A., and Ozkan, N. (2007). International evidence on the nonlinear impact of leverage on corporate cash holdings. Journal of Multinational financial management, 17, 45-60

Huijie B., (2010), “A Study on Leverage & Firm Investment: Chinese Evidence", Royal Institute of Technology (KTH), Master of Science Thesis, Program Economics of Innovation and Growth

ادبیات و مبانی نظری اهرم مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اهرم مالی,ادبیات تحقیق اهرم مالی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اهرم مالی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم اهرم؛ طبقه بندی اهرم ها, نحوه اندازه گیری اهرم ها؛ تحلیل تاثیرات نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی, تاثیرات مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی, رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری, رابطه اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد, رابطه اهرم مالی و توانایی مالی, رابطه اهرم مالی و رشد، رابطه اهرم مالی و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم اهرم..................................................................................3
طبقه بندی اهرم‌ها.......................................................................................3
نحوه اندازه گیری اهرم‌ها.............................................................................4
تحلیل تاثیرات نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی...........................................7
تاثیرات مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی............................................7
تاثیرات منفی و کم اهمیت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی........................8
سایر دلایل تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی.........................................10
تحلیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری........................................10
تحلیل رابطه اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد......................................12
تحلیل رابطه اهرم مالی وتوانایی/ درماندگی مالی..........................................13
تحلیل رابطه اهرم مالی و رشد.......................................................................14
تحلیل رابطه اهرم مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت..........................15
منابع فارسی.................................................................................................17
منابع انگلیسی..............................................................................................18

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
افشاری، اسداله؛ سعیدی، علی؛ رشادی، الهام.(1391). تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره سیزدهم، صص 17-29

ایزدی نیا، ناصر، رسائیان، امیر (1388). بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، صص 18-41

توکل نیا، اسماعیل؛ تیرگری، مهدی (1393). اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت. حسابداری مدیریت. سال هفتم، شماره 22، صص 35-51

توکل نیا، اسماعیل؛ فضل ا... پورنقارچی، مهران؛ حاتم، جاوید.(1393). اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی). راهبرد مدیریت مالی. سال دوم، شماره 5، صص 79-101

رهنمای رودپشتی، فریدون.(1390). اهرم‌ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه‌های ابوعلی سینا). مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره یازدهم. صص 1-32

سینایی، حسنعلی؛ نیسی، عبدالحسین. (1382). «بررسی عوامل موثر براندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های سهامی‌عام». مطالعات حسابداری، 4. 148-129.

کیمیاگری، علی محمد، عینعلی، سودابه. (1387). «ارائه الگوی جامع ساختارسرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)». تحقیقات مالی، 25، 91-108.

نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389).«بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های حسابداری مالی، 4، 35-48.

Anderson, G. (1990). “An empirical note on the independence of technology and financial structure”. The Canadian Journal of Economics, 23 (2), 693–699.

Barton, S. L. (1988). “Diversification strategy and systematic risk: another look”. Academy of Management Journal, 31 (1), 166–175.

Brealey, R. and Myers, S. (1984). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York.

Farnklin J. S. and K. Muthsamy, (2011), “Impact Of Leverage on Firminvestment Decision”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol.: 2, Issue 4.

Fazzari, S.M., Hubbard, R.G., and Petersen, B. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brooking Papers on Economic Activity, 141–195.

Ferreira, M., and Vilela, A. (2004). Why do firms fold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10 (2), 295-319.

Graham, J.R., and Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60, 187–243

Guney, Y., Ozkan, A., and Ozkan, N.(2007). International evidence on the nonlinear impact of leverage on corporate cash holdings. Journal of Multinational financial management, 17, 45-60.

Harris, Milton, and Artur Raviv, (1990), “Capital Structure and the Informational Role of Debt”, Journal of Finance 45, 321-349.

Hovakimian, G., and Titman, S. (2003).Corporate investment with financial constraints: Sensitivity of investment to funds from voluntary asset sales. NBER working paper no: 9432

Hsu, L. and Jang, S. (2008a). “The determinants of the hospitality industry’s unsystematic risk: a comparison between hotel and restaurant firms”. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 9 (2), 105–127

Hubbard, R. (1998), "Capital-Market Imperfections and Investment "Journal of Economic Literature, Vol.:36, Pp: 193-225.

Huijie B., (2010), “A Study on Leverage & Firm Investment: Chinese Evidence", Royal Institute of Technology (KTH), Master of Science Thesis, Program Economics of Innovation and Growth

Hurdle, G. (1974). “Leverage, risk, market structure, and profitability”. Review of Economics and Statistics, 56 (4), 478–485.

John, T.A. (1993). Accounting measures of corporate liquidity, leverage, and costs of financial distress. Financial Management, 22, 91–100.

Kim, C.-S., Mauer, D.C., and Sherman, A.E.(1998). The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33,305–334.

تعریف مفهومی و عملیاتی انحراف اهرم مالی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف انحراف اهرم مالی,نحوه اندازه گیری انحراف اهرم مالی


در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر انحراف اهرم مالی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی انحراف اهرم مالی، نحوه اندازه گیری انحراف اهرم مالی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تعریف مفهومی و عملیاتی اهرم مالی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف اهرم مالی,نحوه اندازه گیری اهرم مالی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر اهرم مالی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی اهرم مالی, نحوه اندازه گیری اهرم مالی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اهرم مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مطالعات انجام شده داخل کشور اهرم مالی,پیشینه پژوهش داخل کشور اهرم مالی
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث اهرم مالی در شرکتها، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اهرم مالی از سال 1394 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اهرم مالی- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................3
منابع و ماخذ................................................................................................ 12
منابع و ماخذ
1. عیوضی، مریم (1395). نقش تجارت الکترونیک در بهبود عملکرد اهرم‌‌‌‌های مالی در شرکت‌‌‌‌های صنایع غذایی عضو بورس تهران طی برنامه پنجم اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رجاء
2. احمدی گردویشه، معصومه (1396). بررسی تأثیر قدرت مدیریتی و شرکتی بر اهرم مالی شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رجاء
3. اسکندری نژاد، مینا (1396). بررسی تاثیر اهرم واندازه آن بر مدیریت سود (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران غرب، دانشگاه پیام نور استان تهران
4. آله وردی زاده، مهدی (1394). بررسی تاثیر اهرم بر هزینه‌‌‌‌های سرمایه فکری با تاکید بر نرخ بیکاری: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی کار
5. اوسطی، محمدمهدی (1395). بررسی تاثیر هزینه سرمایه واهرم مالی بر ریسک سیستماتیک با در نظر گرفتن نقش میانجی تمایلات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
6. باقرنژاد، سیدناصر (1396). بررسی تاثیر نسبت بکارگیری داریی‌‌‌‌ها و اهرم مالی بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه
7. باقری، الهام (1394). بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه (با استفاده از مدل تعدیل جزئی) شرکت‌‌‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
8. بلالی، محمدمهدی (1395). تأثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوری در ارزش سهام شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
9. حسین پور، مریم (1395). مطالعه ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
10. حسینی، سقا (1394). بررسی تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سود آوری بر قیمت سهام شرکت‌‌‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)
11. دانشگر، نازنین (1395). ارزیابی اهرم‌های مالی،عملیاتی،مرکب شرکتهای بورسی در شرایط وقوع بحران ارزی در کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
12. درزی رامندی، زهرا (1394). بررسی تاثیرات اهرم مالی (نسبت بدهی به دارائی خالص مالی) و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی پرندک
13. درودیان، نفیسه (1395). تاثیر ریسک پیش بینی نشده، نوسانات بازدهی سهام و نوسان پذیری اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌‌‌‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
...................................................
....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد