نتایج: 3
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2019) در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی تحقیق و توسعه,پیشینه تحقیق هزینه تحقیق و توسعه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه از سال 2000 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Andrin Spescha. (2017). R&D expenditures and firm growth – is small beautiful? https://doi.org/10.1080/10438599.2018.1443154

Bin Khidmat, W., Wang, M. and Awan, S. (2019), "The value relevance of R&D and free cash flow in an efficient investment setup: Evidence from Chinese A-listed firms", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 4 No. 1, pp. 95-111. https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2018-0035

Blazsek, S., Escribano, A. (2016). Patent propensity, R&D and market competition: Dynamic spillovers of innovation leaders and followers. Journal of Econometrics, PII: S0304 4076(15)00255-9.

Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., Joos, P. (2011). Accounting choice and future performance: The case of R&D accounting in France. Journal of Accounting and Public Policy, 30(2), 145-165

Chang Liu, Xuemeng Guo and Zhuojun Wang. R&D Expenses and Operating Performance in Pharmaceutical Industry. 2019 Asia-Pacific Forum on Economic and Social Development (APFESD 2019). 2019, Vol.2: 214-219.

Dolors, A. (2003). The Impact of R&D on Productivity in Uk Manufacturing. Presented at the Royal Economics Society Annual Conference.

Falk, M. (2007). R&D Spending In the High-tech Sector and Economic Growth, Research in Economics, 61 (3), 140-147

Franzen,L.Radhakrishnan ,S.(2009).The value relevance of R&D across profit and loss firm." Journal Acoounting "-28 ,16-32.

Graevenitz, G.V. and Sandner, P. (2009), “Are Advertising and R&D Complements?”, Repec, Working Paper

Gu, L., (2015).Product Market Competition, R&D Investment and StockReturns, Journal of Financial Economics, vol 119, pp:1-248

Harris, R., & Cherli, Q. (2006). Exporting, R&D and absorbtive capacity in UK establishments. University of Glasgow

Hashimoto, A., Haneda, S. (2008). Measuring the change in R&D efficiency of the Japanese pharmaceutical industry, Research Policy, 37(10):1829–1836

Ho, S. S.M., Li, A. Y., Tam, K. and Tong, J.Y., (2016), Ethical image, Corporate social responsibility, and R&D Valuation, Pacific-Basin Finance Journal, PII: S0927 538X(16)30008-7, pp: 813.

Hur, K.S.; Kim, D.H.; Cheung, J.H. (2019). Managerial Overconfidence and Cost Behavior of R&D Expenditures. Sustainability 2019, 11, 4878.

Hye-Jeong Nam.(2018). The dividend payout policy and R&D for loss firms: evidence from South Korea https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1546564

Jonce,D.(2000).The relative importance of earnings and other information in the valuation of R&Dintensive firms.Www.Proquest.com

Kagochi, J. M., & Jolly, C. M. (2010). R&D investments, human capital, and the competitiveness of selected U.S. agricultural export commodities. International Journal of Applied Economics, 7(1), 58-77.

Kang, M.; Kim, S.; Cho, M.-K. (2019). The Effect of R&D and the Control–Ownership Wedge on Firm Value: Evidence from Korean Chaebol Firms. Sustainability 2019, 11, 2986.

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق هزینه تحقیق و توسعه,مطالعات داخل کشور هزینه تحقیق و توسعه

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه های تحقیق و توسعه از سال 1396 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14

برخی از منابع مورد استفاده

ارسطو، عبدالرضا و صلاح ابراهیمی، ۱۳۹۶، بررسی اثر سرمایه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ARDL، پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

اعتباری، زهره، ۱۳۹۷، بررسی ارتباط بین مدت فعالیت مدیر عامل و بازدهی سهام بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی‌و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان

انصاری شهرنوی، مینا و جعفر ایزانلو، ۱۳۹۷، تاثیر پاداش مدیران بر جریانات نقد عملیاتی و مخارج تحقیق وتوسعه، کنفرانس ملی چشم اندازهای‌های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، کرج، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها

برزگری‌خانقاه، جمال، اخوان‌بهابادی، فاطمه، قائدی، سلیمه، زارع، امیرحسین، زارع‌حسین‌آبادی، حمید. (1396). تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری، 4(14)، 1-18.

بنائیان، ولی و صادق عابدی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر توانمندی‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش انتقال تکنولوژی، پنجمین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‌سروش حکمت مرتضوی،

پیری، پیمان؛ نگار خسروی پور و زهرا لشگری، ۱۳۹۷، تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی واقعی بر سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق توسعه، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاریوردی، معصومه؛ مجید داداشی نسب و بهزاد قربانی، ۱۳۹۷، تاثیر ارتباطات سیاسی بیش اطمینانی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی رهیافت‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

ترکشاوند، سحر؛ سید رسول حسینی و محمد خطیری، ۱۳۹۶، رابطه نسبت‌های منابع تامین مالی و شدت هزینه تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،

ترکشاوند، سحر؛ سید رسول حسینی و محمد خطیری، ۱۳۹۶، مطالعه منابع تامین مالی، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و ریسک شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،

جندقی قمی، محمد؛ زارعی اهور، علی؛ مهربان پور، محمد رضا(1396). رابطه راهبري شركتي و مخارج تحقيق و توسعه شركت‌هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه فصلنامه حسابداری سلامت،زمستان 1396 شماره2

خدادادی، ولی؛ شهناز اصل شرحانی و امیرعلی بندریان، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه‌های تحقیق و توسعه در بورس تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج، دبیرخانه دائمی‌همایش

ادبیات و مبانی نظری هزینه های تحقیق و توسعه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری مخارج تحقیق و توسعه,ادبیات تحقیق هزینه تحقیق و توسعه
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری هزینه های تحقیق و توسعه پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم مخارج تحقیق و توسعه, تعریف فعالیت تحقیق و توسعه و انواع آن در علوم مختلف, استاندارد مربوط به مخارج تحقیق و توسعه, روش های حسابداری هزینه تحقیق و توسعه؛ جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان, فرآیند چرخه عمر تکنولوژی و نقش تحقیق و توسعه در آن, تحلیل رابطه رقابت بازار محصول وو افشا هزینه تحقیق و توسعه, رابطه عملکرد شرکت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه, رابطه افشا هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام, رابطه مسئولیت اجتماعی، هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام و .... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD

فهرست مطالب

مفهوم مخارج تحقیق و توسعه و نحوه برخورد با آن.........................................................3
تعریف فعالیت تحقیق و توسعه و انواع آن در علوم مختلف.............................................4
استاندارد مربوط به مخارج سرمایه ای تحقیق و توسعه.....................................................8
روش‌های حسابداری هزینه تحقیق و توسعه......................................................................9
جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان....................................................................10
فرآیند چرخه عمر تکنولوژی و نقش تحقیق و توسعه در آن................................................11
تحلیل رابطه رقابت بازار محصول و افشای هزینه تحقیق و توسعه.....................................12
تحلیل رابطه افشای هزینه تحقیق و توسعه، رقابت بازار محصول و بازده سهام..................13
رابطه مدیریت سود، حق الزحمه حسابرس و مخارج تحقیق و توسعه..................................15
تحلیل ارتباط عملکرد شرکت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه..........................................18
تحلیل رابطه افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام..................................................19
تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی، افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام......20
منابع فارسی......................................................................................................................23
منابع انگلیسی...................................................................................................................26

برخی از منابع مورد استفاده

احدیان پورپروین، د. (1390). "رابطه شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت‌های رشدی و ارزشی". فصلنامه علمی‌و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4(12)، 89-109

اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی و بذرافشان، آمنه (1391). افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران. حسابداری مدیریت. سال پنجم. شماره 13 صص67-77

انوشه، ش. (1390)."اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های سرمایه گذاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌(OIC)" فصلنامه اقتصاد کاربردی، 2(7)، 22-38.

آقایی، محمدعلی و کاظم پور، مرتضی. (1395)، تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و تنوع پذیری محصولات بر عملکرد شرکت، دو فصلنامه حسابداری ارزشی ورفتاری، سال اول، شماره اول، صص 121-99.

برزگری خانقاه، جمال؛ اخوان بهابادی، فاطمه؛ قائدی، سلیمه؛ زارع، امیرحسین؛ زارع حسین آبادی، حمید.(1396). تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری. دوره 4، شماره 14، صص 1-18

برزگری خانقاه، جمال؛ اخوان، فاطمه؛ قاندی، سلیمه وزارع، حمید (1396). تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری، شماره 14، صص 18-1.

جانی، سیاوش (1394). تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال بیست و سوم شماره 76 صص 22-7

خانی، عبدالله، صادقی، محسن و محمدی هوله سو، مهراج. (1393). تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر بازده سهام شرکت‌های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی‌و پژوهشی حسابداری مالی. شماره 6 (21). صص 174-153.

Acosta, M., Coronado, D., & Romero, C. (2015). Linking public support, R&D, innovation and productivity: New evidence from the Spanish food industry. Food Policy, 57, 50-61 .

Ahmed, K., Falk, H. (2006). The value relevance of management’s research and development reporting choice: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy, 25(3), 231-264.

Ang, H.N., Church, K., Feng, M. (2008). Accounting Convergence of Intangibles: Value Relevance of R&D Accounting Treatment. AAA

Arx, U.v., Ziegler, A., (2008). The Effect of CSR on Stock Performance: New Evidence for the USA and Europe, Electronic copy available, pp: 8-85.

Barena, A., Rubin., A., (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders, Journal of Business Ethics, 97, pp:71-86

Brown, W.O., Helland, E. and Smith, J.K., (2006). Corporatephilanthropic practices, Journal of Corporate Finance, vol 12(5), pp: 855-877.

Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., Joos, P. (2011). Accounting choice and future performance: The case of R&D accounting in France. Journal of Accounting and Public Policy, 30(2), 145-165.

Cheng, J.-C., Lu, C.-C., & Kuo, N.-T. (2016). R&D capitalization and audit fees: Evidence from China. Advances in Accounting, 35, 39-48.

Cheng, P., Man, P. and Yi, C.H. (2013). The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality. Accounting and Finance, Vol. 53, No. 1, pp. 137–162

Cheng. Jia-Chi, Chia-Chi Lub, Nan-Ting Kuoc .(2016).R&D capitalization and audit fees: Evidence from China, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting xxx(2016) xxx˚ xxx

Cheung, Y., Jiang, P. and Tan, W., (2010). A transparency Disclosure Index measuing disclosures: Chinesse Listedcompanies, Account Public Policy29,259-280

Ciftci, M., Zhou, N .(2014). Capitalizing R&D Expenses versus Disclosing Intangible Information. Review of Quantitative Finance and Accounting.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد