نتایج: 4
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش تمرکز مشتری,مطالعات داخلی تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

امینی فرد، زینب، صالحی، مهدی. (1398). تاثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش حسابداری، شماره 1

امینی فرد، زینب،1398،تاثیر تمرکز بر مشتری و وضعیت مالی تامین کنندگان بر شرایط قرارداد وام،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

برهانی حقیقی، رضا.(1400).بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز،چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار،تهران

تکه، عطا و منتظروظیفه، اسداله و حاجی قادری، بهروز،1400،بررسی تاثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه بدهی،اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد،تهران

حاجیها، زهره؛ تقیزاده، نفیسه. (1397). تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره93

خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد؛ چراغی نیا، علی.(1396). بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی، نشریه دانش حسابداری مالی، شماره1

خدامی‌پور، احمد؛ شیبانی تذرجی، عباس. (1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی- شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش حسابداری، شماره33

خداوردی، داود و صدری، ندا،1400،اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلگر محیط اطلاعاتی و تمرکز مشتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری،اصفهان

خسروی نیا، مصطفی و واحدی، مهدیه و کشاورز، زهرا و دشتیان، حسین،1398،بررسی رابطه بین شاخص هرفیندال مشتری، فروش یه مشتری اصلی و ریسک سیستماتیک با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان

تعریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تمرکز مشتری,نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تمرکز مشتری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تمرکز مشتری، نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تمرکز مشتری,ادبیات نظری تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تمرکز مشتری پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم تمرکز مشتری، ریسک تمرکز مشتری، پیامدهای اقتصادی تمرکز مشتری, اثرات تمرکز مشتری بر شاخص های شرکت، رابطه تمرکز مشتری و عملکرد سازمان، رابطه تمرکز مشتری و مدیریت سود، رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرس و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم تمرکز مشتری....................................................................................3
ریسک تمرکز مشتری.....................................................................................4
پیامدهای اقتصادی تمرکز مشتری.................................................................5
رابطه تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی...........................................................7
تمرکز مشتری، مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیات................................8
بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی..................9
اثرات تمرکز مشتری بر شاخص‌های شرکت.....................................................11
رابطه تمرکز مشتری و عملکرد و کارایی سازمان..............................................12
تمرکز مشتری و سطح موجودی کالا..............................................................14
تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی...........................................................15
تمرکز بر مشتری و سیاست پرداخت سود سهام............................................17
تمرکز بر مشتری و مدیریت سود....................................................................19
رابطه تمرکز مشتری و کیفیت سود...............................................................20
منابع فارسی.................................................................................................25
منابع انگلیسی..............................................................................................26
برخی از منابع مورد استفاده

اسکافی اصل، مهدی؛ تاری وردی، یدا.... (1399). تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص 137-156

خدادای، ولی؛ ویسی، سجاد؛ چراغی نیا، علی. (1396). بررسی رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی. دوره چهارم، شماره 1، صص 46-60

رحمانی، سمیه؛ غلامی‌جمکرانی، رضا.(1395). تمرکز بر مشتری و عملکرد شرکت. حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره 31، صص 81-91

شیبانی تذرجی، عباس؛ خدامی‌پور، احمد پورحیدری، امید (۱۳۹۷). بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۲۵(۲)، ۲۱۵- ۲۳۲.

شیبانی، عباس؛ خدامی‌پور، احمد.(1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی. مجله دانش حسابداری. دوره نهم، شماره 2، صص 103-129

صفا، مژگان؛ قاضی، سیدرضا؛ حسامی، ندا.(1399). ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده توانایی مدیران. پژوهش حسابداری و حسابرسی. دوره 10، شماره 1

فخاری، حسین؛ غفاری، محمود.(1397). تاثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 87، 101-125


Adimo, M. Vinfered, J. (2015). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Q. J. Econ. 118, pp.969_1005

Ak, B., Patatoukas, P. (2016) Customer‐base concentration and inventory efficiencies: Evidence from the manufacturing sector. Prod. Oper. Manag. 25 (2): 258-272.

Anmol. B, Muhammad. J.A,& Doureige. J. (2015). Audit fees and capital structure decision, www.ssrn.com.

Banerjee, S. & Dasgupta, S. & Kim, Y. (2008). Buyer_supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure. The Journal of Finance, 63 (5), 2507-2552

Bell, T., W. Landsman, & D. Shackelford. (2001). Auditors' perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting Research 39 (1): 35-43.

Ben Ali, C. & Lesage, C. (2013). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21–34.


پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2008 الی 2020) در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی تمرکز مشتری,مطالعات خارج از کشور تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 2008 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفادهBei, L. Xul, ZH. (۲۰۱۷). Customer concentration and corporate payouts, Proceedings of the ASBBS T{th Annual Conference.

Campello, M., & Gao. J. (2017). Customer Concentration and Loan Contract Terms, Journal of Financial Economics, 123(1), pp.108-136Cen, L., Maydew, E., Zhang, L., Zuo, L., (2017). Customer-supplier relationships and corporate tax avoidance. Journal of Financial Economics, 123(2), 377-394

Chang, H., Hall, C., & Paz, M. T. (2015). Customer Concentration and Cost Structure, American Accounting AssociationDan Dhaliwal, Matthew Serfling. (2015) Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital, March 23, 2015,http://ssrn.com/abstract=2365569.

Habib, A., Hasan, M. M., Bhuiyan, M., & Uddin, B. (2015). Customer Concentration, Corporate Social Responsibility and Idiosyncratic Risk


Jung, Boochun and Kim, Tae Wook and Park, Sang Hyun and Yoon, Sung Wook,(2020). Customer Concentration and Income Smoothing Activities (November 10, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3728340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3728340

Kim, Joon Ho and Lee, Wei-Ming,(2020). How Does Board Structure Affect Customer Concentration? (August 4, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3238644 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3238644


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد