نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2019) در حوزه جریان نقد آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی جریان نقد آزاد,مطالعات خارجی جریان نقد آزاد
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه جریان نقد آزاد از سال 2000 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه جریان نقد آزاد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Anita Kristina, Prihatiningsih, Ida Savitri Kusmargiani. (2019). ANALYSIS OF THE EFFECT OF LIQUIDITY, ASSETS STRUCTURE, FREE CASH FLOW, AND SIZE OF COMPANIES ON DEBT POLICY (DER) IN PT JASA MARGA Tbk PERIOD. https://jurnal.polines.ac.id /index.php /keunis /article /view /1588

Bhundia A. (2012) “A comparative study between free cash flows and earnings management”. Business Intelligence Journal Vol. 5 No.1 pp. 123-129.

Bimantara, Praghista Ahmad (2019) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Hutang. Undergraduate thesis, STIE Perbanas Surabaya

Cardoso, F .Martinez, A. & Teixeira, A. (2014). Free cash flow and earnings management in Brazil: The negative side of financial slack. Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing, 14 (1), 84-95.

Chen, X., Sun, Y., and Xu, X, (2015), “Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China”, Pacific-Basin Finance Journal, In Press, doi:10.1016/j.pacfin.2015.06.003

Cheng, Z., Charles, P., & Junrui, Z. (2014). Free cash flow, growth opportunities, and dividends: does cross-listing of shares matter? The Journal of Applied Business Research, Vol.30(2), 587-598

Chosiah, C., Purwanto, B., & Ermawati, W. J. (2019). Dividend policy, investment opportunity set, free cash flow, and firm performance: Indonesian’s agricultural sector. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23(3), 403-417. https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i3.2517


Dan Han, Xuemei Chen.(2018. Free Cash Flow, Corporate Social Responsibility and Enterprise Value: An Empirical Analysis Based on Listed High-tech Enterprises. https://doi.org/10.2991/icmess-18.2018.353

Dewi, Nella Chrismala (2019) MODEL PENINGKATAN HARGA SAHAM MELALUI RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO DAN FREE CASH FLOW DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Perusahaan Sektor Agraris yang terdaftar di BEI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Djaja Perdana . (2019). INVESTIGASI EMPIRIS INTERAKSI FREE CASH FLOW, EARNING MANAGEMENT DAN INEFISIENSI INVESTASI. DOI: https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9772

Dwiastuty, Elvadea Happy (2019) Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, Growth Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. Undergraduate thesis, STIE Perbanas Surabaya.

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه جریان نقد آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی جریان نقد آزاد,مطالعات داخلی جریان نقد آزاد


در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه جریان نقد آزاد از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه جریان نقد آزاد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع و ماخذ

ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی، حامدی، محدثه (1397). بررسي اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پايداري سود تقسيمي و جريان نقد آزاد. نشریه پژوهش‌هاي كاربردي در گزارشگري مالي، بهار و تابستان 1397،شماره12.

اصلانی، مریم و جواد مسعودی.(1396). مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر جریان نقد آزاد، دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران، کرمان، همایش گستران

اقبالی فر، مجید و عسگر پاک مرام. (1394). تاثیر جریان نقد آزاد بر تامین مالیاز طریق بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد

امیریان، سمیرا و مهرداد قنبری. (1395). مطالعه رابطه جریان نقد عملیاتی و آزاد با نسبت قیمت به سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی، کرج، دانشگاه پیام نور استان البرز

ایزدی، حسین؛ داوود رجبی مقدم و جواد ابوذری. (1394). تاثیرجریان وجه نقد آزاد در اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات-دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

اصلانی، مریم و جواد مسعودی.(1396).مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر جریان نقد آزاد، اولین کنفرانس پژوهش‌های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه دانش گستر سالار کیا

آسمانی، مجید و محمد رضا عباس زاده. (1395). بررسی رابطه بین محدودیت مالی، جریان نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه

آسمانی، مجید و محمد رضا عباس زاده .(1395). بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی علامه خویی دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین

ادبیات و مبانی نظری جریان نقد آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری جریان نقد آزاد,ادبیات تحقیق جریان نقد آزاد
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری جریان نقد آزاد پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم جریان نقد آزاد, کاربرد جریان های نقد آزاد, مفهوم جریان نقد آزاد هر سهم, اهمیت و جایگاه جریان نقد آزاد, تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه محققان پیشین, رابطه جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها, اثرات تعدیل ساختار مالکیت بر جریان نقد آزاد, جریان های نقد آزاد محرکی برای مدیریت سود, رابطه محافظه کاری و جریان نقد آزاد؛ رابطه کوته بینی مدیران و جریان نقد آزاد و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم «جریان نقد» و «جریان نقد آزاد»............................................................3
کاربرد جریانهای نقد آزاد....................................................................................4
مفهوم جریان نقد آزاد هر سهم.........................................................................4
مفهوم بازده جریان نقد آزاد...............................................................................5
مفهوم نسبت قیمت به جریان نقد آزاد.............................................................5
اهمیت و جایگاه جریان نقد آزاد........................................................................6
تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه محققان...........................................................7
رابطه جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها...............................................8
اثرات تعدیل ساختار مالکیت بر جریان نقد آزاد.................................................10
جریان‌های نقد آزاد محرکی برای مدیریت سود....................................................11
تحلیل رابطه محافظه کاری و جریان نقد آزاد......................................................13
مشکل نمایندگی جریان‌های نقدی آزاد و مربوط بودن سودها..............................15
رابطه کوته بینی مدیران و جریان نقد آزاد.........................................................17
منابع فارسی......................................................................................................19
منابع انگلیسی...................................................................................................21

فهرست مطالب

منابع فارسی
اسماعیل زاده, علی, محمودی, محمد,‌هادیان, سید امین, برگ بید, احمد.(1394). تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت استفادة بهینه از دارایی‌ها. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی. 7(28). 23-41.

اعتمادی، حسین و شفاخیبری ، نصیبه،(1390) تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی در آن ، فصلنامه حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، صفحات 42-18.

ایزدی نیا، ناصر (۱۳۸۲).ارزشیابی واحد‌های تجاری با استفاده از مدل‌های ارزش افزوده اقتصادی EVA و جریان وجوه نقد آزاد FCF و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام، پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
شیخ، محمد جواد؛ لازمی‌چلک، سعید؛ محمدنژاد، سعید (۱۳۹۱). جریان‌های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود. مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دو

کاویانی, مریم, قربانی, رامین, رشیدی باغی, محسن, خدادادی، ولی. (1392). تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی 1(1). 93-108

مرادی، ج. و باقری، ه. (۱۳۹۳). بررسی مقایسه ای تاثیر کوته بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام،بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۲۱ (۲)، ۲۵۰-۲۲۹.

مرادی، جواد؛ کشاوز، فاطمه (1395). بررسی پیامدهای کوته بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان‌های نقد آزاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی . دوره 23، شماره 4، صص 546-527

مهام، ک.، فرج زاده، ع.، حسینی، ج. (۱۳۸۷). جریان نقدی آزاد. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 4(13). 30-37.

Abernethy, M. A., Bouwens, J. & Lent, L. (2013). The role of performance measures in the intertemporal decisions of business unit managers. Contemporary Accounting Research, 30(3), 925-961.

Ball, R., (2001), Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 127-182

Ball, R., and L. Shivakumar, (2005), Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 83-128

Chen, K. C. W., Chen, Z., & Wei, K. C. J.(2011). Agency Costs of Free Cash Flow and the Effect of Shareholder Rights on the Implied cost of Equity Capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46 (1): PP.171–207.

Chirinko, R., Garretsen, H., & Sterken, E. (2003). Corporate control mechanisms, voting and cash flow rights, and the performance of Dutch firms (No. 200309). University of Groningen, CCSO Centre for Economic Research

Chung, R., Firth, M. and Kim, J. (2005). Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring. Journal of Business Research, 58 (6): 766-776

Copeland, T., Koller, T. & Mrrinu, J. (1991). Valuation, measuring and managing the value of companies. Second edition, John wiley and Sons Publishing

D’Mello, R. & Miranda, M. (2010). Long-term debt and overinvestment agency problem. Journal of Banking & Finance, 34(2): 324-335

García Lara, J.M., García Osma, B. & Penalva, F. (2010). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Working paper, IESE Business School, University of Navarra

Griffin P., Lont D. and Sun Y. (2010). Agency Problems and Audit Fees Further Tests of the Free Cash Flow Hypothesis. Accounting & Finance, 50 (2): PP.321–350
تعریف مفهومی و عملیاتی جریان نقد آزاد - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف مفهومی جریان نقد آزاد,نحوه اندازه گیری جریان نقد آزاد
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر جریان نقد آزاد پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی، نحوه اندازه گیری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد