نتایج: 5
تعریف مفهومی و عملیاتی ساختار سرمایه - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف ساختار سرمایه,تعریف عملیاتی ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر ساختار سرمایه پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی ساختار سرمایه, نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری ساختار سرمایه,ادبیات تحقیق ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه ساختار سرمایه پرداخته شده است. مباحثی از قبیل تعریف ساختار سرمایه, تعدیل ساختار سرمایه, نظریه های ساختار سرمایه, شاخص های موثر بر ساختار سرمایه, نظریه سلسله مراتب, نظریه توازن, نظریه مودیلیانی و میلر و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب
تعریف ساختار سرمایه و اهمیت آن..........................................................................4
مفهوم اهرم هدف و سرعت تعدیل ساختار سرمایه....................................................5
ثبات اهرم در طول زمان و عوامل تاثیرگذار بر آن........................................................8
نظریه های ساختار سرمایه........................................................................................10
رویکرد سنتی.............................................................................................................10
نظریۀ مودیلیانی و میلر.............................................................................................11
نظریه توازن.............................................................................................................13
نظریه توازن ایستا...................................................................................................15
نظریه توازن پویا.....................................................................................................16
نظریه سلسله مراتب...............................................................................................18
مخالف گزینی.........................................................................................................21
نظریه نمایندگی......................................................................................................24
شاخص های موثر بر ساختار سرمایه از نگاه محققان پیشین..................................25
تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها........................................28
منابع فارسی..........................................................................................................31
منابع انگلیسی......................................................................................................33
برخی از منابع


منابع فارسی
 احمدپور، احمد و احمد جعفری صمیمی و حمزه گل محمدی. (1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی. شماره: 1. فصل: بهار. صفحه: 18-30.
 اعتمادی حسین و حسن فرج زاده دهکردی. (1391). تأثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود. نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره: 13. صفحه: 15-34.
 اعتمادی، حسین و منتظری، جواد (1392). بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر رقابت بازار تولید. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره3، صص 1-26.
 خالقی مقدم، حمید؛ باغومیان، رافیک(1385). مروری بر نظریه های ساختار سرمایه.پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، صص: 58-82
 ستایش، محمد حسین و محدثه کارگرفرد جهرمی. (1390). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی. دوره: 1. شماره: 1. صفحه: 10-32.
 سجادی، سید حسین، محمدی، کامران و سلگی، محمد. (1390). "بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره‌ی 22: 10 _41.
 سینایی حسنعلی (1386) "بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت‌ها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، شماره 63: 48 _ 84.
 صوفیانی، اعظم. (1384). بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری چاپ نشده، دانشگاه الزهرا.
 قالیـباف اصـل، حسـن (1384 )، مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش؛
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش ساختار سرمایه,مطالعات داخل کشور ساختار سرمایه
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث ساختار سرمایه، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه از سال 1392 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه ساختار سرمایه- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................4
منابع و ماخذ.................................................................................................37
برخی از منابع

منابع و ماخذ

1. احمدی راد، ندا (1394). تاثیر نوسانات وجه نقد بر ساختار سرمایه با توجه به مدل گارچ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2. احمدی، عباس (1394). بررسی اثر میانجی ساختار سرمایه بر ارتباط بین ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
3. آزاد، آرش (1394). بررسی تاثیر کارایی سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه بر عملکرد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی الغدیر
4. اسحاقی آشتیانی، محمدعلی (1393). بررسی همگرایی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
5. اسدی، معصومه (1393). تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه بر اساس نوع صنعت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
6. اسکو، وحید. شجاعی، میثم (1392). تاثیر نوع مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه. کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راه کارها
7. اشکشی، علیرضا (1396). تأثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
8. اصغریان، مهدی (1394). رابطه ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، مؤسسه آموزش عالی رجاء
9. افشار، حمید (1395). بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: بازار بورس تهران طی سال‌های (93-88) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
10. اقبال، محمد (1394). بررسی تأثیر تکنولوژی بر ساختار سرمایه در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
11. امینی، اکرم (1395). عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار اوراق بهادار تهران: تجزیه وتحلیل رگرسیون چندکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی البرز
12. باساد، عاطفه (1393). بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
13. بیکی، خدیجه (1394). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده با تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیلگر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
14. پازری، علیرضا (1394). نقش بازار سرمایه در ساختار سرمایه و تامین مالی و عملکرد شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1387 تا 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران
15. پاویر، زلیخا (1394). بررسی اثر سودآوری بر ارزش شرکت با تأثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
16. پرماه، سمیرا (1396). بررسی تأثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر کارایی شرکت‌ها با میانجی گری ساختار سرمایه به روش بوت استرپینگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
17. پورباقر کردی، سیده معصومه (1394). تعیین رابطه بین ابزارهای نوین تامین مالی با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
18. پورذاکر عربانی، سوگند (1395). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
19. پورعلی، حسین (1395). بررسی رابطه دوطرفه ساختار سرمایه و بازدهی دارایی‌ها با توجه به دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در شرکت‌های بیمه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
20. پولاد رگ، محمدحسن (1394). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تعدیل ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 10
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه مطالعات داخل کشور تعدیل ساختار سرمایه,مطالعات داخل کشور تعدیل ساختار سرمایه
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث تعدیل ساختار سرمایه، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تعدیل ساختار سرمایه از سال 1392 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه تعدیل ساختار سرمایه- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................3
منابع و ماخذ..................................................................................................9
برخی از منابع
1. اشکشی، علیرضا (1396). تأثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
2. باقری، الهام (1394). بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه (با استفاده از مدل تعدیل جزئی) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
3. پورذاکر عربانی، سوگند (1395). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
4. حبیبی، سلماز (1392). فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
5. خسروی، سمیه (1395). بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
6. رامشه، منیژه (1395). تدوین مدلی برای تبیین ساختار سرمایه شرکت‌های ایرانی. پایان نامه دکترای تخصصی (PhD)، دانشگاه الزهرا (س)
7. رحیمی، سمیه (1396). بررسی اثر محافظه کاری بر هزینه نمایندگی با تعدیل گری ساختار سرمایه در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
8. زارع، امیرحسین (1395). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
9. سلامی کرکج، نگار (1395). تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی الغدیر
10. صباغ زاده، امین (1394). تاثیر موقعیت مالی شرکت بر تعدیل ساختار سرمایه با تاکید بر ویژگی‌های صنعت در دو صنعت مواد دارویی و خودرو و قطعات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی پرندک
11. فراغت، ملیحه (1392). بررسی رابطه ی بین متغیرهای مالی وسرعت تعدیل ساختار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2018) در حوزه ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش خارج از کشور ساختار سرمایه,مطالعات انجام شده خارج از کشور ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ساختار سرمایه از سال 2001 الی 2018 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ساختار سرمایه - فرمت word


مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ....................................................................................................11
برخی از منابع

 Adrian, T. & Song Shin, H. (2009). Money, Liquidity, and Monetary Policy, American Economic Review, 99(2): 600-605.
 Bandyopadhyay, A. & Barua, N. M. (2016), Factors Determining Capital Structure and Corporate Performance in India: Studying the Business Cycle Effects, Quarterly Review of Economics and Finance, 61: 160-172.
 Bokpin, Godfred Alufar. (2009). Macroeconomic development and capital structure decisions of firms: Evidence from emerging market economies. Studies in Economics and Finance, 2, 129-142.
 Byoun, Soku. Financial Flexibility and Capital Structure Decision. 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1108850 or http://dx.doi.org /10.2139/ssrn.110885.
 Byrd, D. T., & Mizruchi, M. S. (2005). Bankers on the board and the debt ratio of firms. Journal of Corporate Finance, 11, 129–173.
 Camara, Omar. (2012). Capital Structure Adjustment Speed and Macroeconomic Conditions: U.S MNCs and DCs. International Research Journal of Finance and Economics, 84, 106-120
 Canipek, Aras and Kind, Axel H. and Wende, Sabine, The Effect of Creditor Rights on Capital Structure, Investment, Profitability, and Risk: Evidence from a Natural Experiment (March 20, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3121980 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3121980
 Chakraborty, I. (2015). The Effect of Business Risk on Capital Structure of Indian Corporate Firms: Business Groups Vs Standalone Firms. Global Economic Review, 44(2): 237-268
 Chang, L. (2007). Valuing Intellectual Capital and Firm`s Performance: Modifying Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) in Taiwan IT industry. Thesis for the degree of doctoral of Business Administration, AGENO School of Business, Golden Gate Univercity
 Chen, H. (2010). Macroeonomic Conditions and the Puzzles of Credit Spreads and Capital Structure, Journal of Finance, 65(6): 2171-2212.
 Clark,Brian, (2010), The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence, ssrn.
 Dai, N. , Piccotti, L.R(2017). EXPECTED RETURNS AND CAPITAL STRUCTURE ADJUSTMENT. www.ssrn.com
 DeAngelo, H. and DeAngelo, L. and Toni, M.(2011). “Capital structure Dynamics and Transitory debt”. Journal of Financial Economics. 99(2): 235-261.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد