نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2006 الی 2019) در حوزه شفافیت سود - (شفافیت مالی) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی شفافیت سود,پیشینه خارجی شفافیت مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه شفافیت سود (شفافیت مالی ) از سال 2006 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه شفافیت سود (شفافیت مالی) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................9
برخی از منابع مورد استفاده


Aman, Hiroyuki and Beekes, Wendy and Brown, Philip R.,(2019). Corporate Governance and Transparency in Japan (August 12, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1874611 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1874611

Anderson, Crystal,(2018). "The Effect of Mandatory Adoption of IFRS on Transparency for Investors" (2018). CMC Senior Theses. 1946. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1946

Andrade. C. Sandro, Bernile. Gennaro, Hood. M. Frederick (2009).” SOX, Corporate Transparency, And the Cost of Debt” Journal of Financial Intermediation,Volume 18, Issue 4,541-558

Barth, M. E. Konchitchki, Y , And W.R. Landsman. (2013), “Cost Of Capital And Earnings Transparency.” Working Paper, Stanford Universit and the University Of North Carolina at Chapel Hill.

Biddle، G. Hilary G. (2006)."Accounting Quality and Firm-Level Capital Investment".The Accounting Review، 81، Pp: 963-982.

Boniface Muriithi Wanjau. Willy Mwangi Muturi. Patrick Ngumi.(2018). Influence of Corporate Transparency Disclosures on Financial Performance of Listed Companies in East Africa. Asian Journal of Finance & Accounting. Vol. 10, No. 1 URL: https://doi.org/10.5296/ajfa.v10i1.12492

Cheung, Y. L , Ping, J. b, Weiqiang, T. (2010). A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies, Journal of Accounting Public Policy, 29: 49-58

Chiu, Chi, Li.(2009).” Do Transparency And Disclosure Predict Firm Performance?
Chu, C., Ho, K., Lo, C. et al. Information disclosure, transparency ranking system and firms’ value deviation: evidence from Taiwan. Rev Quant Finan Acc 53, 721–747 (2019). https://doi.org/10.1007/s11156-018-0764-z

Elliott, W. Brooke, Krische, D. Susan. Peecher, E. Mark, (2010),” Expected Mispricing: The Joint Influence Of Accounting Transparency And Investor Base” . Journal of Accounting Research, 48: 343-381

ادبیات و مبانی نظری شفافیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری شفافیت سود,ادبیات تحقیق شفافیت سود

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری شفافیت سود پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم سود, مفهوم شفافیت در حوزه های مختلف, مفهوم و تعاریف شفافیت سود حسابداری, اندازه گیری شفافیت سود, رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک ورشکستگی, رابطه شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام, رابطه شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم سود.................................................................................3
مفهوم شفافیت در حوزه های مختلف........................................3
مفهوم و تعاریف شفافیت سود حسابداری..................................4
اندازه گیری شفافیت سود..........................................................5
رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک ورشکستگی...................6
رابطه شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام......................7
رابطه شفافیت سود حسابداری و بازده غیر عادی سهام................9
منابع فارسی...............................................................................11
منابع انگلیسی...........................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

بولو، قاسم؛ رحمانی مهر، مسعود (1392). هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش های تجربی حسابداری. سال دوم، شماره 8، صص 59-80
ثقفی، علی؛ آقایی، محمد علی. (1373). رفتار سود حسابداری. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 9، 21-5.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم. (1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های کیفی سود. تحقیقات حسابداری، شماره 2، 4-29
حقیقت،حمید؛ علوی، سید مصطفی (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی. سال پنجم، شماره اول، صص 1-12
خالقی مقدم، حمید؛ خالق، علیرضا. (1388). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21، 32-60
Aksu, M. (2006),” Transparency & Disclosure in the Istanbul Stock Exchange: Did IFRS Adoption and Corporate Governance Principles Make a Difference”. Social Responsibility Journal, Vol. 4 Iss: 3, Pp: 407 – 421.
Barth, M. E. Konchitchki, Y , And W.R. Landsman. (2008), “Cost Of Capital And Earnings Transparency.” Working Paper, Stanford University and the University Of North Carolina at Chapel Hill. Available At URL: http://www.ssrn.com.
Barth, Mary E. ; Schipper, Katherine. (2008). Financial Reporting Transparency. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 23, 173-190.
Berger, P. G., Chen, H. & Li, F. (2006),”Firm Septic Information and the Cost of Equity Capital” Journal of Business Accounting and Finance, 46: Pp: 191-219.
Brown, S., S. A. Hillegeist And K. Lo,(2009), “The Effect of Earnings Surprises on Information Asymmetry, Journal of Accounting And Economics 55,Pp: 208-225.
Bushman, Robert M. ; Piotroski, Joseph D. ; Smith, Abbie J. (2004). What Determines Corporate Transparency?. Journal of Accounting Research, 42(2), 207-252.
Cheung, Yan.,Leung , Ping Jiang. b, Weiqiang Tan (2010) “A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies” Journal of Accounting Public Policy, No 29, 259–280.
Dhaliwal, Dan S. ; Zhen Li, Oliver; Tsang, Albert; Yang, Yong George. (2011). Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. The Accounting Review, 86, 59- 100.
Elliott, W. Brooke, Krische, D. Susan. Peecher, E. Mark,(2010)” Expected Mispricing: The Joint Influence Of Accounting Transparency And Investor Base” . Journal of Accounting Research, 48: 343-381
Frutos, Maria Angeles; Manzano, Carolina. (2002). Risk Aversion, Transparency, and Market Performance. Journal of Finance, Vol, VII,959-984.

تعریف مفهومی و عملیاتی شفافیت سود - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف شفافیت سود,نحوه اندازه گیری شفافیت سود

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر شفافیت سود حسابداری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی شفافیت سود حسابداری, نحوه اندازه گیری شفافیت سود حسابداری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه شفافیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی شفافیت سود,مطالعات داخلی شفافیت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه شفافیت سود از سال 1392 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه شفافیت سود- فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................9
برخی از منابع

منابع و ماخذ
1. آروین، راضیه. پورعلی، محمدرضا (۱۳۹۶). بررسی رابطه شفافیت سود باریسک نقد شوندگی سهام. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر
2. اقدم‌مزرعه، یعقوب. صیامی، محمد (۱۳۹۳). ارزیابی تاثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان
3. بولو، قاسم. رحمانی‌مهر، مسعود (1392). هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 2، شماره 4، صص 80-59
4. تقوی، سیده‌نجمه (۱۳۹۶). شفافیت سود و ریسک نقد شوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی. همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران، مرکز همایش‌های کوشا گستر
5. جدکاره، مهرداد (1395). بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و شفافیت سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
6. حاجی‌زاده، علیا. ایمانی، ذکوان. همایون، علی (۱۳۹۵). بررسی رابطه مسئولیت‌های اجتماعی، شفافیت سود و خطر ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
7. حقیقت، حمید. علوی، سیدمصطفی (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 5، شماره 1، صص 12-1
8. حیدرپور، فرزانه. صدری، معصومه (۱۳۹۵). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شفافیت اطلاعات حسابداری. کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز
9. خردیار، سینا. اقدامی، اسماعیل. سیدنژادفهیم، سیدرضا (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین تسهیلات مالی و شفافیت سود حسابداری. دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران، بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز
10. داداش‌زاده، قادر. سهرابی‌فرد، ابراهیم. سهرابی‌فرد، اسماعیل (۱۳۹۳). تاثیر استراتژی جسورانه بر شفافیت سود حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی
11. دارابی، رويا. پاشانژاد، يوسف (1394). بررسي ارتباط بين حاکميت شرکتي و شفافيت سود با استفاده از مدل فازي. همايش ملي حاكميت شركتي، دوره 2
12. دکتروكیلی فرد، حمیدرضا (1394). اثر سطح حاكمیت شركتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 26
13. دهقانی‌پوده، فاطمه. فتحی، سعید. گوگردچیان، احمد (۱۳۹۳). تحلیل تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه با عامل مومنتوم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان
14. شاکر، معصومه. حاجیها، زهره (۱۳۹۳). بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش
15. شجاع‌پور، محبوبه. برزگری‌خانقاه، جمال (۱۳۹۵). بررسی تاثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه بر اساس مدل کارهارت. پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان
16. شفیعی، حسین. سنجری‌بنستانی، سجاد (۱۳۹۳). تأثیر شفافیت سود بر استقراض کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان
17. طالب‌نیا، قدرت‌الله. پهلوان، سمیرا (1394). بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و حسابرسی، مطالعات سال چهارم، شماره 15
18. فرخی، زهره. خانسالار، احسان. دلخوش، محمد (۱۳۹۶). رابطه اظهارنظر حسابرس با شفافیت سود حسابداری. کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راه کارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، امارات- دبی، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد