نتایج: 2
ادبیات و مبانی نظری مالکیت عمده - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری مالکیت عمده,ادبیات تحقیق مالکیت عمده
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری مالکیت عمده (سهامدار عمده) پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم سهامدار عمده و جایگاه آن در شرکت؛ تئوری خروج در خصوص سهامداران عمده؛ مفهوم نقش بازدارندگی سهامداران عمده, رابطه مالکیت عمده و کیفیت گزارشگری مالی؛ رابطه سهامدار عمده و موسسه حسابرسی؛ نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود, رابطه سهامدار عمده و سیاست تقسیم سود و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم سهامدار عمده و جایگاه آن در شرکت............................................3
تئوری خروج در خصوص سهامداران عمده..................................................3
مفهوم نقش بازدارندگی سهامداران عمده..................................................4
تحلیل رابطه مالکیت عمده و کیفیت گزارشگری مالی.................................5
تحلیل رابطه بین سهامدار عمده و موسسه حسابرسی................................6
نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود.................................................9
تحلیل رابطه سهامدار عمده و سیاست تقسیم سود..................................10
منابع فارسی.............................................................................................14
منابع انگلیسی..........................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی

وکیلی فرد، حمید رضا؛ قادری، فواد.(1391). بررسی اثر سهامداران عمده بر ارزش شرکت برخوردار از فرصت های سرمایه گذاری ازدیدگاه رفتار فرصت طلبانه مدیران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره دوم، صص 81-96

اعتمادی، حسین؛ احمدیان، وحید.(1392). بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره سوم، صص 66-49

سلیمی‌نودهی, افسانه؛ محمود صمدی لرگانی و صغری براری نوکاشتی، ۱۳۹۴، بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین

وکیلی فرد، حمیدرضا؛ رستمی، وهاب (۱۳۹۱)، تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری، حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره ششم، صص ۲۵-۳۹

Dou, Y,. O.-K. Hope, W.B. Thomas, and Y. Zou. 2014. Blockholder Exit Threats and Financial Reporting Quality

Edmans, A. 2013. Blockholders and corporate governance. Forthcoming, Annual Review of financial economics

Edmans, A., and G. Manso. 2011. Governance through trading and intervention: A theory of multiple blockholders. Review of Financial studies 24: 2395-2428.

Becht, M., & Mlayer, C. (2000). "Corporate Europe". Working Paper, control in University of Oxford.


Borgatti, S.P. and Foster, P.C. (2003), "The network paradigm in organizational research: a review and typology", Journal of Management, Vol. 29 No. 6, pp. 911-1013.

Carcello, J., D. Hermanson, T. Neal and R. Riley (2002). "Board characteristics and audit fees", Contemporary Accounting Research, Vol. 19, pp. 365-385

Chen, Zhilan, Cheung, Y an-Leung, Stouraitis, Aris and Wong, Anita. (2008), Ownership and Performance Concentration, Firm Dividend Policy in Hong Kong, PacificBasin Finance Journal, 13: 431-449

Cheng, C.S.A., and A. Reitenga, “Characteristics of Institutional Investors and Discretionary Accruals,” (2003), University of Houston working paper

Chiraz, T (2013). "Auditing pricing decision: the role of institutional investor". The Business Review, Cambridge. Vol 10. no 1. pp 75 – 81.

Claessens S., S. Djankov, J. Fan, and L. Lang. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholders. Journal of Finance (December):2741-2771

Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P., 10- (2000). “The separation of ownership and corporations”. East Asian control in Journal of Financial Economics, 58, 81– 112.


پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مالکیت عمده,مطالعات داخل کشور مالکیت عمده
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده (سهامدار عمده) از سال 1389 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده (سهامدار عمده)- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی‌ورنوسفادرانی, فرشته و سیدمحسن خلیفه سلطانی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر پایداری سود و مالکیت بلوکی بر سود تقسیمی‌در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کازرون،

اسلامی، نرگس و جلال منتظری شورکچالی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین

پرچمی‌نژاد، آمنه؛ جمالی، امیرحسین؛ ولی پور، پاکدل، سعید.(1393). بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان‌های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پور زمانی, زهرا, خریدار, احسان رضا. (1392). تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 6(شماره 4(پیاپی 20)), 79-89.

تسلیمی‌نودهی, افسانه؛ محمود صمدی لرگانی و صغری براری نوکاشتی، ۱۳۹۴، بررسی اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه

جعفری پور، میثم (1389). تاثیر سهامداران عمده بر فرایند هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

حاجی فتحعلی، محمد امین. (1391). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت سود با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد

حاجی نژاد, ابوالفضل، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره و نسبت مالکیت سهامداران عمده برحق الزحمه حسابرسی، دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران، بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بندر گز

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد