نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2007 الی 2019) در حوزه هزینه بدهی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی هزینه بدهی,مطالعات خارجی هزینه بدهی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی از سال 2007 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Aldamen, H., Duncan, K. and McNamara, R. (2008). Corporate Governance, Risk Assessment and Cost of Debt, School of Business, Bond University, Australia. Paper presented at the 2007 AFAANZ conference, Christchurch, New Zealand, pages:1-32

Antonio Duréndez. Antonia Madrid‐Guijarro. Ginés Hernández‐Cánovas.(2018). Do Family Firms’ Specific Governance Mechanisms Moderate the Cost of Debt? https://doi.org/10.1111/auar.12217

Bhuiyan, M. and Nguyen, T. (2019), "Impact of CSR on cost of debt and cost of capital: Australian evidence", Social Responsibility Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2018-0208

Chaney, P. K, M. Faccio and D. C. Parsley. (2012). "The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms". Working paper, Vanderbilt University.

Chatterjee, Sris and Gu, Xian and Hasan, Iftekhar and Lu, Haitian, Ownership Structure and the Cost of Debt: Evidence from Chinese Corporate Bond Market (February 04, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336609 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3336609

Chwee Ming, Tee.(2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.05.003

Demirci, I., Eichholtz, P. & Yönder, E. (2018). Corporate Diversification and the Cost of Debt. J Real Estate Finan Econ (2018). https://doi.org/10.1007/s11146-017-9645-9
Eliwa, Y., Gregoriou, A. and Paterson, A. (2019), "Accruals quality and the cost of debt: the European evidence", International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 27 No. 2, pp. 333-351. https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2018-0008

Elyasiani, E., Jia, J. and Mao, C. (2007). Institutional ownership stability and the cost of debt,Department of Finance, Fox School of Business and Management, Temple University, Philadelphia, PA 19122, USA


Emilia, R., & Wardhani, R. (2019). The impact of political connection on cost of debt with corporate governance as a moderating variable: Evidence from Indonesia. In K. S. Soliman (Ed.), Proceedings of the 33rd International Business Information

FabioLa Rosa. GiovanniLiberatore. FrancescoMazzi. SimoneTerzani.(2017). The impact of corporate social performance on the cost of debt and access to debt financing for listed European non-financial firms. https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.09.007

Geile, A.L., (2007). Cash flow management and the cost of deb. Committee on Business Administration. Working Paper, University of Arizona.

Gu, Y. (Jenny), Filatotchev, I., Greg Bell, R., & Rasheed, A. A. (2017). Liability of foreignness in capital markets: Institutional distance and the cost of debt. Journal of Corporate Finance. doi:10.1016/j.jcorpfin.2017.10.014

Hanssens, J., Deloof, M & Vanacker, T. (2016).The Evolution of Debt Policies: New Evidence from Business Startups. Journal of Banking & Finance, 65, 120-133.

ادبیات و مبانی نظری هزینه بدهی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری هزینه بدهی,ادبیات تحقیق هزینه بدهی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری هزینه بدهی پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم هزینه بدهی, تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی, رابطه محافظه کاری و هزینه بدهی, دیدگاه های رابطه هزینه بدهی و کیفیت سود, رابطه مدیریت جریان وجه نقد و هزینه بدهی و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم هزینه بدهی................................................................................................3
تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه بدهی.....................................4
تحلیل رابطه محافظه کاری و هزینه بدهی...............................................................6
تحلیل رابطه نقش دوگانه مدیر عامل و هزینه بدهی...............................................7
تحلیل رابطه استقلال هیات مدیره و هزینه بدهی..................................................8
رابطه اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی......................................................8
دیدگاه های رابطه هزینه بدهی و کیفیت سود......................................................10
دیدگاه اول: اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود..........................10
دیدگاه دوم: اثر منفی بدهی بر کیفیت سود (رابطه خطی معکوس)......................13
دیدگاه سوم: رابطه غیر خطی تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود...............16
رابطه مدیریت جریان وجه نقد و هزینه بدهی.......................................................18
منابع فارسی.........................................................................................................20
منابع انگلیسی......................................................................................................22
برخی از منابع مورد استفاده

احمدپور، احمد؛ کاشانی پور، محمد؛ شجاعی، محمد رضا (1389). بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض). بررسی های حسابداری و حسابرسی. دوره 17، شماره 62، صص 17-32
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی حسین؛ آذر، عادل و چالاکی، پری. (1388). «ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود». فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 16.
باقر زاده، سعید (1382)." تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، تحقیقات مالی، شماره 16 ، ص 23- 47.
پورحيدري، اميد و غفارلو، عباس، اثر محافظه کاري مشروط و غيرمشروط حسابداري بر هزينه حقوق مالکانه ، فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي، سال ١٠، شماره ٣٥، صص ٤٩-٦٧.
حجازی، رضوان؛ قیطاسی، روح ا...؛ مسجدموسوی،میرسجاد (1391). بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی. دانش حسابداری، سال سوم، شماره 10، صص 117-136
خدامی‌پور، احمد؛ امینی نیا، میثم (1392). بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه .پژوهشنامه مالیات، شماره نوزدهم، صص 136-155
خوش طینت، محسن و شاهپور اسماعیلی (1385). " رابطه بین کیفیت سود بازده سهام" ،فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12و 13، ص 27- 56.
رضایی، فرزین؛ افروزی، لیلا (1394). رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی. پژوهش حسابداری، شماره 16، صص 86-112
سکوئی راد، علیرضا؛ فلاح، رضا؛ تقی پوریان، یوسف (1394). تبیین ارتباط بین محافظه کاری و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های جدید در حسابداری و مدیریت. شماره 1؛ صص 97-113
شهبازي، مجيد و مشايخي، بيتا، (١٣٩٣)، بررسي رابطه بين نسبت بدهي، اندازه و هزينه سرمايه شرکت با محافظه کاري مشروط و غيرمشروط، مجله دانش حسابداري، سال ٥، شماره ١٦، صص ٣٣-٥٤.
.Graham, J.R., Tucker, A (2006). Tax Shelters and Corporate Debt Policy. Journal of Financial Economics. 81, 563–594.
Anderson, R., Mansi, S. and Reed, D. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt, Journal of Accounting and Economics, Vol. 37, pp 315-342.
Armstrong, C. W.Guay and J.Weber.(2010)."The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Goverance and Debt contracting", Journal of Accounting and Economics, vol.50, pp.179-234.
Beatty, A. and J. Weber. (2003). “The Effects of Debt Contracting onVoluntary Accounting Method Changes", The Accounting Review, vol.78, pp. 119-142.
Bhojraj S, Sengupta P. Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yiels: The Role of Institutional Investors and Outside Directors Journal of Business 2003; 76(3): 455-475.
Bhojraj, S. and Swaminathan, B., (2003). How does the corporate bond market value capital investments and acccruals, Working paper. Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=499923
Chan, A., Hsu, A., (2013), "Corporate Pyramids, Conservatism and Cost of Debt: Evidence From Taiwan", The International Journal of Accounting, 48, 390–413
Chang, J , and Sun , C. (2008). The Relation between Earning Information, Earning Management and Corporation in the Pre- and Post – Sox Periods”.Working Paper. SSRN.
Charles Piot. Corporate Governance, Audit Quality and the Cost of Debt Financing of French Listed Companies. Associate Professor – Montpellier Business School 2007
De Angelo Auditor Size and Audi Quality Journal of Accountancy and economics 1981; 189-199 & 183-199.

پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه هزینه بدهی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه هزینه بدهی,مطالعات داخلی هزینه بدهی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه بدهی از سال 1393 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه هزینه بدهی - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................13


برخی از منابع مورد استفاده

منابع و ماخذ
1. آیتی‌مهر، محمد. پورعباسی، ایمان. ممبنی، صادق (۱۳۹۵). بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
2. احسان پور، عباس. حیدری‌رستمی، کرامت‌اله. صرفی، الهه (۱۳۹۶). بررسی رابطه فرصت طلبی مدیریت و هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، مشهد، موسسه آموزش عالی شاندیز
3. اسدی‌تلوکی، زهرا. آذین‌فر، کاوه (۱۳۹۶). بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
4. اصفهانیان، مهشید. وکیلی‌فرد، حمیدرضا (۱۳۹۴). رابطه ی بین تغییرات هزینه‌های بدهی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه - استانبول، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا
5. افخمی، امید (۱۳۹۵). ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت
6. انورخطیبی، سعید. منصوری، حسن (۱۳۹۴). نقش اقلام تعمدی غیر اختیاری بر روی هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق
7. ایران‌مهد، محسن. فاضل‌یزدی، علی (۱۳۹۵). بررسی تاثیر ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری بر هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، شهرکرد، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد
8. پژوهی، محمدرضا. یزدان پناه، علیرضا (۱۳۹۶). بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج
9. دهداربهبهانی، حسین. چهره‌گشا، مجتبی. سمالپوربابااحمدی، زهره. محمدی، رضا (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
10. ردایی، زینب. پورعلی، محمدرضا (۱۳۹۶). بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با هزینه بدهی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
11. رضایی، اعظم. صفری‌گرایلی، مهدی (۱۳۹۵). تاثیر کیفیت حسابرسی و وقفه گزارشگری مالی بر هزینه بدهی شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت، میانه، دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
12. رضایی، عماد. فتوحی، راضیه (۱۳۹۶). بررسی عوامل موثر بر هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
تعریف مفهومی و عملیاتی هزینه بدهی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف هزینه بدهی,نحوه اندازه گیری هزینه بدهی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر هزینه بدهی پرداخته شده است.

* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی هزینه بدهی، نحوه اندازه گیری هزینه بدهی ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد