نتایج: 3
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2019) در حوزه هزینه سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی هزینه سرمایه,مطالعات خارج از کشور هزینه سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه سرمایه از سال 2002 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هزینه سرمایه- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Barth M.Y, Konchitchki R, Landsman W.R.(2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55: 206-224.

Belkhir, Mohamed and Ben Naceur, Sami and Chami, Ralph and Samet, Anis, Bank Capital and the Cost of Equity (September 18, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3488908 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3488908

Bhattacharya. N., Ecker, F., Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). Direct and mediated associations among earnings quality, information asymmetry, and the cost of equity. Accounting Review, 87 (2): 449-482

Botosan, C., and M. Plumlee, (2002), "A re-examination of disclosure level and expected cost of equity capital". Journal of Accounting Research 40 (1), Pp 21–40.

Chan, A.L., S. Lin, and N. Strong. (2009). Accounting conservatism and the cost of equity capital: UK evidence , Journal of Managerial Finance, 35. pp.325-345

Chen, C., Li, L., & Ma, M. L. (2014). “Product market competition and the cost of equity capital: evidence from China".,pp 1-35.

Dan Gode ,Partha Mohanram (2008), "Improving the relationship between implied cost of capital and realized return by removing predictable analyst forecast errors", http://www.isb.edu

Daske, Holger & Gunther, Gebhardt & Stefan, Klein (2005). "Estimating a Firm, Expected Cost of Equity Capital Using Consensus Forecasts".Sbr58: 2-36

David, C, S. & Jose, M, T, B. (2014). "Risk disclosure and cost of equity: The Spanish case". 59 (4) , PP. 105-135.

Deriqqa Mawaddah Yulfa, Fitriany Fitriany.(2019). Impact of Going-Concern Audit Opinion On Cost of Equity with Institutional Ownership as Moderation. https://doi.org/10.2991/aprish-18.2019.17


Ebihara T, Kubota K, Takehara H, Yokota E. (2014). Market liquidity, private information, and the cost of capital: Marketmicrostructure studies on family firms in Japan. Japan and the World Economy 32, 1–13

Elena Petrova, Georgios Georgakopoulos, Ioannis Sotiropoulos, Konstantinos Z. Vasileiou (2012), "Relationship between cost of equity capital and voluntary corporate disclosures", International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 30

Falatifah, M., & Hermawan, A. A. (2019). Board of directors effectiveness, audit committee effectiveness, and cost of equity: Role of voluntary integrated reporting. In K. S. Soliman (Ed.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference

Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4). pp.967-1010

Gardner & et al., (2010), "Using Microsoft Corporation to Demonstrate the Optional capital structure trade-off of Theory", Journal of Economic and Finance Education, vol.9

ادبیات و مبانی نظری هزینه سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری هزینه سرمایه,ادبیات تحقیق هزینه سرمایه
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه هزینه سرمایه پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم و تعاریف هزینه سرمایه, اهمیت هزینه سرمایه, روش های محاسبه و اندازه گیری هزینه سرمایه, تحلیل رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه, رابطه کیفیت افشا و هزینه سرمایه, رابطه پیش بینی مدیریت از سود و هزینه سرمایه, رابطه نظام راهبری و هزینه سرمایه.... مورد بحث قرار گرفته است.


فهرست مطالب

مفهوم و تعریف هزینه سرمایه...................................................................................3
اهمیت هزینه سرمایه.................................................................................................4
روشهای محاسبه و اندازه گیری هزینه سرمایه............................................................5
تحلیل رابطه پیش بینی مدیریت از سود و هزینه سرمایه...........................................6
تحلیل رابطه محافظه‌کاری و هزینه سرمایه سهام عادی...............................................8
تحلیل رابطه کیفیت افشاء و هزینه سرمایه سهام عادی.............................................10
تحلیل رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه.........................................11
تحلیل رابطه راهبری شرکتی و هزینه سرمایه...............................................................12
تحلیل رابطه رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه....................................................13
منابع فارسی................................................................................................................16
منابع انگلیسی............................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده


منابع فارسی
 بولو، قاسم (1386). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های کیفی سود. پایان نامه دکتری. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 بولو، قاسم؛ رحمانی مهر، مسعود (1392). هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری. سال دوم، شماره 8، صص 59-80
 پناهیان، حسین؛ عرب زاده، میثم (1387). بررسی و شناسایی مدل‌های هزینه سرمایه و عوامل موثر بر هزینه سرمایه دربورس اوراق بهادار تهران. بصیرت، شماره 40
 ثقفی، علی، نادری کروندان، کاوه (1390). محافظه‌کاری در گزارشگری مالی: مقایسه دیدگاه منافع قراردادی با دیدگاه تحریف اطلاعات. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، صص 28-9
 حساس یگانه، یحیی ؛ سلیمی، محمد جواد؛ محمودی، مهدی (1394). رابطه بین ویژگی‌های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با توجه به اندازه صاحبکار). فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 31، صص 113-140
 خانی، عبدا...، قجاوند، زیبا ( 1391). عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با هزینه سرمایه سهام عادی در بازار رقابتی. نشریه حسابداری و مدیریت مالی، شماره 9، صص 166- 153
 دستگیر، م ، بزاز زاده، ح (1382). تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی. تحقیقات مالی، شماره 16، صص 83-103
 رضایی، فرزین؛ قادری، حسین؛ محمدی، تقی (1389). بررسی متغیرهای حسابداری موثر بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشگر، دوره 7، صص 14-29
 سپاسی، سحر؛ کاظم پور، مرتضی، شعبانی مازوئی، منور (1396). رقابت در بازار محصول و تاثیرر آن بر سه معیار مهم در تصمیم گیری: هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه. پژوهش حسابداری. شماره 24، صص 68-83
 ستایش, محمد حسین, ممتازیان, علیرضا, زارع, مریم, حیاتی, جواد. (1394). بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری, 6(23), 7-32.
 سلیمانی، غلامرضا؛ طاهری، ماندانا (1391). اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بروس اوراق بهادار، شماره 20، صص 7-27

 Artiach,T., and M. Clarkson. (2010) Conservatism, disclosure and the cost of equity capital, Working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com.
 Verrecchia, R.E.(2001) . Essays on disclosure .Journal of Accounting and Economics, Vol. 32. pp.97–180.
 Artiach,T., and M. Clarkson. (2010) Conservatism, disclosure and the cost of equity capital, Working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com
 Ashbaugh, H., Collins, D. W., & Lafond, R. (2004). Corporate governance and cost of equity capital. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
 Badrinath, S. G., Gay, G.,& Kale, J. (1989). Patterns of institutional investments, prudence, and managerial safety net hypothesis. Journal of Risk and Insurance. 56(4): 605-629.
 Baily, M.N.,& Schultze, C.L. (1990). The Productivity of capital in a period of slower
 Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings , Journal of Accounting and Economics, 24 (1). pp.3-38.
 Blanco, B., M.G. Lara, and J. Tribo. (2012). Segment disclosure and cost of capital, Working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com
 Bloomfield, R., & Fischer, P. (2011). Disagreement and cost of capital.Journal of Accounting Research. 49(1): 41-68.
 Bozec, Y., & Bozec, R. (2011). Corporate governance quality and the cost of capital. International Journal of Corporate Governance. 2(3): 217- 236.
 Brown.S , Hillegeist. S, (2007) “How disclosure quality affects the level of information asymmetry" Rev Acc Stud 12:443–477.
 Bushee, B. (1998). The influence of institutional investor on myopic R&D investments behavior. The Accounting Review. 73(3): 305-333.
 Chen, C. , Li, L. , & Ma, M. L. (2014). "Product market competition and the cost of equity capital: evidence from China". (ahead-of-print) , 1-35.
 Chen, Chen; Li, Li; Ma, Mary LZ. (2014). Product market competition and the cost of equity capital: evidence from China. Journal of Accounting and Economics, 21 (3) , 227-261.
 Dhaliwal, D., Z.O. Li, and A. Tsang. (2010). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The Initiation of corporate social responsibility reporting, working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com
 Easton, P (2004), "PE ratios, PEG ratios and estimating the implied expected rate of return on equity capital", the accounting review, vol.79.
 Elena Petrova, Georgios Georgakopoulos, Ioannis Sotiropoulos, Konstantinos Z. Vasileiou (2012), "Relationship between cost of equity capital and voluntary corporate disclosures", International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 30.
 Elyasiani, E., & Jane-Jia, J. (2008). Institutional ownership stability and BHC performance. Journal of Banking & Finance. 32(9): 1767-1781
 Embong.Z, Norman. M, Mohamat S (2012)“Firm size, disclosure and cost of equity capital” Asian Review of Accounting Vol. 20 Iss: 2 pp. 119 – 139.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه هزینه سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 33
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مطالعات داخل کشور هزینه سرمایه,پیشینه پژوهش داخل کشور هزینه سرمایه
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص هزینه سرمایه، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه سرمایه از سال 1391 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه هزینه سرمایه - فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ..................................................................................................25
برخی از منابع

1. آزمون، حسین (1393). مطالعه تجربی تاثیر کیفیت افشا بر میانگین موزون هزینه سرمایه و ریسک نقد شوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد مرودشت
2. ابراهیمیان، سیدجواد. عدیلی، مجتبی. امیرپورملا، رجب (1391). تبیین تاثیر کیفیت افشا بر هزینه سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
3. احمدی، آیین (1393). تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
4. اخباری، حیدرضا (1395). تاثیر شناسایی به موقع زیان تحقق نیافته بر خاتمه عملیات غیرسودآور و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد،مرکزپیام نور ری
5. اقبالی، فهیمه (1395). بررسی تاثیر چرخه عمر بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
6. امان زاده اوغاز، مریم (1394). تاثیر هزینه سرمایه بر پیش بینی بازده آتی حقوق صاحبان سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
7. امری، سیدمحمد (1394). بررسی تاثیر شهرت و اعتبار بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
8. امیری، سحر (1395). بررسی تاثیر روابط سیاسی،جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان
9. اوشیانی، مریم (1392). ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و تاثیر نقدشوندگی سهام روی این رابطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
10. ایران‌نژاد پاریزی، مرتضی. جباری، حسین (1393). تاثیر محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی،شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی
11. ایمنی، فاطمه (1393). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
12. باقری، ندا (1391). بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقدشوندگی و هزینه سهام عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
13. پشتاره، رحمت اله (1395). بررسی رابطه بین هزینه سرمایه،کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت‌ها در شرایط بحران مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
14. تیردادی، مژگان (1395). بررسی رابطه بین سرمایه فکری واجزای آن با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
15. جعفریان، آزیتا (1394). بررسی رابطه بین وابستگی گروهی کسب وکار و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد