نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2020) در حوزه هموارسازی سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی هموارسازی سود,مطالعات خارج از کشور هموارسازی سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هموارسازی سود از سال 2000 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هموارسازی سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Ade Surya Indrawan, I Gusti Ayu Eka Damayanthi.(2020). The Effect of Profitability, Company Size, and Financial Leverage of Income Smoothing. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. Volume-4, Issue-2-pp-09-13

Alexander, Nico, The Effect of Ownership Structure, Cash Holding and Tax Avoidance on Income Smoothing (December 31, 2019). Nico Alexander. 2019. The Effect of Ownership Structure, Cash Holding and Tax Avoidance on Income

Smoothing, J. Fin. Bank. Review, 4 (3): 128 – 134 DOI:10.35609/jfbr.2019.4.4(3). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3534120

Andreas, S., & Wijaya, H. (2019). THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE AND FINANCIAL PERFORMANCE TOWARDS INCOME SMOOTHING. JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM, 2(1), 111-122. Retrieved from https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/125

Bao, B. and D. Bao. (2004 ("Income smoothing, earnings quality and firm valuation". business Finance and Accounting. 31: 9-10

Bok Baik, Sunhwa Choi, and David B Farber (2019) Managerial Ability and Income Smoothing. The Accounting Review In-Press

Boo Chun Jung, Dongyoung Lee, Ilhang Shin, and Chun Yip Desmond Yuen (2020) Foreign Equity Ownership and Income Smoothing. Journal of International Accounting Research In-Press. https://doi.org/10.2308/jiar-19-514

Bouwman, C. H. S. (2014), Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, pp 283-303

Chen, L. H. (2009). "Income Smoothing, Information Uncertainty, Stock Returns, and Cost of Equity". Working Paper, Arizona.

Cheng, C. S. A. & Li, Sh. (2017). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? A Comparison between the US and China Markets. China Accounting and Finance Review, 16 (2), 128-147.


Cheng, C. S. A., Johnston, J. & Li, S. (2014). Higher ERC or Higher Future ERC from Income Smoothness? The Role of Information Environment. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, Atlanta, GA, August 2-6, 2014.

Ching-Lung Chen, Pei-Yu Weng, Yu-Chih Lin.(2017). Global Financial Crisis, Institutional Ownership, and the Earnings Informativeness of Income Smoothing.https://doi.org/10.1177/0148558X17696759

Di Fabio, C. (2019), "Does the business model influence income smoothing? Evidence from European banks", Journal of Applied Accounting Research, Vol. 20 No. 3, pp. 311-330. https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2018-0151

Doan, A.-T., Lin, K.-L., & Doong, S.-C. (2019). State-controlled banks and income smoothing. Do politics matter? The North American Journal of Economics and Finance, 101057. doi:10.1016/j.najef.2019.101057

ادبیات و مبانی نظری هموارسازی سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری هموارسازی سود,ادبیات تحقیق هموارسازی سود

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه هموارسازی سود پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم و تعاریف هموارسازی سود, اهمیت هموارسازی سود, تاریخچه هموارسازی سود, فرضیه هموارسازی سود, ابزارهای هموارسازی سود, روش های هموارسازی سود, انگیزه های هموارسازی سود, تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود, تحلیل رابطه خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود.... مورد بحث قرار گرفته است.


فهرست مطالب

مفهوم، تعاریف و اهمیت هموارسازی سود...........................................................3
شاخص ارزیابی هموارسازی سود...........................................................................5
تاریخچه هموارسازی سود......................................................................................6
فرضیه ی هموارسازی سود....................................................................................7
انگیزه‌های هموارسازی سود..................................................................................8
ابزارهای هموارسازی سود......................................................................................9
گستره و انواع هموارسازی سود...........................................................................10
روش‌های هموارسازی سود..................................................................................12
تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و هموارسازي سود................................................13
تحلیل رابطه هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام.............................................14
تحلیل رابطه خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود..........................................15
منابع و ماخذ:.....................................................................................................17
منابع انگلیسی:..................................................................................................19

برخی از منابع مورد استفاده

منابع و ماخذ:
 ایزدی نیا ناصر، رسائیان امیر، رضایی رجایی علی اصغر. بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. ۱۳۹۱; ۱۷ (۳) :۵۳-۷۷
 ایزدی نیا، ناصر، آقانقی دهقی، جواد، رسائیان، امیر (1391). تاثیر ابزارهای نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلام سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، شماره 13، صص 65-44
 آقائی، محمد علی و حسن کوچکی (1375). گمانهایی پیرامون نمایش سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 14 و 15، صص 49-32
 بدری، احمد؛ قهرمانی، محمد امین. (1391). هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 35، صص 47-23
 بولو، قاسم (1385). نظام راهبری شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود. بورس، 52، 11-8
 بهار مقدم، مهدی، حسینی، شهامت (1391). بررسی واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 ثقفی، علی؛ محمدرضاخانی، وحید (1394). هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی. پژوهش حسابداری، شماره 17، صص 112-128
 حاجیها، زهره و قصاب ماهر، لیلا (1390). ارزش نامشهود ایجاد شده توسط واحد تجاری در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم، شماره 12، صص 113-136
 حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی ورسائیان، امیر (1390). عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 9، صص 39-66
 رزمیان فیض آبادی، علیرضا، هشی، عباس (1392). تاثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 4 (13)، صص 127-105

 Anandarajan, A; Hasan, I and McCarthy, C. (2007). "Use of loan loss provisions for capital, earnings management and signalling by Australian banks", Accounting and Finance, Vol 47, pp: 357- 379.
 Archibald، T.R. (1967). "The return to straight line depreciation: An analysis of a change in accounting methods". Empirical Research in Accounting: Selected Studies, pp:164-180.
 Ashari, N., Koh, H. C., Tan, S. L. and Wong, W. H. (1994), "Factors Affecting Income Smoothing among Listed Company in Singapore", Accounting and Business Research, Vol. 24, Issue 96: 291-301.
 Barnea, A., J. Ronen and S. Sadan. ) 1976.) "Classificatory smoothing of income with extraordinary items". The Accounting Review. pp: 110-122.
 Barnea, A., J. Ronen and S. Sadan. ) 1976.)" Classificatory smoothing of income with extraordinary items". The Accounting Review. pp: 110- 122.
 Bartov, E.(1993), "The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation", The Accounting Review (October) 68, pp:840- 855.
 Beidleman, C. R. (1973) " Income Smoothing: The Role of Management". The Accounting Review. 48: 653-667.
 Belkaoui, A., and R. D. Picur. (1984 ("The smoothing of income numbers: some empirical evidence on systematic difference between core and periphery industrial sectors". Business Finance and Accounting.11:527-45.
 Black,E.L.,K.F. Sellers and T.S. Manly.(1998). "Earnings management using asset sales: An international study of countries allowing noncurrent asset revaluation ", Journal of Business Finance & Accounting 25(9) &(10)(November/December), pp: 1287-1317
 Bouwman, C. H. S. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance. 41: 283–303.
 Bushee, B. J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. Accounting Review, 73, 305 -334
 Chung-Hua Shen and Hsiang-Lin Chih (2007). Earnings Management and Corporate Governance in Asia's Emerging Markets. Corporate Governance: An International Review, 15(5), 999 -1021
 Collins, D. W., Kothari, S. P. , Shanken, J. , and Sloan, R., (1994)," Lack of timeliness and noise as Explanations for the low contemporaneous retumearnings association", Journal of Accounting and Economics (18), pp. 289324.
 Copeland, R. M. (1968). "Income smoothing". Journal of Accounting Research. Supplement. No 6.
 Dasher, P. and R. Malcom. (1970). "A note on income smoothing in chemical industry", Journal of Accounting Research.
 Diamond, D., R. Verrecchia, (1991). Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital. Journal of Finance, 46, 1325 -1359.
 Diamond, M. (1985). Optimal Releases of Information
پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه هموارسازی سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه هموارسازی سود,مطالعات داخلی هموارسازی سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هموارسازی سود از سال 1392 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه هموارسازی سود- فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

منابع و ماخذ

1. ابدالی، حسن. بهزادی، محمدحسن (۱۳۹۴). رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا
2. ابزری، مهدی. غلامی، فائزه. فتحی، مینا (۱۳۹۴). بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، دبیرخانه همایش
3. بادآورنهندی، یونس. علی نژاد، فریبا (۱۳۹۶). بررسی تاثیر ریسک، کساد مالی، رشد، اندازه شرکت بر هموارسازی سود سهام. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
4. بادآورنهندی، یونس. علی‌نژاد، فریبا (۱۳۹۶). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات، مالکیت بزرگ ترین سهادار، اهرم مالی، سن شرکت بر هموارسازی سود سهام. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
5. بحری ثالث، جمال. (1396). بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، دوره 6، شماره 22، صص 196-179
6. بولو، قاسم. حسنی‌القار، مسعود (1394). بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، دوره 6، شماره 21، صص 56-33
7. بیات، علی. دالمن‌پور، محمد. قربانی، سکینه (۱۳۹۲). ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هموارسازی سود از طریق زمان بندی فروش دارایی‌های ثابت. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان
8. تندکار، معصومه. وطن پرست، محمدرضا. ادهم، عباس (۱۳۹۴). بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا
9. تهم، سمیه (۱۳۹۴). تأثیر نگهداشت وجه نقد اضافی بر هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش
10. جلیلیان، بهاره. جلیلیان، امید (۱۳۹۵). تاثیراعلان زودهنگام سود برهموارسازی سود، کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصت‌ها و چالش‌ها. رشت، دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا
تعریف مفهومی و عملیاتی هموارسازی سود - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف هموارسازی سود,نحوه اندازه گیری هموارسازی سود
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر هموارسازی سود پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی، نحوه اندازه گیری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز