نتایج: 5
تعریف مفهومی و عملیاتی کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف کارایی سرمایه گذاری,نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی کارایی سرمایه گذاری, نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی ناکارایی سرمایه گذاری,مطالعات داخلی ناکارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری از سال 1389 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی‌نسب، علی، صدیقه، پروانه.(1394). اثر حاکمیت شرکتی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری.همایش ملی حاکمیت شرکتی

افلاطونی، عباس؛ خزایی، مهدی.(1395). بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره85

آسمانی, مجید و محمد رضا عباس زاده، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین محدودیت مالی، جریان نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه

بادآورنهندی، یونس؛ تقی زاده خانقا. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه‌گذاری. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره3

برزین, زهرا؛ مهدی صابری اسفرجانی و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق،

بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون؛ محمدی، مهسا.(1397). توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، مطالعات تجربی حسابداری مالی سال چهاردهم، شماره 57

پارسافر، مریم.(1395). تاثیر مدیریت محدودیت‌های مالی و هزینه نمایندگی بر به حداقل رساندن ناکارایی سرمایه‌گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار، دانشکده حسابداری و مدیریت

پورزمانی, زهرا و ذکیه جورین سر، ۱۳۹۴، تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین

توکلی, زهرا و سید یحیی اسدالهی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر ناکارایی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر بازده دارایی‌ها، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2006 الی 2019) در حوزه کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی کارایی سرمایه گذاری,مطالعات خارجی کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری از سال 2006 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Beatty, A., Liao, S., Yu, J.J. (2013). The spillover effect of fraudulent financial reporting on peer firms investments. Journal of Accounting and Economics. 55, 183-205

Beatty, A., Weber, J., Scott, J. (2007). The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring. Working paper, The Ohio State University.

Benlemlih, M. and M. Bitar (2016). “Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency”, Journal of Business Ethics, Vol. 133, pp. 1-25

Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R. (2009). How Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency? Journal of Accounting and Economic, 48, 112-131.

Bzeouich, B., Lakhal, F. and Dammak, N. (2019), "Earnings management and corporate investment efficiency: does the board of directors matter?", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 17 No. 4, pp. 650-670. https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2018-0044

Chan, R. , Song, B. , & Fan, L. (2016). Dividend policy and Investment Efficiency the Changes of the Mandatory. Hong Kong Baptist University

Chen L., Chunlei, L., and Guanyu, W. (2013): “Financial constraints, investment efficiency and corporate governance: Empirical evidence from China", Service Systems and Service Management (ICSSSM), 10th International conference.

Chen, F.; Hope 0. K.; Li, Q; and W.Xin (2011). "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets", The Accounting Review, Vol. 86, No. 4, pp. 1255-1288.

Chen, R., Ghoul, S.E., Ghoulb, O. & Wang, H, (2014)." Do State and Foreing Ownership Affect Investment Efficiency? Evidence From Privatization". Journal of Corporate Finance, In Press, Corrected Proof, Available online

Chet, K. C. W., Chen, Z., & Wei, J. (2014). Agency costs of free cash flow and the effect of shareholder rights on the implied cost of equity capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(01), 171-207.

Chiou, Bo-Hung; Chang, Shen-Ho.(2019). Influence of Investment Efficiency by Managers and Accounting Conservatism on Idiosyncratic Risks to Investors. Advances in Management and Applied Economics; Athens Vol. 10, Iss. 1, (2020): 105-133.
Cook, K. A., Romi, A. M., Sanchez, D., & Sanchez, J. M. (2018). The influence of corporate social responsibility on investment efficiency and innovation. Journal of Business Finance & Accounting. doi:10.1111/jbfa.12360

Durnev, A., Mangen, C. (2009). Corporate investments: learning from restatements. Journal of Accounting Research. 47, 679-720

Gan, H. (2018). Does CEO managerial ability matter? Evidence from corporate investment efficiency. Review of Quantitative Finance and Accounting. doi:10.1007/s11156-018-0737-2

ادبیات و مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری,ادبیات تحقیق کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم کارایی سرمایه گذاری, عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه گذاری, رابطه معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری, رابطه حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری, رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری, رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری, رابطه مسئولیت اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری و .... مورد بحث قرار گرفته است
فهرست مطالب

مفهوم کارایی سرمایه‌گذاری............................................................................................................3
عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه‌گذاری........................................................................................4
تحلیل رابطه معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری.....................................................5
تحلیل رابطه تصمیمات احساسی سرمایه گذاران و کارایی سرمایه‌گذاری..........................................7
رابطه حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری.................................................................................8
رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه‌گذاری.....................................................................................10
رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه‌گذاری..........................................................................11
نقش گزارشگری مالی در کارایی سرمایه‌گذاری..............................................................................12
تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری......................................................16
منابع فارسی..................................................................................................................................17
منابع انگلیسی...............................................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده

 ایزدی نیا, ناصر,‌هاشمی دهچی, مجید. (1396). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و چسبندگی هزینه‌ها. حسابداری مدیریت, 10(32), 1-12
 گودرزی، احمد؛ بابازاده شیروان،‌هانی. (1394). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی‌های با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، سال هشتم، شماره 27، صص 105-117
 قائمی، محمد حسین؛ وطن پرست، محمد رضا،(1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41،ص 85. احمد پور، احمد؛ خاکپور، حسین(1386)، نقش گزارشگری وافشاء مالی در بهبود کارکرد بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، شماره 66،صص1-17.
 محمودآبادی، حمید؛ مهتری، زینب (1390). رابطه محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره دوم، صص 113-140
 ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمد محمدیان. (1390). ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، بیش سرمایه‌گذاری و جریان نقدی آزاد، پیشرفت‌های حسابداری پیاپی61: 63-37.
 محمدیان، محمد، ثقفی، علی، و بولو، قاسم(1389)." رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 واعظ، سید علی؛ انواری، ابراهیم؛ بنافی، محمد (1395). تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری. حسابداری مالی، سال هشتم، شمار 31، صص 132-101
 18.مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. (1387)؛" کیفیت گزارشگری مالی و کارایی وسرمایه‌گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادر، 1(2)، 85-116..

منابع انگلیسی
 Baker, M., J. Wurgler, & Y. Yuan. (2012). Global, local, and Contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2),272-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.002
 Baker, M., & J. Wurgler. (2007). Investor sentiment in the stock Market. The Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-152. http://dx.doi.org/10.1257/jep.21.2.129.
 Berle, A. and Means,G.(1932) "The modern corporation and private property (Macmillan New York).
 Bertrand, M., and Mullainathan,S.(2003) "Enjoying the Quiet Life?" Corporate governance and managerial preferences. Journal of Political Economy 111, 1043-1075.
 Biddle, G. and Hilary , G. (2006); Accounting quality and firm- Level capital investment , The Accounting Review, 81, 963-982.
 Biddle, G., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009) Howe does financial Reporting Quality relate to investment efficiency. Journal of Accounting and Economic,Vol. 48,pp. 112-131.
 Biddle, G. C.; Hilary, G.; and R. S. Verdi (2009). “How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, No. 2, pp. 112-131.
 Bushman,R.M., Smith,A.J.(2001) " Financial Accounting Information and corporate governance. Journal of Accounting Economics 31,237-333.
 Chen, W. J . (2013).Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2): 101-126.
پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی کارایی سرمایه گذاری,مطالعات داخلی کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری از سال 1393 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه کارایی سرمایه گذاری- فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

منابع و ماخذ
1. آذین‌فر، کاوه. صالحی‌امیری، سیدمجتبی (۱۳۹۴). بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی کوتاه مدت برکارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
2. آسمانی، مجید. عباس‌زاده، محمدرضا (۱۳۹۵). بررسی رابطه ی بین هزینه ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری. سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر- دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین
3. آسوده، زیبا. خردمند، علی. امیری، علی (۱۳۹۵). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش ومدیریت نقدینگی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
4. اسماعیلی، لیلا. محمدزاده‌سالطه، حیدر (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی. هزینه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا
5. امین‌پناه، چیا. ترابیان، محسن. بیگدلو، بهنام (۱۳۹۶). تاثیر مراحل مختلف چرخه عمر و سر رسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
6. انواری‌رستمی، علی‌اصغر. تجویدی، الناز. جهانگرد، میثم (1394). تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 5، شماره 2، صص 130-109
7. برادران‌حسن زاده، رسول. بادآورنهندی، یونس. بخشی، زهرا (۱۳۹۴). بررسی ارتباط خوش بینی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ارزشیابی شرکت. ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی، بلژیک، مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی
8. برادران‌حسن‌زاده، رسول. فیضی، حمیده. شهری‌نژاد، مرضیه. نگهبان، لیلا (۱۳۹۶). تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نقدشوندگی سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
9. برادران‌حسن‌زاده، رسول. نیکی‌غازانی، فاطمه (۱۳۹۶). تاثیر ساختارمالکیت برارتباط بین جریانهای نقد آزاد وکارایی سرمایه‌گذاری. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
10. پاک‌مرام، عسگر. نگهبان، لیلا. فیضی، حمیده. شهری‌نژاد، مرضیه (۱۳۹۶). تاثیرسطح حاکمیت شرکتی بر رابطه درماندگی مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
11. پرگر، بتول. طهماسبی، محمدرضا (۱۳۹۶). ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
12. پورکارگرتفت، حمید. حمیدیان، محسن (۱۳۹۵). رابطه مدیریت سود با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
13. تاری‌وردی، یدالله. واحدیان، سعید (۱۳۹۵). تاثیر سازوکارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: تحت سناریو فرصت‌های سرمایه‌گذاری. چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
14. تقی‌زاده‌خانقاه، وحید. زینالی، دکترمهدی (1395). بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری. حسابداری سلامت. دوره 5، شماره 2، صص 27-1
15. ثروین، محمدتقی. حسین‌پور، لیلا (۱۳۹۵). بررسی تاثیرمتغییرهای تیوری نمایندگی برکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه
16. حسنی‌القار، مسعود (۱۳۹۶). بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران-سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
17. حسین‌پور، لیلا. حسین‌پور، محسن (۱۳۹۵). بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد ونسبت کیوتوبین با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
18. حسین‌پور، لیلا. حسین‌پور، محسن (۱۳۹۵). بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی و جریان نقد آزاد با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی، نروژ، موسسه تحقیقاتی،پژوهشی علوم و تکنولوژی نروژ
19. حیدری، سارا. میرشاه‌ولد، امیرمهدی (۱۳۹۶). رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری با تمرکز بر نقش کیفیت حسابرسی. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
20. خردیار، سینا. برومندخاجانی، پروین(۱۳۹۵). بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اهواز، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان- انجمن حسابداری ایران- پارک علم و فناوری خوزستان -انجمن مدیریت ایران
21. دهقان، رقیه. نظاری‌ابر، فیروز (۱۳۹۶). تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و کارایی سرمایه‌گذاری. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد