نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2019) در حوزه کیفیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی کیفیت سود,مطالعات خارجی کیفیت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کیفیت سود از سال 2004 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کیفیت سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Andras Takacs and Tamas Szucs (2019). The effect of decreasing interest rates on European banks’ earnings quality. Banks and Bank Systems, 14(2), 174-180. doi:10.21511/bbs.14(2).2019.15

Andre Ata Ujan, Mukhlasin. (2019). The Effect of Internal Control and Ethics Disclosure on Earnings Quality: Investor Perception-Based Analysis. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019 Vol: 23 Issue: 6

Anup, Srivastava, (2014), “Why Have Measures of Earnings Quality Changed Over Time?” To appear in: Journal of accounting and economics

Arniati, T.; Puspita, D.A.; Amin, A.; Pirzada, K. 2019. The implementation of good corporate governance model and auditor independence in earnings’ quality improvement, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 188-200. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(15)

Baxter, P., and J. Cotter, (2009), Audit committees and earnings quality, Accounting and Finance 49, 267–290

Bha rath, S. T., Sunder, J. & Sunder, S. V. (2006). Accounting Quality and Debt Contracting. SSRN working paper

Bhattacharya. N. , Ecker, F. , Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). Direct andmediated associations among earnings quality, information asymmetry, and the cost of equity. Accounting Review, 87 (2) , 449-482

Blanco B, Garcia Lara J, Josep Tribo J .(2014). The Relation between Segment disclosure and Earning Quality. J. Account . Public Policy, 33: 449–469

Bonacchi, M., Marra, A., & Zarowin, P. (2019). Organizational structure and earnings quality of private and public firms. Review of Accounting Studies. doi:10.1007/s11142-019-09495-y

Christensen, J., Kent, P., Routledge, J., Stewart, J., (2015), Do corporate governance recommendations improve the performance and accountability of small listed companies?, Accounting and Finance. N. 55, pp.133-164.

Francis J, Nanda D J, Olsson P .(2008). Voluntary disclosure, earnings quality and cost of capital. Journal of Accounting Research,46: 53-99

Francis, J. , Olsson, P. & Schipper, K. , (2004). Costs of equity and earnings attributes, The Accounting Review, (79) , 967-1010.

Ghosh, A., Jain, G. (2004). Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earning Response Coefficients. Working Paper, 10(1); Pp. 33-57

Gong, G., Yue, L., & Hong, X. (2009). The Association Between Management Earnings Forecaset Errors and Accruals. The Accounting Review, 84(2); Pp. 497-530

Gopal V. Krishnan. Jing Zhang. (2019). Does Mandatory Adoption of IFRS Enhance Earnings Quality? Evidence From Closer to Home. The International Journal of Accounting. Vol. 54, No. 1. DOI: 10.1142/S1094406019500033

ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری کیفیت سود,ادبیات تحقیق کیفیت سود
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه کیفیت سود پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم و تعاریف کیفیت سود, اهمیت کیفیت سود, پیدایش نظریه کیفیت سود, ویژگی های سود, عناصر کیفیت سود, روش های ارزیابی کیفیت سود, رابطه خصوصیات شرکت و کیفیت سود, رابطه خصوصیات مدیریت و کیفیت سود, نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود, رابطه کیفیت سود و درماندگی مالی .... مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب


مفهوم، تعاریف و اهمیت کیفیت سود......................................................................3
ویژگی‌های سود و معیارهای ارزیابی آن......................................................................5
ظهور نظریه کیفیت سود.............................................................................................6
عناصر کیفیت سود.....................................................................................................6
روش‌های ارزیابی کیفیت سود....................................................................................7
تحلیل رابطه خصوصیات شرکت و کیفیت سود...........................................................8
تحلیل رابطه خصوصیات مدیریت (بیش اطمینانی) و کیفیت سود.............................10
تحلیل رابطه کیفیت سود و افشا اختیاری اطلاعات.....................................................11
نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود.................................................................12
تحلیل رابطه کیفیت سود و درماندگی مالی.................................................................14
منابع فارسی...............................................................................................................15
منابع انگلیسی............................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده

منابع و ماخذ
منابع فارسی
 اسماعیلی، شاهپور، (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
 ایزدی نیا، ناصر، رسائیان، رسول (1390). ساز و کار نظام حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1 (1): 51-75
 پورحیدری، امید؛ یوسف زاده، نسرین، اعظمی، زینب، معصومی‌بیلندی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشا اختیاری. دانش حسابداری مالی، دوره 4، شماره 3، صص 1-20
 پورزمانی، زهرا؛ فانیانی، محسن (1395). مقایسه تاثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 31. صص 1-19
 پیری، پرویز؛ قربانی؛ ماریه (1396). ارزیابی رابطه بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل و کیفیت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 24، شماره 4، صص 483-502
 جبارزاده، س؛ خدایار یگانه، س، پوررضا، ا (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد حسابداری مالی، 1 (2)، 80-60.
 دستگیر، م؛ حسین زاده، ع، خدادادی، و، واعظ، س. ع (1391). کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 1(11)، 16-1
 ساکی، عبدالرضا؛ صوفی، ابراهیم، کرمی، محمد جواد (1395). مفهوم کیفیت سود و روش‌های ارزیابی آن. کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت. تهران
 سپاسی، سحر؛ حسن زاده، مرتضی (1395). تاثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی پایداری سود. حسابداری ارزشی و رفتاری. 1(1)، 123-138
 رامشه، منیژه و مهناز ملانظری۔ (۱۳۹۳). بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری. دانش حسابداری، سال پنجم، شماره ۱۶، صص ۵۵ تا ۷۹.
 صالحی، ؛ برزگر، ح (1394). رابطه بین کیفیت سود و ورشکستگی. نشریه راهبرد مدیریت مالی 3 (1)، 140-113
 مهرانی، ساسان؛ کامیابی، یحیی، غیور، فرزاد (1396). بررسی تاثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش بینی درماندگی مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 1، صص 103-126


 Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1): 1-30.
 Al-Attar, A., Hussain, S. & Zuo, L.Y. (2008). Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows. Accounting and Business Research, 38 (1), 5-20.
 Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D., Kinney, W., (2007). The discovery and reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of Accounting and Economics, 44, 166–192.
 Bouwman, C. (2014). Managerial Optimism and Earnings Smoothing. Journal of Banking & Finance, 41: 283-303.
 Chan, K., Chan, K. C., Jegadeesh, N., Lakonnishok. (2006). Earnings Quality and Stock Returns. Journal of Business. Vol. 79(3): 1-42.
 Chan, K.; Chan, L.; Jegadeesh, N.;Lakonishok, J., “Earnings quality and stock returns” 2004 , working paper University of Illinois at Urbana-Champaign- Department of Finance, pp , 50
 DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D., (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics, 17,113–143.
 Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review. 77,35-59.
 Dechow, P. 1994. Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics 18 (1) : 3-42
 Dechow, P., Ge, W. and Schrand, C. (2010). Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, pp. 344 401
 Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: Analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary Accounting Research 13, 1-36.
 Dechow. Patricia,; Weili, Ge; Catherine, Schrand, (2009), “Understandings Earnings Quality: A Review of The Proxies, Their Determinants and Their Consequences”, www. Google.com
 Doyle, J., Ge, W., McVay, S., (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82, 1141–1170.
 Francis J, Nanda D J, Olsson P.(2008). Voluntary disclosure, earnings quality and cost of capital. Journal of Accounting Research,46: 53-99.
 Francis, J.; Lafond, R.; Olsson , P.; Schipper, K., “Earnings quality and the pricing effects of earnings patterns “ , 2003 a , working paper Duck University ,pp. 53
 Ghosh, A.,Moon, D., (2005). Auditor tenure and perceptions of audit quality. The Accounting Review 80(2):585–612.
 Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (4): 843–882.
 Hamilton, J., C. Ruddock, D. Stokes, and S. Taylor. (2005). "Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism". Working paper, University of Technology, Sydney, and University of New South Wales
تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت سود - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف کیفیت سود,نحوه اندازه گیری کیفیت سود
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر کیفیت سود پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی کیفیت سود، نحوه اندازه گیری کیفیت سود، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه کیفیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق کیفیت سود,مطالعات داخلی کیفیت سود

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کیفیت سود از سال 1394 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه کیفیت سود - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................19
برخی از منابع

منابع و ماخذ
1. ابراهیمی، سیدکاظم. بهرامی‌نسب، علی. ممشلی، رضا (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی. دوره 23، شماره 4، صص 434-415
2. اجاقلو، رضا. دهدار، فرهاد (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت سود. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
3. احمدسبزی‌زاده، حمید. نصیری، سعید. اسکندری، اسماعیل (۱۳۹۶). مقایسه تاثیر معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
4. امیدی‌قاسم‌آباد،‌داریوش. دریایی، عباسعلی (۱۳۹۶). بررسی ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی با کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
5. انصاری‌جوبنی، ناهید. خردیار، سینا (۱۳۹۴). بررسی مقایسه ای کیفیت سود شرکت‌های دارای سلامت مالی و شرکت‌های درمانده دربورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا
6. بابایی‌توسکی، میترا. اسدالهی، یحیی (۱۳۹۶). تعیین رابطه بین کیفیت سود با نقش میانجگری کیفیت حسابرسی. اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
7. بحری‌ثالث، جمال. بایبوردی، اتابک (۱۳۹۴). بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد
8. بهرامی‌نازکی، حسین. کنعانی، اکبر (۱۳۹۶). تاثیر سیاست تقسیم سود بر کیفیت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
9. پاک‌نژاد، امیر. ربیعی، حامد (۱۳۹۵). رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکت‌های با کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین). اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
10. پورحیدری، امید. یوسف‌زاده، نسرین. اعظمی، زینب. معصومی‌بیلندی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری. دانش حسابداری مالی. دوره 4، شماره 3، صص 20-1
11. پیری، پرویز. قربانی، ماریه (1396). ارزیابی رابطۀ بین نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و کیفیت سود. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی. دوره 24، شماره 4، صص 502-483
12. تحریری، آرش. بخشی‌شایان، یاشار (۱۳۹۴). میزان درماندگی مالی و کیفیت سود. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
13. ثقفی، علی. محمدی، امیر (1394). اقلام تعهدی چسبنده و کیفیت سود. بورس اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 30
14. جعفری، مهدی. غیاثوند، علیرضا. صفتی، فرید (۱۳۹۶). اثر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق
15. جم، بهروز. جلالی‌چهاربرج، حسین (۱۳۹۵). بررسی تاثیر ویژگی‌های غیر مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز، دانشگاه اسوه، دانشگاه آتاترک ترکیه
16. حساس، حمیدرضا. امیرحسینی، زهرا. زارعی، بتول (۱۳۹۵). تاثیر کیفیت کنترل داخلی و تخصص حسابرس در صنعت برکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان
17. حسن زاده، آوات (۱۳۹۵). تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت. حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ساری، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه
18. حسن زاده، محمد. پناهی، داود. آقایی، محسن. علی‌پور، ابراهیم (۱۳۹۵). تأثیر شرایط مالی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق
19. حسینی، سپیده. حاج سردار، مسلم (۱۳۹۶). بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
20. حیدرپور، فرزانه. طاهررودی، مجید (1394). تاثیر مدیریت سود بر رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود. مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شماره 15
21. خردیار، سینا. سیدنژادفهیم، سیدرضا. محمدحسین‌پور، زینب (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین پیش بینی سود در شرکتهای سالم و ورشکسته بر کیفیت سود، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
22. دارابی، رویا. مولائی‌ایل‌ذوله، علی. میرزایی، غلامرضا (۱۳۹۴). بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر
23. درتومی، جواد (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین خدمات غیرحسابرسی و کیفیت سود، سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، جیرفت، همایش گستران
24. دستگردسگلوند، فاطمه. نوروش، ایرج (۱۳۹۵). بررسی تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد