نتایج: 3
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1398 الی 1402) در حوزه مدیریت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مدیریت سود,پیشینه پژوهش مدیریت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود از سال 1398 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................23
برخی از منابع مورد استفاده:

احسانی، محمد و انور خطیبی، سعید،(1402)،بررسی نقش تعدیل گری مدیریت سود بر رابطه میان اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت،دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

اشرفی، عالیه و سلمانی، زهرا و موسوی، سیدحسن،(1402)،نقش وابستگی سیاسی و درماندگی مالی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی،تهران

اکبری، الهام و کلانتری، مجید و صادقی لفمجانی، محمدعلی،(1401)،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق ذخایر زیان وام در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره: 8، شماره: 4

امینیان، ابوالفضل و صادقی، پرویز و روستا، علی،(1401)،مدیریت سود تحقیق و توسعه با نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری حسابداری،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

بستانی، فرشته و خضری پور، محمدرضا،(1402)،تاثیر انعطاف پذیری حسابداری بر انتخاب‌های سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، در مدیریت سود،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

بستانی، فرشته و شفیعی، حسین،(1402)،مشوق‌های مدیرعامل و تاثیر آنها بر مدیریت سود،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

جان بزرگی، مجتبی،(1401)،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی اقلام تعهدی و بازده سهام،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2018) در حوزه مدیریت سود - فایل word
نشریه: پاد علم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش خارجی مدیریت سود,مطالعات خارج از کشور مدیریت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مدیریت سود از سال 2001 الی 2018 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مدیریت سود- فرمت word


مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع و ماخذ

- Ahmad-Zaluki, N. A., Campbell, K., & Goodacre, A. (2011). Earnings management in Malaysian IPOs: The East Asian crisis, ownership control, and post-IPO performance. The International Journal of Accounting, 46, 111–137.
- Asli, A,. Shantaram P. H,. Gopal V. K,. John B.(2012)." Earnings management and market liquidity". Rev Quant Finan Acc 2012) )38:257-274
- Belkaoui, A., F.K. ALNajjar (2006); "Earning Opacity internationally and Elements of Social , Economic and Accounting order", Review of Accounting and Finance, 5, 189-203.
- Bhundia, A. (2012). A comparative study between free cash flows and earnings management. Business Intelligence Journal, 5 (1), 123-129.
- Campa, D., & Camacho-Miñano, M.M. (2014). Earnings management among bankrupt non-listed companies: evidence from Spain. Spanish Review of Accounting and Finance, 43(1), 3-20. DOI:10.1080/02102412.2014.890820.
- Cardoso, F .Martinez, A. & Teixeira, A. (2014). Free cash flow and earnings management in Brazil: The negative side of financial slack. Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing, 14 (1), 84-95
- Chen, T. (2016). Internal Control, Life Cycle and Earnings Quality—An Empirical Analysis from Chinese Market. Open Journal of Business and Management, 4(2), 301-311
- Chen, X., Cheng, Q., Wang, X., (2011), Does increased board independence reduce earnings management? Evidence from recent regulatory reforms, Empirical Accounting Research Conference for helpful comments, PP. 1-56
- Chung H., Sheu H., and Wang J., (2009),“Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance Research
- Cohen, D.A., Dey, A. & Lys, T.Z. (2008). Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-Sarbanes-Oxley periods. The Accounting Review, 83(1): 757-787.
- Daily, C., Dalton, D. & Cannella, A. (2310). Corporate governance: decades of dialogue and data. Academy of Management Review, 28 (3), 371-82.
- Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review. 77, 35-59
- Du, X., Jian,W., Lai, S., Du, W., and Pei, H., (2015). Does religion mitigate earnings management? evidence from China. Journal of Business Ethics, Vol. 131 (3), pp:699 749.
- Enomotoa, M., Kimurab, F., Yamaguchic, T. (2015). Accrual-based and real earnings management_ An international comparison for investor protection, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(3): 183–198.
- Garcia Lara, J. Garcia Osma, B. (2009). Earnings quality in expost failed firms. Journal of Accounting and Business research. Vol, 39. No, 2. Pp, 411-437
- Gunny, K. (2010). “The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks”. Contemporary Accounting Research, 27 (3): 855-888
- Gupta, M., Khurana, I., Pereira, R., (2008). Legal enforcement, short maturity debt, and the incentive to manage earnings. Journal of Law and Economics 51, PP.619–639.
- Huguet, D., Gandía, J.L., Audit and earnings management in Spanish SMEs. BRQ Bus. Res. Q. 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.brq.2015.12.001
- Iatridis, G., and A.I. Dimitras(2013); "Financial Crisis and Accounting Quality: Evidence from Five European Countries", Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting,29,pp.154-160
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 38
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه مطالعات داخل کشور مدیریت سود,مطالعات انجام شده داخل کشور مدیریت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود از سال 1392 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................29
برخی از منابع
منابع و ماخذ

1. ابراهیمی بشلی، محمدجواد (1394). تأثیر سرمایه گذاری ناکافی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر
2. ابراهیمی، وجیهه (1394). مدیریت سود، طرح های پاداش مدیران وعملکرد شرکت: شواهدی ازبورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
3. آزادی بوگر، درنا (1396).بررسی آثار افشای اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی بر دستکاری فعالیت‌های واقعی و اقلام تعهدی شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
4. اسکندری‌نژاد،مینا (1396).بررسی تاثیر اهرم واندازه آن بر مدیریت سود (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران غرب، دانشگاه پیام نور استان تهران
5. اسکومقدم، نسیم (1394). مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (مورد مطالعه بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه مازندران
6. اکبری فخرآبادی، احمد (1394). بررسی رابطه بین قدرت قیمت گذاری بازار محصول با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
7. اکبری، مینا (1392). رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم
8. ایزدپناه، محمدعلی (1393). واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
9. بخشی پور، نسرین (1395).توانایی مدیریت و مدیریت واقعی سود.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت وحسابداری، مؤسسه آموزش عالی پرندک
10. پوررضا، عاطفه (1396). تاثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی راه دانش، بابل
11. پورمندی، پریسا (1392). ارتباط مدیریت سود با تغییرات نسبت گردش دارایی ها و حاشیه سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
12. پولادی، زهرا (1395). انگیزه‌های تقلب و عوامل فرصت موثر بر مدیریت سود.پایان نامه کارشناسی ارشد،پژوهشکده امور اقتصادی، دانشگاه علامه محدث نوری
13. ترابی، امیر (1392). تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
14. تصدی کاری، محمدجواد (1396).بررسی تاثیر سازوکار داخلی نظام راهبری بر ارتباط بین پیچیدگی عملیات با مدیریت سود واقعی.پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
15. تقی زاده راد، ثریا (1394). بررسی رابطه بین مدیریت سودو افشای داوطلبانه ناشی ازمسئولیت پذیری مدیریت برای گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی تاکستان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز