نتایج: 5
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه پایداری سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پایداری سود,پیشینه مطالعات داخلی پایداری سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده:


اسدی چهاربرج، محمد و دهدار، فرهاد،1400،بررسی ارتباط بین پایداری سود و واکنش بازار سهام در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره: 5، شماره: 53

امینی، صفیار و رماوندی، اکبر،1402،تاثیر کیفیت سود بر بازده سهام با تاکید بر پایداری سود در شرکت‌های بیمه و بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

بنابی قدیم، رحیم و سجادی، سید حسین،1401،تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره: 19، شماره: 75

تاج اردکانی، مرضیه و شاکری، نادیا،1401،بررسی ارتباط میان پایداری سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

تاج اردکانی، مرضیه،1399،بررسی ارتباط میان پایداری سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران


جمشیدیان، فاطمه،1400،بررسی ارتباط بین پایداری سود و اندازه ی شرکت با قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

خداویس ماتی، نسترن،1400،بررسی رابطه جریان نقد آزاد و بازده سهام با تاثیر نقش پایداری سود،دهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها،تهران
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2019) در حوزه پایداری سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی پایداری سود,مطالعات خارج از کشور پایداری سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه پایداری سود از سال 2002 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه پایداری سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Adibah Yahya, Saepul Hidayat. (2019). The Influence of Current Ratio, Total Debt to Total Assets, Total Assets Turn Over, and Return on Assets on Earnings Persistence in Automotive Companies. DOI : https://doi.org/10.24198/jaab.v3i1.24959

Aguguom AT, Dada SO, Nwaobia AN (2019) Earnings Persistence and Firm Performance: Implications of Analysts’ Accurate Forecast Ability from the Emerging Market of Nigeria. Int J Account Res 7: 197. doi:10.4172/2472-114X.1000197

Asare, Kwadwo,(2019). "Earnings Persistence and Levels of the Accrual Ratio and Discretionary Accruals" (2019). Accounting Journal Articles. Paper 121.
https://digitalcommons.bryant.edu/acc_jou/121

Asih, Farida Tresna.(2019). THE INFLUENCE OF BOOKS TAX DIFFERENCES AND ACCRUED EARNINGS ON THE EARNINGS PERSISTENCE. URI: http://hdl.handle.net/123456789/24442

Atwood, T., Drake, M. S., & Myers, L. A. (2010). Book-tax Conformity, Earnings Persistence and the Association Between Earnings and Future Cash flows. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 111-125.

Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2011). Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book-tax Differences, and Earnings Persistence. The Accounting ReView, 87(1), 91-120

Boubakri, F. (2012), The Relationship between Accruals Quality, Earnings Persistence and Accruals Anomaly in the Canadian Context, International Journal of Economics and Finance, 4(6), 51-62.

Cameran,KL, Prencipe and A., & P. Trombetta. 2008. The international debate over mandatory auditor rotation: A conceptual research framework. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 8.p.p: 43-66

Canina, L., & Potter, G. (2018). Determinants of Earnings Persistence and Predictability for Lodging Properties. Cornell Hospitality Quarterly, 193896551879172. doi:10.1177/1938965518791729

Coelho, A. C., Aguiar, A. B. de, & Lopes, A. B. (2011). Relationship between abnormal earnings persistence, industry structure, and market share in Brazilian public firms. BAR-Brazilian Administration Review, 8(1), 48-67

Davis, R. A. and D. Neu .2009*.. A note on the association between audit firm size and audit quality. Contemporary Accounting Research (Spring).p.p:479–488

Dawar, V. (2014), " Earnings persistence and stock prices: empirical evidence from an emerging market", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 12, Iss 2, pp. 117 –

ادبیات و مبانی نظری پایداری سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری پایداری سود,ادبیات تحقیق پایداری سود
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری پایداری سود پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم پایداری سود, اهمیت و جایگاه پایداری سود, تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود, رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود, تاثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود, رابطه اظهارنظر حسابرسی و پایداری سود, رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری سود, رابطه کیفیت حسابرسی و پایداری سود و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مفهوم پایداری سود..............................................................3
اهمیت و جایگاه پایداری سود...............................................3
تحلیل تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود.............................4
تحلیل رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود.........................6
تاثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود....................................7
تاثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی سود.................................9
رابطه اظهارنظر حسابرسی و پایداری سود................................11
رابطه پایداری سود و رقابت صنعت........................................14
رابطه پایداری سود و مسئولیت اجتماعی...............................16
تحلیل رابطه کیفیت حسابرسی و پایداری سود......................17
منابع فارسی.........................................................................20
منابع انگلیسی......................................................................22

برخی از منابع مورد استفاده

ایمانی، پدرام؛ حاجیها؛زهره، امیرحسینی، زهرا (1396). آزمون تاثیر پایداری سود و سودآوری بر سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، سال دهم، شماره 33، صص 73-88
بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تاکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 58، صص 154-170
بیات، مرتضی؛ زلقی، حسن؛ میرحسینی، ایرج(1394). بررسی تاثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 22، شماره 1، صص 58-41
ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی، (1383)، «بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 11، شماره 37، ص ص 72-51.
حاجیها، زهره؛ غلامیان، ریحانه (1394). بررسی رابطه بین انواع اظهارنظری حسابرسی با پایداری سود. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی. سال چهارم، شماره 7، صص 55-80
خواجوی، شکرالله و‌هاشم ولی پور و سهیلا عسکری، (1389)، «بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال2، شماره 8، ص ص 103-90.
سرهنگی، حجت؛ جلالی فراهانی، عباس (1393). بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی
صالحی، اله کرم؛ بزرگمهریان، شاهرخ؛ امینی، امین (1395). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود (مطالعه موردی: شرکت‌های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال پنجم، شماره 20، صص 47-59
Ball, R. J., and P. Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research 6 (Autumn, 1968): 77-159
Barth, M., Beaver, W. & Landsman, W. (2001). The Relevance Of The Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting: Enother View. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3): 77-104.
Baruch Lev, (1983), "Some Economic Determinants of Time-Series Properties of Earnings", Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, PP. 31-48
Beaver, W., Lambert, R. & Morse, D. (1980). The Information Content of Security Prices. Journal of Accounting and Economics, 2 (1): 3-28.
Becker, C., M. Defond, J. Jiamblvo and K. Subramanyam.. 1998. The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research.vol. 15 (1).p.p: 1-2
Bénabou, R., Tirole, J. (2010). Individual and corporate social responsibility. Economica, 77(305), PP. 1- 19
Brown, W.D., He, H. & Teitel, K. (2006). Conditional Conservatism and the Value Relevance of Accounting Earnings: An International Study. European Accounting Review, 15 (4): 605-621.
Cho, S. Y.; Lee, C., Pfeiffer, R. J. Jr. (2013). Corporate social responsibility performance andinformation asymmetry. Journal of Accounting and Public Policy, 32, PP.71-83.
Choi, S. K. and Jeter, D. C. (1992), “The effects of qualified audit opinions on earnings response coefficients”, Journal of Accounting and Economics, Volume 15, Issues 2–3 , pp. 229- 247
Collins, D. W., Maydew, E. L. & Weiss, I. S. (1997). Changes in the valuerelevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting & Economics, 24 (1): 39 – 67
DeAngelo, L., Auditor size and auditor quality.. Journal of Accounting and Economics.vol.3 (3).p.p: 183-199.
Deis, D. and G. Giroux. 1992. Determinants of audit quality in the public sector. The Accounting Review 67 (3).p.p: 462-479.
Demerjian, P., B. Lev, M. Lewis, and S. MacVay. )2013(. Managerial ability and Earnings quality. The Accounting Review 88(2): 463-498.
Fama, E., & Jensen, M., (1983), "Separation of Ownership and Control", Journal of Law and Economics, Vol. 26, PP. 301-325.
Francis, J. & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance? Journal of Accounting Research, 37 (2): 319-352.
Francis, J. R. (2004), "What do we know about audit quality?", The British Accounting Review, Vol. 36, pp. 345-368
Francis, J., LaFond, R. & Olsson, P. M. (2004). Cost of Equity and Earnings Attributes. Accounting Review, 79 (4): 967–1010.

تعریف مفهومی و عملیاتی پایداری سود - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پایداری سود,نحوه اندازه گیری پایداری سود


در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پایداری سود پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی، نحوه اندازه گیری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش داخل کشور پایداری سود,مطالعات داخل کشور پایداری سود
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث پایداری سود، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود از سال 1393 الی1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ................................................................................................ 17
منابع وماخذ
1. آتشبند، آرمیتا. معین‌الدین، محمود. طباطبایی نسب، زهره (1393). بررسی نقش پایداری سودتوزیع شده و اجزای آن درتبیین سودآوری آتی شرکت ها. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی
2. احمدی، فرشاد (1396). بررسی اثرات بخش نقدی سود بر پایداری سود و بازده سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
3. آقاجان زاده لنگرودی، سحر (1394). بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود هر سهم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی کوشیار
4. آقایی، محمدعلی (1394). تأثیر اجزای مدل های پنج بخشی وچهار بخشی صورت جریان وجوه نقد بر پایداری سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
5. امینی بشیرزاده، امین (1393). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود در شرکتهای درمانده مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
6. باقری روچ، ندا (1395). سودمندی پایداری سود در پیش بینی و ارزش گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری، مؤسسه آموزش عالی رجاء
7. بینوا ماه سایه، امیر (1393). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و اقلام تعهدی خلاف قاعده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه

8. جباری نوقابی، مهدی (1395). بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر محافظه کاری و پایداری سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
9. جهانی، فرزاد (1394). بررسی رابطه رشد درآمد و پایداری سود و ضریب واکنش سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
10. حسن زاده، مرتضی (1395). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت روی پایداری سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
11. حسین زاده، فرامرز (1394). بررسی تاثیر پایداری سود و اقلام تعهدی در بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
12. حسینخانی، محمد (1395). بررسی ارتباط نقدشوندگی سهام با قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
13. حسینی، لیلا (1393). بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و پایداری سود با فرصت‌های رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امور اقتصادی، دانشگاه علامه محدث نوری
14. حیدرزاده، رسول (1395). بررسی ارتباط نوسانات سود با قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
15. حیدری، مریم (1395). بررسی تاثیر پایداری سود بر جریان نقد آزاد طی چرخه عمر شرکت (در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
16. شجاعی باغینی، نسیم(1395). بررسی اثر پایداری سود و دستکاری سود بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ سیاست تقسیم سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
17. شوشتری، مجتبی (1393). رابطه بین سیاست تقسیم سود، پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
18. شیخ رودی، ناصر (1393). تاثیر چرخه‌های تجاری بر پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
19. صالحی، یوسف (1395). بررسی تأثیر جزء نقدی سود بر پایداری سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
20. طالبی، حمید (1396). بررسی تاثیر کفایت سرمایه بر پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
21. علی پور، حجت (1395). تاثیر اظهارنظر حسابرسان بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
22. علیپور، آرزو (1396). تاثیر مولفه نقدی سود بر پایداری سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی باختر ایلام
23. علیزاده، میترا (1395). بررسی رابطه بین قابلیت اطمینان اقلام تعهدی با پایداری سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد
24. غلامی، سحر (1395). مطالعه ی تاثیر اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود (مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
25. کشتکار، امید (1395). مطالعه تاثیر شاخص های پایداری سود بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
26. محمد خانی، علیرضا (1395). تاثیر پایداری سود بر افت قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
27. محمدی، رضا (1395). بررسی مقایسه ای پایداری سود برانواع گزارش های حسابرسی تعدیل نشده و تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد
28. محمدیان، بهنام (1395). بررسی ارتباط بین کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با قابلیت پیش بینی سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز