نتایج: 1350
ادبیات و مبانی نظری رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 38
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری رقابت در بازار محصول,ادبیات تحقیق رقابت در بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری رقابت در بازار محصول پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم رقابت در بازار محصول، رابطه رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری، رابطه رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری، رقابت در بازار محصول و کیفیت سود، رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی، رقابت در بازار محصول و هزینه نمایندگی، رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب


مفهوم رقابت در بازار محصول.........................................................................3
رابطه رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری.......................................4
رابطه رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد..........................................7
رابطه رقابت در بازار محصول، سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی........................9
رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری............................................................11
رقابت در بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی.................................................12
توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول......................................................14
دوگانگی مدیر عامل و رقابت در بازار محصول..................................................15
تاثیر رقابت در بازار محصول بر نرخ موثر مالیاتی..............................................16
رقابت در بازار محصول و هزینه تامین مالی.....................................................18
رقابت در بازار محصول و کیفیت سود.............................................................20
رقابت در بازار محصول و تمکین مالیاتی.........................................................22
دیدگاه های رابطه مدیریت سود و رقابت در بازار محصول...............................24
رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی..............................................................25
رقابت در بازار محصول و دوگانگی مدیرعامل....................................................26
رقابت در بازار محصول و ریسک پذیری سرمایه گذاران....................................28
رقابت در بازار محصول و هزینه نمایندگی........................................................29
رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه...........................................................29
رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه........................................................30
منابع فارسی..................................................................................................32
منابع انگلیسی...............................................................................................35

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ پروانه، صدیقه.(1397). تاثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک پذیری سرمایه گذاران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. سال دهم شماره 40، صص 171-186

اکبری، محسن؛ فرخنده مهسا؛ ایاغ، زهرا (۱۳۹۸). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل کنندگی کیفیت افشای اطلاعات: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تأمین مالی ۷(۱)، ۴۴-۲۹

بحری ثالث، جمال؛ پاک مرام، عسگر؛ قادری، قدرت.(1397). تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت ها. حسابداری مدیریت، سال یازدهم، شماره 38، صص 15-26

حبیبی، علی؛ زیاری، آرزو.(1399). بررسی رابطه میان مدیریت استعداد، سرمایه فکری و رقابت در بازار محصول. مدیریت بازاریابی. شماره 49، صص 74-83

رازمنش، فاطمه.(1401). رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت. دوره 5، شماره 56، صص 18-30

رحمانیان، عبدالرسول؛ سلکی، سجاد.(1400). بررسی تاثیر نقش میانجی رقابت دربازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. توسعه و سرمایه، دوره ششم، شماره 2، صص 226-201

رده، توران؛ شیری، اسماعیل.(1400). مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل گر رقابت در بازار محصول. چشم انداز حسابداری و مدیریت. دوره 4، شماره 42، صص 84-97

Boubaker, S., Dang, V. A. & Sassi, S. (2021). “Competitive Pressure and Firm Investment Efficiency: Evidence from Corporate Employment Decisions.” European Financial Management, in press

Gokalp, O. N., Lee, S. H., & Peng, M. W. (2017). “Competition and corporate tax evasion: An institutionbased view.” Journal of World Business, 52, 258–269.


Grullon, G., Michaely, R., (2012). The impact of product market competition onfirm’ payout policy. Available at WWW.SSRN.COM

Gunasekarage, A., Luong, H., Truong, T.T. (2020). Growth and market share matrix, CEO power, and firm performance. Pacific-Basin Finance Journal, 59, 101257. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101257

Guo, Y., Jung, B., Yang, S.Y. (2015). Product market competition and earnings quality: A nonlinear relationship. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, August 6-10, New York.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی رفتار احساسی سرمایه گذاران,مطالعات داخلی احساسات سرمایه گذاران
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار از سال 1398 الی 1401 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

اسکو، وحید، فخاری، حسین. (1401). بی‌قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه‌گذار. تحقیقات حسابداری و حسابرسی 113-140

اصغری، ابراهیم، عباسیان فریدونی، محمدمهدی، نسل موسوی، سیدحسین. (1399). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1)، 1-27.

آقابابائی، محمد ابراهیم، علییان، الهام. (1401). بررسی تأثیر احساسات سرما‌یه‌گذاران بر نقدشوندگی بازار و نوسان آن در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 24(1)، 61-80.

باحقیقت، الهام؛ اسماعیل زاده مقری، علی.(1400).تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 13، شماره 51، آبان 1400، صفحه 21-40

تقوی، رضا؛ داداشی، ایمان، زارع بهمنیری، محمدجواد، غلام نیا روشن، حمید رضا.(1401). پیش‏ بینی گرایش ‏های احساسی سرمایه‌گذاران با استفاده از نسبت‏‌های مالی با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل مولفه‏‌های اساسی. نشریه اقتصاد مالی

حاجیان نژاد، امین، امیری،‌هادی، خرم کوهی، علی. (1401). تحلیل تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر واکنش به اخبار سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 14(1)، 1-20.

حسن زاده دیوا، سید مصطفی، بولو، قاسم. (1400). تاثیر گرایش احساسی سرمایه‌گذاران بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 13(2)، 97-122

حقی س، اللهیاری ع. (1401). بررسی ارتباط علّی بین احساسات سرمایه‌گذار و بازده مازاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 6(22)، 332-351.
ادبیات و مبانی نظری ماکیاولیسم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 27
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری ماکیاولیسم,ادبیات تحقیق ماکیاولیسم
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری ماکیاولیسم پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم ماکیاولیسم، تحلیل رابطه قضاوت های اخلاقی و ماکیاولیسم، رابطه ماکیاولیسم و تقلب، جهت گیری اخلاقی و ماکیاولیسم، ماکیاولیسم و رویکرد اخلاقی حسابداران، رابطه عملکرد شغلی و ماکیاولیسم و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم ماکیاولیسم........................................................................................3
مفهوم شخصیت ماکیاولیسم (ماکیاول گرایی)...............................................4
تحلیل رابطه قضاوتهای اخلاقی و رفتار ماکیاولیسم.........................................6
تحلیل رابطه میان ماکیاولیسم و اثربخشی فردی.............................................6
تحلیل رابطه ماکیاولیسم و تقلب....................................................................7
قضاوتهای اخلاقی و رفتار ماکیاولیسم.............................................................8
جهت گیری اخلاقی و ماکیاولیسم...................................................................9
ماکیاولیسم و تعامل با همکاران غیراخلاقی: دیدگاه اخلاقی.............................10
اثرات رفتار غیراخلاقی همکاران و ماکیاولیسم بر نیت اخلاقی کارکنان.............12
اثرات رفتار غیراخلاقی همکاران بر قصد اخلاقی:تاثیر ماکیاولیسم....................13
ماکیاولیسم و رویکرد اخلاقی حسابداران در ایران و جهان.................................16
ارتباط میان عملکرد شغلی و ماکیاولیسم.........................................................17
منابع فارسی....................................................................................................19
منابع انگلیسی................................................................................................21

برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، ابراهیم (۱۳۹۲). رابطه خلاقیت و ناراست گویی با میانجیگری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبه منفی خلاقیت، فصلنامه روانشناسی کاربردی، ۷، ۴ (۲۸)، ۱۰۵-۱۲۷.

اعتمادی، حسین، (۱۳۹۰)؛ تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امیری، سهراب سپهریان آذر، فيروزه و قاسمی‌نواب، امیر (۱۳۹۶). بررسی بهزیستی روان شناختی، شادکامی‌و نظم جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه گانه تاریک، مطالعات روان شناختی، ۱۳ (۲)، ۲۵-۴۳

بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف و کرمی، ذبیح اله. (۱۳۹۳). «بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های مأموریتی ناجا»، فصلنامه منابع انسانی ناجا، نشریه علمی - ترویجی، سال نهم، شماره ۳۷.

بنی مهد، بهمن و نجاتی، امیر (۱۳۹۵). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هشتم، شماره سی، صص: ۱۳۷

حیرانی، فروغ؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون.(1395). تاثیر ویژگی‌های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی‌های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم. دانش حسابرسی، سال 17؛ شماره 67، صص 71-98

خسرو آبادی ، طاهره (۱۳۹۵) جهت گیری اخلاقی و تمایل به دریافت رشوه : شواهدی از بخش خصوصی حسابداری ، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، شماره ۱۷ صص ۱۳-۲۳

Al‐Khatib, J. A., Al‐Habib, M. I., Bogari, N., & Salamah, N. (2016). The ethical profile of global marketing negotiators. Business Ethics: A European Review, 25(2), 172–186. https://doi.org/10.1111/beer.12062

Allmon, D. E., Page D., & Roberts, R. (2000). Determinants of perceptions of cheating: Ethical orientation, personality, and demographics. Journal of Business Ethics, 23(4), 411-422

 Andrew, J., Cooke, M., & Muncer, S. J. (٢٠٠٨). The relationship between empathy and Machiavellianism: An alternative to empathizing – systemizing theory.Personality and Individual Differences, ٤٤, ١٢٠٣–١٢١١.


Belschak, F. D., Den Hartog, D. N., & Kalshoven, K. (2015). Leading Machiavellians: How to translate Machiavellians’ selfishness into pro‐organizational behavior. Journal of Management, 41(7), 1934– 1956. https://doi.org/10.1177/0149206313484513

ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابرسی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اخلاق در حسابرسی,ادبیات تحقیق اخلاق در حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابرسی پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی، مفهوم جهت گیری اخلاقی، مفهوم اخلاق اجباری در حسابرسی، رابطه نظریه های اخلاقی و رفتار اخلاقی در قضاوت حسابرسان، تشریح تئوری های حوزه مباحث رفتار اخلاقی، تحلیل رابطه ویژگی های شخصیتی افراد و رفتارهای اخلاقی، و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی...................................................................................3
مفهوم جهت گیری اخلاقی.....................................................................................4
مفهوم اخلاق اجباری در حسابرسی..........................................................................5
رابطه نظریه های اخلاقی و رفتار اخلاقی در قضاوت حسابرسان................................7
تشریح تئوری های حوزه مباحث رفتار اخلاقی........................................................12
نظریه سودگرایی...................................................................................................12
نظریه دیگر گرایی..................................................................................................13
نظریه عدالت گرایی...............................................................................................14
نظریه خیر گرایی...................................................................................................14
نظریه فضیلت محور..............................................................................................16
تحلیل رابطه ویژگی های شخصیتی افراد و رفتارهای اخلاقی..................................17
الف) رابطه سن افراد و رفتارهای اخلاقی.................................................................17
ب) رابطه جنسیت افرد و رفتارهای اخلاقی.............................................................17
نظریه مجموعه نقش، پیوند افتراقی و یادگیری اجتماعی در مباحث اخلاقی...........19
روابط تئوریک بین ارزشهای فرهنگی و ارزشهای حسابداری و حسابرسی................22
منابع فارسی.........................................................................................................23
منابع انگلیسی......................................................................................................27
برخی از منابع مورد استفاده

آقایی، محمدعلی و رضا حصارزاده، (1391)، "الگوسازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابداران"، اخلاق در علوم و فناوری، 7 (3)، صص 52- 61.

باغومیان، رافیک، الهام رجبدری و حسین رجبدری، (1399)، "اخلاق در حسابداری"، بندرعباس: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

بنی مهد، بهمن (۱۳۹۱). مطالعه ماکیاولیسم میان دانشجویان رشته حسابداری و حسابداران شاغل در حرفه، مقاله پذیرفته و ارائه شده در نخستین همایش حسابداری ارزشی دانشگاه امور اقتصادی

بهشتی، یعقوب و رمضانعلی رؤیایی، (1396)، "بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و نگرش فرار مالیاتی"، حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (4)، صص 247- 275.

حاجیها، زهره و حسین رجب‌دری، (1397)، "رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری"، اسلام و مدیریت، 6 (12)، صص 139- 156

حسنقلی‌پور، طهمورث، محمود دهقان‌نیری و سیدمهدی میرمهدی، (1390)، "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت"، اخلاق در علوم و فناوری، 6 (3)، صص 64- 75.

خسرو آبادی ، طاهره (۱۳۹۵) جهت گیری اخلاقی و تمایل به دریافت رشوه : شواهدی از بخش خصوصی حسابداری ، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، شماره ۱۷ صص ۱۳-۲۳

دازه، نوشین و منصور گرکز، (1394)، "رابطه بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر، نیت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی"، اخلاق در علوم و فناوری، 10 (1)، صص 15- 123.

رجب‌دری، حسین، حمیدرضا وکیلیفرد، حجتالله سالاری و علی امیری، (1399)، "شناسایی و بررسی اهمیت نظریه‌های اخلاقی در حسابرسی از دیدگاه خبرگان و فعالان حرفه‌ای"، اخلاق در علوم و فناوری، 15 (2)، صص 37-44.
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2010 الی 2022) در حوزه رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی رقابت در بازار محصول,مطالعات خارجی در حوزه رقابت بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه رقابت در بازار محصول از سال 2010 الی 2022 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه رقابت در بازار محصول- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Almeida, J and Dalmácio, F. (2015), "The Effects of Corporate Governance and Product Market Competition on Analysts'bForecasts", Evidence from the Brazilian Capital Market, The International Journal of Accounting. 50:PP. 16-339.

Amini, Shahram and Kumar, Raman and Shome, Dilip K., Product Market Competition and Corporate Investment: An Empirical Analysis (April 11, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3191475 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3191475


Boubaker, S. , Saffar, W. & Sassi, S. (2017). Product market competition and debt choice. Journal of Corporate Finance, Accepted manuscript, Available at: www. sciencedirect. com

Cheng, P, Man Paul, Y., and Cheong, H, (2016), "The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality", Accounting and Finance, 53, PP. 137-162

Chou, J., NG, L., Sibilkov, W., Wang, Q., (2011). Product market competition andcorporate governance. Review of Development Finance, 1, 114-130

Chu, V.T., Pham, T.H.L. (2021). Zero leverage and product market competition. SN Business & Economics,Springer, 1(4), 1-18.

Garkaz, M. & Mostafavi Makrani, S.V. (2019). Political connections and cost stickiness: The moderating role of product market competition. SMART Journal of Business Management Studies, 1 (15): 40-49.

Griffin, Y. & Sun, L. (2017). The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms", International Review of Financial Analysis, Vol. 20, pp. 41-51.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز