نتایج: 1340
آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون مانایی در ایویوز,آموزش تحلیل آماری با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون مانایی (آزمون ریشه واحد لیون، لین و چات، آزمون ایم، پسران وشین، دیکی فولر تعمیم¬یافته و آزمون ریشه واحد فیشر) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون مانایی و تفسیر نتیجه آزمون و نکات مربوطه برای مشکل نامانا بودن با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون مانایی و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی حسابرسی داخلی,پیشینه مطالعات حسابرسی داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی از سال 1392 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

ایران پور، پونه و اشتری، سهیلا،1400،بررسی تاثیر مقابله سازگارانه و انفعالی حسابرس داخلی در شرکت مورد مطالعه در کیفیت تهیه صورت‌های مالی،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا،

بختیاری، مهری، بیگلر، کیومرث.(1398).بررسی عوامل موثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های ایرانی. پژوهش‌هاي تجربي حسابداري، دوره 8، شماره 32، صص 93-120

برخوردار، کتایون؛ ناظمی، امین؛ نمازی، نویدرضا.(1400). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی. (پژوهش‌های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای، دوره 1، شماره 2، صص 5-33

پورسعید، عباس؛ محمدی پور، رحمت اله.(1398). امکان سنجي استقرار نظام حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک در دانشگاه آزاد اسلامي کشور. پژوهش‌هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي). دوره 11، شماره 41، صص 229-255


حاجیها، زهره؛ جعفرپور، هومن.(1399). کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری مالی و کارایی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی. دوره 20، شماره 79، صص 47-70

حبیب زاده، علی،1399،تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 3، شماره: 28

خوشکار، فرزین و بهنژاد، میر اکبر و بویه زاده، میترا،1400،تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 56

و....
آموزش نحوه انجام آزمون وایف (آزمون هم خطی) در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 5
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون وایف در ایویوز,آموزش تحلیل آماری با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون وایف (پیش فرض عدم وجود هم خطی) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون هم خطی و تفسیر نتیجه آزمون و نکات مربوطه برای مشکل هم خطی با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون وایف (VIF) و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2022) در حوزه حسابرسی داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش خارج از کشور حسابرسی داخلی,مطالعات خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی از سال 2004 الی 2022 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Agus Setiawan, Adler Haymans Manurung, Mohammad Hamsal, and Gatot Soepriyanto(2021), The Analysis of the Effect of Internal Audit, IT Capability and CRO Role in the Enterprise Risk Management Implementation on Firm Performance Moderated by Listed Status among Indonesian State-Owned Enterprises, 8th International Conference on New Ideas in Management, economics&accounting, 19-21march.2021.

Albawwat, I., Emair, Y., & AL-hajaia, M. (2021), The Relationship between Internal Auditors' Personality Traits, Internal Audit Effectiveness, and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Jordan, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4) 797-808

Alzoubi, E. (2019), Audit committee, internal audit function and earnings management: evidence from Jordan, Meditari Accountancy Research, Vol. 27 No. 1, pp. 72-90.

Bananuka, J. and Nkundabanyanga, S.K. (2022), "Audit committee effectiveness, internal audit function, firm-specific attributes and internet financial reporting: a managerial perception-based evidence", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2021-0198

Betti, N. Sarens, G. (2021), Understanding the internal audit function in a digitalised business environment, Journal of Accounting & Organizational Change, 17(2).197-216. https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2019-0114

Chang, Y.T., Chen, H., Cheng, R. K., & Chi, W. (2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15 (1), 1–19

Kaawaase, T.K., Nairuba, C., Akankunda, B. and Bananuka, J. (2021), "Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 6 No. 3, pp. 348-366. https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0117.

Krichene, A. and Baklouti, E. (2021), "Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research", Journal of Financial Reporting and Accounting,. 19(1),. 28-54. 3

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2021) در حوزه حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش حسابداری مدیریت,مطالعات خارجی حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری مدیریت از سال 2000 الی 2021 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری مدیریت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده


Abolfazl Amanollah Nejad Kalkhouran, Bahareh Hossein Nezhad Nedaei, Siti Zaleha Abdul Rasid,(2015). "The indirect effect of strategic management accounting in the relationship between CEO characteristics and their networking activities, and company performance", Journal of Accounting & Organizational Change, https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2015-0042

AksoyluSemra, EbruAykan, 2013, "Effects of Strategic Management Accounting Techniques on Perceived Performance of Businesses", Journal of US-China Public Administration, Vol. 10, No. 10, 1004-1017

Alnawaiseh Musa Abdel Latif Ibrahim, 2013, The Extent of Applying Strategic Management Accounting Tools in Jordanian Banks, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 19, pp. 32-44.

Baalwan,K, Sarathy, k, Akarsh, V, Mehendale, S(2018). Challenges in Management Accounting – A Methodological and Thematic Review. Asian Journal of Management. 2018; 9(1):757-760

Babajide Michael Oyewo (2020): Outcomes of interaction between organizational characteristics and management accounting practice on corporate sustainability: the global management accounting principles (GMAP) approach, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.1738141

Benny Hutahayan. (2019). The mediating role of human capital and management accounting information system in the relationship between innovation strategy and internal process performance and the impact on corporate financial performance. Benchmarking: An International Journal. Vol. 27 No. 4, pp. 1289-1318.. https://www.emerald.com/insight/1463-5771.htm

Cadez Simon, 2006, "The Application of Strategic Management Accounting Techniques in Slovenian Manufacturing Companies", Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 9, No. 1, pp. 61-75.

CPA Jared Okello Otieno, Dr Orthodox Tefer & Erick Onyango Owino.(2021). Influence of Management Accounting Practices on Performance of Kisumu County Government. Middle East Journal of Applied Science & Technology. Vol.4, Iss.2, Pages 129-146,

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد