نتایج: 5
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیریت,پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت از سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده:

احدی سرکانی، سیدیوسف و مهرپور شیجانی، علی،1399،بررسی تأثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک سیستماتیک،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران

بشکوه، مهدی و نصیری، مصطفی،1398،تاثیر رفتار هزینه بر دقت پیش بینی سود مدیریت،کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهران،

حاج نوروزی، احمد، فاضلی، نقی، فغانی ماکرانی، خسرو. (1401). ارائه الگوی دقت پیش‌بینی سود مدیریت بر اساس معیارهای نوین اخلاق. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

حاجی علیزاده، سحر و دسینه، مهدی،1399،تاثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تاکید بر مازاد جریانات نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دهقان، فاطمه، پورحیدری، دکتر امید & خدامی پور، دکتر احمد. (1401). رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل. توسعه و سرمایه () 85-105.

دهقان، فاطمه، پورحیدری، امید، خدامی پور، احمد.(1401). تأثیر کیفیت پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار مالکیت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. دوره 14، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 51-76

رضائی، اصغر،1400،رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران،

تعریف مفهومی و عملیاتی پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پیش بینی سود مدیریت,نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پیش بینی سود مدیریت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پیش بینی سود مدیریت, نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری پیش بینی سود مدیریت,ادبیات تحقیق پیش بینی مدیریت از سود
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه پیش بینی سود مدیریت پرداخته شده است. مباحثی از قبیل مفهوم پیش بینی سود مدیریت, تاریخچه پیش بینی سود مدیریت, دیدگاه های حاکم بر پیش بینی سود مدیریت، تحلیل ویژگی های پیش بینی سود مدیریت, رابطه ویژگی های شرکت و پیش بینی سود مدیریت, موارد کاربرد پیش بینی سود مدیریت و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
مفهوم پیش‌بینی سود مدیریت...................................................................................3
مفهوم پیش‌بینی سود خوش بینانه و بدبینانه............................................................4
مفهوم قابلیت پیش‌بینی سود.....................................................................................6
تاریخچه پیش‌بینی سود مدیریت................................................................................6
الزامات پیش‌بینی سود توسط مدیریت و انتشار آن.....................................................7
اهمیت سود سهام پیش‌بینی شده توسط مدیریت.....................................................8
سیاست ها و انگیزه های مدیریت شرکت‌ها در پیش‌بینی سود...................................8
دیدگاه های حاکم بر پیش‌بینی سود مدیریت..............................................................9
تحلیل ویژگی‌های پیش‌بینی سود مدیریت .............................................................. 10
موارد کاربرد سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت........................................................11
رابطه ویژگی‌های شرکت و پیش‌بینی سود مدیریت....................................................12
اثر انتشار پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر واکنش بازار سرمایه..............................13
اثر تکرار پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر واکنش بازار سرمایه.................................14
اثر دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر واکنش بازار سرمایه................................15
اثر نوع پیش‌بینی سود سالانه (فصلی) توسط مدیریت بر واکنش بازار سرمایه..........15
اثر افق پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر واکنش بازار سرمایه................................16
رابطه انتشار پیش‌بینی سود با ضریب واکنش سود آینده........................................16
رابطه خطای پیش‌بینی سود و ضریب واکنش سود آینده.........................................17
رابطه دفعات بازنگری پیش‌بینی سود و نقدشوندگی سهام......................................18
رابطه دفعات بازنگری پیش‌بینی سود و هزینه سرمایه سهام عادی..........................19
رابطه حق الزحمه حسابرسی و دقت پیش‌بینی سود................................................20
رابطه دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران............................................20
رابطه خطای پیش‌بینی مدیریت از سود و محافظه کاری.........................................23
رابطه دقت پیش‌بینی سود و بازده غیر عادی سهام جدید......................................23
منابع فارسی...........................................................................................................25
منابع انگلیسی.......................................... ............................................................27
برخی از منابع


 Abaroanell, JS, & Bushee, B.J. (1997). Fundamental analysis, future earnings, and stock prices. Joumal of Accounting Research, 35, 1-24.
 Ajinkya, B. B., and Gift, M. J., (1984). Corporate managers eamings forecasts and symmetrical adjustments of market expectations, Journal of decounting Research, Vol. 22, No. 2, PP 4254444. –
 Baginski, S.P. and Hassell. JM., (1990, The market interpretation of management eamings forecasts as a predictor of subsequent financial analyst forecast revision". The Accounting Review, Vol 65, No. 1, pp 175–190.
 Bagnoli, M., Kross, W., & Watts, S. G. (2002). The Infomation in Management's Expected Earnings Report Date: A Day Late, a Penny Short. Journal of Accounting Research, 40(5), 1275-1296.
 Baik, B. and Jiang, G. (2006). The use of management forecast to dampen analysts’ expectations. Journal of Accounting and Public Policy, 25(5), 531-553.
 Banker. R D and Chen. L. T. (2006). "Predicting earnings using a model based on cost variability and cost stickiness", The Journal on Accounting Review, Vol. 8, No. 2,pp. 285-307.
 Baron, D.P and B.Holmstorm The investment Banking Contract For New Issues Under Asymmetrries Information: Delegation and the Incentile Incillenn Journal of Finance1980: 35:1115-1138
o Beaver, W. Lambert, R. and Morse, D. (1980). The information content of security prices, Journal of Accounting and Economics, Vol. 2. PP 3-28. –
 Behn B. K. Choi, I. H. & Kang, T. (2008). Audit quality and properties of analysts" earnings forecasts. The Accounting Review, 33, 327-349.
 Botosan, C. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 72(3): 323-349
 Brockman, P.; J. Cicon. (2008). the Information Content of Management Earnings Forecasts: An Analysis of Hard versus Soft Information. Journal of Accounting Research
 Brown, S. & Hillegeis, S. A. ( 2007). How Disclosure Quality Effects the Level of Information Asymmetry. Review of accounting studies, 12(2): 443-477.
 Choi, JH., Myers, LA., Zang, Y., and Ziebart, D. (2008). The effect of management earnings forecasts on the relationship between returns and future eamings and the implications for the continuation of management's quarterly earnings guidance, Torking paper, available at: http://ssm.com/abstract=1084508
 Clarkson, PM, Doritol , Richardll G and fell . The oluntary inclusion of earnings forecasts in PO prospectuses. Journal of Caterinary Accounting Research, 2002:14. 601-626
 Cotter, J., Tuna, I. and Wysocki, P. (2006). Expectations management and beatable targets: How do analysts react to explicit earnings guidance?, Contemporary Accounting Research, 23, 593–624.
 Cullinan, C. P., Wang, F., Yang, B., & Zhang, J. (2012). Audit opinion improvement and the timing of disclosure. Advances in Accountine. 28(2), 333-343.
 Dichev, I. and v.W. Tang. (2009). Earnings and Volatility "Earnings Predictability", Journal of Accounting and Economics, No. 47, pp. 160-181.
 Firth, M IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining part-listing returns, plied Financial Economics. 1997: 41:29-39
 Forster, G. 1973. Briloff and the capital market. Journal of Accounting Research , 17. Pp. 262-279.
 Gong, G., Yue Li, L and Xie, H. (2009). The Association between Management Earning Forecast Errors and Accruals. dccounting Review. 84(2): 497-530.
 Graham, J., Harvey, C. & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal ofAccounting and Economics,40(1-3), 3-73.
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2018) در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی پیش بینی سود مدیریت,مطالعات خارج از کشور پیش بینی مدیریت از سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه پیش بینی مدیریت از سود از سال 2000 الی 2018 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه پیش بینی مدیریت از سود - فرمت word


فهرست مطالب


مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................15
برخی از منابع

منابع و ماخذ
 Bagella, M. and Bechetti, L. and Ciciretti, R.. (2007). “Earning Forecast Error in US and European Stock Markets”, The European Journal of Finance, Vol. 13, No. 2,pp. 105– 122.
 Baginski, S., & Rakow, K. (2009). Management earnings forecast disclosure policy and cost of equity capital. Working Paper (University of Georgia and Louisiana State University
 Beaver W. and Cornell B. and Landsman W. and Stubben R. S. (2008) “The Impact of Analysts: Forecast Errors and Forecast Revisions on Stock Prices”, Journal of Business Finance & Accounting, 35(5), pp.709–740.
 Behn. B. K, Choi. J. H & Kang. T. (2007). “Audit Quality and Properties of Analyst Earning Forecasts”, available at www.ssrn.com.
 Brockman, P . Cicon. J(2013). The Information content of management Earning Forecasts: an Analysis of Hard Versus Soft Information . Journal of Financial Research. 10.1111/j. 1475-6803.2013.12006.x
 Cao, Ying and Cassell, Cory A. and Myers, Linda A. and Omer, Thomas C., (2017). Does Company Reputation Matter for Voluntary Disclosure Quality? Evidence from Management Earnings Forecasts (March 1, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2034378 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2034378
 Chen, C. X., et al. The effects of forecast type and performance-based incentives on the quality of management forecasts. Accounting, Organizations and Society (2015)
 Chen, G. crossland, C Luo, s(2014). Making the same Mistake All Over Again: CEO Overconfidence and Corporate Resistance to Corrective Feedback. Strategic Management journal
 Choi, J.H., Myers, L., Zang, Y., & Ziebart, D. (2010).The Roles that Forecast Surprise and Forecast Error Play in Determining Manageme Forecast Precision.AccountingHorizons, 24(2):165-188.
 Clarkson. P. M. (2000). “Auditor quality and the accuracy of management earnings forecasts”, 1The University of Queensland and, Simon Fraser University.
 Clubb, C., Wu, G., (2014). Earnings Volatility and Earnings Prediction: Analysis and UK Evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 41: 53–72
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش داخل کشور پیش بینی سود مدیریت,مطالعات انجام شده داخل کشور پیش بینی سود مدیریت
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث پیش بینی سود مدیریت ، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت از سال 1392 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ................................................................................................ 28
تعدادی از منابع

منابع و ماخذ

1. ابراهیمی، محسن (1394). بررسی نقش سایر اطلاعات در پیش بینی سود مدیران بر نوسات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی
2. احمدی، نرگس (1392). نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)
3. اسدی، سعیده (1394). بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی و دقت پیش بینی سود مدیریت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
4. اصغری، زهرا (1392). مطالعه رابطه بین ویژگیهای پیش‌بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه مازندران
5. اعلم، مهناز (1395). بررسی و سنجش میزان تغییرات شاخص قیمت سهام با تغییرات سود سهام پیش بینی شده، سود سهام واقعی، نرخ ارز و تولید ناخالص ملی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
6. امان‌زاده لداری، محبوبه (1392). بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی و خطای پیش‌بینی سود مدیریت و تاثیر تأمین مالی از طریق بدهی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
7. امیری اسفندقه، ملیحه (1395). بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و پیش بینی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
8. امین لسانی، زهرا (1392). بررسی تاثیر تجدید ارائه اطلاعات بر ویژگی‌های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
9. آذرنیاد، مریم (1395). تاثیر دفعات بازنگری پیش بینی هر سهم بر نقدشوندگی ، هزینه سرمایه سهام عادی و ارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
10. آقائی هشجین، فاطمه (1394). بررسی نقش سود پیش‌بینی شده در تعیین پاداش نقدی هیئت مدیره. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی کوشیار
11. آودیان، سه بو (1393). طراحی مدل پیش‌بینی سود مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از اطلاعات مالی و مدل کسب و کار شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی
12. باقی زاده، نصرت (1394). بررسی تاثیر سطح افشاء ابعاد مختلف مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها بر ضریب واکنش سود و خطای پیش بینی سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز