نتایج: 6
ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری آب,ادبیات تحقیق حسابداری آب
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم و اهمیت حسابداری آب, چارچوب سیستم حسابداری آب, پیدایش حسابداری آب, گزارشگری حسابداری آب, حسابداری آب در سایر کشورها, شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی, سیستم های مختلف حسابداری آب, شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب, اجرای عملی حسابداری آب و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم، نقش و اهمیت حسابداری آب..........................................................................3
چارچوب سیستم حسابداری آب....................................................................................3
پیدایش حسابداری آب.................................................................................................5
رکن‌های حسابداری آب مبتنی بر استاندارد...................................................................5
گزارشگری حسابداری آب مبتنی بر استاندارد.................................................................6
حسابداری آب در سایر کشورها......................................................................................6
شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی...............................................................7
سیستم های مختلف حسابداری آب..............................................................................8
حسابداری آب با اهداف عمومی.....................................................................................8
سیستم حسابداری محیط زیستی- اقتصادی آب............................................................11
حسابداری رد پا ( اثرات) آب..........................................................................................13
موسسه بین المللی مدیریت آب...................................................................................14
شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب.........................................15
اجرای عملی حسابداری آب به روش سیستم حسابداری اقتصادی- زیست محیطی.........21
منابع فارسی.................................................................................................................26
منابع انگلیسی..............................................................................................................26

برخی از منابع مورد استفادهابوالحسنی، لیلی؛ خلیلی، احسان.(1395). بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار. سال سوم، شماره 1، صص 9-22

تاجیانی، مسعود؛ عیشی، محسن.(1389). حسابداری آب. نشریه حسابدار. سال 25، شماره 220

حجازی، رضوان، اسماعیلی کیا، غریبه. (1392). حسابداری آب. پژوهش حسابداری. شماره 11، 28-44

ستایش، محمد حسین؛ فعال قیومی، علی.(1392). حسابداری آب. دانش و پژوهش حسابداری. شماره 33.

صاحبدل. س (1390). حسابداری آب. گزارش سازمان مدیریت منابع آب ایران

یوسف زاده چابک، معصومه؛ باقری، علی، داوری، کامران. (1393). ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه براساس چارچوب حسابداری آب در محدود مطالعاتی مشهد. آب و فاضلاب، شماره 5، 3-16

Arntzen, J. W. and Setlhogile, T. (2007). Mainstreaming wastewater through water accounting: The example of Botswana: Physics and Chemistry of the Earth. 32(15‐18), 1221–1230.

Bastiaanssen W.G., Karimi P., Rebelo L.M., Duan Z., Senay G., Muthuwatte L. and Smakhtin V. 2014. Earth observation based assessment of the water production and water consumption of Nile Basin agro-ecosystems. Remote Sensing, 6(11): 10306-10334.

C. Liu,C. Kroeze,A. Y. Hoekstra,W. Gerbens-Leenes,Pastand (2012). Future trends in greywater footprint sofanthro pogenic nitrogen and phosphorus inputs tomajor worldrivers. Ecological Indicators, PP 42–49


Chandrapala L. and Wimalasuriya M. 2003. Satellite measurements supplemented with meteorological data to operationally estimate evaporation in Sri Lanka. Agricultural water management, 58(2): 89-107.

Dost E.B.O. and Wim B. 2013. Water accounting through remote sensing. Retrieved from Dost R., Obando E. B. and Bastiaanssen W. 2013. Water accounting through remote sensing.Report: A wash revier basin water audit (ARBWA) project.

G. P. Zhang, A. Y. Hoekstra, R. E. Mathew (2013). WaterFootprint Assessment
(WFA) for better water governance and sustainable development

Godfrey J.M. and Chalmers K. 2012. Water accounting: International approaches to policy and decision-making:Edward Elgar Publishing
حسابداری آب: رویکردهای بین المللی برای سیاست و تصمیم گیری
نشریه:
سال: - 2012
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب،حسابداری زیست محیطی
حسابداری آب برای گزارشگری منابع آب و برنامه ریزی حوضه رودخانه
نویسنده: poolad karimi
نشریه: thesis
سال: - 2014
زبان: انگلیسی
صفحات: 174
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب,گزارشگری آب,حسابداری مدیریت آب
حسابداری و حسابرسی آب
نشریه: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 238
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب، حسابرسی آب
چالش ها و فرصت های اجرای حسابداری آب های زیرزمینی عمومی
نشریه: Taylor & Francis Group
سال: - 2018
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابداری آب,حسابداری مدیریت,اهداف حسابداری آب

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد