نتایج: 7
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری آب - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق داخلی حسابداری آب,مطالعات داخلی حسابداری آب
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری آب از سال 1391 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری آب - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی‌رومنجان, مجتبی؛ محمد خراشادی؛ سمیه مزگی نژاد و عاطفه پیروزمند، ۱۳۹۳، حسابداری منابع کمیاب: آب مجازی و ردپای آب در سیستم حسابداری، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول

ابوالحسنی، لیلی؛ خلیلی، احسان.(1395). بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. نشريه آب و توسعه پايدار ، سال سوم، شماره 1، 1395

افشار، عباس و کربلای قربانپور، علی،1397،چارچوب حسابداری آب پلاس WA+ ابزاری کارآمد جهت مدیریت هدفمند منابع آبی،پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،تهران

بابائیان, فریبا, باقری, علی, رفیعیان, مجتبی. (1395). تحلیل آسیب‌پذیری سیستم منابع آب نسبت به کم آبی با استفاده از چارچوب حسابداری آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجان). تحقیقات منابع آب ایران, 12(1), 1-17.

بابائیان، فریبا.(1393). ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم اقتصادی - اجتماعی و منابع آب نسبت به کم آبی با استفاده از چارچوب حسابداری آب (مطالعه موردی:‌ محدوده مطالعاتی رفسنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

تیمورزاده, زهرا، ۱۳۹۵، استفاده از حسابداری زیست محیطی در تعیین حجم آب مجازی برنج منطقه مورد بررسی: خراسان رضوی، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان،

جلالی بوربان, آرام و علی باقری، ۱۳۹۵، مروری بر چارچوب‌های حسابداری آب و ارتباط آنها با توسعه پایدار، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران،

ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری آب,ادبیات تحقیق حسابداری آب
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم و اهمیت حسابداری آب, چارچوب سیستم حسابداری آب, پیدایش حسابداری آب, گزارشگری حسابداری آب, حسابداری آب در سایر کشورها, شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی, سیستم های مختلف حسابداری آب, شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب, اجرای عملی حسابداری آب و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم، نقش و اهمیت حسابداری آب..........................................................................3
چارچوب سیستم حسابداری آب....................................................................................3
پیدایش حسابداری آب.................................................................................................5
رکن‌های حسابداری آب مبتنی بر استاندارد...................................................................5
گزارشگری حسابداری آب مبتنی بر استاندارد.................................................................6
حسابداری آب در سایر کشورها......................................................................................6
شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی...............................................................7
سیستم های مختلف حسابداری آب..............................................................................8
حسابداری آب با اهداف عمومی.....................................................................................8
سیستم حسابداری محیط زیستی- اقتصادی آب............................................................11
حسابداری رد پا ( اثرات) آب..........................................................................................13
موسسه بین المللی مدیریت آب...................................................................................14
شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب.........................................15
اجرای عملی حسابداری آب به روش سیستم حسابداری اقتصادی- زیست محیطی.........21
منابع فارسی.................................................................................................................26
منابع انگلیسی..............................................................................................................26

برخی از منابع مورد استفادهابوالحسنی، لیلی؛ خلیلی، احسان.(1395). بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار. سال سوم، شماره 1، صص 9-22

تاجیانی، مسعود؛ عیشی، محسن.(1389). حسابداری آب. نشریه حسابدار. سال 25، شماره 220

حجازی، رضوان، اسماعیلی کیا، غریبه. (1392). حسابداری آب. پژوهش حسابداری. شماره 11، 28-44

ستایش، محمد حسین؛ فعال قیومی، علی.(1392). حسابداری آب. دانش و پژوهش حسابداری. شماره 33.

صاحبدل. س (1390). حسابداری آب. گزارش سازمان مدیریت منابع آب ایران

یوسف زاده چابک، معصومه؛ باقری، علی، داوری، کامران. (1393). ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه براساس چارچوب حسابداری آب در محدود مطالعاتی مشهد. آب و فاضلاب، شماره 5، 3-16

Arntzen, J. W. and Setlhogile, T. (2007). Mainstreaming wastewater through water accounting: The example of Botswana: Physics and Chemistry of the Earth. 32(15‐18), 1221–1230.

Bastiaanssen W.G., Karimi P., Rebelo L.M., Duan Z., Senay G., Muthuwatte L. and Smakhtin V. 2014. Earth observation based assessment of the water production and water consumption of Nile Basin agro-ecosystems. Remote Sensing, 6(11): 10306-10334.

C. Liu,C. Kroeze,A. Y. Hoekstra,W. Gerbens-Leenes,Pastand (2012). Future trends in greywater footprint sofanthro pogenic nitrogen and phosphorus inputs tomajor worldrivers. Ecological Indicators, PP 42–49


Chandrapala L. and Wimalasuriya M. 2003. Satellite measurements supplemented with meteorological data to operationally estimate evaporation in Sri Lanka. Agricultural water management, 58(2): 89-107.

Dost E.B.O. and Wim B. 2013. Water accounting through remote sensing. Retrieved from Dost R., Obando E. B. and Bastiaanssen W. 2013. Water accounting through remote sensing.Report: A wash revier basin water audit (ARBWA) project.

G. P. Zhang, A. Y. Hoekstra, R. E. Mathew (2013). WaterFootprint Assessment
(WFA) for better water governance and sustainable development

Godfrey J.M. and Chalmers K. 2012. Water accounting: International approaches to policy and decision-making:Edward Elgar Publishing
حسابداری آب: رویکردهای بین المللی برای سیاست و تصمیم گیری
نشریه:
سال: - 2012
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب،حسابداری زیست محیطی
حسابداری آب برای گزارشگری منابع آب و برنامه ریزی حوضه رودخانه
نویسنده: poolad karimi
نشریه: thesis
سال: - 2014
زبان: انگلیسی
صفحات: 174
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب,گزارشگری آب,حسابداری مدیریت آب
حسابداری و حسابرسی آب
نشریه: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 238
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری آب، حسابرسی آب
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز