نتایج: 48
اصول بنیادی حسابداری از دیدگاه اسلامی
نشریه: International Journal of Business and Economy
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابداری اسلامی,اصول حسابداری,اصول حسابداری اسلامی
بررسی عوامل تعیین کننده افشا گزارشگری اجتماعی اسلامی
نشریه: KnE Social Sciences
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 12
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: گزارشگری اجتماعی اسلامی,اندازه شرکت,نسبت بدهی
ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تامین مالی اسلامی,ادبیات تحقیق تامین مالی اسلامی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی, اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی, ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی, آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانون گذاری؛ الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی, چارچوب نظام مالی اسلامی, معاملات حرام در نظام مالی اسلامی, شیوه های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام, نوآوری ها در تامین مالی اسلامی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی............................................................3
اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی............................................................4
ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی...........................................................6
اصول و ویژگی‌های حاکم بر سیستم مالی اسلامی.........................................7
آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانونگذاری.......................................9
الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی...............................................11
چارچوب نظام مالی اسلامی...........................................................................14
هنجاری‌های اخلاقی در بازار مالی اسلامی.......................................................15
معاملات حرام در نظام مالی اسلامی..............................................................17
مفهوم اوراق اسلامی و فرآیند انتشار آن در نظام مالی اسلامی......................22
تعریف تامین مالی خرد اسلامی...................................................................23
شیوه‌های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام..................................................23
جایگاه صکوک در تامین مالی اسلامی..........................................................24
نوآوریها در تامین مالی اسلامی....................................................................25
منابع فارسی.................................................................................................26
منابع انگلیسی.............................................................................................28
برخی از منابع مورد استفاده


استیری، روح ا... .(1387). تامین مالی اسلامی. پارک فناوری پردیس، سال پنجم، شماره 15

پهلوان، حمید و رضوی، سید روح ا.... (1386). «اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار» مدیریت پژوهشی توسعه و مطالعات اسلامی‌سازمان بورس و اوراق بهادار. گزارش پژوهشی.

پورفرج، علیرضا؛ خزایی، ایوب.(1392). بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی‌جهت تامین مالی بودجه دولت.پژوهش‌های مالیه اسلامی. سال دوم، شماره سوم، صص 26-42

حسن زاده، علی واعظم احمدیان؛ «پیش بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، س 1، ش 2، 1391.

دادگر، یدالله و سعادت فر، جواد (1386). امکان سنجی وقف پول. فصلنامه علمی-پژوهشی‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره اول

دارابی، رویا؛ اشعری، احمد.(1392). ابزارهای مالی در بازارهای مالی اسلامی. ماهنامه بورس. دی ، شماره 107

زنجیردار، مجید و سجاد ابراهیمی‌راد؛ «رابطه بین شیوه‌های تامین مالی و بازده سهام» مجله مطالعاتی مالی؛ دوره اول، ش 2، 1388.

سروش، ابوذر.(1387). تامین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی. در مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران: انتشارات اسوه.

شهیدی نسب، مصطفی؛ موسویان، سیدعباس؛ فرهانی فرد، سعید.(1396). مهندسی مالی عقود در تامین مالی خرد اسلامی‌در ایران. اقتصاد اسلامی. سال هفتم، شماره 67. صص 142-172

Alexakis, C., Pappas, V., & Tsikouras, A.; “Hidden cointegration reveals hidden values in Islamic investments” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; No.46, 2017.

Al-Jarhi, Mabid Ali. (2002). Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option. Jiddeh: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

Habib, A. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. Islamic Economic Studies, 9(2), 27–62.

Hassan, K. & Alamgir, D. (2002).Microfinancial Services and Poverty Alleviation in Bangladesh: A Comparative Analysis of Secular and Islamic NGOs. in Islamic Economic Institutions and the elimination of Poverty. Munawar Iqbal (ed). (pp.113-86). Leicester: The Islamic Foundation.

Karanshawy, H. (2007). Finance Plus: A model for the activation of microfinance and medium finance. Paper presented at the 1st International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, University Brunei Darussalam, April 17-19.

ادبیات و مبانی نظری حسابداری اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری اسلامی,حسابداری و گزارشگری مالی اسلامی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اسلامی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف حسابداری اسلامی و تاریخچه آن، اهداف حسابداری اسلامی, رویکردهای تعیین اهداف حسابداری اسلامی, اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه اسلامی, مفاهیم حسابداری اسلامی, اندازه گیری در حسابداری اسلامی؛ افشا در حسابداری اسلامی, اقدامات لازم برای پیاده سازی حسابداری اسلامی, خصوصیات حسابداری اسلامی, ضرورت استقرار حسابداری اسلامی و .... .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب


تعریف حسابداری اسلامی و تاریخچه آن....................................................................3
اهداف حسابداری اسلامی...........................................................................................4
اهداف حسابداری بانک ها و نهادهای مالی اسلامی.....................................................6
رویکردهای تعیین اهداف حسابداری اسلامی..............................................................7
اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه اسلامی....................................................................8
تشریح فعالیت های سازمان های فعال در حوزه حسابداری اسلامی.............................11
مفاهیم حسابداری اسلامی.........................................................................................12
اندازه گیری در حسابداری اسلامی...............................................................................13
افشا در حسابداری اسلامی..........................................................................................13
اقدامات لازم برای پیاده سازی حسابداری اسلامی........................................................14
خصوصیات حسابداری اسلامی.....................................................................................16
ضرورت استقرار حسابداری اسلامی...............................................................................17
مبنای اندازه گیری در حسابداری اسلامی......................................................................18
منابع فارسی.................................................................................................................21
منابع انگلیسی.............................................................................................................23


برخی از منابع مورد استفاده


آیات عظام حضرت الله بهجت و حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مجله سلمان، (۱۳۸۷). استفائات راجع به زکات شماره ۱۰۸.

باباجانی، ج و شکرخواه، ج. (۱۳۹۰). مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی، سال پنجم، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۷

باباجانی، جعفر و شکرخواه، جواد. (۱۳۹۱)."مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش ۱۷، سال پنجم، صص ۱۶۳ - ۱۹۲.

بادآور نهندی، یونس؛ پورمهری، صفر(۱۳۹۶). بررسی مفاهیم حسابداری در حسابداری اسلامی. چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بازرگان، عباس، (۱۳۹۱). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار
بزرگ اصل، م. (۱۳۸۴)، چالشهای حسابداری اسلامی، مجله ی حسابرس شماره ۳۱.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت. (2/6/1391)
جعفری لنگرودی، محمد جحفر. (۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم

حاجیان، محمدرضا (۱۳۹۰). "موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در سیستم بانکی". پروژه مطالعاتی پژوهشکده پولی و بانکی، قابل دسترس http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/montlily

دیانتی دیلمی، زهرا؛ مشهدی، سیده پریسا. (۱۳۹۵). بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران؛ از منظر خبرگان دانشگاهی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، سال پنجم، شماره دو، صص ۱۱۱-۱۳۲

رضائی پیته نوئی، یاسر؛ سلحشور، گلندام (1395). کاربرد حسابداری اسلامی در بانکداری اسلامی دوماهنامه مدیریت، ویژه‌نامه چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی. (۱۹۹۹). استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی. (۱۳۸۹). استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی، ترجمه علی اکبر جابری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی

Abdul-Rahman AR, & Sharif RA M. (2003). "An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian financial institutions" Intemational Journal of Islamic Financial Services, 5(3), 1–15.

Adnan, M. and MJ.R. Gaffikin. (1997). The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective

Ahmad, A. F., & Hassan, MK (2006).The time value of money concept". The American Joumal of Islamic Social Sciences, 23(1), 66–89.

Akhtar Aziz. (2011). "at the Islamic Financial Intelligence Summit (IFIS)". Text of speech available at: http://www.bis.org/review/r111117e. pdf?frames=0).

Aljedaibi, T. (2014). “Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The Shariah Perspective and the Case of Saudi Banks”, A thesis Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of London.

Aljedaibi, talal (2014). "Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The shariah perspective and the case of Saudi Banks", A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy.university of London.

Al-Khadash, H. A M. (2001). The accounting measurement and disclosure requirements in Islamic banks : the case of Murabahah and Mudarabah, Phd thesis, Western Sydney University.


Askary, S. and Clarke, F. (1997). Accounting in the Koranic Verses. Paper presented at Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference, University of Western Sydney, Macarthur

Baydoun, N. and Willett, R. (1997). Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information. Accounting, Commerce & Finance: the Islamic Perspective Journal, Vol. 1, No. 1 pp. 1-25.

Baydoun, N. and Willett, R. (2000). Islamic Corporate Reports, Abacus, Vol. 36, No.1, pp. 71-90. 3.

Bucheery, Raja Ali M. (2001). "True and Fairview - An Islamic perspective", thesis submitted for degree of PhD, university of Surey. Chen R(1975), "Social and Financial Stewardship". The Accounting Review, 61 (1): 1-21.

Chowdhury, M. A. M. (1999). "Resource allocation, investment decision and economic welfare: Capitalism and Islam". Managerial Finance, 250), 34-51.

Emerging market centers. (2014). "World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14". available at: * http://emergingmarkets.ey.com/worl

Financial Accounting Standard (FAS) No. 1, (2010). "General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions".Available at: http://AAOIFI.com

بررسی مفاهیم حسابداری سبز اسلامی برای حفاظت از رشد پایدار در موسسات مدیریت اسلامی
نشریه: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
سال: - 2018
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری اسلامی سبز,اصول حسابداری اسلامی,حسابداری سبز

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد