نتایج: 5
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تصدی حسابرس,پیشینه مطالعات دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده:


افشارپور، فرهاد و رحیمی‌دستجردی، محسن،1402،بررسی تاثیر تعدیلی دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

اکبری، طاهره و یوسفی، محمدعلی و عمادی پرمکوهی، سیدجواد،1402،بررسی تاثیر اعتمادبه نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 80

باباخانی لشکان، عارف و نوربخش لنگرودی، محسن محمد،1402،تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پدیرفته شده در بورساوراق بهاردار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱،تهران

پورطاهر اقدم، فرزانه، نیکومرام،‌هاشم، & رهنمای رودپشتی، فریدون. (1402). تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس. حسابداری مدیریت، 16(56)، 1-18.

حاتمیان، وحید،1398،بررسی تاثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 2، شماره: 8

حاجی بگلو ح.، موسسی م.، & بیات مختاری پ. (1402). اثر تعدیل کننده دوره تصدی حسابرس بر رابطه اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی. نشریه علمی‌رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 7(24)، 689-712.

حسن پور، داود و صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر،1400،واکاوی نقش تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس در مدیریت اقلام تعهدی شرکت‌ها،دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2020) در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی دوره تصدی حسابرس,مطالعات خارج از کشور در زمینه دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس از سال 2001 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Abriyani Puspaningsih. Amanda Prima Analia.(2020). The Effect of Debt Default, Opinion Shopping, Audit Tenure and Company’s Financial Conditions on Going-concern Audit Opinions. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 9, Supplementary Issue 2

Annisa Rahmawati, Arsono Laksmana, Dian Agustia . (2019). MEDIATION ROLE OF AUDIT GOING CONCERN OPINION ON CORRELATION OF AUDIT TENURE AND MARKET PERFORMANCE. AFEBI Accounting Review (AAR). Vol.04 No.01, June 2019

Azizkhani, M., Monroe, GS., and Shailer,G. (2007). Auditor tenure and perceived Credibility of financial Reporting, The Australian National University, Working paper

cameran,m , Prencipe.A , Trombetta.m.(2008).”Earnings management, audit tenure and auditor changes: doesmandatory auditor rotation improve audit quality?”. from http://ssrn.com

Carcello J.V.& Nagy A.L.(2004).”Audit Firm Tenure and Fraudulent Finsncial Reporting”. Auditing.A Journal of Practice & The ory. Vol.23, Issue2.pp. 55. 69

Chang Wang, M. (2009) "The Effects of Firm Market Value on Audit Partner Tenure and Firm Profitability", Accounting & Taxation, Vol. 1, No.1. On line, http: www. ssrn. com.

Chen.H, Chen.J, Lobo.G.(2009).”Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”. From http://ssrn.com

Chi Wuchun and Huang Huichi, (2005) .” Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Audit-Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan” , Journal of Contemporary Accounting & Economics I , pp. 65-92.

Chi, L. and J. Ho (2010). “Audit Tenure and Earnings Surprise Management”, Review of Accounting and Finance, Vol. 9, pp. 116-138.

Chi, Wuchun, and Wang Chenchin, (2010), “Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders”, The International Journal of Accounting 45, pp.465-486.

Davis, RL. Soo, B.S. and Trompeter, G. M. (2009). "Auditor tenure and ability to meet or beat earnings forecasts", Contemporary Accounting Research, No 26 , pp517-548

ادبیات و مبانی نظری دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری دوره تصدی حسابرس,ادبیات تحقیق دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه دوره تصدی حسابرس پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم دوره تصدی حسابرس, دیدگاه های حامیان و منتقدان دوره تصدی حسابرس, رابطه دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود, رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری, رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری مالی متقلبانه, و .... مورد بحث قرار گرفته است
فهرست مطالب


تعریف و مفهوم تصدی حسابرس............................................................................3
دیدگاه های حامیان و منتقدان دوره تصدی حسابرس.............................................4
دیدگاه های رابطه دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی..........................5
رابطه دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود..............................................................7
رابطه مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری...........................................................8
رابطه دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی......................................................9
رابطه دوره تصدی حسابرس واستقلال وی................................................................11
رابطه دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی...............................................12
رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری مالی متقلبانه...........................................13
رابطه دوره تصدی حسابرس و فرض تداوم فعالیت.................................................13
تحلیل مطالعات خارجی مخالف تغییر اجباری حسابرس..........................................13
تحلیل نتایج مطالعات خارجی موافق تغییر اجباری حسابرس..................................15
منابع فارسی..........................................................................................................17
منابع انگلیسی.......................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده
بذرافشان، آمنه.(1388)." بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسان و گزارشگری سودهای محافظه کارانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
پور بهبهانی، امین، (1378) «بررسی رابطه حسابرس- صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی حسابرس و تغییر حسابرس و تغییر حسابرس در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت.
خلیل زاده، محمد؛ بادآور نهندی، یونس؛ دیانتی دیلمی، زهرا (1391). بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ویژگی های کیفی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال اول، شماره سوم، صص 91-105
دارابی، رویا؛ علیزاده، حمید؛ علیزاده، ژیلا (1392). بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس با توانایی پیش بینی سود و رشد شرکت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال دوم، شماره هشتم، صص 111-127
شایسته مند، حمیدرضا، (1389)، «رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه حسابداری و مدیریت.
فلاح موحد، مرتضی، (1387)،«مطالعه تغییر حسابرس و بازرس قانونی(موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی)»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
فلاح میر عباسی، سید سلمان، (1388)،«رابطه بین محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، دانشکده حسابداری.
Aloke Ghosh, (2004) “Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality”, U.S. Securities and Exchange Commission.
Arrunada B. (2000). "Audit quality: attributes, private safeguards and the role of regulation". The European Accounting Review, Vol. 9, Issue 2, pp. 205-224.
Arrunada, B., Pas-Ares, C., (1997). "Mandatory rotation of company auditors: A critical examination". International Review of Law and Economics, Vol. 17, Issue 1, pp.31-61.
Bates, H.L., Ingram, R.W. and Reckers, M.J. (1982). "Auditorclient affiliation: the impact on «materiality»" ( a study of the effect of auditor rotation on materiality judgments). Journal of Accountancy, pp. 60-63.
Carcello J.V.& Nagy A.L.(2004).”Audit Firm Tenure and Fraudulent Finsncial Reporting”. Auditing.A Journal of Practice & The ory. Vol.23, Issue2.pp. 55. 69
Carcello, Joseph and Nagy, Albert (2004). AUDIT FIRM TENURE AND FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING. Working paper.
Choi, J. H., and R. Doogar. (2005). "Auditor tenure and audit quality: evidence from going-concern qualifications issued during 1996-2001". Working Paper, Hong Kong university of Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign.
تعریف مفهومی و عملیاتی دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف دوره تصدی حسابرس,نحوه اندازه گیری دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر دوره تصدی حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD


مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی، نحوه اندازه گیری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش داخل کشور تصدی حسابرس,مطالعات داخل کشور تصدی حسابرس
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث تصدی حسابرس، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تصدی حسابرس از سال 1394 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تصدی حسابرس- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................4
منابع و ماخذ................................................................................................ 17
برخی از منابع

منابع و ماخذ

1. احمدی مدوییه، سعید (1396). بررسی رابطه اندازه حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام در طول دوره تصدی حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
2. استاجی، اصغر (1395). تاثیر ویژگی‌های حسابرس بر ظرفیت وام گیری شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی تاکستان
3. اسدی، علی (1394). بررسی نقش بیش ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
4.
اسکندری، مهدی (1394). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با کیفیت صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
5. اسلامی‌مهر، ابوالفضل (1394). بررسی ارتباط ارزشی گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم
6. اکبری، سپیده (1395). بررسی نقش تعدیل کننده ی سرمایه گذاران نهادی بر رابطه ی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
7. آواکیان، آرارات (1395). بررسی رابطه کیفیت حسابرسی باکیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
8. بیگلری، محبوبه (1395). بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
9. توکلی، بابک (1396). مطالعه تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
10. جعفری مرنی، مرتضی (1394). دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه غیردولتی و غیر انتفاعی خاتم
11. جعفری، آرزو (1394). تأثیر رابطه متقابل دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرس بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12. جمالی، زهرا (1395). بررسی رابطه مکانیزم‌های انتخابی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر وقوع تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد
13. جهانبخش گده کهریز، سلیمان (1395). بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
14. حبیب پور، فاطمه (1395). بررسی رابطه قابلیت اتکای صورت‌های مالی حسابرسی شده بر کیفیت حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی فروردین - قائمشهر
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز