نتایج: 3
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2019) در حوزه حاکمیت شرکتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی حاکمیت شرکتی,مطالعات خارج از کشور حاکمیت شرکتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حاکمیت شرکتی از سال 2004 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حاکمیت شرکتی - فرمت word


مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Ahmed ,Farhan, Suman Talreja, Muhammad Kashif(2018). Effects of Corporate Governance and Capital Structure on Firms’ Performance: Evidence from Major Sectors of Pakistan. Indonesian Capital Market Review 10 (2018) 90-104

Akbar. S., poletti- Hughes. J., el-faitouri. R., Ali shah. s. z. (2016). More on the Relationship between Corporate Governance and Firm Performance in the UK: Evidence from the Application of Generalized Method of Moments Estimation, Research in International Business and Finance, 2-36.

Akeju, J. B., and A. A. Babatunde. 2017 Corporate governance and finanaclal reporting quality in Nigeria. International Journal of Information Research and Review 4(2):3749-3753.

Al Manaseer, Moousa F. and Riyad Mahmod Al- Dahiyat (2012), “the Impact of Corporate Governance on the Performance of Jordanian Banks”, European Journal of Scientific Research , Vol. 67, No. 3, pp. 349-359

Al- Nasser Abdullah, A. Ismail, A. K. (2017). Corporate Governance Practices, Ownership Structure, and Corporate Performance in the GCC Countries, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 46: 98-115.

Albassam, W. (2014). Corporate governance, voluntary disclosure and financial performance: ban empirical analysis of Saudi listed firms using a mixedmethods research design. PhD thesis, University of Glasgow

Ali Shah, Syed Zulfiqar. Tariq Bhutta, Nousheen. (2014). Investors 'Reaction to the Implementation of Corporate Governance Mechanisms, Open Journal of Accounting, pp. 3-8

Alves, S. M. G. 2011. The effect of the board structure on earnings management: evidence from Portugal. Journal of Financial Reporting and Accounting 9(2):141-160

Alzoubi, E. S. S., and M. H. Selamat. 2012. The effectiveness of corporate governance mechanisms on constraining earning management: literature review and proposed framework. International Journal of Global Business 5(1):17-35.

Amarjit G, Nahum B, (۲۰۱۲). "The Impact of Corporate Governance on Working Capital Management Efficiency of American Manufacturing Firms", Managerial Finance, Vol. 39, pp ۷۵۵-۷۹۱

Ameer, R. (2010). “The role of institutional investors in the inventory and cash management practices of firms in Asia”. J. of Multi. Fin. Manag, Vol 20: 126–143

پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه حاکمیت شرکتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی,مطالعات داخلی حاکمیت شرکتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حاکمیت شرکتی از سال 1394 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه حاکمیت شرکتی- فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................18
برخی از منابع استفاده شده

منابع و ماخذ
 احراری، مرضیه (1395). بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی عطار
 اسداللهی، رضا (1394). مطالعه اثر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر فرارمالیاتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی کوشیار
 اسکو، وحید. امینی، هادی. شجاعی، میثم. گریوانی، حسین (۱۳۹۵). حاکمیت شرکتی و افشاء اجباری اطلاعات. چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی، اکراین، دبیرخانه دایمی کنفرانس
 اشرف شیرخانی، علی. اسدالهی، سید یحیی (۱۳۹۶). تعیین رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 باقری، کاوه (1394). بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ارومیه
 بخشی، حمیده (1394). بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر سود دربورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 تقی پور، سمیه. نبوی، سیدعلی (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
 جانتنی، امین (1395). بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات آتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 جعفری، فرناز. صفری گراییلی، مهدی (۱۳۹۶). بررسی رابطه کارآفرین محوری و بازار محوری با معیارهای حاکمیت شرکتی در بنگاه های کوچک و متوسط ارومیه. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی
 جهانگیری، قاسم. خدامرادی، محمد (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج
 جیریایی شراهی، محمد. کارخانه، مقداد (۱۳۹۴). تأثیر افشای اختیاری حاکمیت شرکتی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان
 چراغی، نسرین. صدری، پروین (۱۳۹۶). نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق
ادبیات و مبانی نظری حاکمیت شرکتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حاکمیت شرکتی,ادبیات تحقیق حاکمیت شرکتی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. مباحثی از قبیل مفاهیم حاکمیت شرکتی، اصول حاکمیت شرکتی، ابزارهای حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی، انواع الگوهای حاکمیت شرکتی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفاهیم حاکمیت شرکتی................................................................. 4
اصول حاکمیت شرکتی.......................................................................4
ابزارهای حاکمیت شرکتی................................................................. 5
ساز و کارهای موثر بر حاکمیت شرکتی...............................................6
حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی......................................................9
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی...................................................10
انواع الگوهای حاکمیت شرکتی........................................................ 12
مدل های حاکمیت شرکتی.................................................................14
مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تعریف آنها.....................................19
منابع فارسی......................................................................................27
منابع انگلیسی...................................................................................29
برخی از منابع

منابع فارسی
 جامعی، رضا، رستمیان، آزاده(1395). تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی های سود پیش بینی شده، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هشتم، شماره 29، صص 1-17
 حساس یگانه، یحیی. (1387) . حاکمیت شرکتی و پاسخگویی. مجموعه مقالات همایش راهبري شرکتی. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
 حساس یگانه، یحیی، باغومیان, رافیک(1384). حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی, فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 5 و6، صص 86-45
 حساس یگانه، یحیی؛ شعری، صابر، خسرونژاد، سید حسن (1387). رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود، مطالعات حسابداری، شماره 24، صص 79-115
 حساس یگانه، یحیی؛ هاشمی، سید هادی(1387). مرور مبانی و مدل های مختلف حاکمیت شرکتی. حسابدار، شماره 201؛ صص 34-39
 حساس يگانه، يحيي (1385). حاكميت شركتي در ايران. حسابرس، 22
 حسن زاده، علی، علیزاده, محمد(1390). حاکمیت شرکتی در بانک ها(قسمت اول: معرفی الگوها و مدل های کاربردی. تازه های اقتصاد. شماره 133، سال نهم، صص 74-86
 خلیفه سلطانی، احمد؛ نایب محسنی، شیدا؛ اسفندی، خدیجه (1393). حاکمیت شرکتی و تقلب، ماهنامه بورس، شماره 111، صص 9-11
 رستمی، وهاب؛ آراد، حامد؛ عبداله زاده، سلام؛ برشد، عبدالحسین. (1391 .( انواع پارادایم هاي راهبري شرکتی". فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 32.
 رهبري خرازي، مهسا (1385) ،(اصول شركتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD» . تهران، شركت اطلاع رساني بورس.
 رهبري خرازي، مهسا. (1383 ). مطالعه وشناخت وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با سایر شرکتها. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد