نتایج: 2
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت استراتژیک
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده:

ابراهیمی‌کهریزسنگی, خدیجه, بخردی نسب, وحید. (1398). نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک. حسابداری مدیریت, 12(41), 69-89.

احمدی، شهرزاد و معطوفی، علی رضا،1399،بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک برتصمیم گیری مالی مدیران: مطالعه موردی بانک استان گلستان،نخستین همایش ملی رویکرد‌های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس

تاری وردی، یدا...؛ نیک کار، جواد؛ ملک خدایی، الهه(1396). تاثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 4، صص 503-526

ثانوی فرد، رسول؛ صادقی، فرزانه(1395). بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار(مورد مطالعه منطقه جنوب ایران).بررسی‌های بازرگانی، شماره 76. صص 86-100

خان محمدی، محمدحامد و عباسی، بهجت،1395،بررسی تاثیربکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک برتغییرات سهم بازار درشرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد،تهران
دهدار، فرهاد؛ طباطبایی حکیم، سید محمد رضا(1395). بررسی اثرات بهره مندي سازمان از مولفههاي حسابداري مدیریت استراتژیک (طراحی و استفاده) و ارتباط آن با عملکرد مالی مطلوب تر (مطالعه موردي : بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی). فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 137-127

روحانی، محمد و دهستانی، محمدعلی و حیرانی، فروغ،1397،شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

شیخعلی شاهی، سمیه., نخعی کریم. (1400). حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(71), 24-37.

ادبیات و مبانی نظری حسابداری مدیریت استراتژیک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری مدیریت استراتژیک,ادبیات تحقیق حسابداری مدیریت استراتژیک
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه حسابداری مدیریت استراتژیک و استراتژی های رقابتی پرداخته شده است. مباحثی از قبیل تعریف حسابداری مدیریت, مفهوم استراتژی سازمان, ارتباط استراتژی سازمان و حسابداری مدیریت, انواع استراتژی های رقابتی, رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب


تعریف حسابداری مدیریت..........................................................................3
مفهوم استراتژی سازمان.............................................................................3
معیارهای ارزیابی استراتژی ها....................................................................4
ارتباط استراتژی های سازمانی و حسابداری مدیریت....................................5
تعریف و اهمیت حسابداری مدیریت استراتژیک..........................................6
استراتژی های رقابتی و انواع آن..................................................................7
تحلیل استراتژی های رقابتی پورتر................................................................9
رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک...................................................11
تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک.................................................11
منافع فارسی...............................................................................................14
منابع انگلیسی:...........................................................................................15

برخی از منابع


منافع فارسی

 حاجیها، زهره، نبیونی، شایسته، 1393"بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداري بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیري وظیفه"فصلنامه ي علمی پژوهشی حسابداري مدیریت، سال هفتم، شماره ي بیست و یکم.
 حسيني، زهرا ( 1388 ). تعيـين ميـزان تـأثير بـازارمحوري صـادرات بـر عملكـرد صـادرات در شركتهاي توليدي صادراتي، پاياننامة كارشناسي ارشد، دانشـگاه فردوسـي مشـهد، دانشـكدة علوم اداري
 ديويد، فرد آر. (1390 ). مديريت استراتژيك . ترجمة سيدمحمد اعرابي يو عل پارساييان، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 صداقت گویان، حامد، (1384). مدیریت استراتژیک"، روزنامه همشهري، سال سیزدهم، شماره 3747
 لاری، محمود؛ یاسینی، احسان؛صفایی، مسعود(1393). حسابداری مدیریت استراتژیک. کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
 مرادی، محمد؛ سپهوندی، سعیده(1394). تاثیر استراتژی های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک. پژوهش های حسابداری مالی، سال هفتم، شماره سوم، صص 90-75
 وظیفه دوست، حسین، حاجلو، محمد حسین؛ نظرپور، فریده(1392). بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازار محوری مشتریان شرکت پتروشیمی. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 3، صص 121-139

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد