نتایج: 5
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1403
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مالکیت خانوادگی,پیشینه پژوهش شرکت های خانوادگی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت خانوادگی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت خانوادگی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................20
برخی از منابع مورد استفاده

بذرافشان، سمانه،(1402) ،بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و اجتناب از مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

نورانی، حسین،(1402) ،عکس العمل بازار به تجدید ارائه و تحریف اطلاعات مالی در شرکت‌های با مالکیت خانوادگی، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 13، شماره: 3

بهزادیان، فتاح و بهارلویی، فاطمه،(1402) ،بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و میزان اجتناب مالیاتی شرکت‌ها ، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: 6، شماره: 3

حسن دوست بندبونی، نصراله و عباسی بلدسر، رضا،(1402) ،بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و سودآوری شرکت بر ریسک و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

منظری توکلی، محمدجواد،(1402) ،بررسی نقش تعدیل کننده مالکیت خانوادگی در شرکت‌های دچار بحران مالی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

انصاری، رضا و کیایی، علی،(1402) ،نقش کیفیت اطلاعات حسابداری بر ارتباط میان حساسیت وجه نقد و سطح نگهداشت آن در شرکتهای با مالکیت خانوادگی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران

صادقی، سارا و پرنور، فضل اله،(1402)،بررسی نقش تعدیلی ابهام شرکتی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

صادقی، سارا و پرنور، فضل اله،(1402)،بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

شهدآور، رعنا و همتی، رعنا و عباسپور، مائده،(1402) ،ارتباط بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با محدودیت مالی،نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2019) در حوزه مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی مالکیت خانوادگی,مطالعات خارج از کشور مالکیت فامیلی

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت خانوادگی (شرکت های فامیلی) از سال 2001 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت خانوادگی (شرکت های فامیلی) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده


Abdolmohammadi, Mohammad, & Erlend, Kvaal. (2010). Earning Management Priorities of Private Family Firms. American Accounting Association Annual meeting, 31 July 2010, San Francisco, CA.

Ali, A. Chen, T. & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 44 (2): 238-286.

Anderson, Ronald C. and Reeb David, M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from S&P 500. The Journal of Finance, LVIII (3): 1301-1328.

Attig, N. , Boubakri, N. , Ghoul, S. E. , and Guedhami, O. (2015). The global financial crisis, family control, and dividend policy. Financial Management 1-23.

Ben Ali, C. & Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21˚34.

Block, J. H., Jaskiewicz, P., Miller, D., (2011). Ownership versus management effects on performance in family and founder companies: A Bayesian reconciliation. Journal of Family Business Strategy Vol2, No 4, (December) 232-245

Cascino, S., Pugliese, A., Mussolino, D. and Sansone, C. (2010) The influence of family ownership on the quality of accounting information, Family Business Review, 23, pp. 246-265.

Chakrabarty, Subarta. (2009). The Influence of National Culture and Institutional Voids on Family Ownership of Large Firms: A Country Level Empirical Study. Journal of International Management, 15: 1-31

Chen, S. Chen, X. & Cheng, Q. (2008). Do Family Firms Provide More or Less Voluntary Disclosure? Journal of Accounting Research, 64 (3): 499-536.

Ebihara T, Kubota K, Takehara H, Yokota E. (2014). Market liquidity, private information, and the cost of capital: Marketmicrostructure studies on family firms in Japan. Japan and the World Economy 32, 1–13

Ehrhardt, Olaf and Nowak, Eric (2003). The Effect of IPOs on German Family-owned Firms: Governance Changes, Ownership Structure and Performance. Journal of Small Business Management, 41: 222- 232.

Fėlix, E. and David, D. (2019), "Performance of family-owned firms: the impact of gender at the management level", Journal of Family Business Management, Vol. 9 No. 2, pp. 228-250. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2018-0051

González, M., Guzmán, A., Pablo, E., & Trujillo, M.-A. (2019). Is board turnover driven by performance in family firms? Research in International Business and Finance, 48, 169–186. doi:10.1016/j.ribaf.2018.12.002

Gottardo, P., & Moisello, A. M. (2018). Family Influence, Leverage and Probability of Financial Distress. SpringerBriefs in Business, 41–55. doi:10.1007/978-3-030-00344-9_3

تعریف مفهومی و عملیاتی مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف مالکیت خانوادگی,نحوه اندازه گیری مالکیت خانوادگی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر مالکیت خانوادگی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی مالکیت خانوادگی، نحوه اندازه گیری مالکیت خانوادگی منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1397
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری مالکیت فامیلی,ادبیات تحقیق مالکیت خانوادگی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری در زمینه مالکیت خانوادگی (شرکت های فامیلی) پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل تعریف شرکت های خانوادگی و ویژگی های آنها, نظریه های مربوط به شرکت های خانوادگی, رابطه کیفیت افشا و مالکیت خانوادگی, رابطه مالکیت خانوادگی و عدم تقارن اطلاعاتی و .... مورد بحث قرار گرفته است
فهرست مطالب

تعریف شرکت‌های خانوادگی و ویژگی های آنها..........................................................3
رویکردهای شناسایی و تعریف شرکت‌های خانوادگی...................................................4
نظریه‌های مربوط به شرکت‌های خانوادگی...................................................................6
دیدگاه مبتنی بر منبع...................................................................................6
تئوری سرمایه اجتماعی.................................................................................9
تئوری نمایندگی و تئوری مباشرت................................................................10
تحلیل وضعیت مالکیت خانوادگی در سایر کشورها....................................................15
رابطه کیفیت افشا و مالکیت خانوادگی......................................................................16
رابطه مالکیت خانوادگی و بهنگام بودن گزارش گری مالی.........................................17
تحلیل رابطه مالکیت خانوادگی و عدم تقارن اطلاعاتی................................................18
منابع فارسی.............................................................................................................22
منابع انگلیسی.........................................................................................................23
برخی از منابع مورد استفاده

 .کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1386)،تهران:سازمان حسابرسی،448-446.
 مشایخی، بیتا؛ آژنگ، احمد (1396). بررسی تاثیر خانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه علمی‌پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره 21، صص 129-143
 ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی.(1391).شناسایی وتبیین عوامل موثر برکیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پیشرفت‌های حسابداری،دوره4شماره 1، 79-49
 نمازی، محمد (1384)."بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت"، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره دوم، تابستان، صص 164-147.
 مهرانی، کاوه؛ پروائی، اکبر (1393). کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 21، شماره 4، صص 540

منابع انگلیسی

 Adler , P.S.& Kwon ,S.-W.(2002).Social Capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review,27(1):17-40.
 Ali, A. Chen, T. & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 44 (2): 238-286.
 Anderson W, Mansi S, Reeb D. (2003) . Founding family ownership and the agency cost of debt . Joumal of Financial Economics.68pp263-285
 Anderson, R. C. & Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58 (3):1301–1328
 Anderson, Ronald C. and Reeb David, M., (2003), "Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from S&P 500", The Journal of Finance, LVIII (3): 1301-1328.
 Anderson, Ronald Mansi, C., Sattar A. and Reeb David, M., (2003), "Founding Family Ownership and the Agency Cost of Debt", Journal of Financial Economics, 68: 263-285.
 Andres, C. (2008). Large shareholders and firm performance-An empirical Examination of founding-family ownership. Journal of Corporate Finance,14(4).431-445
 Ang , J .S. ,Cole, R.A.,& Lin, J.W.(2000).Agency costs and ownership Structure. Journal of Finance,55 (1):81-106.
 Arregle , J –L., Hitt ,M., Sirmon ,D.,& Very, P. (2007).The development of Organizational social capital: Attributes of family firms. Journal of Management Studies,44(1):73-95
 Atiase, R. K , Bamber ,L. S. and Tse , S.(1989) Timeliness of financial Reporting, the Firm Size Effect, and Stock Price Reactions to Announcements, Contemporary Accounting Reseach,5(2),pp.526-552.
 Barney ,J.(1991).Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management,17(1):99-120
 Burt , R.S.(1997).The contingent value of social .Administrative Science Quarterly,42(2):339-365.
پیشینه مطالعات داخل کشور در حوزه شرکت های با مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق مالکیت خانوادگی,مطالعات پیشین شرکت های خانوادگی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه شرکت های با مالکیت خانوادگی از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در زمینه شرکت های با مالکیت خانوادگی - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور...................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................15
برخی از منابع

منابع وماخذ
1. آصفی، سیده رقیه (1395). تاثیر مالکیت خانوادگی با توجه به فرصت‌های رشد بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث نوری
2. افخمی، علی (1395). هزینه‌های حسابرسی، انتخاب حسابرس و نفوذ سهامداران: شواهدی از شرکت‌های خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
3. آمارلو، محبوبه (1394). تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه محدث نوری
4. امینی، مختار. رضایی، فرزین (۱۳۹۳). بررسی رابطه ی سطح اشتغال و عملکرد در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش
5. باحجب عباسعلی پور، نویده (1395). بررسی تاثیر روابط خانوادگی بر کاربرد حسابداری مدیریت: شواهدی از شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی الغدیر
6. بهرامی‌نازکی، حسین. کنعانی، اکبر (۱۳۹۶). تاثیر سیاست تقسیم سود بر کیفیت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
7. جلالی، فاطمه. کامرانی، هدی (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین درصد مالکیت خانوادگی با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
8. حاجی‌هاشمی‌ورنوسفادرانی، محبوبه. مشدئی، مجتبی. پورکاظمی، علی (۱۳۹۴). بررسی ارتباط مالکیت خانوادگی با دقت در سودهای پیش بینی شده. همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران، موسسه مدیریت دانش شباک
9. حسین زاده یدی درق، مهرداد (1395). مطالعه تاثیر راهبری شرکتی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
10. خاتمی، سیدمصطفی (1395). بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
11. خدامی‌پور، احمد. افشارزیدآبادی، فاطمه. نمازیان، علی (۱۳۹۴). تاثیر مالکیت خانوادگی بر توان مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا
12. خواجوی، شکراله. اسحاقی، احمد (1393). بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر‌خانوادگی بر محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، دوره 2، شماره 6، صص 86-53
13. دهقان، اسماعیل. گرکز، منصور (۱۳۹۶). بررسیی رابطه بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس
14. دهقانی، نازنین (1395). عدم شفافیت وهزینه بدهی برای شرکت‌های خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز