نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2019) در حوزه محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی محدودیت مالی,پیشینه مطالعات خارجی محدودیت مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه محدودیت مالی از سال 2004 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه محدودیت مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

Adebowale, N. S. (2014). Effect of and Management Capital Working Corporate on Constraints Financial Dissertation, (Doctoral Performance Univeristi Utara Malaysia).

Alm, J., Liu, Y. & Zhang, K.(2019). Financial constraints and firm tax evasion. Int Tax Public Finance 26, 71–102 (2019). https://doi.org/10.1007/s10797-018-9502-7

Almeida, Juliano Ribeiro and Eid Jr, William. (2014). Access to finance, working capital management and company value: Evidences from Brazilian companies listed on BM&FBOVESPA. Journal of Business Research. 2(5), 974–934.

Baños-Caballero, S., García-Teruel, P. J and Martínez-Solano, P. (2014). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research. 62(3), 337-338.

Buehlmaier, M, M, T. Whited. (2017). Are financial constraints priced? Evidence from textual analysis. Simon school working paper

Caballero, S. B. , Garcia-Turel, P. & Martinez-Solano, P. (2013). Working capital management, corporate performance, and financial constraints, Journal of Business Research, 67 (3) , 332-338

Camila Aparecida Bragioni, David Ferreira Lopes Santos. (2018). Financial constraint and cash flow sensitivity of Brazilian companies. estud.gerenc. vol.34 no.149 Cali Oct./Dec. 2018. http://dx.doi.org/10.18046/j.estger.2018.149.2735

Campbell, J.L., Dhaliwal, D.S., Schwartz, J.W.C. (2012). Financing constraints and the cost of capital: Evidence from the funding of corporate pension plans. Review of Financial Studies. 25(3), 868-912

Chen Yinmo;Wen Wen;Sun Qiankun;Huang Yuting. (2018). Monetary Policy, Financial Constraint and Outward Foreign Direct Investment. Review of Investment Studies. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-TZYJ201803002.htm

Chen, Chen. Lai, Shufang (2012). Financial Constraint and Tax Aggressiveness.Available at www.massey.ac.nz.

Chen, D., Li, S., Zezhong, J. & Hong Zou, X. (٢ ٠١۴). “The Effect of Government Quality on Corporate Cash Holdings”, Journal of Corporate Finance , ٢ ٧ , ٣٨۴-۴٠٠.

Chen, S., Wang, Y. (2012). Financial constraints and share repurchases. Journal of Financial Economics, 105(2): 311-331.

Chen, Y., Huang, Y., and Chen, C., (2009), Financing Constraints, Ownership Control, and Cross-Border M&As: Evidence from Nine East Asian Economies, Corporate Governance: an International Review, Vol. 17, No. 6, 665-680.

Chen, Y., L. Zolotoy (2014). Stock Liquidity and Corporate Tax-Avoidance: The Tale of Two Tails. Available at ssin.com.

Ciaran, Driver. Jair, Muñoz-Bugarin. (2019). Financial constraints on investment: Effects of firm size and the financial crisis. Research in International Business and
Finance. Volume 47, January 2019, Pages 441-457. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.09.006

Dongmi Li,2010. Financial constraints: R&D investment, and stock returns. Rady School of Management University of Colifornia San Diego 1-6,22-24

Edwards, A., Schwab, C. & Shevlin, T. (2013). Financial Constraints and the Incentives for Tax Planning, 2013 American Taxation Association Midyear Meeting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216875.

Farrell.kUnlu.e, Yu. J (2014). "Stock repurchases as an management mechanism: The impact of financing constraints". Journal of Corporate Finance.25,1–15.

تعریف مفهومی و عملیاتی محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف محدودیت مالی,نحوه اندازه گیری محدودیت مالی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر محدودیت مالی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی محدودیت مالی, نحوه اندازه گیری محدودیت مالی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری محدودیت مالی,ادبیات نظری محدودیت مالی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری محدودیت مالی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم و تعریف محدودیت های مالی, طبقه بندی شرکت ها از نظر محدودیت مالی, انواع محدودیت های مالی, آثار محدودیت های مالی؛ معیارهای وجود محدودیت های مالی؛ رابطه محدودیت های مالی و بازده سهام, رابطه سیاست تقسیم سود و محدودیت مالی, رابطه سرمایه گذاری و محدودیت مالی؛ رابطه تصاحب شرکت و محدودیت مالی, رابطه نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


فهرست مطالب


تعریف محدودیتهای مالی..................................................................3
طبقه بندی شرکت‌ها از نظر محدودیت مالی.......................................4
معیارهای وجود محدودیت‌های مالی..................................................5
انواع محدودیت‌های مالی...................................................................6
آثار محدودیت‌های مالی.....................................................................7
معیارهای وجود محدودیت‌های مالی..................................................8
رابطه محدودیت‌های مالی و بازده سهام...........................................12
رابطه سیاست تقسیم سود و محدودیت مالی...................................13
رابطه سرمایه‌گذاری و محدودیت مالی شرکت.....................................15
تاثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی..................................17
رابطه محدودیت مالی و نگهداشت وجه نقد.......................................19
منابع فارسی......................................................................................21
منابع انگلیسی..................................................................................22


برخی از منابع مورد استفاده

امامی، مریم السادات؛ فرید، داریوش.(1395). سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسادبداری مالی. سال هشتم، شماره چهارم؛ صص 1-16

بادآور نهندی، یونس؛ درخور؛ سعید.(1392). بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 8، صص 167-189

دهدارنسب، پوریا؛ حمزه لو، حمید؛ رحمانی، مهرداد.(1394). بررسی دامنه توسل مدیریت سود شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات جدید در حسابداری، مدیریت و اقتصاد

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابداری ، استانداردهای شماره ۲، ۱۸ و ۱۹

کنعانی امیری، منصور.(۱۳۸۶). بررسی رابطه بين محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران. دوماهنامه دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره ۲۶، صص ۱۷-۳۰

گودرزی، آرش؛ تهرانی، رضا.(1395). تاثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف. دانش حسابداری، سال هفتم، شماره 27، صص 83-108

Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S. (2007). The cash flow sensitivity of cash, Journal of Finance, 59(4): 1777–1804

Almeida, H., Murillo, C., (2007). Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment, Review of Financial Studies, 20(5), 1429-1460.

Alti, A.(2003).How sensitive is investment to cash flow when financing is rictionless? Journal of Finance, 58(2), 707-722

Arslan, O., Florackis, C., Ozkan, A., 2006. The role of cash holdings in reducing investment-cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market. Emerging Markets Review 7, 320-338

Aydin, A., A, Cavdar, S. C. (2015).Corporate governance and dividend policy: An empirical analysis from Borsa Istanbul Corporate Governance Index. Journal of Asset Accounting and Finance Research, 4(3): 66-76

Bahramfar, N, Estiri, Z, (2001), Investigation of information content of Capital expenditurein the Listed Companies in Tehran Stock Exchange, M.A Thesis .University of Tehran

Baños-Cabalerro S., García-Teruel, P. J.,& Martínez-Solano, P. (2014). Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints. Journal of Business Research, Vol. 67, No.3, Pp. 332-338

Becker, B., Jagadeesh, S. (2010). The effect of financial development on the investment cash flow relationship: Cross-country evidence from Europe, B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 10(1), 1-49.

Buehlmaier M. M. and Whited, T, (2014),Looking for Risk in Words: A Narrative Approach to Measuring the Pricing Implications of Financial Constraints, Ross School of Business, University of Michigan, Working Paper

Claessens, S., Fan, J.P.H., Lang, L.H.P., 2006. The benefits and costs of group afiliation: Evidence from East Asia Emerging Markets Review 7, 1-26

Cooper, M. J., Gulen H., and Schill M. J. (2008). Asset growth and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 63(4): 1609-1651

Degtyxc, H., Jong, M., 2006. Investment and internal finance: Asymmetric information or managerial discretion? International Jounal of Industrial Organization 24, 125-147

Denis, D, J. Sibilkov, V.(2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings, Review of Financial Studies,23(1): 247-269.
Erel, I., Liao, R.C., Weisbach, M.S. (2012). Determinants of cross-border mergers and acquisitions. Journal of Finance, 67(3), 1045-1082

Espinosa, R, (2015), Financial Constraints, Corporate Investment and Future Profitability, Phd Thesis on Business Administration, University of California, Berkeley

Ezzedine, A., Salma, B., 2007. Investment-cash flow sensitivity versus Cashcash flow sensitivity: What really matters for Tunisian firms. Working paper
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی محدودیت مالی,مطالعات داخل کشور محدودیت مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه محدودیت مالی از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه محدودیت مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیم جمارانی,‌هاجر و غلامرضا محفوظی، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی با عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، سوئد- دالارنا، مرکز ارتباطات دانشگاهی ICOAC، دانشگاه دولتی دالارنا

ابراهیی سروعلیا, محمدحسن؛ مروارید علی شیری و جلال الدین دلاوری پور، ۱۳۹۳، بررسی تأثیر محدیدیت‌های مالی بر رابطه ی بین جریان نقد با نگهداری وجه نقد، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز

احمدیان, محمد، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر پایداری سود بر جریان‌های نقدی عملیاتی با تاکید بر محدودیت مالی، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

اصغرپور, مهشید و ولی خدادادی، ۱۳۹۳، بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش

افکاری, لیلا و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و مسیولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‌سروش حکمت مرتضوی

امیدیان, حمید و عبدالرضا اسعدی، ۱۳۹۵، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز

آقایی, محمدعلی؛ یوسف قیصری و زهرا پیروزفر، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر کاهش محدودیت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، دبیرخانه همایش

بهمنی, داریوش، ۱۳۹۷، شناخت ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت‌های مالی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

پناهی, سونیا، ۱۳۹۶، اثرات تامین مالی بر حساسیت سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش محدودیت‌های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد