نتایج: 1310
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2020) در حوزه کیفیت اقلام تعهدی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی کیفیت اقلام تعهدی,مطالعات خارجی کیفیت اقلام تعهدی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کیفیت اقلام تعهدی از سال 2002 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه کیفیت اقلام تعهدی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Anderson, Neophytos Lambertides , Lenos Trigeorgis ,(2007); ”Managerial discretion in distressed firms" , The British Accounting Review.No.39 , PP. 323–346

Anthony, Chen. James Jianxin, Gong. (2019). Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2019.03.003

Aveen Rampershad . Charl de Villiers. (2018). The Association Between Dividends and Accruals Quality. https://doi.org/10.1111/auar.12215

Cahyo Indraswono, Anggreni Dian Kurniawati. (2020). Manufacturing Corporate Life Cycle and Discretionary Accruals with Piecewise Linear Model. DOI: http://dx.doi.org/10.24856/mem.v35i1.1195

Chambers. S., payn M. (2006). " Audit quality and Finlan", Earnings Management: Evidence from Working paper, Available at http://ssrn.com

Chan, K. , L. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok, (2006). "Earnings quality and stock returns", Journal of business,forthcoming

Chaney, P. K., M. Faccio, and D. C. Parsley. ۲۰۱۲. The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms. Working paper, Vanderbilt University

Chou, S. and Chang, C. (2020), "Does corporate diversification enhance accrual quality?", Review of Accounting and Finance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/RAF-01-2018-0003

Core, John. Guay,Wayne Verdi,Rodrigo. (2008). Is accruals quality a priced risk factor. Journal of Accounting and Economics 46, 2-22

David B. Bryan. Terry W. Mason. (2020). Independent director reputation incentives, accruals quality and audit fees. https://doi.org/10.1111/jbfa.12435

David Okelue Ugwunta, Boniface Uche Ugwuanyi. (2018). Accounting Conservatism and Performance of Nigerian Consumer Goods Firms’: An Examination of the Role of Accruals. DOI:10.5430/ijfr.v10n1p1

Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review. 77, 35-59.

Effiezal Aswadi Abdul, W., Nik Abdul Majid, W., Harymawan, I. and Agustia, D. (2020), "Characteristics of auditors’ non-audit services and accruals quality in Malaysia", Pacific Accounting Review, Vol. 32 No. 2, pp. 147-175

Eliwa, Y., Gregoriou, A. and Paterson, A. (2019), "Accruals quality and the cost of debt: the European evidence", International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 27 No. 2, pp. 333-351. https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2018-0008

Francis, J. and S. Micheal (2005). “A reexamination of the persistence of accruals and cash flows”, Journal of Accounting and Economics, 43, PP.413-451

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی ناکارایی سرمایه گذاری,مطالعات داخلی ناکارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری از سال 1389 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی‌نسب، علی، صدیقه، پروانه.(1394). اثر حاکمیت شرکتی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری.همایش ملی حاکمیت شرکتی

افلاطونی، عباس؛ خزایی، مهدی.(1395). بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره85

آسمانی, مجید و محمد رضا عباس زاده، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین محدودیت مالی، جریان نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه

بادآورنهندی، یونس؛ تقی زاده خانقا. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه‌گذاری. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره3

برزین, زهرا؛ مهدی صابری اسفرجانی و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق،

بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون؛ محمدی، مهسا.(1397). توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، مطالعات تجربی حسابداری مالی سال چهاردهم، شماره 57

پارسافر، مریم.(1395). تاثیر مدیریت محدودیت‌های مالی و هزینه نمایندگی بر به حداقل رساندن ناکارایی سرمایه‌گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار، دانشکده حسابداری و مدیریت

پورزمانی, زهرا و ذکیه جورین سر، ۱۳۹۴، تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین

توکلی, زهرا و سید یحیی اسدالهی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر ناکارایی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر بازده دارایی‌ها، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش بیش سرمایه گذاری,مطالعات داخلی بیش سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) از سال 1393 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری)- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

اسمعیلی، حامد، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین پاداش مدیران اجرایی، مدیریت سود و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه: مطالعهبازار بورس تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی‌پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا

آیتی مهر، محمد؛ ایمان پورعباسی و صادق ممبنی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین بیش سرمایه‌گذاری و هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

بامری، عمران؛ گلثوم صمیمی‌نیا؛ شهرام بارانی برواتی و اطهره حاجی زاده مطلق، ۱۳۹۸، تاثیر بیش اعتمادی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد با توجه به تاثیر تعدیل گری تخصص حسابرس، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران، شرکت همایش آروین البرز

برزین، زهرا؛ مهدی صابری اسفرجانی و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و بیش سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی علامه خویی دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین

بنی عامریان، فاطمه و علی امامی‌میبدی، ۱۳۹۷، ارزیابی ارتباط بین سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد در طول دوره تصدی مدیرعامل(شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار شهر تهران)، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املشبیژنی پور، صمد و مرضیه سادات تقوی راد، ۱۳۹۷، تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر بیش سرمایه‌گذاری با تاکید بر شاخص فلاکت اقتصادی، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

پاکدل، ابراهیم.(1395). بررسی تاثیر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه ای بر عملکرد آتی شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاثیر حاکمیت شرکتی و نسبتهای مالی بر تاخیر گزارش حسابرس
نشریه: Accounting and Finance Review
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ویژگی های هیات مدیره,تاخیرگزارش حسابرس,نسبتهای مالی
بررسی تاثیر عوامل سازمانی و محیطی در استفاده از ابزارها و تکنیک های حسابرسی برمبنای رایانه در شرکت های حسابرسی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تکنیک های حسابرسی,حسابرسی رایانه ای,عوامل سازمانی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد