نتایج: 1408
تعریف مفهومی و عملیاتی فشار کاری حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف فشار کاری حسابرس,نحوه اندازه گیری فشار کاری حسابرس
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر فشار کاری حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی فشار کاری حسابرس، نحوه اندازه گیری فشار کاری حسابرس، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه محافظه کاری حسابداری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش محافظه کاری,مطالعات داخلی محافظه کاری حسابداری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه محافظه کاری حسابداری از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه محافظه کاری حسابداری - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................17
برخی از منابع مورد استفاده

اخگر, محمد امید, امینی, پیمان, مرادی, آزاده. (1402). بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری, 13(1), 121-140

اسدی, صالح, رهنمای رودپشتی, فریدون, خردیار, سینا، محمدی نوده, فاضل. (1401). شناسایی ‎ ورشکستگی با استفاده از محافظه کاری حسابداری (تحلیلی متفاوت و ارایه مدل). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 11(44), 281-296.

اسنجانی اقدم، الناز و بادآورنهندی، یونس و عباس زاده مینق، شهلا،1401،تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در حسابداری،نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

امامدادی طارمی، فایقه و مریدی، فاطمه،1399،رابطه بین محافظه کاری و مدیریت سود با هزینه ی نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری،تهران،

امینیان، ابوالفضل و صادقی، پرویز و روستا، علی،1401،مدیریت سود تحقیق و توسعه با نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری حسابداری،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

ایرج ساعی، رامین و صمدی، فاطمه،1400،بررسی اثر تعدیلی کیفیت کنترل داخلی بر رابطه بین وابستگی اجتماعی مدیران و محافظه کاری حسابداری،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

بخشایش س. م تنگستانی ف. (1402). تأثير روابط اجتماعی هيأت مديره بر محافظه کاری با تأکيد بر نقش تعديلی کيفيت کنترل داخلی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری), 7(25), 227-238.
تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت فروش به فروش صنعت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف نسبت فروش,نحوه اندازه گیری نسبت فروش صنعت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر نسبت فروش به فروش صنعت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی نسبت فروش به فروش صنعت، نحوه اندازه گیری نسبت فروش به فروش صنعت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه توانایی مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 27
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش توانایی مدیریت,پیشینه تحقیق توانایی مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه توانایی مدیریت از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه توانایی مدیریت - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................21
برخی از منابع مورد استفاده

اربابی، طاهره،(1401)،بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران،تهران

اسکندری، علی،(1402)،مطالعه تاثیر نگرش استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری ظرفیت تکنولوژیک و توانایی مدیریت،دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران

اقدستا، رقیه و کنعانی، اکبر،(1399)،بررسی رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و توانایی مدیریت با تاکید بر نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری،اهواز

بالاچی، محسن و راستی، محمد و ساداتی، محمدباقر و پاریزی، احسان،(1402)،نقش ساختار سازمانی در توانایی مدیریت بحران در سازمان،هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

باوی، دنیا،(1401)،نقش تعدیلگر بازاریابی پویا و نقش واسطه قابلیت سنجش بازار و توانایی مدیریت برند در تاثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)،چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،شیروان

پسندیده، زهرا و علی پور، سعید و قدیم پور، جواد،(1400)،بررسی تاثیر درماندگی مالی بر ارتباط بین توانایی مدیریت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

پورامیری، زهرا و شمس الدینی، هیلدا،(1402)،بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نگهداری وجه نقد،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران،مشهد
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق ساختار سرمایه,مطالعات داخلی ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده:


ایمانی، عرفان،(1402)،تامین مالی مجدد، سود آوری و تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

روجائی، حامد و نسیمی، محمدعلی،(1402)،بررسی رابطه بین ریسک جریان نقد و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

داودی، ابراهیم،(1402)،بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات با ساختار سرمایه شرکت‌ها،نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

اشراقی، امیرحسین و طباطبائیان، مریم السادات،(1402)،بررسی نقش تعدیلگر عوامل خاص ساختار مالکیت شرکت در رابطه بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد شرکت‌های عضو بازار سرمایه تهران،نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

کنجوریان، مجتبی،(1402)،تاثیر ساختار سرمایه و ریسک اعتباری بر عملکرد مالی، سودآوری و بازده دارایی،هشتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران،تهران،

هاشمی‌گهر، محسن،(1402)،نقش مدیریت سود و ساختار سرمایه در علامت دهی درماندگی مالی،دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری،تهران

خردمند، علی و غیاثی، مرضیه،(1402)،تاثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 81

صادقی، احمد و فعال ثمرین، محسن،(1402)،بررسی رابطه بین چرخه عمر واحد تجاری و انتخاب ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه نظریه‌های اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 1
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز