نتایج: 1285
ادبیات و مبانی نظری ساختار مالکیت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری ساختار مالکیت,ادبیات تحقیق ساختار مالکیت
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری ساختار مالکیت پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم ساختار مالکیت، مفهوم مالکیت متقابل و مزایای آن؛ تحلیل وضعیت ساختار مالکیت در ایران و سایر کشورها؛ رابطه ساختار مالکیت و چرخه عمر شرکت؛ رابطه شکاف مالیاتی و ساختار مالیات, رابطه شاخص های ساختار مالکیت و گزارشگری مالی, رابطه ساخترا مالکیت و گزارشگری مالی, رابطه ساختار مالکیت و شاخص های حسابرسی, رابطه ساختار مالکیت و هموارسازی سود, رابطه ساختار مالکیت و پایداری سود, رابطه ساختار مالکیت و محافظه کاری, رابطه ساختار مالکیت و قابلیت پیش بینی سود, رابطه ساختار مالکیت و سرمایه فکری و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم ساختار مالکیت.................................................................................3
مفهوم مالکیت متقابل، مزایا و معایب آن.....................................................4
تحلیل وضعیت ساختار مالکیت در ایران و سایر کشورها................................6
تحلیل رابطه ساختار مالکیت و چرخه عمر شرکت............................................7
تحلیل رابطه هزینه سرمایه مالکانه و ساختار مالکیت....................................8
تحلیل رابطه شکاف مالیاتی و ساختار مالکیت...............................................10
تحلیل تاثیر شاخص‌های ساختار مالکیت بر گزارشگری مالی............................11
تحلیل رابطه ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرس......................................14
تحلیل رابطه مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرس........................................14
تحلیل رابطه مالکیت مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی...................................15
رابطه مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی.............................................16
رابطه مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی..................................................16
تحلیل دلایل توسعه مالکیت دولتی................................................................17
آثار مالکیت دولتی بر سرمایه فکری در ایران...................................................18
نظریه‌های حاکم بر رابطه ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری...............19
تحلیل رابطه نوع مالکیت و کیفیت اقلام تعهدی...........................................20
تحلیل رابطه نوع مالکیت و پایداری سود.........................................................21
تحلیل رابطه ساختار مالکیت و قابلیت پیش بینی سود..................................21
تحلیل رابطه ساختار مالکیت و هموارسازی سود.............................................22
منابع فارسی..................................................................................................23
منابع انگلیسی...............................................................................................26
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، سید کاظم بهرامی‌نسب، علی؛ بستانی، حسین فخارمنش، محمدرضا. (۱۳۹۶). تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت‌ها۔ پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ۳۸۹)، ۱۳۴-۱۲۱.

اعتمادی، ح. باباجانی، ج.، آذر، ع. و دیانتی دیلمی، ز. (۱۳۸۸). تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۵ (۴): ۹۱-۵۹.

اکبرنژاد، جمال؛ عظیمی، جواد؛ محمدزاده سالطه، حیدر؛ روشن ضمیر، علیرضا.(1393). مالکیت دولتی و آثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری.پژوهش حسابداری. شماره 12، صص 48-62

بابایی رکلیکی، محمد على و احمدوند، ژیلا. (۱۳۸۵)، « بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران » مجله تحقیقات مالی، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۶ صص ۶۰-۴۱

باغومیان، رافیک؛ غلامی‌حسن کیاده، فرید؛ امین پور، آریا؛ کریم پور، سارا.(1397). بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین افشا اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه. دانش حسابرسی. سال هجدهم، شماره 72، صص 97-124

بیابانی، شاعر؛ رضی کاظمی، ستاره (صغری)۔ (۱۳۹۲). ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ۶ (۲۰)، ۲۸-۱۵.

پورحیدری، امید؛ همتی، داوود. (تابستان، ۱۳۸۳). بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۴۷ (۳۶)، ۱۱-۶۳
Barako, D. G, Hancock P, & Izan H. Y, (2006). "Relationship between corporate governance attributes and voluntary disclosures in annual reports: The Kenyan experience". Financial Reporting Regulation and Governance, 5 (1) , pp. 1-25.

Beidleman, C. R. (1973). Income smoothing: The role of management. The Accounting Review, 48(4), 653-667

Ben Ali, C. & Lesage C. (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least? Available at URL: WWW .hec.fr

Ben Ali, C. & Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21–34.

Ben Nasr, H., N. Boubakri, and J. Cosset, (2011), “The Political Determinants of the Cost of Equity: Evidence from Newly Privatized Firms”, Journal of Accounting Research, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1952666

Boycko, M., A. Shleiser, and R. Vishny, (1996) “A Theory of Privatization”. The Economic Journal, pp. 309-319

Brous PA, Kini O. (1994). The valuation effects of equity issues and the level of institutional ownership: evidence from analysts' earnings forecasts. Finance Manage, 33–46

Chen, C. J., Ding, Y. & Kim, C. F. (2006). Political Connection, Legal Enforcement and Analysts, Forecast Characteristics. Working paper, City University of Hong Kong

Chen, S. , Chen, X. , Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms? Journal of Financial Economics, 95.
Cooke T.E. (1989). "Voluntary corporate disclosure by Swedish companies", Journal of International Financial Management and Accounting, 1 (2), pp. 171–195.

Dechow, P. M., & Dichev , I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77, 35-59.

Denis, D. K. & McConnell, J. J. (2003). International corporate governance. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 38 (1): 1-36

Donato, F. and Tiscini, R(2009) ," Cross ownership and interlocking directorates between banks and listed firms: and empirical analysis of the effects of debt leverage and cost of debt in the Italian case", Corporate Ownership & Control. 6(3), Spring 2009

Donnelly, R. & Mulcahy, M. (2008). "Board Structure, Ownership, and Voluntary Disclosure in Ireland". Corporate Governance: An International Review, 16, pp.416–42

Eng, L. and Mak. Y. (2003). "Corporate governance and voluntary disclosure. Journal of Accounting and Public Policy; 22, pp. 325-345

Fama, F. & Jensen C.M. (1983). Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution. Journal of Law and Economics, 26 (2): 327-349

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مالکیت عمده,مطالعات داخل کشور مالکیت عمده
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده (سهامدار عمده) از سال 1389 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت عمده (سهامدار عمده)- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی‌ورنوسفادرانی, فرشته و سیدمحسن خلیفه سلطانی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر پایداری سود و مالکیت بلوکی بر سود تقسیمی‌در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کازرون،

اسلامی، نرگس و جلال منتظری شورکچالی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین

پرچمی‌نژاد، آمنه؛ جمالی، امیرحسین؛ ولی پور، پاکدل، سعید.(1393). بررسی تاثیر پذیری رابطه بین جریان‌های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پور زمانی, زهرا, خریدار, احسان رضا. (1392). تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 6(شماره 4(پیاپی 20)), 79-89.

تسلیمی‌نودهی, افسانه؛ محمود صمدی لرگانی و صغری براری نوکاشتی، ۱۳۹۴، بررسی اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه

جعفری پور، میثم (1389). تاثیر سهامداران عمده بر فرایند هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

حاجی فتحعلی، محمد امین. (1391). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت سود با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد

حاجی نژاد, ابوالفضل، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره و نسبت مالکیت سهامداران عمده برحق الزحمه حسابرسی، دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران، بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بندر گز

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2019) در حوزه استرس کاری حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 10
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی استرس کار حسابرس,مطالعات خارجی استرس کاری حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استرس کاری حسابرس از سال 2002 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استرس کاری حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفاده

Adnyana, I. W., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Effect of task complexity and time pressure on auditor performance with compensation and organizational citizenship behavior (OCB) as moderation. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 6(6), 58-67. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.762

Ahsan N, Abdullah Z, Yong gun fie D, Shah alam S. A study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia: empirical study. European Journal of Social Sciences 2009;8(1):121-131.

Almer, E. D. and S. E. Kaplan (2002).“The Effects of Flexible Work Arrangements on Stressors, Burnout and Behavioral Job Outcomes in Public Accounting”, Behavioral Research in Accounting, Vol. 14, No.1, pp. 1-34

Amiruddin, A. (2019), "Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior", International Journal of Law and Management, Vol. 61 No. 2, pp. 434-454. https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0223

Angela Isabel Elinda, Sri Iswati, Pikar Setiawan. (2019). Analysis of the Influence of Role Stress on Reduced Audit Quality. DOI: http://dx.doi.org/10.24912/ja.v23i2.593

Chen, J. C. and C. Silverthorne (2008). “The Impact of locus of Control on Job Stress, Job Performance and Job Satisfaction in Taiwan”, Leadership and Organization Development Journal,Vol. 29, No. 7, pp. 572-582.


Chong, V. K. and G. S. Monroe (2015). “The Impact of the Antecedents and Consequences of Job Burnout on Junior Accountants’Turnover Intentions: A Structural Equation Modelling Approach”,Accounting and Finance, Vol. 55, No.1, pp. 105-132.


Everly George, Jeanettte A. Davy, Kenneth J. Smith, Jeffrey M. Lating,


Frederick C. Nucifora (2011). A Defining Aspect of Human Resilience in the Workplace:A Structural Modeling Approach, Resilience in workplace, 5(2): p.p. 98- 105


Jones, A.; Norman, C. S.; and B. Wier (2010). “Healthy lifestyle as a Coping Mechanism for Role Stress in Public Accounting”, Behavioral Research in Accounting, Vol. 22, No. 1, pp. 21-41.

Larson, L.; Meier, H; and P.Poznanski (2004). Concepts and Consequences of Internal Auditor Job Stress”, Journal of Accounting andFinance Research, Vol. 12, No. 16,pp. 35-46.

ادبیات و مبانی نظری دوره تصدی مدیرعامل - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری دوره تصدی مدیریت,ادبیات تحقیق دوره تصدی مدیرعامل
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری دوره تصدی مدیرعامل پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم تصدی مدیریت و اهمیت آن؛ رابطه دوره تصدی مدیریت و کیفیت سود, تاثیر جابه جایی و دوره تصدی مدیریت بر مدیریت سود, رابطه دوره تصدی مدیریت و حق الزحمه حسابرس, رابطه دوره تصدی مدیریت و ارزش شرکت, تاثیر تصدی مدیریت بر ریسک و بازده, رابطه دوره تصدی مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکت, رابطه دوره تصدی مدیریت با شاخص های حسابرسی, رابطه دوره تصدی مدیریت با شاخص های سرمایه گذاری و سهام؛ رابطه دوره تصدی مدیریت با شاخص های گزارشگری مالی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
مفهوم تصدی و تغییر مدیریت و اهمیت آن در سازمان............................................................4
رابطه دوره تصدی مدیریت و کیفیت سود..................................................................................5
تاثیر جابه جایی و دوره تصدی مدیریت بر مدیریت سود............................................................6
رابطه دوره تصدی مدیریت و حق الزحمه حسابرس......................................................................12
تحلیل اثر تعدیلی دوره تصدی مدیرعامل بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت سود......13
رابطه دوره تصدی مدیریت و ارزش شرکت.................................................................................14
تاثیر تغییر و تصدی مدیریت بر ریسک و بازده شرکت...............................................................17
تحلیل رابطه تصدی مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکت.........................................................19
تحلیل رابطه دوره تصدی مدیریت با شاخص‌های حسابرسی از نگاه محققان پیشین..................21
تحلیل رابطه تصدی مدیریت با شاخص‌های سرمایه گذاری و سهام از نگاه محققان پیشین......22
تحلیل رابطه تصدی مدیریت با شاخص‌های عملکرد شرکت از نگاه محققان پیشین..................23
تحلیل رابطه تصدی مدیریت با شاخص‌های گزارشگری مالی و سود از نگاه محققان پیشین......24
منابع فارسی.............................................................................................................................27
منابع انگلیسی..........................................................................................................................32
برخی از منابع مورد استفاده

اورادی, جواد، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با به موقع بودن گزارش حسابرسی، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران

ایمانی برندق, محمد؛ مهدی شعبان زاده و اکرم خادمی‌راد، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر تغییر مدیر عامل بر راهبردهای سرمایه گذاری شرکت‌ها و ارزش نهایی سرمایه گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق

آرمیده، علی؛ تقوی، امین،؛ فیروزه، داود.(1395). بررسی رابطه بین تغییر مدیرعامل و حجم اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی

بابایی, افشین؛ مجید داداشی نسب و بهزاد قربانی، ۱۳۹۷، تاثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی رهیافت‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

بنی عامریان, فاطمه و علی امامی‌میبدی، ۱۳۹۷، ارزیابی ارتباط بین دوره تصدی مدیر عامل و جریان نقدی آزاددر (شرکت ھای عضو بورس اوراق بهادار شهر تهران)، کنفرانس ملی چشم اندازهای‌های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، کرج، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها

بنی مهد، بهمن؛ بهاری، امیر.(1393). رابطه بین تعداد بندهای حسابرسی و مدت تصدی مدیر عامل با ارائه به موقع صورت‌های مالی.نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره12

حسینی آشتیانی, فاطمه و محمدحسن جنانی، ۱۳۹۷، همسویی دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس و اثرآن بر کیفیت حسابرسی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،

حکیمی، کاظم؛ افلاطونی، عباس.(1395). بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت سود در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت


Ali, A., & Zhang, W. (2015). CEO tenure and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 59, 60–79

Bénabou, R., & Tirole, J. (2010). Individual and corporate social responsibility. Economica, 77, 1–19.


Borghesi, R., Houston, J. F., & Naranjo, A. (2014). Corporate socially responsible investments: CEO altruism, reputation, and shareholder interests. Journal of Corporate Finance, 26, 164–181

Brookman, J. & P. D. Thistle. (2009) " CEO tenure, the risk of termination and firm value". Journal of Corporate Finance 15 (3): 315-330


Callan, J.C. & Thomas, J.M. (2011). Executive compensation, corporate social responsibility, and corporate financial performance: A multi-equation framework. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 18(6), 322–351

Chin, M. K., Hambrick, D. C., & Treviño, L. K. (2013). Political ideologies of CEOs: The influence of executives' values on corporate social responsibility. Administrative Science Quarterly, 58, 197–232

Chiu, S. C., & Sharfman, M. (2016). Corporate social irresponsibility and executive succession: An empirical examination. Journal of Business Ethics, 17, 1–17.

Chiu, S. C., & Sharfman, M. (2016). Corporate social irresponsibility and executive succession: An empirical examination. Journal of Business Ethics, 17, 1–17
Cotter, J., D. Stokes, and A. Wyatt, 1998, An analysis of factors influencing asset write- downs, Accounting and Finance 38, 157–180

داده های متغیر تمرکز مالکیت 144 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تمرکز مالکیت,داده های متغیر تمرکز مالکیت
در این فایل داده های متغیر تمرکز مالکیت، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel


داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال (از سال 92 الی 97)
نسبت تمرکز مالکیتلیست برخی از شرکتها:

آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ایران تایر
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
ایران دارو
ایران مرینوس
باما
بهسرام
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس پامچال
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو
پتروشیمی آبادان
پتروشیمی خارک
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی فارابی
پشم شیشه ایران
پگاه آذربایجان
پگاه اصفهان
پگاه خراسان
پلاسکوکار سایپا
تامین ماسه
تاید واتر خاورمیانه
تجارت الکترونیک پارسیان
تراکتورسازی
تکین کو
توسعه صنایع بهشهر
و.....

داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال (از سال 92 الی 97)
نسبت تمرکز مالکیت

فرمت فایل: Excel

صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد