نتایج: 1362
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه کنترل داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش کنترل داخلی,پیشینه مطالعات کنترل داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کنترل داخلی از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کنترل داخلی - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................24
برخی از منابع مورد استفاده:


بهارلوئی، فاطمه،(1402)،سنجش تاثیر حاکمیت شرکتی بر کنترل داخلی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

رضایی، مرجان،(1402)،بررسی اثر ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی،نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

نخعی، کریم و برزگر، غزاله و عسکرزاده، مسعود،(1402)،تحلیل حقوقی مسئولیت قانونی حسابرسان و سیستم کنترل داخلی،نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

خوش طینت، حسین،(1402)،پیشگیری از تقلب سازمانی : نقش سیستم کنترل داخلی، تعهد سازمانی و شایستگی منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان رسمی‌اداره برق شهرستان اردبیل)،بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

کرمعلی، زهره و نجاری فروشانی، مصطفی و طاهری نسب، زهرا،(1402)،بررسی تاثیر اثربخشی مکانیسم کنترل داخلی بر قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

پورتیموری، مجتبی و زارعی، سمیرا،(1402)،حسابرسی کنترل های داخلی و خطر کنترل،نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت،تهران

شاکرمی، سعدی،(1402)،بررسی نقش تعدیلگر ساختار کنترل داخلی در تاثیر رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بنگاه ها،چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران

محمودزاده، احد و مهرادفر، سجاد،(1402)،تاثیر ضعف کنترل های داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد،چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه پایداری سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پایداری سود,پیشینه مطالعات داخلی پایداری سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری سود - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده:


اسدی چهاربرج، محمد و دهدار، فرهاد،1400،بررسی ارتباط بین پایداری سود و واکنش بازار سهام در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره: 5، شماره: 53

امینی، صفیار و رماوندی، اکبر،1402،تاثیر کیفیت سود بر بازده سهام با تاکید بر پایداری سود در شرکت‌های بیمه و بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

بنابی قدیم، رحیم و سجادی، سید حسین،1401،تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره: 19، شماره: 75

تاج اردکانی، مرضیه و شاکری، نادیا،1401،بررسی ارتباط میان پایداری سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

تاج اردکانی، مرضیه،1399،بررسی ارتباط میان پایداری سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران


جمشیدیان، فاطمه،1400،بررسی ارتباط بین پایداری سود و اندازه ی شرکت با قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

خداویس ماتی، نسترن،1400،بررسی رابطه جریان نقد آزاد و بازده سهام با تاثیر نقش پایداری سود،دهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها،تهران
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه اهرم مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق اهرم مالی,مطالعات داخلی اهرم مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اهرم مالی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اهرم مالی- فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................17
برخی از منابع مورد استفاده:

احسانی، مجتبی و رضائیان، اعظم و عباسی سرخکلای، محسن،1400،بررسی رابطه اهرم مالی با سررسید بدهی در بورس اوراق بهادر تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

اژدرزاده ونستان، حامد و آقازاده، ترلان،1401،بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای پدیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 5، شماره: 73

اکبرزاده، ابراهیم و بخشی، مجید،1401،بررسی اثر تعدیل گری نوع حسابرس بر رابطه ی بین اهرم مالی و سود تقسیمی‌در بازار بورس اوراق بهادار تهران،نهمین همایش علمی‌پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

اکبری، نیوشا و سامی، ابوالفضل،1402،بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی و ارزیابی بازار بر اهرم مالی، مدیریت سود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل،

انصاری، رحمان و گودرزی، علی،1401،برررسی تاثیر اهرم مالی، ریسک ورشکستگی و اندازه شرکت بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد،تهران

ایمانی، کریم و عابدیان کاسگری، مرجان،1399،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اهرم مالی،ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

بنادری، خالد و عربی، مهدی،1400،بررسی رابطه بین رقابت موجود در بازار بر کیفیت سود با نقش واسطه ای اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس،نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری،شیروان

پورکنسستانی، زینب و صادق پور، حسن،1399،بررسی رابطه سودآوری و سرمایه در گردش با تاکید بر نقش تعدیلگر اندازه شرکت و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

تقی نیا، سمیه و شکربیگی، محسن و رشیدی، میترا،1402،بررسی رابطه بین اهرم مالی وکارایی شرکت،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه قیمت سهام- فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق قیمت سهام,مطالعات داخلی قیمت سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قیمت سهام از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قیمت سهام - فرمت word

مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................20
برخی از منابع مورد استفاده:
اصولیان، محمد و اصغری شیخی، منصور،(1401)،نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه‌های تعدیل سود برای دوره‌های کوتاه مدت، مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 12، شماره: 40

امینیان، ابوالفضل و تیموری، محمد،(1401)،ارزیابی و بررسی اثرات منابع مالی درتغییرات قیمت سهام شرکت‌های دارای اقلام تعهدی،ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران،تهران

ایزدخواستی، حجت و محسنی، رضا و سلطانی، میثم،(1401)،بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، دوره: 29، شماره: 23

آسیابی اقدم، لیلا و رحیم زاده، اشکان و رجائی، یداله،(1401)،اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 16، شماره: 59

برفی دخت، عنایت اله و افضلی، سیده حوا و علی زاده، سعید،(1401)،بررسی عوامل اقتصادی و حسابداری بر قیمت سهام،نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران،تهران

پژوهی، سحر و ناظمی، امین و نمازی، نویدرضا،(1401)،تاثیر ریسک بر قیمت سهام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه با توجه به نقش سازوکارهای راهبری شرکتی

جلیلی، محمد،(1402)،اثر کارایی بازار و قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری آینده شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

جمشیدیان، فاطمه،(1400)،بررسی ارتباط بین پایداری سود و اندازه ی شرکت با قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1398 الی 1402) در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 27
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه ریسک سقوط قیمت سهام,مطالعات داخلی ریسک سقوط قیمت سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام از سال 1398 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام - فرمت word

مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................21
برخی از منابع مورد استفاده:

اخگر، محمد امید و امینی، پیمان و مرادی، آزاده،(1402)،بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 13، شماره: 1

اقبالی قاضیجهانی, الناز و محمد بخشی، (۱۳۹۸)، بررسی رابطه محدودیت مالی و ریسک خطر سقوط سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار، تهران، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس

اقدستا، رقیه و کنعانی، اکبر،(1399)،بررسی رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام (با معیار نوسان پایین به بالا) و توانایی مدیریت،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد‌، مدیریت و حسابداری،اهواز،

اقدستا، رقیه و کنعانی، اکبر،(1399)،بررسی رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و توانایی مدیریت با تاکید بر نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد‌، مدیریت و حسابداری،اهواز

امین، مجید و جعفری، معصومه و صمدی، فاطمه‌،(1402)، شوک‌های اطلاعاتی مثبت، رفتار سرمایه‌گذاران و خطر سقوط قیمت سهام. مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی، دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 95-120

ایزدمنش، شیدا،(1402)،تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان اثرگذاری نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

باختری, ساناز، (۱۳۹۸)، بررسی رابطه بیه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، تهران، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس

بهزادمنش، امیرمحمد و قلیزاده، محمدحسن و دوستار، محمد، (1401)،تاثیر خوش بینی مدیران و بیش ارزش گذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره: 7، شماره: 25
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز