نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه عدم تقارن اطلاعاتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه مطالعات داخلی عدم تقارن اطلاعاتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه عدم تقارن اطلاعاتی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه عدم تقارن اطلاعاتی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................17
برخی از منابع مورد استفاده

دل آرا، حیدر،(1402) ،بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی،تهران

ساقی، مجید،(1402) ،تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر پاداش هیات مدیره با بررسی نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

قزل، مایسا،(1402) ،تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع

خمیری، سارا و شمگانی، رضا،(1402) ،تاثیر مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت،تهران

خمیری، سارا و شمگانی، رضا،(1402) ،بررسی اثر تعدیلی مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت،تهران

محقق، عارفه و ایوبی راد، رضا،(1402)،حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقدی تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی،هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور،تهران،

سماکوش گلوگاه، صالح و گزکز، عرفان،(1402) ،بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌ها با نقش تعدیلگری تمرکز مالکیت،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 116 شرکت بورس تهران از سال 1396 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده تعداد بند گزارش حسابرس,داده های تعداد کل بند گزارش حسابرس مستقل
در این فایل داده های متغیر تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، برای 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به تعداد کل بندهای گزارش حسابرس شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
سال
تعداد کل بندهای گزارش حسابرس

بازه زمانی : 1396 الی 1401
فرمت فایل : اکسل (Excel)
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش رقابت در بازار محصول,پیشینه داخلی رقابت در بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

اسکو، وحید و قزلسفلو، محمدعلی و کردکتولی، رضا،(1402) ،بررسی نقش تعدیل کننده رقابت در بازار محصول در سطح صنعت بر اثر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد پایداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

شاکری، جمیله و برادران حسن زاده، رسول،(1402)،ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارآیی سرمایه گذاری نیروی انسانی ، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 83

محمودزاده، میثم،(1402)،بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خوانایی گزارشگری مالی،کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

رادکفترودی، حسین،(1402)،تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش رقابت در صنعت و رقابت در بازار محصول،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

معماری، نرجس و احمدی، سید محسن،(1402) ،اثر رقابت در بازار محصول بر استراتژی تدافعی شرک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 80

بحری، سجاد و جهانگیری، حامده،(1402)،تاثیر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن و هزینه سرمایه سهام، فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره: 6، شماره: 1

مولائی، محمداسماعیل و مرادزاده، مراد،(1402)،تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه میان رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

شیره زاده، جلال و ابراهیمی قادی، امین،(1402)،اثر تعدیلی ویژگی های مدیریت بر رابطه ریسک شرکت و رقابت در بازار محصول شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 2
داده های اندازه حسابرس (بهمراه نام حسابرس) شرکت های بورس تهران از سال 1396 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های نام حسابرس,داده های اندازه حسابرس
در این فایل داده های متغیر اندازه حسابرس (بهمراه نام حسابرس) ، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

بدین منظور ابتدا نام موسسه حسابرسی از گزارش حسابرس استخراج و برای شرکت ها درج گردید و سپس با توجه به فرمول مربوطه مقدار اندازه حسابرس تعیین گردید.

(نکته: این فایل هم حاوی نام موسسه حسابرسی شرکت ها و هم اندازه حسابرس می باشد)

فرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر اندازه حسابرس 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
سال
نام موسسه حسابرس
اندازه حسابرس

بازه زمانی : 1396 الی 1401
فرمت فایل: Excel
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تمرکز مشتری,پیشینه مطالعات تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

رازدار، محمدرضا و پارسافرد، غلامرضا و مسلمان زاده، مونا،(1402) ،بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و بیش سرمایه گذاری با تاکید بر نقش تعدیل گری سهم بازار شرکت،دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران

باوقار، مرتضی و مرادی شهدادی، خسرو و عالی پور احمدی، محمدامین،(1402)،تمرکز مشتری بر ریسک، نوآوری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، دوره: 7، شماره: 1

خوشحالی، نوشین و عابدی، ناهید و نمازیان، علی،(1402)،بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر تمرکز مشتری با نقش تعدیل گری توانایی مدیران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

نعمتیان، محسن و سبزعلی پور، فرشاد،(1402)،مطالعه اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه تمرکز مشتری و کیفیت گزارشگری مالی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

مویدامین جلودارلو، فرزاد و عزیزی بالابیگلو، حمیدرضا،(1402)،بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری و ریسک پذیری شرکت با تاکید بر ارتباطات سیاسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

حسن ملکی، علیرضا و رشیدی، فاطمه،(1402)،بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

الطایی، رضا و‌هاشمی، سید عباس و فروغی، داریوش،(1401) ،تاثیر اعتباری تجاری بر چسبندگی هزینه‌ها با درنظر گرفتن نقش قدرت بازار محصول و تمرکز مشتری ، فصلنامه حسابداری مالی، دوره: 14، شماره: 53

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز