نتایج: 1362
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه ارزش شرکت - فایل word
نویسنده: پادعلم
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 38
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه ارزش شرکت,مطالعات داخلی ارزش شرکت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ارزش شرکت از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ارزش شرکت- فرمت word

مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................29
برخی از منابع مورد استفاده

احسانی، محمد و انور خطیبی، سعید،1402،بررسی نقش تعدیل گری مدیریت سود بر رابطه میان اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت،دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار،

احمدی چگنی, فاطمه و فرهاد جابرزاده، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین بهینه سازی مالیاتی و ارزش شرکت، نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری، تهران، مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام-موسسه آموزش عالی حکمت

افکنده، محمد،1401،بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت با توجه به نقش میانجی عدم قطعیت سیاست اقتصادی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

امیرانی، ایلناز و حیدری، محمد،1402،تاثیر ساختار مالکیت هرمی‌بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

انصاری زاده، فردین و احمدی، سیدمحسن،1402،تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

بابایی، سمانه و جهانگیریان، محمد،1402،بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی بر تعدیل ساختار سرمایه، انحراف اهرم مالی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران،
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه افشا ریسک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی افشا ریسک,مطالعات داخلی افشا ریسک
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه افشا ریسک از سال 1395 الی 1401 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه افشا ریسک - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده
اسکندری, علیرضا, محمدی, محمد، ساقیان, معصومه. (1400). تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت, 4(55), 135-156.

اسکندری، محمد امین، کشاورز، یوسف. (1401). بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر رابطه افشای ریسک و بندهای حسابرسی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 6(23), 624-639.

برزگر, قدرت اله، غلامعلی تبار فیروزجایی، صبورا. (1400). بررسی تأثیر مدیریت ریسک کسب‌وکار بر عملکرد مالی، ارزش و ریسک سهام شرکت‌ها: رویکرد تعدیلی حاکمیت شرکتی. حسابداری، حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی, 1(1), 123-156

حمزه عسگری رشتیانی، فاضل محمدی نوده، سینا خردیار؛ فرزین رضایی.(1399). نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 89-105

ختن لو، محسن، بولو, قاسم، تقوی فرد, سید محمدتقی. (1401). ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران. مجله دانش حسابداری, 13(2), 1-29.

خوش خلق, ایرج، وکیلی فرد، حمیدرضا. (1400). تبیین اثر سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیریت بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 10(38), 301-314.

خوش خلق، ایرج؛ طالب نیا، قدرت اله.(1400). تبیین اثر مفاهیم گزارشگری مالی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، مقاله 20، دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 455-473

درخشان, مژده, صفرزاده, محمدحسین, اسدی, غلامحسین، راد, عباس. (1401). هماهنگی تصمیمات شناسایی و افشا در گزارشگری عدم‌قطعیت‌ها: بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و افشای ریسک. پژوهش های حسابداری مالی

رستگار، محمدامین.(1400). مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانی مدیریتی: شواهدی از مدیریت سود واقعی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،دوره 14، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 139-156

ادبیات و مبانی نظری رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 38
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری رقابت در بازار محصول,ادبیات تحقیق رقابت در بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری رقابت در بازار محصول پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم رقابت در بازار محصول، رابطه رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری، رابطه رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری، رقابت در بازار محصول و کیفیت سود، رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی، رقابت در بازار محصول و هزینه نمایندگی، رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب


مفهوم رقابت در بازار محصول.........................................................................3
رابطه رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری.......................................4
رابطه رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد..........................................7
رابطه رقابت در بازار محصول، سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی........................9
رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری............................................................11
رقابت در بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی.................................................12
توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول......................................................14
دوگانگی مدیر عامل و رقابت در بازار محصول..................................................15
تاثیر رقابت در بازار محصول بر نرخ موثر مالیاتی..............................................16
رقابت در بازار محصول و هزینه تامین مالی.....................................................18
رقابت در بازار محصول و کیفیت سود.............................................................20
رقابت در بازار محصول و تمکین مالیاتی.........................................................22
دیدگاه های رابطه مدیریت سود و رقابت در بازار محصول...............................24
رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی..............................................................25
رقابت در بازار محصول و دوگانگی مدیرعامل....................................................26
رقابت در بازار محصول و ریسک پذیری سرمایه گذاران....................................28
رقابت در بازار محصول و هزینه نمایندگی........................................................29
رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه...........................................................29
رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه........................................................30
منابع فارسی..................................................................................................32
منابع انگلیسی...............................................................................................35

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ پروانه، صدیقه.(1397). تاثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک پذیری سرمایه گذاران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. سال دهم شماره 40، صص 171-186

اکبری، محسن؛ فرخنده مهسا؛ ایاغ، زهرا (۱۳۹۸). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل کنندگی کیفیت افشای اطلاعات: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تأمین مالی ۷(۱)، ۴۴-۲۹

بحری ثالث، جمال؛ پاک مرام، عسگر؛ قادری، قدرت.(1397). تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت ها. حسابداری مدیریت، سال یازدهم، شماره 38، صص 15-26

حبیبی، علی؛ زیاری، آرزو.(1399). بررسی رابطه میان مدیریت استعداد، سرمایه فکری و رقابت در بازار محصول. مدیریت بازاریابی. شماره 49، صص 74-83

رازمنش، فاطمه.(1401). رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت. دوره 5، شماره 56، صص 18-30

رحمانیان، عبدالرسول؛ سلکی، سجاد.(1400). بررسی تاثیر نقش میانجی رقابت دربازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. توسعه و سرمایه، دوره ششم، شماره 2، صص 226-201

رده، توران؛ شیری، اسماعیل.(1400). مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل گر رقابت در بازار محصول. چشم انداز حسابداری و مدیریت. دوره 4، شماره 42، صص 84-97

Boubaker, S., Dang, V. A. & Sassi, S. (2021). “Competitive Pressure and Firm Investment Efficiency: Evidence from Corporate Employment Decisions.” European Financial Management, in press

Gokalp, O. N., Lee, S. H., & Peng, M. W. (2017). “Competition and corporate tax evasion: An institutionbased view.” Journal of World Business, 52, 258–269.


Grullon, G., Michaely, R., (2012). The impact of product market competition onfirm’ payout policy. Available at WWW.SSRN.COM

Gunasekarage, A., Luong, H., Truong, T.T. (2020). Growth and market share matrix, CEO power, and firm performance. Pacific-Basin Finance Journal, 59, 101257. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101257

Guo, Y., Jung, B., Yang, S.Y. (2015). Product market competition and earnings quality: A nonlinear relationship. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, August 6-10, New York.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی رفتار احساسی سرمایه گذاران,مطالعات داخلی احساسات سرمایه گذاران
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار از سال 1398 الی 1401 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه احساسات سرمایه گذار- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

اسکو، وحید، فخاری، حسین. (1401). بی‌قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه‌گذار. تحقیقات حسابداری و حسابرسی 113-140

اصغری، ابراهیم، عباسیان فریدونی، محمدمهدی، نسل موسوی، سیدحسین. (1399). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1)، 1-27.

آقابابائی، محمد ابراهیم، علییان، الهام. (1401). بررسی تأثیر احساسات سرما‌یه‌گذاران بر نقدشوندگی بازار و نوسان آن در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 24(1)، 61-80.

باحقیقت، الهام؛ اسماعیل زاده مقری، علی.(1400).تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 13، شماره 51، آبان 1400، صفحه 21-40

تقوی، رضا؛ داداشی، ایمان، زارع بهمنیری، محمدجواد، غلام نیا روشن، حمید رضا.(1401). پیش‏ بینی گرایش ‏های احساسی سرمایه‌گذاران با استفاده از نسبت‏‌های مالی با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل مولفه‏‌های اساسی. نشریه اقتصاد مالی

حاجیان نژاد، امین، امیری،‌هادی، خرم کوهی، علی. (1401). تحلیل تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر واکنش به اخبار سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 14(1)، 1-20.

حسن زاده دیوا، سید مصطفی، بولو، قاسم. (1400). تاثیر گرایش احساسی سرمایه‌گذاران بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 13(2)، 97-122

حقی س، اللهیاری ع. (1401). بررسی ارتباط علّی بین احساسات سرمایه‌گذار و بازده مازاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 6(22)، 332-351.
ادبیات و مبانی نظری ماکیاولیسم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 27
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری ماکیاولیسم,ادبیات تحقیق ماکیاولیسم
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری ماکیاولیسم پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم ماکیاولیسم، تحلیل رابطه قضاوت های اخلاقی و ماکیاولیسم، رابطه ماکیاولیسم و تقلب، جهت گیری اخلاقی و ماکیاولیسم، ماکیاولیسم و رویکرد اخلاقی حسابداران، رابطه عملکرد شغلی و ماکیاولیسم و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم ماکیاولیسم........................................................................................3
مفهوم شخصیت ماکیاولیسم (ماکیاول گرایی)...............................................4
تحلیل رابطه قضاوتهای اخلاقی و رفتار ماکیاولیسم.........................................6
تحلیل رابطه میان ماکیاولیسم و اثربخشی فردی.............................................6
تحلیل رابطه ماکیاولیسم و تقلب....................................................................7
قضاوتهای اخلاقی و رفتار ماکیاولیسم.............................................................8
جهت گیری اخلاقی و ماکیاولیسم...................................................................9
ماکیاولیسم و تعامل با همکاران غیراخلاقی: دیدگاه اخلاقی.............................10
اثرات رفتار غیراخلاقی همکاران و ماکیاولیسم بر نیت اخلاقی کارکنان.............12
اثرات رفتار غیراخلاقی همکاران بر قصد اخلاقی:تاثیر ماکیاولیسم....................13
ماکیاولیسم و رویکرد اخلاقی حسابداران در ایران و جهان.................................16
ارتباط میان عملکرد شغلی و ماکیاولیسم.........................................................17
منابع فارسی....................................................................................................19
منابع انگلیسی................................................................................................21

برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، ابراهیم (۱۳۹۲). رابطه خلاقیت و ناراست گویی با میانجیگری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبه منفی خلاقیت، فصلنامه روانشناسی کاربردی، ۷، ۴ (۲۸)، ۱۰۵-۱۲۷.

اعتمادی، حسین، (۱۳۹۰)؛ تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امیری، سهراب سپهریان آذر، فيروزه و قاسمی‌نواب، امیر (۱۳۹۶). بررسی بهزیستی روان شناختی، شادکامی‌و نظم جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه گانه تاریک، مطالعات روان شناختی، ۱۳ (۲)، ۲۵-۴۳

بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف و کرمی، ذبیح اله. (۱۳۹۳). «بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های مأموریتی ناجا»، فصلنامه منابع انسانی ناجا، نشریه علمی - ترویجی، سال نهم، شماره ۳۷.

بنی مهد، بهمن و نجاتی، امیر (۱۳۹۵). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هشتم، شماره سی، صص: ۱۳۷

حیرانی، فروغ؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون.(1395). تاثیر ویژگی‌های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی‌های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم. دانش حسابرسی، سال 17؛ شماره 67، صص 71-98

خسرو آبادی ، طاهره (۱۳۹۵) جهت گیری اخلاقی و تمایل به دریافت رشوه : شواهدی از بخش خصوصی حسابداری ، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، شماره ۱۷ صص ۱۳-۲۳

Al‐Khatib, J. A., Al‐Habib, M. I., Bogari, N., & Salamah, N. (2016). The ethical profile of global marketing negotiators. Business Ethics: A European Review, 25(2), 172–186. https://doi.org/10.1111/beer.12062

Allmon, D. E., Page D., & Roberts, R. (2000). Determinants of perceptions of cheating: Ethical orientation, personality, and demographics. Journal of Business Ethics, 23(4), 411-422

 Andrew, J., Cooke, M., & Muncer, S. J. (٢٠٠٨). The relationship between empathy and Machiavellianism: An alternative to empathizing – systemizing theory.Personality and Individual Differences, ٤٤, ١٢٠٣–١٢١١.


Belschak, F. D., Den Hartog, D. N., & Kalshoven, K. (2015). Leading Machiavellians: How to translate Machiavellians’ selfishness into pro‐organizational behavior. Journal of Management, 41(7), 1934– 1956. https://doi.org/10.1177/0149206313484513

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز