نتایج: 1185
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه نوسان بازده سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق نوسان بازده سهام,مطالعات داخلی نوسان بازده سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه نوسان بازده سهام از سال 1392 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه نوسان بازده سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10

برخی از منابع مورد استفاده

اصغری مقدم، مهلا و زهرا شیرزورعلی آبادی، ۱۳۹۷، عدم تقارن و اثر اهرم ریسک سیاسی بر نوسانات بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

بابایی، فرانک و جواد مسعودی، ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین نوسانات بازده سهام و ارزش شرکت، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز

بادآور نهندی، دکتر یونس، محرومی، رامین. (1396). ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 8(4)، 93-118.

برآبادی، طاهره و مرتضی محمدی، ۱۳۹۶، اثر تعدیلی محدودیت مالی و چرخه عملیاتی بر رابطه بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی، کرج، دانشگاه پیام نور استان البرز

برآبادی، طاهره و مرتضی محمدی، ۱۳۹۶، نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی، کرج، دانشگاه پیام نور استان البرز

بندانی پور، مریم و عباسعلی حق پرست، ۱۳۹۷، تاثیر نوسان بازار سهام بر پویایی ساختار سرمایه در شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، تهران-دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر


بهبودی فر‌هادی و آتیه وثیرش، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر سطح افشای اطلاعات حسابداری بر نوسانات بازده سهام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان

پویامشیر، امیر و زهرا امیرحسینی، ۱۳۹۶، تاثیر بحران مالی بر ارتباط بین نوسان پذیری بازده سهام و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

توسلیان، مهتاب، ۱۳۹۵، تاثیر فرصت‌های رشد،بر نوسانات بازده سهام پیشبینی شده شرکتها، همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری،

جرجانی، مهران و مهدی صفری گرایلی، ۱۳۹۶، دوره تصدی حسابرس و نوسان بازده سهام : شواهدی از شرکت‌های ایرانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی

لیست شرکت های فعال بورس پس از حذف سیستماتیک (غربالگری) از سال 80 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: لیست شرکتهای فعال,فهرست شرکتها پس از غربالگری

در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1380 الی 1397 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) و در نظر گرفتن شرایط ذیل، بهمراه نماد هر شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت جمع آوری شده است:

1.سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد
2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند
3. شرکت ها، توقف فعالیت نداشته باشند
4. جزء بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری و ... نباشند

فایل دارای دو شیت مجزا می باشد که در شیت اول، جدول حذف سیستماتیک و در شیت دوم نیز لیست شرکت ها موجود می باشد.

فرمت فایل: Excel
تعریف مفهومی و عملیاتی پاداش مدیریت - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پاداش مدیریت,نحوه اندازه گیری پاداش مدیریت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پاداش مدیریت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پاداش مدیریت, نحوه اندازه گیری پاداش مدیریت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تعریف مفهومی و عملیاتی قدرت مدیریت - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف قدرت مدیریت,نحوه اندازه گیری قدرت مدیریت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر قدرت مدیریت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی قدرت مدیریت, نحوه اندازه گیری قدرت مدیریت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تامین مالی اسلامی,ادبیات تحقیق تامین مالی اسلامی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسلامی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی, اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی, ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی, آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانون گذاری؛ الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی, چارچوب نظام مالی اسلامی, معاملات حرام در نظام مالی اسلامی, شیوه های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام, نوآوری ها در تامین مالی اسلامی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم تامین مالی اسلامی............................................................3
اهمیت و مزایای تامین مالی اسلامی............................................................4
ضرورت رویکرد به تامین مالی اسلامی...........................................................6
اصول و ویژگی‌های حاکم بر سیستم مالی اسلامی.........................................7
آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانونگذاری.......................................9
الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی...............................................11
چارچوب نظام مالی اسلامی...........................................................................14
هنجاری‌های اخلاقی در بازار مالی اسلامی.......................................................15
معاملات حرام در نظام مالی اسلامی..............................................................17
مفهوم اوراق اسلامی و فرآیند انتشار آن در نظام مالی اسلامی......................22
تعریف تامین مالی خرد اسلامی...................................................................23
شیوه‌های تامین مالی خرد از دیدگاه اسلام..................................................23
جایگاه صکوک در تامین مالی اسلامی..........................................................24
نوآوریها در تامین مالی اسلامی....................................................................25
منابع فارسی.................................................................................................26
منابع انگلیسی.............................................................................................28
برخی از منابع مورد استفاده


استیری، روح ا... .(1387). تامین مالی اسلامی. پارک فناوری پردیس، سال پنجم، شماره 15

پهلوان، حمید و رضوی، سید روح ا.... (1386). «اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار» مدیریت پژوهشی توسعه و مطالعات اسلامی‌سازمان بورس و اوراق بهادار. گزارش پژوهشی.

پورفرج، علیرضا؛ خزایی، ایوب.(1392). بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی‌جهت تامین مالی بودجه دولت.پژوهش‌های مالیه اسلامی. سال دوم، شماره سوم، صص 26-42

حسن زاده، علی واعظم احمدیان؛ «پیش بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، س 1، ش 2، 1391.

دادگر، یدالله و سعادت فر، جواد (1386). امکان سنجی وقف پول. فصلنامه علمی-پژوهشی‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره اول

دارابی، رویا؛ اشعری، احمد.(1392). ابزارهای مالی در بازارهای مالی اسلامی. ماهنامه بورس. دی ، شماره 107

زنجیردار، مجید و سجاد ابراهیمی‌راد؛ «رابطه بین شیوه‌های تامین مالی و بازده سهام» مجله مطالعاتی مالی؛ دوره اول، ش 2، 1388.

سروش، ابوذر.(1387). تامین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی. در مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران: انتشارات اسوه.

شهیدی نسب، مصطفی؛ موسویان، سیدعباس؛ فرهانی فرد، سعید.(1396). مهندسی مالی عقود در تامین مالی خرد اسلامی‌در ایران. اقتصاد اسلامی. سال هفتم، شماره 67. صص 142-172

Alexakis, C., Pappas, V., & Tsikouras, A.; “Hidden cointegration reveals hidden values in Islamic investments” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; No.46, 2017.

Al-Jarhi, Mabid Ali. (2002). Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option. Jiddeh: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

Habib, A. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. Islamic Economic Studies, 9(2), 27–62.

Hassan, K. & Alamgir, D. (2002).Microfinancial Services and Poverty Alleviation in Bangladesh: A Comparative Analysis of Secular and Islamic NGOs. in Islamic Economic Institutions and the elimination of Poverty. Munawar Iqbal (ed). (pp.113-86). Leicester: The Islamic Foundation.

Karanshawy, H. (2007). Finance Plus: A model for the activation of microfinance and medium finance. Paper presented at the 1st International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, University Brunei Darussalam, April 17-19.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد