نتایج: 1362
ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابرسی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اخلاق در حسابرسی,ادبیات تحقیق اخلاق در حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابرسی پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی، مفهوم جهت گیری اخلاقی، مفهوم اخلاق اجباری در حسابرسی، رابطه نظریه های اخلاقی و رفتار اخلاقی در قضاوت حسابرسان، تشریح تئوری های حوزه مباحث رفتار اخلاقی، تحلیل رابطه ویژگی های شخصیتی افراد و رفتارهای اخلاقی، و .... مورد بحث قرار گرفته است.

فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی...................................................................................3
مفهوم جهت گیری اخلاقی.....................................................................................4
مفهوم اخلاق اجباری در حسابرسی..........................................................................5
رابطه نظریه های اخلاقی و رفتار اخلاقی در قضاوت حسابرسان................................7
تشریح تئوری های حوزه مباحث رفتار اخلاقی........................................................12
نظریه سودگرایی...................................................................................................12
نظریه دیگر گرایی..................................................................................................13
نظریه عدالت گرایی...............................................................................................14
نظریه خیر گرایی...................................................................................................14
نظریه فضیلت محور..............................................................................................16
تحلیل رابطه ویژگی های شخصیتی افراد و رفتارهای اخلاقی..................................17
الف) رابطه سن افراد و رفتارهای اخلاقی.................................................................17
ب) رابطه جنسیت افرد و رفتارهای اخلاقی.............................................................17
نظریه مجموعه نقش، پیوند افتراقی و یادگیری اجتماعی در مباحث اخلاقی...........19
روابط تئوریک بین ارزشهای فرهنگی و ارزشهای حسابداری و حسابرسی................22
منابع فارسی.........................................................................................................23
منابع انگلیسی......................................................................................................27
برخی از منابع مورد استفاده

آقایی، محمدعلی و رضا حصارزاده، (1391)، "الگوسازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابداران"، اخلاق در علوم و فناوری، 7 (3)، صص 52- 61.

باغومیان، رافیک، الهام رجبدری و حسین رجبدری، (1399)، "اخلاق در حسابداری"، بندرعباس: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

بنی مهد، بهمن (۱۳۹۱). مطالعه ماکیاولیسم میان دانشجویان رشته حسابداری و حسابداران شاغل در حرفه، مقاله پذیرفته و ارائه شده در نخستین همایش حسابداری ارزشی دانشگاه امور اقتصادی

بهشتی، یعقوب و رمضانعلی رؤیایی، (1396)، "بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و نگرش فرار مالیاتی"، حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (4)، صص 247- 275.

حاجیها، زهره و حسین رجب‌دری، (1397)، "رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری"، اسلام و مدیریت، 6 (12)، صص 139- 156

حسنقلی‌پور، طهمورث، محمود دهقان‌نیری و سیدمهدی میرمهدی، (1390)، "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت"، اخلاق در علوم و فناوری، 6 (3)، صص 64- 75.

خسرو آبادی ، طاهره (۱۳۹۵) جهت گیری اخلاقی و تمایل به دریافت رشوه : شواهدی از بخش خصوصی حسابداری ، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، شماره ۱۷ صص ۱۳-۲۳

دازه، نوشین و منصور گرکز، (1394)، "رابطه بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر، نیت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی"، اخلاق در علوم و فناوری، 10 (1)، صص 15- 123.

رجب‌دری، حسین، حمیدرضا وکیلیفرد، حجتالله سالاری و علی امیری، (1399)، "شناسایی و بررسی اهمیت نظریه‌های اخلاقی در حسابرسی از دیدگاه خبرگان و فعالان حرفه‌ای"، اخلاق در علوم و فناوری، 15 (2)، صص 37-44.
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2010 الی 2022) در حوزه رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی رقابت در بازار محصول,مطالعات خارجی در حوزه رقابت بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه رقابت در بازار محصول از سال 2010 الی 2022 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه رقابت در بازار محصول- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Almeida, J and Dalmácio, F. (2015), "The Effects of Corporate Governance and Product Market Competition on Analysts'bForecasts", Evidence from the Brazilian Capital Market, The International Journal of Accounting. 50:PP. 16-339.

Amini, Shahram and Kumar, Raman and Shome, Dilip K., Product Market Competition and Corporate Investment: An Empirical Analysis (April 11, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3191475 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3191475


Boubaker, S. , Saffar, W. & Sassi, S. (2017). Product market competition and debt choice. Journal of Corporate Finance, Accepted manuscript, Available at: www. sciencedirect. com

Cheng, P, Man Paul, Y., and Cheong, H, (2016), "The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality", Accounting and Finance, 53, PP. 137-162

Chou, J., NG, L., Sibilkov, W., Wang, Q., (2011). Product market competition andcorporate governance. Review of Development Finance, 1, 114-130

Chu, V.T., Pham, T.H.L. (2021). Zero leverage and product market competition. SN Business & Economics,Springer, 1(4), 1-18.

Garkaz, M. & Mostafavi Makrani, S.V. (2019). Political connections and cost stickiness: The moderating role of product market competition. SMART Journal of Business Management Studies, 1 (15): 40-49.

Griffin, Y. & Sun, L. (2017). The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms", International Review of Financial Analysis, Vol. 20, pp. 41-51.
ادبیات و مبانی نظری فشار زمانی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 27
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری فشار زمانی حسابرس,ادبیات تحقیق فشار زمانی در حسابرس
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری فشار زمانی حسابرس پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم فشار زمانی در حسابرس، تئوری محدودیت منابع و فشار زمانی حسابرس، تئوری تخصیص منابع و فشار زمانی حسابرس، رابطه فشار زمانی و کیفیت حسابرسی، تاثیر فشار زمانی بر فرایند و برنامه حسابرسی، رابطه فشار زمانی و انگیزش کارایی حسابرس، رابطه فشار زمانی و رفتارهای ناکارآمد حسابرسان و .... مورد بحث قرار گرفته است.


فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم فشار زمانی در حسابرسی.....................................................................................3
تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی........................................................................4
تحلیل تئوری محدودیت منابع در رابطه فشار زمانی و کیفیت حسابرسی........................5
تحلیل تئوری تخصیص منابع در رابطه فشار زمانی و کیفیت حسابرسی..........................6
رابطه فشار زمان و کیفیت حسابرسی..............................................................................7
فشار زمانی و کتمان شواهد حسابرسی...........................................................................11
تاثیرات فشار زمانی بر فرآیند و برنامه حسابرسی............................................................14
رابطه فشار بودجه زمانی و انگیزش کارایی در حسابرسان................................................16
فشار بودجه زمانی و رفتارهای ناکارآمد حسابرسان و کیفیت حسابرسی.........................20
منابع فارسی.................................................................................................................22
منابع انگلیسی.............................................................................................................24

برخی از منابع مورد استفاده

اکبری، محسن محفوظی، غلامرضا هوشمند، رضوان(1395)، "بررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد و تاثیر آن بر تغییر شغل حسابر سان"، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال پنجم، شماره ۱۹، صص. ۱۰۳-۱۲۵.

برزیده، فرخ و خيراللهی، مرشید (۱۳۹۰). مسئولیت پاسخگویی، فشار زمانی و کتمان شواهد حسابرسی. دانش حسابرسی: سال یازدهم، شماره ۴۵، از صفحه ۴ تا صفحه ۲۷.

جلیلی، صابر.؛ و قیصری، فرزاد. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی، حسابرسی، ج ۱۴، شماره ۵۷، صص۱۷۰-۱۴۷.

دستگیر، محسن. و واحدپور، موسی. (۱۳۹۴). علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تاثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای، دانش حسابداری، شماره ۳۰، صص۱۴۰-۱۱۴.

رمضانی، قاسم.(1397).بررسی تاثیر فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، صص 256-264

طباطبائی، پیمان؛ حسین زاده، علی.(1394). بررسی تاثیر تعهد حسابرسان بر فشار بودجه زمانی در حسابرسی. کنفرانس بین المللی مدیریت و وعلوم اجتماعی

Agustin, Y., Handayani, D., & Syahrial, Z. (2015). The Influence Of Time Pressure On The Behaviours Of Premature Sign Off In Audit Procedures. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 8, 77-87.

AICPA. (2006). http://www. aicpa. org/about/code/et_55. html
.
Al-Ghanem, W. and M. Hegazy (2011). “An Empirical Analysis of Audit Delays and Timeliness of Corporate Financial Reporting in Kuwait”, Eurasian Business Review, Vol. 1, No. 12, pp. 73-90.

Amalia, F., and Baridwan, Z (2019) Audit quality: Does time pressure influence independence and audit procedure compliance of auditor? Journal of Accounting and Investment

Anderson-Gough, F., Grey, C. and Robson, K. (2001), “Tests of time: organizational time reckoning and the making of accountants in two multi-national accounting firms”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 26 No. 2, pp. 99-122.

Barrainkua, I., & Espinosa-Pike, M. (2015). New insights into underreporting of time: the audit partner context. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(4), 494-514

Bennett, G. B., R. C. Hatfield, and C. Stefaniak. 2015. The effect of deadline pressure on pre negotiation positions: A comparison of auditors and client management. Contemporary Accounting Research 32 (4): 1507-1528
ادبیات و مبانی نظری افشا مدیریت ریسک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری افشا مدیریت ریسک,ادبیات تحقیق افشا مدیریت ریسک
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری افشا مدیریت ریسک پرداخته شده است.

مباحثی از قبیل مفهوم و اهمیت افشا ریسک، ویژگی های ریسک افشا شده، رابطه سودآوری و افشا ریسک، تاثیر حاکمیت شرکتی بر افشا ریسک، تاثیر افشا ریسک بر کارایی سرمایه گذاری، رابطه ساختار مالکیت و افشا ریسک، رابطه ساختار مدیریت و افشا ریسک و .... مورد بحث قرار گرفته است.


فرمت فایل : word
فهرست مطالب

مفهوم و اهمیت افشای ریسک..................................................................3
افشای ریسک در ایران.................................................................................6
ویژگی های ریسک افشا شده......................................................................7
رابطه ویژگی های شرکت و افشای ریسک....................................................8
اندازه گیری حسابداری ریسک (اهرم مالی و نقدینگی)..................................9
رابطه سود آوری و افشا ریسک....................................................................10
رابطه رشد شرکت و افشا ریسک.................................................................10
تاثیر حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک......................11
تاثیر افشا ریسک بر پیش بینی قیمت سهام.............................................15
تاثیر افشا ریسک بر کارایی سرمایه گذاری..................................................16
رابطه راهبری شرکتی و افشای ریسک..........................................................18
رابطه ساختار مدیریت و افشای ریسک........................................................19
رابطه ساختار مالکیت و افشای ریسک.......................................................22
تحلیل رابطه افشا ریسک و کنترل داخلی....................................................24
منابع فارسی..............................................................................................26
منابع انگلیسی...........................................................................................29
برخی از منابع مورد استفاده

بادآور نهندی، یونس تقی زاده خانقاه وحید (۱۳۹۲). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۲۰(۲)، ۴۲-۱۹.

برادران حسن زاده، رسول؛ محرومی، رامین. (1396). تاثیر افشا ریسک بر پیش بینی قیمت سهام به وسیله سود و ارزش شرکتها. راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص 189-209

حسینی، سید عبدالرضا ؛ حسینی، سید محمد حسین و سید مهدی سید مطهری. (۱۳۹۳). رابطه ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع غذایی. پژوهش های تجربی حسابداری مالی. ۴ (۱): ۴۵-۶۰

خدامی‌پور، احمد و بزرایی، یونس. (۱۳۹۲). "بررسی عوامل حاکمیتی موثر بر کیفیت افشا و تأثیر رقابت بازار بر رابطه بین آنها". حسابداری مالی، ۲۰: ۲۲-۴۱


دیدار، حمزه؛ منصورفر، غلامرضا و کفعمی، مهدی. (۱۳۹۳). "بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۲۱ (۴): ۴۳۰-۴۰۹.

سدیدی، مهدی؛ بدیعی، حسین و نبوی، حمید.(1394)"بررسی عوامل موثر بر سطح افشا اطلاعات آتی در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. ۴ (۱۶): ۶۸-۵۷

شهسواری، معصومه سلمانی، رسول وحید(۱۳۹۷). بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها(با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)، دانش سرمایه گذاری، شماره ۲۷، سال هفتم، ۲۴۰-۲۲۵

وقفی، سید حسام؛ سلیمانی، حجت؛ خواجه زاده، سامیران؛ خان محمدی، مروارید.(1397). تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه عدم اطمینان محیطی (مدیریت ریسک) و ارزش شرکت. مهندسی مدیریت نوین. سال ششم، شماره سوم و چهارم


Abraham, S. and P. Cox. (2007). Analyzing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. British Accounting Review, 39 (3): 227-248.

Abraham, S., Marston, C. and Darby, P. (2012). Risk Reporting: Clarity, Relevance and Location, the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), Edinburgh. Available at https://www.icas.com. (Accessed 23.08.2015).

Ahmad, R. A. R., Abdullah, N., Jamel, N. E. S. M., & Omar, N. (2015). Board characteristics and risk management and internal control disclosure level: Evidence from malaysia. Procedia Economics and Finance, 31, 601-610.Available at: https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01147-8.

Ahn, T.S. and Lee, J. (2004). Determinants of voluntary disclosures in management discussion and analysis (MD&A): Korean evidence, paper presented at the 16th Asian Pacific Conference on International Accounting Issues, Seoul, November 7-10.


Allegrini, M. & Greco, G. (2013). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: Evidence from Italian listed companies. Journal of Management and Governance, 17(1): 187– 216.

Amran, A., A.M.R. Bin, and B.C.H.M. Hassan. (2009). Risk reporting: an exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. Managerial Auditing Journal, 24 (1): 39-57.
تعریف مفهومی و عملیاتی احساسات سرمایه گذار - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف احساسات سرمایه گذار,نحوه اندازه گیری احساسات سرمایه گذار
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر احساسات سرمایه گذار پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی احساسات سرمایه گذار، نحوه اندازه گیری احساسات سرمایه گذار، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز