نتایج: 1185
تأثیر تجربه مدیر عامل و اندازه هیئت مدیره بر ساختار سرمایه
نشریه: Advances in Social Science, Education and Humanities Research
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار سرمایه,حاکمیت شرکتی,اندازه هیات مدیره
ادبیات و مبانی نظری هزینه های تحقیق و توسعه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری مخارج تحقیق و توسعه,ادبیات تحقیق هزینه تحقیق و توسعه
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری هزینه های تحقیق و توسعه پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم مخارج تحقیق و توسعه, تعریف فعالیت تحقیق و توسعه و انواع آن در علوم مختلف, استاندارد مربوط به مخارج تحقیق و توسعه, روش های حسابداری هزینه تحقیق و توسعه؛ جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان, فرآیند چرخه عمر تکنولوژی و نقش تحقیق و توسعه در آن, تحلیل رابطه رقابت بازار محصول وو افشا هزینه تحقیق و توسعه, رابطه عملکرد شرکت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه, رابطه افشا هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام, رابطه مسئولیت اجتماعی، هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام و .... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD

فهرست مطالب

مفهوم مخارج تحقیق و توسعه و نحوه برخورد با آن.........................................................3
تعریف فعالیت تحقیق و توسعه و انواع آن در علوم مختلف.............................................4
استاندارد مربوط به مخارج سرمایه ای تحقیق و توسعه.....................................................8
روش‌های حسابداری هزینه تحقیق و توسعه......................................................................9
جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان....................................................................10
فرآیند چرخه عمر تکنولوژی و نقش تحقیق و توسعه در آن................................................11
تحلیل رابطه رقابت بازار محصول و افشای هزینه تحقیق و توسعه.....................................12
تحلیل رابطه افشای هزینه تحقیق و توسعه، رقابت بازار محصول و بازده سهام..................13
رابطه مدیریت سود، حق الزحمه حسابرس و مخارج تحقیق و توسعه..................................15
تحلیل ارتباط عملکرد شرکت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه..........................................18
تحلیل رابطه افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام..................................................19
تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی، افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام......20
منابع فارسی......................................................................................................................23
منابع انگلیسی...................................................................................................................26

برخی از منابع مورد استفاده

احدیان پورپروین، د. (1390). "رابطه شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت‌های رشدی و ارزشی". فصلنامه علمی‌و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4(12)، 89-109

اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی و بذرافشان، آمنه (1391). افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران. حسابداری مدیریت. سال پنجم. شماره 13 صص67-77

انوشه، ش. (1390)."اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های سرمایه گذاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌(OIC)" فصلنامه اقتصاد کاربردی، 2(7)، 22-38.

آقایی، محمدعلی و کاظم پور، مرتضی. (1395)، تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و تنوع پذیری محصولات بر عملکرد شرکت، دو فصلنامه حسابداری ارزشی ورفتاری، سال اول، شماره اول، صص 121-99.

برزگری خانقاه، جمال؛ اخوان بهابادی، فاطمه؛ قائدی، سلیمه؛ زارع، امیرحسین؛ زارع حسین آبادی، حمید.(1396). تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری. دوره 4، شماره 14، صص 1-18

برزگری خانقاه، جمال؛ اخوان، فاطمه؛ قاندی، سلیمه وزارع، حمید (1396). تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری، شماره 14، صص 18-1.

جانی، سیاوش (1394). تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال بیست و سوم شماره 76 صص 22-7

خانی، عبدالله، صادقی، محسن و محمدی هوله سو، مهراج. (1393). تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر بازده سهام شرکت‌های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی‌و پژوهشی حسابداری مالی. شماره 6 (21). صص 174-153.

Acosta, M., Coronado, D., & Romero, C. (2015). Linking public support, R&D, innovation and productivity: New evidence from the Spanish food industry. Food Policy, 57, 50-61 .

Ahmed, K., Falk, H. (2006). The value relevance of management’s research and development reporting choice: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy, 25(3), 231-264.

Ang, H.N., Church, K., Feng, M. (2008). Accounting Convergence of Intangibles: Value Relevance of R&D Accounting Treatment. AAA

Arx, U.v., Ziegler, A., (2008). The Effect of CSR on Stock Performance: New Evidence for the USA and Europe, Electronic copy available, pp: 8-85.

Barena, A., Rubin., A., (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders, Journal of Business Ethics, 97, pp:71-86

Brown, W.O., Helland, E. and Smith, J.K., (2006). Corporatephilanthropic practices, Journal of Corporate Finance, vol 12(5), pp: 855-877.

Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., Joos, P. (2011). Accounting choice and future performance: The case of R&D accounting in France. Journal of Accounting and Public Policy, 30(2), 145-165.

Cheng, J.-C., Lu, C.-C., & Kuo, N.-T. (2016). R&D capitalization and audit fees: Evidence from China. Advances in Accounting, 35, 39-48.

Cheng, P., Man, P. and Yi, C.H. (2013). The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality. Accounting and Finance, Vol. 53, No. 1, pp. 137–162

Cheng. Jia-Chi, Chia-Chi Lub, Nan-Ting Kuoc .(2016).R&D capitalization and audit fees: Evidence from China, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting xxx(2016) xxx˚ xxx

Cheung, Y., Jiang, P. and Tan, W., (2010). A transparency Disclosure Index measuing disclosures: Chinesse Listedcompanies, Account Public Policy29,259-280

Ciftci, M., Zhou, N .(2014). Capitalizing R&D Expenses versus Disclosing Intangible Information. Review of Quantitative Finance and Accounting.

بررسی اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه ضمانت وام و حق الزحمه حسابرس
نشریه: Springer
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 17
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ضمانت وام,مسئولیت اجتماعی,حق الزحمه حسابرس

مقاله بیس انگلیسی 2019
تعریف مفهومی و عملیاتی مالکیت خارجی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف مالکیت خارجی,نحوه اندازه گیری مالکیت خارجی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر مالکیت خارجی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی مالکیت خارجی, نحوه اندازه گیری مالکیت خارجی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
بررسی تاثیر شناسایی هزینه بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام
نویسنده: WONSUN PAEK
نشریه: ssrn
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 45
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ریسک سقوط قیمت سهام,شناخت هزینه

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد