نتایج: 1408
داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد 199 شرکت بورسی از سال 1394 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های سطح نگهداشت وجه نقد,داده های شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد ، 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1394 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت داده های خام، داده های مورد نیاز به منظور محاسبه سطح نگهداشت وجه نقد جمع آوری گردیده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول سطح نگهداشت وجه نقد، محاسبات مربوط به آن انجام شده است.
در شیت سال - شرکت نیز داده های نهایی سطح نگهداشت وجه نقد به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده شامل:
سه شیت مجزا
در شیت داده های خام، داده های مورد نیاز به منظور محاسبه سطح نگهداشت وجه نقد جمع آوری گردیده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول فوق، محاسبه مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد انجام شده است.
در شیت سال - شرکت نیز داده های نهایی سطح نگهداشت وجه نقد به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

بازه زمانی سالهای 1394 الی 1401

فرمت فایل: Excel (اکسل)
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه ساختار مالکیت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش ساختار مالکیت,مطالعات داخلی ساختار مالکیت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار مالکیت از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار مالکیت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

محبی،‌هادی،(1402)،تاثیرپذیری ریسک حسابرسی از ویژگی‌های هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

نوربخش حسینی، زینب و محمدحسینی، الهه،(1402)،بررسی تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها با توجه به متغیر تعدیل گر ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

بصیری، فرشید و حسن پورورکی،‌هاجر،(1402)،بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین پیش اعتمادی مدیریتی و عملکرد مالی شر کت‌ها،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

عرب، روح اله و حیدری نژاد، ناهید،(1402)،تاثیر ساختار مالکیت و ساختار هیات مدیره بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

میرزایی، زینب،(1402)،بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

محمد زاده، فاطمه،(1402)،بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی، کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

پورعباسی، مهرداد،(1402)،بررسی تاثیر سودآوری، ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر سهام شناور آزاد در شرکتها،اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده،بوشهر
تعریف مفهومی و عملیاتی پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف مفهومی گزارشگری پایداری,نحوه اندازه گیری گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پایداری شرکت (گزارشگری پایداری)، نحوه اندازه گیری پایداری شرکت (گزارشگری پایداری)، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1400 الی 1402) در حوزه قدرت مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی قدرت مدیرعامل,پیشینه پژوهش قدرت مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قدرت مدیرعامل از سال 1400 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قدرت مدیرعامل - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

حبوبی، صادق و شیخی، مینا،(1402) ،بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و پرداخت سود سهام با تاکید بر جریانات نقد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

طاحونه، محمد،(1402)،تاثیر سرمایه دانش و قدرت مدیرعامل بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی،تهران

رحمانیان کوشککی، عبدالرسول و بشتر، وحید،(1402) ،نقش حاکمیت شرکتی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و کیفیت سود شرکت‌ها،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

قزل، مایسا،(1402) ،بررسی نقش تعدیلی مالکیت دولتی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و عملکرد پایداری شرکتی،دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری،تهران

محمدی، سامان و اوریایی، زهرا و نادری، علی،(1402) ،بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک‌ها با تاکید بر نقش تعدیلی قدرت مدیرعامل

محمدی، کیانا سادات و طوفانی چهارده، جواد،(1402) ،بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شاه بازاده، فاطمه و کوهی جویباری، رضا،(1401) ،بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
داده های متغیر هموارسازی سود 199 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های هموارسازی سود شرکت های بورسی,داده های متغیر هموارسازی سود
در این فایل داده های متغیر هموارسازی سود ، 199شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت داده های خام، داده های مورد نیاز به منظور محاسبه هموارسازی سود جمع آوری گردیده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول هموارسازی سود، محاسبات مربوط به هموارسازی سود انجام شده است.
در شیت سال - شرکت نیز داده های نهایی هموارسازی سود به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده شامل:
سه شیت مجزا
در شیت داده های خام، داده های مورد نیاز به منظور محاسبه هموارسازی سود جمع آوری گردیده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول فوق، محاسبه مربوط به هموارسازی سود انجام شده است.
در شیت سال - شرکت نیز داده های نهایی هموارسازی سود به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

بازه زمانی سالهای 1395 الی 1401

فرمت فایل: Excel (اکسل)
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز