نتایج: 1341
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی رقابت در بازار محصول,مطالعات داخلی رقابت در بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، محمد و قدمی، فرانک،1400،نقش شفافیت مالی، مقایسه پذیری صورت‌های مالی و رقابت در بازار محصول در میزان تاثیر شکاف مالیاتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم،1394،بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و رقابت بازار محصول،https://civilica.com/doc/1440433

اسماعیل زاده آملی، مریم،1400،بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها: نقش سودآوری و حاکمیت شرکتی،چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،تهران

آقاجانی، حبیب و اکبرپور، سعید،1399،تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و بهره وری سرمایه،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری،اهواز

باقری، رقیه و عباسی موصلو، خلیل،1398،بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،

برادران حسن زاده، رسول و ابیضی، عیسی و نامور، رامین،1398،تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول،https://civilica.com/doc/1016159

برزگر، قدرت اله و طالب تبارآهنگر، میثم و اصابت طبری، عصمت،1393،بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)،https://civilica.com/doc/1211883

بیگ مرادی، مینا و پذیرش، المیرا و یزدانی احمدآبادی، عارفه و خدامی‌پور، احمد،1400،بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت،چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

پله، مولود و پیروتی، فرهاد،1399،بررسی تاثیر فرصت رشد و نوسانات جریانات وجه نقد بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت مالیات شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران،همدان

جاویدی دیزج، اکبر و شیخی گرجان، مینا و آقاجانی، وحدت،1398،بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تاکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،https://civilica.com/doc/1017596

و ....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی پایداری شرکت,پیشینه پژوهش گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) از سال 1397 الی 1399 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی خوشابری، آیین و کاردوست پوستین سرایی، حمزه،1398،بررسی تاثیر گزارشگری پایدار بر رابطه میان مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم،تهران،

جعفری جم، حسین؛ علی عسگری، فائزه، زارعی، حمید. (1398). عملکرد مالی و ارزش شرکت ها : نقش افشا اطلاعات پایداری. نشریه دانش حسابداری مالی، پاییز 1398 شماره 3

حسینی معصوم، محمد رضا؛ گرکز، منصور، سعیدی، پرویز؛ معطوفی، علیرضا.(1398). عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری، نشریه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 15

خمسلویی، مالک؛ ایزدی نیا، ناصر؛ عرب صالحی، مهدی.(1397). بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود. نشریه فصلنامه حسابداری سلامت، شماره2

خوزین، علی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ گرکز، منصور، بنی مهد، بهمن.(1397). بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری.نشریه حسابداری مدیریت، شماره36

رضایی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی. (1398). عضویت در گروه های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت، نشریه دانش حسابداری، پاییز 1398 شماره 38

رضائی، مالک،1398،بررسی ارتباط بین نوآوری های حسابداری و گزارشگری پایداری در راستای توسعه پایداری (مطالعه موردی: شرکت ایرانخودرو)،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

ضیا، فرناز؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ صراف، فاطمه.(1399). تاثیر گزارشگری پایداری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه حسابداری مدیریت، شماره 46
آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز (Eviews) و انجام آمار توصیفی
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 7
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش وارد کردن داده در ایویوز,آموزش آمار توصیفی با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز و نحوه انجام آمار توصیفی به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه ایجاد یک فایل کاری توضیح داده شده است و سپس نحوه ورود داده ها و بعد از آن مسیر نرم افزاری مربوطه برای انجام آمار توصیفی با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آمار توصیفی و نگارش قسمت آمار توصیفی فصل چهارم و یا مقاله علمی -پژوهشی خود شوید.

تعریف مفهومی و عملیاتی پیچیدگی اطلاعات حسابداری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پیچیدگی اطلاعات حسابداری,نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پیچیدگی اطلاعات حسابداری, نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری جایگاه فناوری اطلاعات در حسابداری و اهمیت امنیت اطلاعات در سازمان - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری فناوری اطلاعات و حسابداری,مبانی نظری امنیت اطلاعات
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری جایگاه فناوری اطلاعات در حسابداری و اهمیت امنیت اطلاعات در سازمان پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تاریخچه فناوری اطلاعات، تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری، اهمیت حسابرسی فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات سازمانی، سیستم امنیت اطلاعات، مراحل تحقق امنیت اطلاعات، بلوغ امنیت اطلاعات در سازمان، تاثیر حمایت مدیریت ارشد از امنیت اطلاعات و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان.................................................3
سیر تکامل فناوری اطلاعات.............................................................4
تاریخچه فناوری اطلاعات.................................................................5
مفهوم فناوری امنیت اطلاعات........................................................5
مراحل مدیریت امنیت اطلاعات.......................................................7
سیستم امنیت اطلاعات.................................................................8
اهمیت و جایگاه مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان.....................8
مراحل تحقق امنیت فناوری اطلاعات..............................................10
فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر حسابداری و گزارش گری مالی...........12
اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات....................................15
بلوغ امنیت اطلاعات در سازمان......................................................16
امنیت اطلاعات سازمانی................................................................20
تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر امنیت اطلاعات سازمان...................21
منابع فارسی..................................................................................22
منابع انگلیسی...............................................................................23

برخی از منابع مورد استفاده

اخوان، فاطمه؛ رادفر، رضا.(1399). ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات. فصلنامه رشد فناوری، سال شانزدهم، شماره 64، صص 42-51

انصاری، عبدا... . (1394). تحلیل بر ضرورت تعیین راهبردها و راهکارهای ملی داده های عظیم با رویکرد توسعه اقتصادی اولین همایش داده های عظيم, ۱۳۹۴ ص ۶۴-۶۹

حدادی هرندی، علی اکبر؛ والمحمدی، چنگیز؛ صالحی صدقیانی، جمشید.(1398). مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند. مدیریت بحران. صص 25-33

رئیسی، محسن؛ فکری کهن، ندا.(1394). امنیت فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان هرمزگان. همایش علمی آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

زندیان، فاطمه؛ جمال فراوی، آی؛ حسن زاده، محمد. (۱۳۹۷). شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش. دو فصلنامه مدیریت اطلاعات. دوره 4، شماره ۲

سازمان فناوری اطلاعات ایران، "سامانه مدیریت امنیت اطلاعات دستگاههای اجرایی" درگاه پایش جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴


A. Narain Singh, M. P. Gupta, and A. Ojha,(2014). “Identifying factors of ‘organizational information security management,’” J. Enterp. Inf. Manag., vol. 27, no. 5, pp. 644–667, Sep. 2014

A. Ruigharer, S. Maynard, “Organizational security culture: extending the end-user perspective”, Computer & Security, Vol. 26, no. 1, pp. 26-62, 2007.
Anderson, Ross, et al. "Measuring the Cost of Cybercrime." The Economics of Information Security and Privacy, October 2013: 265-300.

Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara, and and et al. "Phishing threat avoidance behaviour: An empirical investigation." Elsevier (Computers in Human Behavior 60 (2016)), 2015: 185-197

Broderick, J. S. ISMS. (2006). security standards and security regulations. Information Security Technical Report

bsi. (2017). Available at: https://www.bsigroup.com/en- VN/ISOIEC-27001-
Information-Security/ case study”, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 428, no. 1, pp. 431-437, 2014
CMMI Product Team, “CMMI for Development, Version 1.3,” Carnegie Mellon Univ., no. November, p. 482, 2010.

D. International, DAMA-DMBOK : Data Management Body of Kn owledge (2nd Edition). Technics Publications, 2017.

D. Lacey, “Understanding and transforming organizational security culture”, Information Management & Computer Security, Vol. 18, no. 1, pp. 4-13, 2010.
G. Dhillon, R. Chowdhuri, “Organizational transformation and information security culture: a telecom

H. Abbas, C. Magnusson, L. Yngstrom, and A. Hemani, (2011).“Addressing dynamic issues in information security management,” Inf. Manag. Comput. Secur., vol. 19, no. 1, pp. 5–24, Mar. 2011.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد