نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه سرمایه فکری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی سرمایه فکری,پیشینه پژوهش سرمایه فکری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه فکری از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه فکری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................17
برخی از منابع مورد استفاده

1. تبرا، شکوه و لطیف پور،‌هادی،(1402)، رابطه بین مدیریت منابع انسانی دانش محور و عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری،سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران،تهران

2.اعرابی، علیرضا و پناهی درچه، مهرداد و عرب صالحی، مهدی،(1402)،ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی با تاکید بر رشد و تاثیر آنها بر رشد درآمد سرانه صادرات کارکنان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی، دوره: 2، شماره: 8

3.افراطی، مریم و تقوایی یزدی، مریم،(1402) ،بررسی رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی با سرمایه فکری مدیران آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت دانشگاهی، دوره: 2، شماره: 2

4.کامران راد، صدیقه و خدادادی، حسام و وقفی، سیدحسام،(1402)،تاثیر استراتژی شرکت بر ورشکستگی با تاکید بر نقش سرمایه فکری،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

5.مومنی، فهیمه و درگاهی فر، رویا،(1402)،بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

6.امانی هیبت لر، امینه،(1402) ،نقش میانجی سبک تفکر در رابطه بین سرمایه فکری و رفتار شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل،دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران،تهران

7.صفاپور، سعید و فخری، اکبر،(1402) ،رابطه سرمایه فکری و اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر دستیابی به الزامات استراتژی کارآفرینی در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای استان مرکزی،دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران،تهران

8.حیدری، توحید،(1402) ،تاثیر سرمایه فکری بر ارتباط بین قابلیتهای پویا و کیفیت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مدیریت،دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران،تهران
داده های بازده دارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت سود به فروش شرکت های بورسی از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های بازده دارایی,داده های اندازه شرکت,داده های اهرم مالی
در این فایل داده های متغیرهای کنترلی از قبیل بازده دارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت سود خالص به فروش 300 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل اکسل مربوطه دارای چهار شیت مجزا می باشد که در شیت اول توضیحات کلی در خصوص فایل و در شیت دوم نیز داده های پایه و خام و در شیت سوم محاسبات مربوط به متغیرها و در شیت چهارم نیز داده های نهایی مربوط به سال - شرکت 300 شرکت برای متغیر های مربوطه را شامل می شود.

فرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده مربوط به متغیر بازده دارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت سود خالص به فروش در فایل اکسل شامل:
چهار شیت مجزا
در شیت اول : توضیحات کلی
در شیت دوم: داده های پایه و خام مورد نیاز
در شیت سوم: محاسبات مورد نیاز برای متغیرهای فوق
در شیت چهارم : داده های نهایی مربوط به سال - شرکت 300 شرکت برای متغیرهای فوق

بازه زمانی سالهای 1395 الی 1401

فرمت فایل: Excel (اکسل)
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه معامله با اشخاص وابسته - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش معامله با اشخاص وابسته,پیشینه تحقیق معاملات با اشخاص وابسته
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه معامله با اشخاص وابسته از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه معامله با اشخاص وابسته - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده


آقاجانی، مرضیه و افشار، فریبا و بستانی اصل، عقیله،(1402) ،بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته وحق الزحمه حسابرسی،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل و عسکری، الهه،(1402)،بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر فرصت‌های رشد با توجه به نقش افشای مسئولیت پذیری اجتماعی،اولین همایش ملی پژوهش‌ها و فناوری‌های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری

رضائی، بیتا و جهانی، امیرمسعود،(1402)،بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر افشای زیست محیطی و اجتماعی،سومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

رستگارپویانی، مجید و اعتمادی، حسین و مومنی، منصور،(1402)،تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر وجود تحریف در صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی: با تاکید بر تعدیلات سنواتی و خطای برآورد اقلام تعهدی فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 13، شماره: 2

پیرعلی، سعیده،(1402)،بررسی رابطه میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود: نقش میانجی جریاننقدی، نسبت ارزش دفتری و بازده دارایی‌ها،اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان

کهریزی، زهرا،(1402)،بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود: نقش میانجی اندازه موسسه حسابرسی و اهرم مالی،اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان

ملکی، آرزو و اسماعیل زاده مقری، علی،(1402)،بررسی تاثیر وابستگی سیاسی بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل
داده های متغیر پایداری سود 204 شرکت بورسی از سال 1396 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های متغیر پایداری سود,داده های پایداری سود شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر پایداری سود ، 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت اول توضیحات کلی در خصوص نحوه محاسبه پایداری سود و در شیت دوم نیز داده های پایه و محاسبات مربوط به پایداری سود و در شیت سوم نیز داده های نهایی مربوط به سال - شرکت 204 شرکت برای متغیر پایداری سود را شامل می شود.

فرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده شامل:
سه شیت مجزا
در شیت اول : توضیحات کلی در خصوص نحوه محاسبه پایداری سود
در شیت دوم: داده های پایه و محاسبات مربوط به پایداری سود
در شیت سوم: داده های نهایی مربوط به سال - شرکت 204 شرکت برای متغیر پایداری سود

بازه زمانی سالهای 1396 الی 1401
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه اجتناب مالیاتی (اجتناب از پرداخت مالیات) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش اجتناب مالیاتی,پیشینه تحقیق اجتناب از پرداخت مالیات
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اجتناب مالیاتی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اجتناب مالیاتی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده

احمدپور، حسین و کنعانی، اکبر،(1402) ،بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری مسئولیت پذیری اجتماعی ، فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی، دوره: 3، شماره: 3

فریدونی، حسام و تقی دوست لشکاجانی، حسن و نژادیان، علیرضا،(1402) ،بررسی رابطه بین سهامداران غیر دولتی و اجتناب مالیاتی،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع

محسنی، هوشنگ و محسنی، ابوالقاسم و نقش بندی، نادر و سعیدی،‌هادی،(1402) ،بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

دلپسند زیدانلو، فاطمه،(1402)،آیا اجتناب مالیاتی شرکت‌ها باعث منفعت طلبی (ایجاد امپراتوری) مدیریتی می‌شود؟،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

حسنی،‌هانیه و حسینی راد، سید داود و داروغه حضرتی، فاطمه،(1402)،بررسی تاثیر حضور زنان در هیئت مدیره در اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

مقیمی، مرضیه،(1402) ،بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

مدنی، محمد و امیری، فرهاد و لازمی، سعید،(1402)،رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز