نتایج: 1341
ادبیات و مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل خصوصیات کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و سطوح تصمیم گیری، تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، فناوری های نوآورانه و کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت، تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر سازمان ها و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

ویژگی‌های مهم کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت و کاربرد آن در تصمیم‌گیری...................3
خصوصیات کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت........................................................6
سیستم‌های اطلاعات حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر سازمان‌ها............................................7
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و کاربرد آن در فرآیند تصمیم‌گیری...........................................9
سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و سطوح تصمیم‌گیری.....................................................11
مفهوم فناوری اطلاعات و جایگاه آن........................................................................................13
تاثیر پیشرفت‌های فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت............................14
فناوری اطلاعات و همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی............................................16
فناوری‌های نوآورانه و کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت......................................................18
منابع فارسی............................................................................................................................20
منابع انگلیسی........................................................................................................................22
برخی از منابع مورد استفاده

رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام،‌هاشم؛ محمودی، محمد.(1392). سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی. فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 32

رهنمای رودپشتی، محمودی محمد (۱۳۸۹)، تبیین الگوی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم‌گیری و هوش تجاری، اولین مایش ملی شوش واحد تهران مرکزی

سعیدی، پرویز؛ پورنبوی، علی.(1389). بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعات مدیریت در شرکت‌های شهرکهای صنعتی(مطالعه موردی استان گلستان). فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی. سال اول، شماره چهارم، صص 75-65

عربی، مهدی.(1388). تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری. تدبیر. شماره 210.

کارخانه، مرتضی؛ شاهوردیانی، شادی.(1394). بررسی ابهام کاری و عدم تمرکز سیستم حسابداری مدیریت در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال چهارم، شماره 15

Arnold V, Benford T, Canada J, Sutton SG.The role of strategic enterprise risk management and organizational flexibility in easing new regulatory compliance.Int J Account InfSyst 2011;12:171–88

Baars, Henning and Kemper, Hans-George (2008), 'Management Support with Structured and Unstructured Data—An Integrated Business Intelligence Framework', Information Systems Management, 25:2, 132 —148.

Bose, D. Chandra. (2005). Principles of management and Administration. India. prentice. Hall India.


Dastan & Surmen, Yusuf (2004) The Relationship between the historical development of the Accounting information system and Information technology. Journal of Managerial Finance, volume 30 ,No 11

Dechow N, Granlund M, Mouritsen J. Management control of the complex organization: relationships between management accounting and information technology. In: Chapman C, Hopwood AG, Shields MD, editors. Handbook of management accountingresearch, vol. 2. Amsterdam: Elsevier; 2007a. p. 625–40.پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت استراتژیک
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده:

ابراهیمی‌کهریزسنگی, خدیجه, بخردی نسب, وحید. (1398). نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک. حسابداری مدیریت, 12(41), 69-89.

احمدی، شهرزاد و معطوفی، علی رضا،1399،بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک برتصمیم گیری مالی مدیران: مطالعه موردی بانک استان گلستان،نخستین همایش ملی رویکرد‌های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس

تاری وردی، یدا...؛ نیک کار، جواد؛ ملک خدایی، الهه(1396). تاثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 4، صص 503-526

ثانوی فرد، رسول؛ صادقی، فرزانه(1395). بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار(مورد مطالعه منطقه جنوب ایران).بررسی‌های بازرگانی، شماره 76. صص 86-100

خان محمدی، محمدحامد و عباسی، بهجت،1395،بررسی تاثیربکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک برتغییرات سهم بازار درشرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد،تهران
دهدار، فرهاد؛ طباطبایی حکیم، سید محمد رضا(1395). بررسی اثرات بهره مندي سازمان از مولفههاي حسابداري مدیریت استراتژیک (طراحی و استفاده) و ارتباط آن با عملکرد مالی مطلوب تر (مطالعه موردي : بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی). فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 137-127

روحانی، محمد و دهستانی، محمدعلی و حیرانی، فروغ،1397،شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

شیخعلی شاهی، سمیه., نخعی کریم. (1400). حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(71), 24-37.

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش تمرکز مشتری,مطالعات داخلی تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

امینی فرد، زینب، صالحی، مهدی. (1398). تاثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش حسابداری، شماره 1

امینی فرد، زینب،1398،تاثیر تمرکز بر مشتری و وضعیت مالی تامین کنندگان بر شرایط قرارداد وام،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

برهانی حقیقی، رضا.(1400).بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز،چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار،تهران

تکه، عطا و منتظروظیفه، اسداله و حاجی قادری، بهروز،1400،بررسی تاثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه بدهی،اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد،تهران

حاجیها، زهره؛ تقیزاده، نفیسه. (1397). تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره93

خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد؛ چراغی نیا، علی.(1396). بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی، نشریه دانش حسابداری مالی، شماره1

خدامی‌پور، احمد؛ شیبانی تذرجی، عباس. (1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی- شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش حسابداری، شماره33

خداوردی، داود و صدری، ندا،1400،اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلگر محیط اطلاعاتی و تمرکز مشتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری،اصفهان

خسروی نیا، مصطفی و واحدی، مهدیه و کشاورز، زهرا و دشتیان، حسین،1398،بررسی رابطه بین شاخص هرفیندال مشتری، فروش یه مشتری اصلی و ریسک سیستماتیک با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان

تعریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تمرکز مشتری,نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تمرکز مشتری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تمرکز مشتری، نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری سیستم کنترل مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری سیستم کنترل مدیریت,ادبیات نظری سیستم کنترل مدیریت
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری سیستم کنترل مدیریت پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم کنترل، سطوح فرآیند کنترل، متغیرهای کلیدی در طراحی سیستم کنترل مدیریت، طبقه بندی سامانه کنترل مدیریت، مشکلات و چالش های سیستم کنترل مدیریت، رابطه سیستم کنترل مدیریت و عملکرد و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب
مفهوم کنترل........................................................................................3
مراتب و مصادیق کنترل........................................................................3
سطوح فرآیند کنترل..............................................................................3
مفهوم نظام كنترل مدیریت..................................................................5
نقش هدفها و استراتژی‌ها در كنترل مدیریت.......................................5
متغیرهای كلیدی در طراحی سبستم كنترل مدیریت.............................6
متغیرهای استثنایی نظام کنترل مدیریت.............................................7
طبقه بندی سامانه کنترل مدیریت........................................................7
مفهوم سیستم کنترل مدیریت تشخیصی و تعاملی..............................8
مشکلات و چالش‌های سیستم‌های کنترل مدیریت................................9
رابطه سیستم کنترلی مدیریت و عملکرد...............................................10
منابع فارسی.........................................................................................12
منابع انگلیسی......................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

رحبی فرججاد، حاجیه؛ عباس آبادی، علی رضا.(1398). تاثیر سامانه کنترلی بر عملکرد کارکنان ناجا. فصلنامه نظارت وبازرسی، سال دوازدهم، شماره 44

سوری، فرزاد؛ معرفتی، سید مجتبی؛ امیرخانی، زهراء حبيب نژاد؛ قوسی، ریحانه؛ مهربانی، لیلا (۱۳۸۹). درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

الهی، سید مجید؛ اسدیان، مهرداد؛ رشیدی آستانه، متین.(1395). بررسی ارتباط بین استراتژی‌های کسب و کار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد در شهرک صنعتی استان قزوین. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی.

Ashraf ganjouie A, Nayebzadeh S. The effect of changes in control and management accounting system on organizational performance of manufacturing companies, Nineteenth National Accounting Conference of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad; 2013. [Persian]

Greve J, Ax C, Bedford D. (2017). The impact of society on management control system, Scandinavian Journal of Management, 2017; 33(4): 253-266.

Harlez Y, Malague˜no R.(2015). Examining the joint effects of strategic priorities, use of management control system, and personal background on hospital performance. Management Accounting Research; 2015

Harlez Y, Malague˜no R.(2015). Examining the joint effects of strategic priorities, use of management control system, and personal background on hospital performance. Management Accounting Research; 2015

Helsen, Z, Lybaert N, Steijvers T, Orens R, Dekker J.(2017). Management control system in family firms: A review of the literature and directions for the future. Ecounomic surveys, 2017; 31(2): 410-435.

Peters, M, Wieder B, Sutton S, Wakefield J.(2016). Business intelligence system use in performance measurement capabilities: Implications for enhanced competitive advantage. International Journal of Accounting Information System, 2016; 21: 1–17.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد