نتایج: 1185
ادبیات و مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی,ادبیات تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل نظریه های مربوط به ارتباط شاخص قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی, تحلیل تاثیر نرخ ارز، حجم نقدینگی, نرخ سود بانکی, نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت سهام, تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیریت, تاثیر نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصاد و نرخ ارز بر ساختار سرمایه, تحلیل رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

نظریه های مربوط به ارتباط شاخص قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی...........3
تحلیل رابطه بین متغیرهای کلان اقتصاد و شاخص قیمت سهام...............................5
تحلیل تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام...............................................................5
تحلیل تاثیر حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام....................................................6
اثر نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت سهام..................................................................7
تحلیل اثر نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام................................................................8
تحلیل اثر تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت سهام..............................................9
رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک....................................................................10
تاثیر تورم بر روی عناصر بازار سرمایه (بازده و شاخص قیمت سهام)...........................11
رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود مدیریت......................................13
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیریت.............................17
تاثیر نوسانات نرخ رشد اقتصادی بر ساختار سرمایه...................................................17
تاثیر نوسانات نرخ بهره بر ساختار سرمایه..................................................................17
تاثیر نوسانات نرخ تورم بر ساختار سرمایه.................................................................18
تاثیر نوسانات میزان اعتبارات بانکی بر ساختار سرمایه..............................................18
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ساختار سرمایه.....................................................................19
تئوری های مربوط به رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام............................19
تحلیل رابطه متغیرهای کلان با بازده سهام................................................................22
متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست تقسیم سود......................................................23
تحلیل رابطه سود تقسیمی و قیمت سهام.................................................................25
تحلیل رابطه قیمت سهام و درآمد واقعی...................................................................25
منابع فارسی..............................................................................................................26
منابع انگلیسی............................................................................................................29

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، محسن و نوشین شکری (1390)، "بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تاکید بر نقش سیاست پولی"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1، صص 45-23.

اسلاملوئیان، کریم و هاشم زارع (1385)،" بررسی تاثیر متغیرهای کلان و دارایی های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 29، صص 46-17.

باغومیان، رافیک؛ محمدی، حجت؛ نقدی، سجاد.(1395). نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط مدیران. حسابداری مالی، سال 13، شماره 50، صص 57-79

دایی کریم زاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین؛ قاسمیان مقدم، لطفعلی.(1392). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها. مجله اقتصادی. شماره 11 و 12، صص 90-65

راعی، رضا و پویان فر، احمد (1389)، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، تهران ، سمت

رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سیم بر، فرشید؛ طوطیان، صدیقه.(1384). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، پیاپی 17

ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی. (1389). «بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره اول، تابستان 89، صص 29-51.

ستایش، محمد حسین؛ گل محمدی، مریم، قربانی، اصغر.(1390). سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش بینی ریسک شرکت ها. پژوهش های تجربی حسابداری. سال اول، شماره 1، صص 123-144

Agapova A., and J. Madura (2015)." Market Uncertainty and Earnings Guidance ". The Quarterly Review of Economics and Finance, 59(3), PP: 221-246

Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, A.J (1996), “Investment”, 3d. ed., Irwin

Bokpin, G. A.( 2009) "Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms", Studies in Economics and Finance, Vol. 26, No. 2 ,PP. 129-142

Chen, N.Fu & Roll, R. & Ross, A. S. (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403

Dimitrova, D (2005), The Relationship Between Exchange Rates Stock Prices: Studied in a Multivariate Model”. Issuse in Political Economy, Vol 14.


Kim, K., S. Pandit, and C. E. Wasley (2015). "Macroeconomic Uncertainty and Management Earnings Forecasts". Accounting Review, 30(1), PP:157-172.

Kothari, S. P. (2001)."Capital Market Research in Accounting". Journal of Accounting and Economics, 31(4), PP:105–231

Kryzanowski L., and S. Mohsni (2015). "Earnings Forecasts and Idiosyncratic Volatilities". International Review of Financial

Miller, K. & Show Fang (2001), Is There a Long-Run Relationship Between Stock Returns and Monetary Variables: Evidence From an Emerging Market” , Applied Financial Economics, Vol, 11, pp. 641-649.

نقش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در پیش بینی قیمت سهام شرکت و بازده آتی سهام
نویسنده: Yujing Gong et al
نشریه: wiley
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 35
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: بازده آتی سهام,مسئولیت اجتماعی,پیش بینی قیمت
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده آتی سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه بازده آتی سهام,مطالعات داخل کشور بازده آتی سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده آتی سهام از سال 1391 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده آتی سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، محمدرمضان، جمالی، کامران. (1392). تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 20(4)، 1-20.

احمدی، مینو؛ صدری، پروین.(1396). افزایش اقلام تعهدی و کاهش در بازده آتی سهام. سومین کنفرانس بین المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری، 1396

اسدی بگلویی، سمانه و فرزانه حیدرپور، ۱۳۹۴، ارتباط اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش‌های نوین

اسدی بگلویی، سمانه و فرزانه حیدرپور، ۱۳۹۴، رابطه میزان پایداری اقلام تعهدی و بازده دوره آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر

اسدی، اصغر؛ ودود جوان امامی‌و سمیرا بیاتی، ۱۳۹۵، روشهای مختلف تامین مالی، بازده واقعی سهام و بازده آتی سهام، دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ، تهران، موسسه علمی‌کیان پژوهان

اسماعیلی، جعفر، ۱۳۹۶، تاثیر کسری و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غیر عادی آتی شرکت‌ها، همایش بین المللی جامع حسابداری ایران، بصورت وبینار، مرکز همایش‌های بین المللی توسعه داتیس

امیری، اسماعیل، ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین عوامل رشد شرکت و بازده آتی سهام، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران، شرکت دانش محور ارتاخه

آرین مهر،‌هادی و احسان نساری، ۱۳۹۳، بررسی تاثیر نسبت‌های مالی در پیش بینی بازده آتی سهام، اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی

بشکوه، مهدی و سیدمهدی حسینی، ۱۳۹۴، بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکت و کیفیت حسابرس باکیفیت سود و بازده آتی سهام، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد،

جمشید پور، روح اله؛ رضا صفری و فردین باتمانی، ۱۳۹۶، مطالعه اثر ارزش افزوده اقتصادی منفی بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی‌کاربردی شوشتر

جوان، علی اکبر؛ مصطفی دلدار و سیدحبیب جعفری شورچه، ۱۳۹۳، بررسی تاثیرسهامداران اقلیت خردبربازده آتی سهام موردمطالعه: بورس اوراق بهادارتهران، اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان، موسسه آموزش عالی جامی

جهانشاد، آزیتا، ۱۳۹۵، تاثیر فرصتهای سرمایه گذاری بر رابطه تغییرات اهرم و بازده آتی پرتفوی سهام، نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، لهستان، مرکز ارتباطات دانشگاهی

تأثیر منفی فشار بودجه زمانی بر استقلال حسابرس و شک و تردید حرفه ای
نشریه: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 11
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: فشار بودجه زمانی,استقلال حسابرس,تردید حرفه ای حسابرس
ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابداری و حسابرسی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 35
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اخلاق در حسابداری,مبانی نظری اخلاق در حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اخلاق در حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم اخلاق و جایگاه آن در حسابداری, ضرورت افشا مباحث اخلاقی شرکت ها, رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی, اصول اخلاقی حسابداری؛ مشکلات اخلاقی حسابداری در اقتصاد امروز, جهت گیری اخلاقی و کشف دستکاری اطلاعات مالی, نقش دین در توسعه اخلاق, اصول اخلاقی فردی و حرفه ای, تشریح پیوند میان اخلاق اسلامی و حوزه های حسابداری, رابطه استقلال کمیته حسابرسی و افشا داوطلبانه اخلاق, رابطه اندازه کمیته حسابرسی و افشا داوطلبانه اخلاق, رابطه تخصص اعضای کمیته حسابرسی و افشا داوطلبانه اخلاق و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم اخلاق و جایگاه آن در حسابداری................................................................3
ضرورت افشا مباحث اخلاقی شرکت‌ها...................................................................4
مدل تصمیم گیری اخلاقی تورن.............................................................................6
رویکردهای اخلاقی در اندیشه‌های فلاسفه بزرگ.....................................................8
علل مسائل اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی................................................11
رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی........................................................12
مبانی رفتار حرفه ای..............................................................................................13
اصول اخلاقی حسابداری.........................................................................................14
مشکلات اخلاقی حسابداری در اقتصاد امروز...........................................................15
الف) بازار رقابتی خدمات حسابداری.......................................................................15
ب) تمرکز واحدهای تجاری برای به حداکثر رساندن سود.........................................16
ج) تنوع خدمات حسابداری....................................................................................16
راهکارهای پیاده سازی مبانی اخلاقی در حوزه حسابداری و حسابرسی.....................17
1)نقش دولت.........................................................................................................18
2) انجمن‌های حرفه ای..........................................................................................18
3)موسسات حسابداری و سایر استخدام کنندگان حسابداران.................................19
4)دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی...............................................................................20
جهت گیری اخلاقی و کشف دستکاری اطلاعات مالی.............................................22
نقش دین در توسعه اخلاق...................................................................................23
اصول اخلاقی فردی و حرفه ای...............................................................................24
رابطه میان اخلاق اسلامی و برخی از حوزه‌های مهم حسابداری...............................25
تحلیل رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و افشا داوطلبانه اخلاق..........................27
استقلال کمیته حسابرسی و افشای داوطلبانه اخلاق..............................................27
تخصص اعضای کمیته حسابرسی و افشای داوطلبانه اخلاق...................................28
تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و افشای داوطلبانه اخلاق..........................28
اندازه کمیته حسابرسی و افشای داوطلبانه اخلاق...................................................29
منابع فارسی..........................................................................................................30
منابع انگلیسی.......................................................................................................33
برخی از منابع مورد استفاده

احمد، ا، (1391)، "اخلاق در حسابرسی و مطالعات در حوزه اخلاقیات در نهادهای حسابداری مختلف"، ترجمه محب، نگین و مرادی، فاطمه، نشریه حسابرس، شماره 61، آبان، صفحه 92.

اعتمادی، حسین و دیانتی دیلمی، زهرا، (1388)، "تاثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها"، فصلنامه اخلاق در علوم فن آوری، شماره 10، بهار و تابستان، صفحات 22-11.

آقا ابراهیمیان، سیده مریم و محمد رمضان، احمدی. (1393). بررسی محافظه کاری بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی‌پژوهشی حسابداری مالی. 6 (24)، 79-98.

باغومیان، رافیک، (1385)، "فرهنگ حسابرسی و اخلاق حرفه ای: ضرورت بازاندیشی در اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی"، نشریه حسابدار، شماره 178، آذر و دی، صفحات 40-29.

بنی مهد بهمن، بیگی هرچگانی ابراهیم (1391)، رابطه بین ارزش‌های فردی و نیات اخلاقی حسابرسانو فصلنامه اخلاق درعلوم وفناوری سال هفتم. شماره چهارم.

بیات، غلامرضا.(1388). آیین رفتار حرفه ای در حسابداری و حسابرسی. منابع انسانی. شماره پنجم، صص 29-32

بیات، غلامرضا، (1388)، "اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی"، دوماهنامه منابع انسانی، شماره 5، دی ماه، صفحات 61-54.

بیماری مزمن حوزه مالی"، نشریه دانش و پژوهش حسابداری، پاییز 1388، شماره 21، صفحات 54-30.
پوریا نسب، امیر، (1379)، "اصول اخلاق حرفه ای"، نشریه حسابدار، شماره 137، تیرماه، صفحات 22-18.

دادگر یداله. اخلاق بازرگانی (وکسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 1385، شماره 38: 78-120.
Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F. and Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22, 17-32.

Accounting Ethics (2004). available at: http://www.echeat.com/essay.php?t=25839
American Institute of Certified Public Accountants (1988). AICPA Code of Professional Conduct. Jersey City

Ballantine J, & Mccourt P (٢٠١١). The Impact of Ethical Orientation and Gender on Final Year Undergraduate Auditing Students’ Ethical Judgments. Accounting Education: an international journal ٢٠(٢٠):١٨٧-٢٠١

Bedard, J., Chtourou, S. M. and Courteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence and activity on aggressive earnings management. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 23, 13-35

Beekun R, Badawi, J (٢٠٠۵). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. Journal of Business Ethics ۶٠: ١٣١-١۴۵

Blue Ribbon Committee (BRC) (1999). Report and Recommendations of Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. New York: New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealers

Dalton, D.R., Daily, C.M., Johnson, J.L. and Ellstrand, A.E. (1999). Number of directors and financial performance: A metaanalysis. Academy of Management Journal, 42, 674-86.

Duska RF, Duska BS (2003). Accounting Ethics. Eight published. Blackwell Publishing. India. pp:5-25.

Er M (٢٠٠٨). Corruption from the Islamic Perspective: Some recommendations for the MENA region. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ١(١): ٣١-۵١.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد