نتایج: 1310
تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد,نحوه اندازه گیری سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد, نحوه اندازه گیری سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی بازده حقوق صاحبان سهام,پیشینه تحقیق بازده حقوق صاحبان سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام از سال 1392 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

ابوطالبیان رنجکش, بهاره، ۱۳۹۵، رابطه بین حاشیه سود و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت با سطح افشاءاطلاعات، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق

امینی, جواد و علیرضا خورسند، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر بازده سرمایه‌گذاری(ROI)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، سود هر سهم(EPS) و ارزش افزوده بازار(MVA) بر بازده سهام در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس

آقابابایی شرمه, محمد و روزبه عزیزمحمدی، ۱۳۹۷، ارزیابی تاثیر کارایی سرمایه انسانی بر قدرت سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت داروسازی ایران، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

برزگراول, محمد، ۱۳۹۶، عوامل داخلی و خارجی موثر بر سودآوری بانک‌ها با معیار بازده تعدیل شده حقوق صاحبان سهام، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

پورحسین ذکریائی, شهاب؛ مجید ششمانی و مهدی خرم، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین
پیرایش, رضا و نرگس نصیری، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز

توکلی, زهرا و سید یحیی اسدالهی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر بازده حقوق صاحبان سهام، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

جلالی, نسیم؛ غلامرضا کرمی‌و حمزه دیدار، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر تنوع سازی کسب و کار بر ریسک، سودآوری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی‌کاربردی شوشتر

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2019) در حوزه محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی محدودیت مالی,پیشینه مطالعات خارجی محدودیت مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه محدودیت مالی از سال 2004 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه محدودیت مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

Adebowale, N. S. (2014). Effect of and Management Capital Working Corporate on Constraints Financial Dissertation, (Doctoral Performance Univeristi Utara Malaysia).

Alm, J., Liu, Y. & Zhang, K.(2019). Financial constraints and firm tax evasion. Int Tax Public Finance 26, 71–102 (2019). https://doi.org/10.1007/s10797-018-9502-7

Almeida, Juliano Ribeiro and Eid Jr, William. (2014). Access to finance, working capital management and company value: Evidences from Brazilian companies listed on BM&FBOVESPA. Journal of Business Research. 2(5), 974–934.

Baños-Caballero, S., García-Teruel, P. J and Martínez-Solano, P. (2014). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research. 62(3), 337-338.

Buehlmaier, M, M, T. Whited. (2017). Are financial constraints priced? Evidence from textual analysis. Simon school working paper

Caballero, S. B. , Garcia-Turel, P. & Martinez-Solano, P. (2013). Working capital management, corporate performance, and financial constraints, Journal of Business Research, 67 (3) , 332-338

Camila Aparecida Bragioni, David Ferreira Lopes Santos. (2018). Financial constraint and cash flow sensitivity of Brazilian companies. estud.gerenc. vol.34 no.149 Cali Oct./Dec. 2018. http://dx.doi.org/10.18046/j.estger.2018.149.2735

Campbell, J.L., Dhaliwal, D.S., Schwartz, J.W.C. (2012). Financing constraints and the cost of capital: Evidence from the funding of corporate pension plans. Review of Financial Studies. 25(3), 868-912

Chen Yinmo;Wen Wen;Sun Qiankun;Huang Yuting. (2018). Monetary Policy, Financial Constraint and Outward Foreign Direct Investment. Review of Investment Studies. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-TZYJ201803002.htm

Chen, Chen. Lai, Shufang (2012). Financial Constraint and Tax Aggressiveness.Available at www.massey.ac.nz.

Chen, D., Li, S., Zezhong, J. & Hong Zou, X. (٢ ٠١۴). “The Effect of Government Quality on Corporate Cash Holdings”, Journal of Corporate Finance , ٢ ٧ , ٣٨۴-۴٠٠.

Chen, S., Wang, Y. (2012). Financial constraints and share repurchases. Journal of Financial Economics, 105(2): 311-331.

Chen, Y., Huang, Y., and Chen, C., (2009), Financing Constraints, Ownership Control, and Cross-Border M&As: Evidence from Nine East Asian Economies, Corporate Governance: an International Review, Vol. 17, No. 6, 665-680.

Chen, Y., L. Zolotoy (2014). Stock Liquidity and Corporate Tax-Avoidance: The Tale of Two Tails. Available at ssin.com.

Ciaran, Driver. Jair, Muñoz-Bugarin. (2019). Financial constraints on investment: Effects of firm size and the financial crisis. Research in International Business and
Finance. Volume 47, January 2019, Pages 441-457. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.09.006

Dongmi Li,2010. Financial constraints: R&D investment, and stock returns. Rady School of Management University of Colifornia San Diego 1-6,22-24

Edwards, A., Schwab, C. & Shevlin, T. (2013). Financial Constraints and the Incentives for Tax Planning, 2013 American Taxation Association Midyear Meeting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216875.

Farrell.kUnlu.e, Yu. J (2014). "Stock repurchases as an management mechanism: The impact of financing constraints". Journal of Corporate Finance.25,1–15.

تعریف مفهومی و عملیاتی بازده حقوق صاحبان سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف بازده حقوق صاحبان سهام,نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر بازده حقوق صاحبان سهام پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی بازده حقوق صاحبان سهام, نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام, منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا,پیشینه پژوهش TDABC
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا از سال 1391 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

اژدری, معصومه و امیر لعلی سرابی، ۱۳۹۴، پیاده سازی سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا TDABC در شرکت تولید مواد غذایی و مقایسه با سیستم سنتی (مطالعه موردی: شرکت عسل اسپرس)، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق

انوری زاد, عبداله؛ علی اکبر نونهال نهر؛ نیر بخشنده و زکیه ایمانی، ۱۳۹۷، بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت و درمان براساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC) و تعرفه مصوب سالانه دولتی: مطالعه موردی مرکز تشخیص طبی پاتولوژی بیمارستان استاد عالی نسب تبریز، دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاکدل، لیلا.(1395). محاسبه بهای تمام‌شده آزمایش‌های تشخیص طبی بالینی به روش TDABC و مقایسه آن با تعرفه‌های دولتی (مطالعه موردی آزمایشگاه مجتمع درمانی شهید آیت اله مطهری شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی‌مرودشت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

پوراکبری, نسترن؛ علی تقی زاده هرات و محمدعلی عالمی، ۱۳۹۷، بودجه ریزی هوشمند با استفاده از مدل تلفیقی هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا TDABC و مدل دلتا در بخش خدمات فنی یک شرکت هواپیمایی ایرانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تاکستان، موسسه آموزش عالی تاکستان

جامعی، رضا؛ رضایی یمین، فائزه.(1394). محاسبه بهای تمام شده خدمات مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان تامین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا، نشریه فصلنامه حسابداری سلامت » (پياپي 12)، تابستان 1394 شماره2

جبارزاده, سعید و بابک مرادی، ۱۳۹۴، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه ازاد اسلامی‌واحد ارومیه)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی‌پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا

جلالی، محسن. (1392). طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده به روش TDABC در بخش خدمات بانکی بانک تجارت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشکده مدیریت

جوادپور، مهران؛ حمیدیان، محسن. (1398). کاربرد مدل Light TDABC در انتخاب سودآورترین محصولات تولیدی (مطالعه موردی: شرکت تولید محصولات لبنی هموطن). نشریه حسابداری مدیریت» تابستان 1398 شماره 41

جهانیان، سعید؛ صالحی، مهدی محمود؛ حسینی، مهشید. (1397). به کارگیری روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا به منظور رتبه بندی مشتریان سودآور. نشریه پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری، شماره1

خشنود خانکهدانی, حسین و احسان زحمتکش، ۱۳۹۶، بررسی تطبیقی محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز با استفاده از روش هزینه یابی تقلیلی مرحله ای و روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد