نتایج: 1185
ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابداری آب,ادبیات تحقیق حسابداری آب
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابداری آب پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم و اهمیت حسابداری آب, چارچوب سیستم حسابداری آب, پیدایش حسابداری آب, گزارشگری حسابداری آب, حسابداری آب در سایر کشورها, شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی, سیستم های مختلف حسابداری آب, شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب, اجرای عملی حسابداری آب و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم، نقش و اهمیت حسابداری آب..........................................................................3
چارچوب سیستم حسابداری آب....................................................................................3
پیدایش حسابداری آب.................................................................................................5
رکن‌های حسابداری آب مبتنی بر استاندارد...................................................................5
گزارشگری حسابداری آب مبتنی بر استاندارد.................................................................6
حسابداری آب در سایر کشورها......................................................................................6
شباهت های حسابداری آب و حسابداری مالی...............................................................7
سیستم های مختلف حسابداری آب..............................................................................8
حسابداری آب با اهداف عمومی.....................................................................................8
سیستم حسابداری محیط زیستی- اقتصادی آب............................................................11
حسابداری رد پا ( اثرات) آب..........................................................................................13
موسسه بین المللی مدیریت آب...................................................................................14
شاخص های ارائه شده در روش های مختلف حسابداری آب.........................................15
اجرای عملی حسابداری آب به روش سیستم حسابداری اقتصادی- زیست محیطی.........21
منابع فارسی.................................................................................................................26
منابع انگلیسی..............................................................................................................26

برخی از منابع مورد استفادهابوالحسنی، لیلی؛ خلیلی، احسان.(1395). بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار. سال سوم، شماره 1، صص 9-22

تاجیانی، مسعود؛ عیشی، محسن.(1389). حسابداری آب. نشریه حسابدار. سال 25، شماره 220

حجازی، رضوان، اسماعیلی کیا، غریبه. (1392). حسابداری آب. پژوهش حسابداری. شماره 11، 28-44

ستایش، محمد حسین؛ فعال قیومی، علی.(1392). حسابداری آب. دانش و پژوهش حسابداری. شماره 33.

صاحبدل. س (1390). حسابداری آب. گزارش سازمان مدیریت منابع آب ایران

یوسف زاده چابک، معصومه؛ باقری، علی، داوری، کامران. (1393). ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه براساس چارچوب حسابداری آب در محدود مطالعاتی مشهد. آب و فاضلاب، شماره 5، 3-16

Arntzen, J. W. and Setlhogile, T. (2007). Mainstreaming wastewater through water accounting: The example of Botswana: Physics and Chemistry of the Earth. 32(15‐18), 1221–1230.

Bastiaanssen W.G., Karimi P., Rebelo L.M., Duan Z., Senay G., Muthuwatte L. and Smakhtin V. 2014. Earth observation based assessment of the water production and water consumption of Nile Basin agro-ecosystems. Remote Sensing, 6(11): 10306-10334.

C. Liu,C. Kroeze,A. Y. Hoekstra,W. Gerbens-Leenes,Pastand (2012). Future trends in greywater footprint sofanthro pogenic nitrogen and phosphorus inputs tomajor worldrivers. Ecological Indicators, PP 42–49


Chandrapala L. and Wimalasuriya M. 2003. Satellite measurements supplemented with meteorological data to operationally estimate evaporation in Sri Lanka. Agricultural water management, 58(2): 89-107.

Dost E.B.O. and Wim B. 2013. Water accounting through remote sensing. Retrieved from Dost R., Obando E. B. and Bastiaanssen W. 2013. Water accounting through remote sensing.Report: A wash revier basin water audit (ARBWA) project.

G. P. Zhang, A. Y. Hoekstra, R. E. Mathew (2013). WaterFootprint Assessment
(WFA) for better water governance and sustainable development

Godfrey J.M. and Chalmers K. 2012. Water accounting: International approaches to policy and decision-making:Edward Elgar Publishing
تاثیر فشار زمانی، تعارض خانواده-کار و ابهام نقش بر استرس کار و تاثیر آن بر رفتار کاهش کیفیت حسابرسی
نشریه: Emerald
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 23
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابرسی,فشار کاری,استرس کاری
ادبیات و مبانی نظری نسبت های مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری نسبت های مالی,ادبیات تحقیق نسبت های مالی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری نسبت های مالی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم نسبت های مالی و اهمیت آنها؛ چارچوب طبقه بندی نسبت های مالی؛ محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی, مقایسه نسبت های مالی شرکت ها از نگاه محققان پیشین, اهمیت نسبت های ارزش بازار, انواع شیوه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی, مفروضات؛ دیدگاه ها و اهداف نسبت های مالی و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم نسبت‌های مالی و اهمیت آنها..........................................................3
چارچوب طبقه بندی نسبت‌های مالی.............................................................3
طبقه بندی نسبت‌های مالی از دید محققان پیشین.......................................6
محدودیت‌ها و نارسایی‌های نسبت‌های مالی.................................................8
1) داده‌های تاریخی........................................................................................8
2) استاندارهای مقایسه ای...........................................................................8
3) تغییر موقعیت‌های شرکت.......................................................................9
4) آثار تورم...................................................................................................9
5 ) حساب آرایی...........................................................................................10
6 ) نامفهوم بودن نسبت خوب یا بد..............................................................11
7 ) عدم انعکاس آثار غیر مالی......................................................................11
8 ) روابط ریاضی وخواص کسرها...................................................................11
مقایسه نسبت‌های مالی شرکت‌ها از نگاه محققان پیشین............................13
اهمیت نسبت‌های ارزش بازار........................................................................15
انواع شیوه‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی...........................................16
مفروضات، دیدگاهها و اهداف نسبت‌های مالی.............................................18
منابع فارسی.................................................................................................25
منابع انگلیسی..............................................................................................26

برخی از منابع مورد استفاده

برزگری خانقاه، جمال؛ جمالی، زهرا.(1395). پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر. پژوهش حسابداری. شماره 21، صص 72-91

تقوی، مهدی؛ پورعلی، محمدرضا.(1389). بررسی و تحلیل نسبت‌های مالی در تشخیص سطوح مختلف سلامت مالی واحدهای تولیدی ایران. مجله مطالعات مالی، شماره هشتم، صص 23-51

چارلز پی جونز (1382). «مدیریت سرمایه گذاری»، تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، نگاه دانش، تهران.

دستگیر، محسن و ظفری، فاطمه (1388). نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی نرخ بازده سهام، مجله بورس، 85، 55-48.

سرلک، نرگس؛ عظیم زاده آرانی، سعید.(1394). مقایسه تحلیلی نسبت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول. راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره دهم، صص 148-129

عسگری، محمد رضا.(1389). نسبت‌های مالی ابزاری مفید اما دارای محدودیت. عصر مدیریت. سال چهارم. صص 106-109

قائمی، محمد حسین؛ محمدرضایی، زهرا.(1395). بررسی ارتباط بین افشا نسبت‌های مالی در گزارش‌های سالیانه و نظام راهبری شرکت. دانش حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 62، صص 177-192

Asheghian, p. (2012). The comparative financial managerial performance of US firms and Chinese firms” . Journal of Finance and Investment Analysis, Vol. NO.2,PP.67-78

Athanassopoulos A. D., Ballantine J. A. Ratio and Frontier Analysis for Assessing Corporate Performance: Evidence from Grocery Industry in the UK. Journal of the operational Research Society 1995; 46: 427-440

Chunhui (Maggie) Liu, Grace O’ Ferrell, Kwok-kee Wei and Lee J. Yao (2007). “Ratio analysis comparability between Chinese and Japanese firms”, JOURNAL OF ASIABUSINESS STUDIES, 19-24.

Edwin R. Etter, Barbara Lippincott and Jacqueline Reck. (2006). “AN ANALYSIS OF U.S.ANDLATIN AMERICAN FINANCIAL ACCOUNTING RATIOS”. Advances in International Accounting, Volume 19, 145-173.

Henry, L., Taylor Sr. How to Analyze Financial Statements. Economic Development Review 1989; Spring: 62–67.

Kieso, Kimmel and Weygandt. (2012). Managerial Accounting John Wiley & Sons

Richrd L. Constand. (1994). “FINANCIAL RATIOS IN JAPANESE AND U.S. FIRMS: A COMPARISON OF DISTRIBUTIONAL CHARACTERISTICS”. Global Finance Journal, 5(2):237-264.

Liu, C. and O Farrell, G. (2009). “China and US financial ratio comparison”. International Journal of Business, Accounting , and Finance, Vol. 3. No. 2, pp. 1-12

نقش تلاش مدیران مستقل در محدود کردن شیوه های مدیریت سود
نشریه: Emerald
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: مدیریت سود,استقلال مدیریت,کمیته حسابرسی
تاثیر ساختار مالکیت بزرگ بر استقلال هیات مدیره
نشریه: Accounting, Auditing and Performance Evaluation
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 30
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار مالکیت,حاکمیت شرکتی,استقلال هیات مدیره

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد