نتایج: 1341
تعریف مفهومی و عملیاتی افشا اطلاعات زیست محیطی (گزارشگری زیست محیطی) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف افشا اطلاعات زیست محیطی,نحوه اندازه گیری گزارشگری زیست محیطی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر افشا اطلاعات زیست محیطی (گزارشگری زیست محیطی) پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی افشا اطلاعات زیست محیطی، نحوه اندازه گیری افشا اطلاعات زیست محیطی, منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
ادبیات و مبانی نظری تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تمرکز مشتری,ادبیات نظری تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تمرکز مشتری پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم تمرکز مشتری، ریسک تمرکز مشتری، پیامدهای اقتصادی تمرکز مشتری, اثرات تمرکز مشتری بر شاخص های شرکت، رابطه تمرکز مشتری و عملکرد سازمان، رابطه تمرکز مشتری و مدیریت سود، رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرس و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم تمرکز مشتری....................................................................................3
ریسک تمرکز مشتری.....................................................................................4
پیامدهای اقتصادی تمرکز مشتری.................................................................5
رابطه تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی...........................................................7
تمرکز مشتری، مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیات................................8
بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی..................9
اثرات تمرکز مشتری بر شاخص‌های شرکت.....................................................11
رابطه تمرکز مشتری و عملکرد و کارایی سازمان..............................................12
تمرکز مشتری و سطح موجودی کالا..............................................................14
تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی...........................................................15
تمرکز بر مشتری و سیاست پرداخت سود سهام............................................17
تمرکز بر مشتری و مدیریت سود....................................................................19
رابطه تمرکز مشتری و کیفیت سود...............................................................20
منابع فارسی.................................................................................................25
منابع انگلیسی..............................................................................................26
برخی از منابع مورد استفاده

اسکافی اصل، مهدی؛ تاری وردی، یدا.... (1399). تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص 137-156

خدادای، ولی؛ ویسی، سجاد؛ چراغی نیا، علی. (1396). بررسی رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی. دوره چهارم، شماره 1، صص 46-60

رحمانی، سمیه؛ غلامی‌جمکرانی، رضا.(1395). تمرکز بر مشتری و عملکرد شرکت. حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره 31، صص 81-91

شیبانی تذرجی، عباس؛ خدامی‌پور، احمد پورحیدری، امید (۱۳۹۷). بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۲۵(۲)، ۲۱۵- ۲۳۲.

شیبانی، عباس؛ خدامی‌پور، احمد.(1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی. مجله دانش حسابداری. دوره نهم، شماره 2، صص 103-129

صفا، مژگان؛ قاضی، سیدرضا؛ حسامی، ندا.(1399). ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده توانایی مدیران. پژوهش حسابداری و حسابرسی. دوره 10، شماره 1

فخاری، حسین؛ غفاری، محمود.(1397). تاثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 87، 101-125


Adimo, M. Vinfered, J. (2015). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Q. J. Econ. 118, pp.969_1005

Ak, B., Patatoukas, P. (2016) Customer‐base concentration and inventory efficiencies: Evidence from the manufacturing sector. Prod. Oper. Manag. 25 (2): 258-272.

Anmol. B, Muhammad. J.A,& Doureige. J. (2015). Audit fees and capital structure decision, www.ssrn.com.

Banerjee, S. & Dasgupta, S. & Kim, Y. (2008). Buyer_supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure. The Journal of Finance, 63 (5), 2507-2552

Bell, T., W. Landsman, & D. Shackelford. (2001). Auditors' perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting Research 39 (1): 35-43.

Ben Ali, C. & Lesage, C. (2013). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21–34.


ادبیات و مبانی نظری حسابرسی داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری حسابرسی داخلی,ادبیات تحقیق حسابرس داخلی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری حسابرسی داخلی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم حسابرسی داخلی, اهمیت حسابرسی داخلی، ضرورت اتکا بر کار حسابرسان داخلی، رابطه حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات، نقش های حسابرسی داخلی و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم حسابرسی داخلی...................................................................................................3
جایگاه حسابرسی داخلی در سازمان.................................................................................................5
اهمیت حسابرسی داخلی از منظر حاکمیت شرکتی...........................................................................7
نقش های حسابرسان داخلی و ضرورت وجود آنها............................................................................8
عوامل موثر بر اتکای حسابرس مستقل بر کار حسابرس داخلی..........................................................9
ضرورت اتکاء بر کار حسابرسان داخلی.............................................................................................13
رابطه حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات سازمان............................................................................15
رابطه حسابرسی داخلی، ساختار گزارشگری، پشتیبانی مدیریت و امنیت اطلاعات سازمان................17
منابع فارسی...................................................................................................................................20
منابع انگلیسی................................................................................................................................22

برخی از منابع مورد استفاده

پورحیدری، امید؛ (۱۳۸۵)، " اهمیت ویژگیهای اطلاعات مرتبط با تصمیمات راهبردی و نقش آنها در طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری"، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره ۴، صص ۱۰ تا ۱۷

حساس یگانه یحیی وآذین فر کاو.(۱۳۸۹)، رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ۱۷ (۶۱) . صص ۹۸-۸۵.

رحمانی، علی، (۱۳۹۳) نشریه حسابرس حسابرسی داخلی:کامیابی‌ها و جهت گیری‌های آینده، زمستان ۱۳۹۳، شماره ۷۵.

رحیمیان نظام الدین و رضاپور نرگس و اخضری حسین . (۱۳۹۰)، نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه دانش حسابرسی ،۱۱(۴۵) ، ص ص ۸۱-۶۸.

رشیدی، ا . (1390). ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد. ,


Anderson, U.; Christ, M.; Johnstone, K.; and L. Rittenberg (2009). “Effective Sizing of Internal Audit Activities for Colleges and Universities”, A Research White Paper Prepared for The Institute of Internal Auditors, The Association of College and University Auditors, and The University of California System-Dept. of the Auditor, Available at: http://iia. nl/SiteFiles/IIA_leden/EFFECTIVE%2 0SIZING%20ORGANIZATION .DL.pdf. [Online] [6 May 2013]

Arena, M., Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2010). The organizational dynamics of enterprise risk management. Accounting, Organizations & Society, 35(7), 659e675

Austin, P. A. (2011). “Budgetary Control in the Public Sector: The Role of the Internal Audit Agency of Ghana”, Thesis Submitted to the Institute of Distance Learning. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Available at: http://ir. knust.edu.gh/bitstream/123456789/440 0/1/Patience%20A.%20Austin.pdf. [Online] [6 July 2013]

Austin, P. A. (2011). “Budgetary Control in the Public Sector: The Role of the Internal Audit Agency of Ghana”, Thesis Submitted to the Institute of Distance Learning. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Available at: http://ir. knust.edu.gh/bitstream/123456789/440 0/1/Patience%20A.%20Austin.pdf. [Online] [6 July 2013]

Bauer, T., & Estep, C. (2016). One team or two teams? exploring relationship quality between auditors and it specialists and its implications for a collective audit team identity and the audit process. Working Paper. Available at: http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id¼2579198.

 Charles Bame-Aldred , Duane M. Brandon , William F. Messier Jr.Larry Rittenberg , Chad M. Stefaniak (2012) . A Summary of research on external auditor reliance on the internal audit function , A Journal of Practice & Theory, Forthcoming ,Northeastern U. D’Amore-McKim School of Business Research Paper No. 2013-11.
 Dittenhofer, M. A., Ramamoorti, S., Ziegenfuss, D. E., & Evans, R. L. (2010). Behavioral dimensions of internal auditing: A practical guide to professional relationships in internal auditing. Altamonte Springs, IL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation


ادبیات و مبانی نظری پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری پایداری شرکت,ادبیات تحقیق گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری پایداری شرکت (گزاشگری پایداری) پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم پایداری شرکت، گزارشگری پایداری، تاریخچه گزارشگری پایداری، الگوی منسجم گزارشگری پایداری، ضرورت و اهمیت گزارشگری پایداری، شاخص اندازه گیری پایداری و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم پایداری شرکتها......................................................................3
مفهوم پایداری و اطلاعات مالی غیرسنتی..........................................4
شاخص اندازه گیری پایداری..............................................................4
رابطه پایداری شرکتی و توسعه پایدار................................................6
نقش حسابداری مدیریت در پایداری شرکتی......................................7
مفهوم گزارشگری پایداری..................................................................11
تاریخچه گزارشگری پایداری..............................................................12
ضرورت و اهمیت گزارشگری پایداری................................................13
الگوی منسجم گزارشگری پایداری.....................................................14
تحلیل رابطه گروههای تجاری و گزارشگری پایداری شرکت.................15
منابع فارسی.....................................................................................17
منابع انگلیسی..................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده:

برزگر قدرت اله ، وحید غفاری، حسابداری و گزارشگری پایداری شرکتها در هزاره سوم، مجله حسابدار ، شماره ۱۳۸۷
برگمن، اندریاس، ۱۳۹۳، مدیریت مالی بخش عمومی، ترجمه بتول زارعی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره ۲۰۲.
خدامی‌پور، احمد؛ شفیعی همت آباد، حمیده.(1392). پایداری شرکت ها و اندازه گیری آن. نشریه حسابرس، شماره 69
رحیمیان نظام الدین، اسماعیل توکل نیا، زینب اسدی، مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکتها ، مجله حسابدار، ۱۳۹۰
زاهدی، شمس السادات؛ نجفی، غلامعلی.، ۱۳۸۵، بسط مفهومی‌توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره ۴، زمستان ، صص ۴۳ - ۷۶.
فخاری، حسین و مهدی مهرابی. (۱۳۹۷). شناسایی رویکرد تحلیل گران سرمایه گذاری در استفاده از اطلاعات زیست محیطی، حسابداری سلامت، سال هفتم، شماره ۱۹، ص ۸۰-۱۲۰.
فخاری، حسین، ملکیان، اسفندیار و منیر جفایی رهنی (۱۳۹۶). تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداری ارزشی و رفتاری، سال دوم، شماره 4، ص ۱۰۳-۱۸۷.
Alvareza, I. G. and E. Ortas. (2017). Corporate Environmental Sustainability Reporting in the Context of National Cultures: A Quantile Regression Approach. International Business Review, Vol. 26, No. 2, Pp. 337-353
Bansal, P., Jiang, G.F., Jung, J.C. (2015). Managing responsibly in tough economic times: Strategic and tactical CSR during the 2008–2009 global recession. Long Range Planning, 48, 69–79.

Bebbington, J.,& Thomson, I. 2013. Sustainable development, management and accounting: boundary crossing. Management Accounting Research, 24(4), 277-283
.
Bennett, M., Schaltegger, S., Zvezdov, D. 2013. ICAEW: Exploring corporate practices in Management Accounting for Sustainability. icaew.com/academic.

Bernardi, C.; and A. Stark. (2018). Environmental, Social and Governance Disclosure, Integrated Reporting, and the Accuracy of Analyst Forecasts. The British Accounting Review, Vol. 50, No. 1, Pp.16-31.

Borland, H., Ambrosini, V., Lindgreen, A., Vanhamme, J. (2016). Building theory at the intersection of ecological sustainability and strategic management. Journal of Business Ethics, 135, 293–307

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2008 الی 2020) در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی تمرکز مشتری,مطالعات خارج از کشور تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 2008 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفادهBei, L. Xul, ZH. (۲۰۱۷). Customer concentration and corporate payouts, Proceedings of the ASBBS T{th Annual Conference.

Campello, M., & Gao. J. (2017). Customer Concentration and Loan Contract Terms, Journal of Financial Economics, 123(1), pp.108-136Cen, L., Maydew, E., Zhang, L., Zuo, L., (2017). Customer-supplier relationships and corporate tax avoidance. Journal of Financial Economics, 123(2), 377-394

Chang, H., Hall, C., & Paz, M. T. (2015). Customer Concentration and Cost Structure, American Accounting AssociationDan Dhaliwal, Matthew Serfling. (2015) Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital, March 23, 2015,http://ssrn.com/abstract=2365569.

Habib, A., Hasan, M. M., Bhuiyan, M., & Uddin, B. (2015). Customer Concentration, Corporate Social Responsibility and Idiosyncratic Risk


Jung, Boochun and Kim, Tae Wook and Park, Sang Hyun and Yoon, Sung Wook,(2020). Customer Concentration and Income Smoothing Activities (November 10, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3728340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3728340

Kim, Joon Ho and Lee, Wei-Ming,(2020). How Does Board Structure Affect Customer Concentration? (August 4, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3238644 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3238644


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد