نتایج: 1341
تعریف مفهومی و عملیاتی تحصیلات (دانش مالی) مدیرعامل - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تحصیلات مدیرعامل,نحوه اندازه گیری تحصیلات مدیرعامل
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تحصیلات (دانش مالی) مدیرعامل پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تحصیلات (دانش مالی) مدیرعامل، نحوه اندازه گیری تحصیلات (دانش مالی) مدیرعامل, منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 92 الی 98 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های گزارش حسابرس,داده های اظهارنظر حسابرس
در این فایل داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال مالی
اظهارنظر حسابرس

فرمت فایل : اکسل (Excel)

لیست تعدادی از شرکت ها:(تعداد کل شرکت ها 150 شرکت می باشد).
آبسال
آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
ایران دارو
ایران مرینوس
ایرکا پارت صنعت
باما
بهسرام
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس پامچال
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
و ...
گزارش حسابرس
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2011 الی 2020) در حوزه حسابداری اسلامی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی حسابداری اسلامی,مطالعات خارج از کشور حسابداری اسلامی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی از سال 2011 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................7
برخی از منابع مورد استفاده


ABDUL WAHAB, Muhammad Syahir et al.(2019). ACCOUNTING RECOGNITION FROM ISLAMIC PERSPECTIVE. International Journal of Business and Economy, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 11-17, sep. 2019. ISSN 2682-8359. Available at: . Date accessed: 31 mar. 2021.

Ahmad Baehaqi. M. Nur A. Birton. Fahmi Ali Hudaefi. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqasid al-Sharī‘ah. Journal of Islamic Accounting and Business Research.https://www.emerald.com/insight/1759-0817.htm

Alkali, I., Alkali, M & Aliyu, A. (2017). Islamic accounting reporting and economic development: Nigerian perspective.Accounting, 3(4), 211-220.

Amela Trokic. (2015).Islamic Accounting; History, Development and Prospects. http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF

Arif Billah, Alim Al Ayub Ahmed (2011), "Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity, a Timely Challenge", IIUC STUDIES Vol. 9, pp. 187-214

Ben Abd El Afou, R. (2017), "Knowledge of Islamic accounting among professionals: evidence from the Tunisian context", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 No. 3, pp. 304-325. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0008

Bukhari, S., Hashim, F. and Amran, A. (2020), "Determinants and outcome of Islamic corporate social responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of Pakistan", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0226

Dodik Siswantoro, Shahul Hameed Mohamed Ibrahim.(2013). SHOULD ISLAMIC ACCOUNTING STANDARD FOLLOW TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)? A LESSON FROM MALAYSIA. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol.13 No.1, April. DOI: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v13i1.1736

Hasan Mukhibad and Anisa Fitri, (2020), “Determinant of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure” in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2019, KnE Social Sciences, pages 478–489. DOI 10.18502/kss.v4i6.6620

داده های هزینه تبلیغات 201 شرکت بورس تهران از سال 1392 الی 1398 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های هزینه تبلیغات,داده های متغیر هزینه تبلیغات
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel

لیست برخی از شرکت های فایل:
آبادگران
آبسال
آذراب
آسان پرداخت پرشین
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ارتباطات سیار
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
اما
انتقال داده های آسیاتک
ایران تایر
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران دارو
ایران مرینوس
ایران یاسا
ایرکا پارت صنعت
باما
بنیان دیزل
به پرداخت ملت
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو
پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندر عباس
پالایش نفت تبریز
و ....

داده های جمع آوری شده شامل:

نام شرکت (201 شرکت)
نماد شرکت
هزینه تبلیغات به تفکیک سال از سال 1392 الی 1398

بازه زمانی سالهای 92 الی 98

صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیچیدگی اطلاعات حسابداری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پیچیدگی اطلاعات حسابداری,پیشینه تحقیق پیچیدگی گزارشگری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیچیدگی اطلاعات حسابداری از سال 1393 الی 1399 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیچیدگی اطلاعات حسابداری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفاده

اکبری، شهلا و گودرزی، کاظم،1398،بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر کیفیت حسابرسی ناشی از تقلب شرکت‌ها،دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

ایزدی نیا، ناصر، فدوی، محمد حسن، امینی نیا، میثم. (1393). بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس، نشریه دانش حسابرسی، (پياپي 54)، بهار 1393 شماره16

تشکری، مینا. (1393). تأثیر پیچیدگی سازمانی بر پیش بینی سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء

جگروند، مهدی، نوری، شارخ، جمشیدی نوید، بابک. (1397). بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس. نشریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شهريور 1397 شماره4

حیدرپور، فرزانه و محمدی، سعید و جمشیدی نوید، بابک،1395،پیچیدگی حسابداری، شفافیت گزارشگری مالی و تاثیر آن در ارایه گزارش حسابرس،همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی،کرج

خالقی کسبی، پروانه؛ آقایی، محمد علی، رضایی، فرزین. (1399). تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده برجستگی. نشریه حسابداری مدیریت، تابستان 1399 شماره 45خوشکار، فرزین؛ نظری، فرشته، عباسی، سمیه. (1399). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. فصلنامه علمی‌تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(44), 40-59.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد