نتایج: 1232
تعریف مفهومی و عملیاتی ارزش شرکت - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف ارزش شرکت,نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر ارزش شرکت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی ارزش شرکت نحوه اندازه گیری ارزش شرکت ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
داده های تعداد و نام شرکای امضا کننده گزارش حسابرس 130 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: نام شرکا امضاکننده گزارش حسابرس,تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس
در این فایل داده های مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس، برای 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضا کننده گزارش حسابرس شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
تاریخ
نام شریک امضا کننده گزارش
تعداد شریک امضا کننده گزارش حسابرس


فرمت فایل : اکسل (Excel)
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی مدیرعامل - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی تصدی مدیرعامل,مطالعات داخلی دوره تصدی مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی مدیرعامل از سال 1390 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی مدیرعامل - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

اورادی, جواد، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با به موقع بودن گزارش حسابرسی، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران

ایمانی برندق, محمد؛ مهدی شعبان زاده و اکرم خادمی‌راد، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر تغییر مدیر عامل بر راهبردهای سرمایه گذاری شرکت‌ها و ارزش نهایی سرمایه گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق

آرمیده، علی؛ تقوی، امین،؛ فیروزه، داود.(1395). بررسی رابطه بین تغییر مدیرعامل و حجم اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی

بابایی, افشین؛ مجید داداشی نسب و بهزاد قربانی، ۱۳۹۷، تاثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی رهیافت‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

برقی لیش، مژگان؛ راحت طلب، محبوبه.(1394). اثر مدت تصدی مدیرعامل بر رشد ارزشافزوده شرکت؛ اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

بنی عامریان, فاطمه و علی امامی‌میبدی، ۱۳۹۷، ارزیابی ارتباط بین دوره تصدی مدیر عامل و جریان نقدی آزاددر (شرکت ھای عضو بورس اوراق بهادار شهر تهران)، کنفرانس ملی چشم اندازهای‌های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، کرج، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها


بنی عامریان, فاطمه و علی امامی‌میبدی، ۱۳۹۷، ارزیابی ارتباط بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد در طول دوره تصدی مدیرعامل(شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار شهر تهران)، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املش

بنی مهد، بهمن؛ بهاری، امیر.(1393). رابطه بین تعداد بندهای حسابرسی و مدت تصدی مدیر عامل با ارائه به موقع صورت‌های مالی.نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره12

جم یارقبادی، زهره؛ قنبری، مهرداد.(1394). بررسی تاثیر خصوصیت شخصی مدیر عامل و مالکیت، بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی. اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

حسینی آشتیانی, فاطمه و محمدحسن جنانی، ۱۳۹۷، همسویی دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس و اثرآن بر کیفیت حسابرسی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،

تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت دارایی ثابت - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 1
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف نسبت دارایی ثابت,تعریف عملیاتی نسبت دارایی ثابت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر نسبت دارایی ثابت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی نسبت دارایی ثابت؛ نحوه اندازه گیری نسبت دارایی ثابت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تعریف مفهومی و عملیاتی گردش دارایی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 1
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف گردش دارایی,نحوه اندازه گیری گردش دارایی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر گردش دارایی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی گردش دارایی؛ نحوه اندازه گیری گردش دارایی ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد