نتایج: 1185
ادبیات و مبانی نظری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 35
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم استانداردهای حسابداری, استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و سیر توسعه آن, ضرورت ارائه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی, دلایل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف؛ موانع و مخاطرات کاربرد استانداردهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه, مزایا و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی, جایگاه حسابرسی داخلی در فرایند استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم استانداردهای حسابداری........................................................................................3
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و سیر توسعه آن...............................................4
ضرورت ارائه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.......................................................5
دلایل تفاوت استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف.............................................6
اجرای استانداردهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه...............................................9
موانع و مخاطرات کاربرد استاندارهای بین المللی در کشورهای درحال توسعه......................11
مزایا و چالش‌های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی...............................................14
مزایا بر مبنای دیدگاه موافقان.............................................................................................15
چالش‌ها بر مبنای دیدگاه مخالفان......................................................................................19
جایگاه حسابرسی داخلی در استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی....................23
مسئولیت واحد حسابرسان داخلی در مراحل پیاده سازی.....................................................27
مرحله پیش از پیاده سازی..................................................................................................29
مرحله پیاده سازی..............................................................................................................30
منابع فارسی........................................................................................................................31
منابع انگلیسی....................................................................................................................33

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
اثنی عشری، حمیده، احمدخان بیگی، مصطفی. (1387)."گامی‌به سوی پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری" فصلنامه ی حسابرس شماره 42.

اورادی، جواد؛ جعفری جم، حسین؛ زارعی، حمید.(1397). استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران. پژوهش حسابداری، شماره 29، صص 48-69

باغوميان, ن. جوادي, "هماهنگ سازي استانداردها در كشورها و دلايل بكار نگرفتن بخشهايي از استانداردها" , حسابرس, نسخه 17, صفحات:70-80, 1394

بنی مهدی، بهمن؛ نیکومرام،‌هاشم.(1385). جهانی سازی استانداردهای حسابداری بایدها و نبایدها. مجله حسابدار، شماره 178. صص 59-63

پیوندی، محمود؛ بهرامی‌نسب، علی، شاهی، علی.(1394). اهمیت و ماهیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و حسابداری.نشریه حسابرس، شماره 80

ثقفی، علی و ابراهیمی، ابراهیم. (1388). "رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری".بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 57، 50-33

حسینی، س (1386). مزایا و فواید گزارشگری مالی شفاف در بازار سرمایه.

رحمانی، علی و علیپور، شراره. (1389). موانع پذیرش استانداردهای حسابداری در ایران. فصلنامه مطالعات حسابداری، 27، 99-75.

رحیمیان، نظام الدین؛ مجدی، محمود؛ ملکی، علیرضا.(1394). ضرورت بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه‌های مثبت آن . نشریه حسابرس. شماره 80

عباس زاده، محمدرضا و محمدی، سعید. (1390). "بررسی نقش عناصر مختلف در تهیه استانداردهای حسابداری". حسابرس، 57، 108 100

عبده تبریزی، حسین (1382)، "بین المللی شدن بورس اوراق بهادار تهران"، ماهنامه بورس، شماره 39، تهران، ص 3.
Ahmed, A. S. , Neel, M. , & Wang, D. (2013b). Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality? Preliminary evidence. Contemporary Accounting Research, 30 (4) , 1344–1372.

Ball, R. , Li, X. , & Shivakumar, L. (2015). Contractibility and transparency of financial statement information prepared under IFRS: Evidence from debt contracts around IFRS adoption. Journal of Accounting Research, 53 (5) , 915–963.

Barth, M. E. , Landsman, W. R. , & Lang, M. (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 467–49

Baskerville, R., & Evans, L. (2011). The darkening glass: Issues for translation of IFRS. Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland

Batra,K. (2015) ,
ادبیات و مبانی نظری استرس کار حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری استرس حسابرس,ادبیات تحقیق استرس حسابرس
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری استرس کاری حسابرس پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم استرس؛ مولفه های مرتبط با استرس شغل، تاثیر کیفیت روابط کارکنان بر سطح استرس, مفهوم استرس شغلی, تشریح موقعیت استرس زای کار حسابرس, تحلیل رابطه استرس و کیفیت حسابرسی؛ عوامل ایجاد استرس, پیامدهای استرس شغلی, راه حل های استرس زدا؛ راهکارهای درمان استرس در محیط کار و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مفهوم استرس................................................................................3
مولفه‌های مرتبط با استرس شغل....................................................3
ابهام نقش.......................................................................................3
تضاد نقش.......................................................................................4
تاثیر کیفیت روابط کارکنان بر سطح استرس....................................4
پیامدهای فردی و سازمانی استرس...................................................5
مفهوم استرس شغلی.......................................................................7
تشریح موقعیت استرس‌زای کار حسابرس..........................................7
تحلیل رابطه استرس و کیفیت حسابرسی..........................................8
عوامل ایجاد استرس..........................................................................11
پیامدهای استرس شغلی..................................................................13
راه حل‌های استرس زدا......................................................................15
راهکارهای درمان استرس در محیط کار..............................................16
منابع فارسی......................................................................................17
منابع انگلیسی...................................................................................19

برخی از منابع مورد استفاده

ارشدی، نسرین، شکر کن؛ حسین (1386). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز، علوم تربیتی و روان شناسی، سال 4(3)، ص. ص. 129-148.

آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ طرخورانی، حمید (1386).«بررسی ارتباط بین استرس‌های شغلی و رضایت مندی شغلی کارکنان». فصلنامه علوم رفتاری، دوره یک، شماره 2.

حاجیها، زهره و زارعی، محمد عارف (1393)، بررسی تاثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابرسان بخش عمومی‌(مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره 1، صص 71-80.

حسینی قمی، طاهره. (1389). استرس شغلی. رشد آموزش مشاور مدرسه. دوره 6، شماره دو

خلیفه سلطانی، سید احمد؛ براری، سمانه.(1394). بررسی علل و پیامدهای استرس نقش حسابرس. حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 28، صص 55-32

خنیفر، حسین (1387). «استرس شغلی و محیط‌های حرفه ای؛ عوامل، نظریه‌ها، اثرات». فصلنامه تخصصی راهبرد، سال اول، شماره دوم.

خواجه پور، غلامرضا.(1397). استرس شغلی. تهران. انتشارات بازتاب

دارستانی فراهانی، سعید (1382)، «استرس شغلی»، فصلنامه ارتقا و رشد کیفیت خدمات هوایی، تهران.

راس، راند؛ آلتمایر، الیزابت (1381). استرس شغلی، مترجم غلامرضا خواجه پور، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سازگار گرایی، نوشین. (1395). استرس شغلی در محیط کار. همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران

Agoglia, C.P., Brazel, J.F., Hatfield, R.C., Jackson, S.B. (2010). How do audit workpaper reviewers cope with the conflicting pressures of detecting misstatements
and balancing client workloads? Auditing: J. Practice Theory 29 (2): 27–43

Carlson, D. S. (1999). Personality and Role Variables as Predictors of Three Forms of Work-Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 55: p.p. 236-253
Dwyer, D.J., Ganster, D.W. (1991). The effects of job demands and control on employee attendance and satisfaction. J. Org. Behav. 12 (7):595–608

Edwards, D.; Bumard, P.; Coyle, D.; Fothergill, A.; and B. Hannigan (2000). “Stress and Burnout in Community Mental Health Nursing: A Review of the Literature”, Journal Psychiatr Ment Health Nurs, Vol. 7, No.1, pp. 7-14.

Fletcher, B.C., Jones, F. (1993). A refutation of Karasek’s demanddiscretion model of occupational stress with a range of dependent measures. J. Org. Behav. 14 (4): 319–330

Gajenddran, R, Harrison. D.A. (2007). The good, the bad, and the unkonwn about Telecommuniting, Meta Analysis of Psychological Meditors and Individual Consequences, journal of Applied psycology, 92(6): p.p. 1524-1541.

Greenberger, D.B., Strasser, S., Cummings, L.L., Dunham, R.B. (1989). The impact of personal control on performance and satisfaction. Org. Behav. Hum. Decis. Process. 43 (1):29–51.

Kazmi, R.; Amjad, S.; and D. Khan (2008). “Occupational Stress and its Effect on Job Performance: A Case Study of Medical House Officers of District Abbotabad”, Journal of Ayub Medical College, Vol. 20, No. 3,pp.135-139

Landsbergis, P.L., (1988). Occupational stress among health care workers: a test of the job demand-control model. J. Org. Behav. 9 (3):217–239.

Larson, L.; Meier, H; and P.Poznanski (2004). Concepts and Consequences of Internal Auditor JobStress”, Journal of Accounting andFinance Research, Vol. 12, No. 16,pp. 35-46

Liu, C. (2008). CPA behavior under time pressure: evidence from a large firm. Auditing Res. 2: 79–85 (in Chinese

بررسی اثر تعدیلی تنوع جنسیتی هیات مدیره بر رابطه استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت
نویسنده: Qian Long Kweh et al
نشریه: Institutions and Economies
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تنوع جنسیت هیات مدیره,استقلال مدیریت,عملکرد
بررسی اثر تعدیلی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه استقلال هیات مدیره و کیفیت کنترل داخلی
نشریه: Emerald
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 27
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: کیفیت کنترل داخلی,دوگانگی مدیرعامل,استقلال مدیریت
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2006 الی 2019) در حوزه بازده سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش بازده سهام,مطالعات خارج از کشور بازده سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه بازده سهام از سال 2006 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه بازده سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده


Abugri, B. A. (2008). Empirical relationship between macroeconomic volatility and stock returns: Evidence from Latin American markets. International Review of Financial Analysis, 17(2), 396–410.

Agrawal, H. S. S. D. D. (2019). EXCHANGE RATES MOVEMENT AND BANKEX INDEXRETURNS: A STUDY OF INDIAN STOCK MARKET. Journal Current Science, 20(1).

Bheenick, E. B. and Brooks, R. D. (2010). Does Volume Help in Predicting Stock Return? An Analysis of the Australian Market. Research in International Business and Finance, 24, pp.146-157.

Blau, B. M. (2017). The volatility of exchange rates and the non-normality of stock returns. Journal of Economics and Business, 91, 41-52.

Bohl, M. T., Brzeszczyński, J., & Wilfling, B. (2009). Institutional investors and stock returns volatility: Empirical evidence from a natural experiment.Journal of Financial Stability, 5(2), 170182

Callen, J. & Khan, M. (2013). Accounting quality, stock price delay and future stock returns. Temporary Accounting Research, 30(1), 269295-

Chen, Z., Lin, W. T., Ma, C. and Tsai, S. (2014). Liquidity provisions by individual investor trading prior to dividend announcements: Evidence from Taiwan. The North American Journal of Economics and Finance, 28, pp.358-374.

Chkili, W., & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries. Research in International Business and Finance, 31, 46-56.

Cochrane, J.,( 2007), “Financial markets and real economy,” Journal of Financial Economics 80, 627-565.

Diaz, E. M., Molero, J. C., & de Gracia, F. P. (2016). Oil price volatility and stock returns in the G7 economies. Energy Economics, 54, 417-430

Dwumfour, R. A., & Addy, N. A. (2019). Interest Rate and Exchange Rate Exposure of Portfolio Stock Returns: Does the Financial Crisis Matter?. Journal of African Business, 1-19

Farhan, M. and S. Sharif,(2015). "Impact of Firm Size on Stock Returns at Karachi Stock Exchange”.

Frugier, A. (2016). “Returns, Volatility and Investor Sentiment: Evidence from European Stock Markets”. Research in International Business and Finance, 38 (C): 45-55.

Godfrey Marozva . (2019). Liquidity and Stock Returns: New Evidence From Johannesburg Stock Exchange. The Journal of Developing Areas. Volume 53, Number 2, Spring 2019

Hillier, D., & Loncan, T. (2019). Political uncertainty and Stock returns: Evidence from the Brazilian Political Crisis. Pacific-Basin Finance Journal. doi:10.1016/j.pacfin.2019.01.004

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد