نتایج: 1362
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق گزارشگری یکپارچه,مطالعات داخلی گزارشگری یکپارچه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه از سال 1392 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

ابوالفتحی، حسن؛ نوراله زاده، نوروز؛ جعفری، محبوبه، خسروی پور، نگار.(1400). بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی های شرکتی، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 11، شماره 2، صص 235-262

احتشام مهر، حسین؛ کامیابی، یحیی؛ خلیل پور، مهدی.(1400). رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی و توسعه. دوره 15، شماره 4، صص 333-351

ابوالفتحی, حسن, نوراله زاده, نوروز, جعفری, محبوبه, خسروی پور, نگار(1399). بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد آتی شرکت‌ با تاکید برنقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 9(35), 119-133.

بابادی، کامران (1396). مطالعه عوامل موثر بر میزان افشای اطلاعات گزارشگری یکپارچه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (گروه دارویی،شیمیایی، خودرویی و غذایی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

بابادی، کامران و فخاری، حسین،1397،بررسی تجربی تاثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطلاعات گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران،

بیگلری، جلال (1394). مطالعه ارتباط بین یکپارچگی مدیران اجرایی، اظهار نظر حسابرس و تقلب در گزارش‌های مالی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه
آموزش نحوه انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 5
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون همبستگی پیرسون در ایویوز,آموزش تحلیل آماری آزمون پیرسون در ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون همبستگی پیرسون و تفسیر نتیجه آزمون و نکات مربوطه با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون همبستگی پیرسون و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی جریان های نقدی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پیش بینی جریان های نقدی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی جریان های نقدی از سال 1389 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی جریان های نقدی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده


احمدی مجد، اسماعیل و شمس زاده، باقر،1395،توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقدی حاصل از عملیات، در پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی،پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تبریز

احمدی، سارا و جنانی، محمدحسن،1395،بررسی تاثیر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی،تهران

آسوده، زیبا و امیری، علی و نعمتی، کریم،1395،تجزیه و تحلیل پیش‌بینی جریان‌های نقدی و کاهش اقلام تعهدی متفرقه شرکت‌ها،اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت،بندرعباس

آقایی، محمدعلی و سپاسی، سحر و کاظم پور، مرتضی،1393،بررسی تحلیلی تاثیر تفکیک جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی،https://civilica.com/doc/872625

پناهیان، حسین و شفیعی نیک آبادی،‌هادی،1395،بررسی مقایسه ای توانایی اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری, 6(2), 133-160.

پورآقاجان، عباسعلی و بابانژادباقری، سیده مریم و امامقلی پور، میلاد و منصوری نیا، الهام،1391،بررسی توانایی نسبی سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی،اولین همایش منطقه ای پژوهش‌ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت،تنکابن

و ....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ماکیاولیسم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق ماکیاولیسم,مطالعات داخل کشور در زمینه ماکیاولیسم
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ماکیاولیسم از سال 1390 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ماکیاولیسم- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9
برخی از منابع مورد استفاده

اسمعیلی کارعلیا، حسین؛ بنی مهد، بهمن، خردیار، سینا.(1399). نقش جنسیت، ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی در اجتناب مالیاتی. حسابداری مدیریت، دوره 13، شماره 47، صص 1-12

امیری، سهراب و سپهریان آذر، فیروزه،1395،روابط ابرازگری هیجانی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با صفات سه گانه تاریک شخصیتی (ماکیاولیسم، خودشیفته، ضداجتماعی https://civilica.com/doc/1263175

انصاری، مهدیه؛ بنی مهد، بهمن؛ حسینی، سید حسین.(1400). رابطه میان ماکیاولیسم و عملکرد شغلی حسابرسان. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دهم، شماره 37

بنی مهد، بهمن، مرادزاده فرد، مهدی و اردکانی، معصومه. (۱۳۹۲). فرصت طلبی و ارزش‌های فرهنگی حسابداری، مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره بیستم، صص ۷۱-۸۳

حیرانی، فروغ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون.(1396). تاثير ويژگي‌هاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت ويژگي‌هاي منتخب: بيش اعتمادي و شخصيت ماکياوليسم، دانش حسابرسی، دوره 17، شماره 67 ،صص 71-98

دولتی، سمیه و حاجلو، نادر و عطادخت، اکبر،1399،پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس سایکوپاتی و ماکیاولیسم در دانشجویان متاهل دانشگاه محقق اردبیلی،اولین همایش بین المللی مشاوره،اردبیل

شعبان، رضوان؛ بنی مهد؛ بهمن؛ رویایی، رمضانعلی.(1396). اثر محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم بر استقلال حسابرس. مجله دانش حسابداری و حسابداری مدیریت. 6(22)، 75-86

صادقیان، مسعود؛ بنی مهد، بهمن؛ جهانگیرنیا، حسین؛ غلامی‌جمکرانی، رضا.(1398). ماکیاولیسم، جهت گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 26، شماره 3، صص 413-434
و ...
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی سهام شناور آزاد,مطالعات داخلی سهام شناور آزاد
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد از سال 1390 الی 1399 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

اسدی، اصغر و پروا، مصطفی و فعله گری، فرهاد و مسلم، علی و قندالی، خلیل،1397،بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی وسهام آزاد شناور با نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،

اسعدی، عبدالرضا و ایمان طلب، هدی،1397،رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت‌ها، مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي). دوره 9 , شماره 37 ; صص 211-233

اصلانی، عظیم و خدابخشی، نسرین و جوانبخت، مرتضی،1393،بررسی تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر شرکت‌های گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات ایران)،اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،بابلسر

اقبالی قاضی جهانی، الناز و صدری، پروین،1397،بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران

ایراه خواه، حلیمه و موسی، علیرضا و لک، فضل ا...،1395،بررسی اثر سهام شناور آزاد و حجم مبنا بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران

آزاد، سمیه،1399،رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه در بازار سرمایه،https://civilica.com/doc/1203768

بابک، فاطمه و شهریاری، علیرضا،1394،بررسی رابطه سهام شناور آزاد با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد ،دامغان
و ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز