نتایج: 1232
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تعداد بند گزارش حسابرس,داده های تعداد کل بندهای حسابرس مستقل

در این فایل داده های متغیر تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، برای 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به تعداد کل بندهای گزارش حسابرس شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
تاریخ
تعداد کل بندهای گزارش حسابرس


فرمت فایل : اکسل (Excel)
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه استرس کاری حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی استرس کاری حسابرس,مطالعات داخلی استرس کاری حسابرس

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه استرس کاری حسابرس از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه استرس کاری حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفاده

اولیایی، ابوالفضل و مریم نورادی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی حسابرسان خراسان رضوی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

عالی پور مرید، صالحی اله کرم. بررسی تاثیر استرس کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی. ۱۳۹۷; ۱۸ (۷۲) :۱۷۱-۱۹۲

رامشک، بهروز، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان سازمان های دولتی شهرستان رودبار جنوب)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

ناظری، اکبر و سیدصادق قاضوی، ۱۳۹۷، تاثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

امیرنیا، نرجس و احمد عبدللهی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین استرس شغلی حسابرسان و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلی حسابرسی نخستین، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی

زین الدینی میمند، زهرا و فاطمه زمردیان، ۱۳۹۶، نقش تعهد سازمانی و استرس شغلی در ارتباط با کیفیت زندگی کاری کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رشت


امیرنیا، نرجس و احمد عبدللهی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین استرس شغلی حسابرسان و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی

قجر، بصیرا؛ امید امری و محمد رضا عبدلی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی،

رحیمی، احسان و سید جواد ایرانبان، ۱۳۹۴، شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس زا در محیط کاری عملیاتی پالایشگاه شیراز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز، مرکز همایش های علمی‌همایش نگار،

داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های گزارش حسابرس,داده های اظهارنظر حسابرس

در این فایل داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال مالی
اظهارنظر حسابرس

فرمت فایل : اکسل (Excel)
گزارش حسابرس
ادبیات و مبانی نظری تولید ناخالص داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تولید ناخالص داخلی,ادبیات تحقیق تولید ناخالص داخلی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف تولید ناخالص داخلی و تاثیر آن بر بازده سهام, تاثیر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی, تاثیر هزینه های دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی, اثر تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت سهام, نظریه های پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی با رویکرد حسابداری، تاثیر سود عملیاتی بر تولید ناخالص داخلی و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

تعریف تولید ناخالص داخلی و تاثیر آن بر بازدهی سهام...........................................3
تاثیر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی.............................................................4
تاثیر هزینه‌های دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی..................................5
اثر تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت سهام........................................................6
نظریه‌های پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی با رویکرد حسابداری.........................7
تاثیر سود عملیاتی بر تولید ناخالص داخلی.................................................................9
منابع فارسی..............................................................................................................12
منابع انگلیسی...........................................................................................................13

برخی از منابع مورد استفاده


اسدی، غلامحسین؛ نقدی، سجاد.(1397). طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری. مجله دانش حسابداری. دوره نهم، شماره 3، صص 39-63

پورحیدری، امید؛ پهلوان حمید. (1387). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال اول، شماره 1، صص 71-99

دارابی، ر. و مرادلو، ح. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی‌پژوهشی حسابداری مدیریت،.4 (۱۱) ۴ :۵۱-۴۱

دایی کریم زاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین؛ قاسمیان مقدم، لطفعلی.(1392). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها. مجله اقتصادی. شماره‌های 11 و 12، صص 65-90

عرب صالحی و همکاران (1394) نشان دادند که رشد سود عملیاتی و رشد ارزش بازار شرکت بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت معناداری دارند، از این رو افزایش سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود (عرب صالحی و همکاران، 1394).

معمارنژاد، عباس؛ بابازاده، محمود.(1392). اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 66، صص 187-208
Adams, P., Hurd, M., McFadden, D., Merrill, A. & Ribeiro T. (2003), Healthy, Wealthy, and Wise? Tests for Direct Causal Paths between Health and Socioeconomic Status, Journal of Econometrics, Vol. 112(1): 3-56

Bloom, D.E., D. Canning, & J. Sevilla (2004), “The Effect of Health on Economic Growth: A Production Europe. Growth and Change, Function Approach", World Development, Vol. 32 (1):1–13

Boubakri, Narjess, & Jean-Claude Cosset (2003), "Does Privatization Meet the Expectations? Evidence from African Countries", Journal of African Economics, PP. 14-111

Boubakri, Narjess, Smaoui, Houcem & Myriam Zammiti (2009), "Privatization Dynamic and Economic Growh", Journal of Business & Policy Research, Vol. 4, No. 2, PP. 16-44.

Dewenter, Kathryn & Paul H. Malatesta (2001), "State-Owned and Privately-Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage and Labor Intensity", American Economic Review, Vol. 91, PP. 320-334

Hann, R., Lee, H., Li, C. (2015). Do large firms tell us more about the macro economy? Evidence from managers’ financing decisions, American Accounting Association Annual Meeting. Conference on Teaching and Learning in Accounting. New York

Konchitchi, Y. and Patatoukas, P.N. (2014). “Accounting Earnings and Gross Domestic Product”. Journal of Accounting and Economics, 57 (1): 76-88.

Konchitchki, Y., Patatoukas, P.N. (2014a). Accounting earnings and gross domestic product, Journal of Accounting and Economics, 57(1), 76–88

Mallicck, Lingaraj, Kumar DAS, Pradeep and Chara, Kalandi (2016), Impact of educational expenditure on economic growth in major Asian countries: Evidence from econometric analysis, Theoretical and Applied Economics, Vol. 12 (4): 173-186

Nallareddy, S., Ogneva, M. (2017). Predicting restatements in macroeconomic indicators using accounting information, The Accounting Review, 92 (2), 151-182.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر نسبت آنی (سریع) - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 1
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف مفهومی نسبت آنی,تعریف عملیاتی نسبت سریع

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر نسبت آنی (سریع) پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی نسبت آنی (سریع), نحوه اندازه گیری نسبت آنی (سریع) ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد