نتایج: 1185
تاثیر جنسیت مدیریت بر قیمت دارایی: شواهدی از ریسک سقوط قیمت سهام
نویسنده: Yiwei LiYeqin Zeng
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 23
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ریسک سقوط قیمت سهام,جنسیت مدیریت
ادبیات و مبانی نظری اهرم مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اهرم مالی,ادبیات تحقیق اهرم مالی

در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اهرم مالی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم اهرم؛ طبقه بندی اهرم ها, نحوه اندازه گیری اهرم ها؛ تحلیل تاثیرات نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی, تاثیرات مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی, رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری, رابطه اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد, رابطه اهرم مالی و توانایی مالی, رابطه اهرم مالی و رشد، رابطه اهرم مالی و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم اهرم..................................................................................3
طبقه بندی اهرم‌ها.......................................................................................3
نحوه اندازه گیری اهرم‌ها.............................................................................4
تحلیل تاثیرات نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی...........................................7
تاثیرات مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی............................................7
تاثیرات منفی و کم اهمیت نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی........................8
سایر دلایل تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم مالی.........................................10
تحلیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری........................................10
تحلیل رابطه اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد......................................12
تحلیل رابطه اهرم مالی وتوانایی/ درماندگی مالی..........................................13
تحلیل رابطه اهرم مالی و رشد.......................................................................14
تحلیل رابطه اهرم مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت..........................15
منابع فارسی.................................................................................................17
منابع انگلیسی..............................................................................................18

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
افشاری، اسداله؛ سعیدی، علی؛ رشادی، الهام.(1391). تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره سیزدهم، صص 17-29

ایزدی نیا، ناصر، رسائیان، امیر (1388). بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، صص 18-41

توکل نیا، اسماعیل؛ تیرگری، مهدی (1393). اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت. حسابداری مدیریت. سال هفتم، شماره 22، صص 35-51

توکل نیا، اسماعیل؛ فضل ا... پورنقارچی، مهران؛ حاتم، جاوید.(1393). اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی). راهبرد مدیریت مالی. سال دوم، شماره 5، صص 79-101

رهنمای رودپشتی، فریدون.(1390). اهرم‌ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه‌های ابوعلی سینا). مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره یازدهم. صص 1-32

سینایی، حسنعلی؛ نیسی، عبدالحسین. (1382). «بررسی عوامل موثر براندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های سهامی‌عام». مطالعات حسابداری، 4. 148-129.

کیمیاگری، علی محمد، عینعلی، سودابه. (1387). «ارائه الگوی جامع ساختارسرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)». تحقیقات مالی، 25، 91-108.

نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389).«بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های حسابداری مالی، 4، 35-48.

Anderson, G. (1990). “An empirical note on the independence of technology and financial structure”. The Canadian Journal of Economics, 23 (2), 693–699.

Barton, S. L. (1988). “Diversification strategy and systematic risk: another look”. Academy of Management Journal, 31 (1), 166–175.

Brealey, R. and Myers, S. (1984). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York.

Farnklin J. S. and K. Muthsamy, (2011), “Impact Of Leverage on Firminvestment Decision”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol.: 2, Issue 4.

Fazzari, S.M., Hubbard, R.G., and Petersen, B. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brooking Papers on Economic Activity, 141–195.

Ferreira, M., and Vilela, A. (2004). Why do firms fold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10 (2), 295-319.

Graham, J.R., and Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60, 187–243

Guney, Y., Ozkan, A., and Ozkan, N.(2007). International evidence on the nonlinear impact of leverage on corporate cash holdings. Journal of Multinational financial management, 17, 45-60.

Harris, Milton, and Artur Raviv, (1990), “Capital Structure and the Informational Role of Debt”, Journal of Finance 45, 321-349.

Hovakimian, G., and Titman, S. (2003).Corporate investment with financial constraints: Sensitivity of investment to funds from voluntary asset sales. NBER working paper no: 9432

Hsu, L. and Jang, S. (2008a). “The determinants of the hospitality industry’s unsystematic risk: a comparison between hotel and restaurant firms”. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 9 (2), 105–127

Hubbard, R. (1998), "Capital-Market Imperfections and Investment "Journal of Economic Literature, Vol.:36, Pp: 193-225.

Huijie B., (2010), “A Study on Leverage & Firm Investment: Chinese Evidence", Royal Institute of Technology (KTH), Master of Science Thesis, Program Economics of Innovation and Growth

Hurdle, G. (1974). “Leverage, risk, market structure, and profitability”. Review of Economics and Statistics, 56 (4), 478–485.

John, T.A. (1993). Accounting measures of corporate liquidity, leverage, and costs of financial distress. Financial Management, 22, 91–100.

Kim, C.-S., Mauer, D.C., and Sherman, A.E.(1998). The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33,305–334.

ادبیات و مبانی نظری تعدیلات سنواتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری تعدیلات سنواتی,ادبیات تحقیق تعدیلات سنواتی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری تعدیلات سنواتی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم تعدیلات سنواتی, انواع تعدیلات سنواتی, عوامل موثر بر ایجاد تعدیلات سنواتی, علل تعدیلات سنواتی, دلیل اهمیت تعدیلات سنواتی, انگیزه های تعدیلات سنواتی, رابطه تعدیلات سنواتی و بازده سهام, رابطه تعدیلات سنواتی و عمر شرکت, رابطه تعدیلات سنواتی و بازده سهام, واکنش بازار به تعدیلات سنواتی و .... .... مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مفهوم تعدیلات سنواتی.........................................................................3
انواع تعدیلات سنواتی............................................................................3
عوامل موثر بر ایجاد تعدیلات سنواتی.....................................................4
علل تعدیلات سنواتی..............................................................................8
دلیل اهمیت تعدیلات سنواتی.................................................................9
انگیزه‌های تعدیلات سنواتی.....................................................................11
تحلیل رابطه اقلام تعهدی اختیاری و تعدیلات سنواتی.............................12
تحلیل رابطه تعدیلات سنواتی و بازده سهام............................................13
تحلیل رابطه تعدیلات سنواتی و اندازه شرکت.........................................14
تحلیل رابطه تعدیلات سنواتی و عمر شرکت............................................14
واکنش بازار به تعدیلات سنواتی.............................................................15
منابع فارسی............................................................................................19
منابع انگلیسی........................................................................................21

برخی از منابع مورد استفاده

بزرگ اصل، موسی، بادآورنهندی،‌یونس و رفیعی، افسانه، (1390)،حسابداری میانه (2) ، تهران، نشریات سازمان حسابرسی.

بزرگ اصل، موسی، (1387)،"تعدیلات سنواتی و حقوق سهامداران" روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1576، صفحه بورس.

بزرگ اصل، موسی؛ دهقانی فیروزآبادی، مریم.(1394). بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی. دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره 3، صص 89-103

ثقفی، علی، امیری، مقصود و کاظمی، حسین، (1390)،"مطالعه تجربی پیرامون محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورتهای مالی" نظریه‌های نوین حسابداری، سال اول، شماره اول، پاییز، ص. 22-1.

حساس‌یگانه،‌یحیی و امیدی، الهام. (1393). «رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال‌یازدهم، شماره 42، تابستان، ص: 58-31.

دولت آبادی، مهدیه (1390). «بررسی مقایسه ای سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه شهیدباهنر کرمان. دانشکده مدیریت و اقتصاد.

سجادی، سید حسین (1384). «رابطه‌ی تعدیلات سنواتی صورت‌های مالی با قیمت سهام، اندازه و عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه‌ی بررسی‌های اقتصادی، شماره‌ی 1: صص 86- 63.

Agrawal, A., and Chadha, S., (2005), "Corporate governance and accounting scandals", Journal of Law and Economics, Vol. 48, No. 2, PP. 371-406.

Anderson, K. and Yohn, T., (2002), "The Effect of 10-K Restatements on Firm Value, Information Asymmetries, and Investors’ Reliance on Earnings", Working paper, Georgetown University.

Bishop M. L. and E. A. Eccher, (2000), "Do Markets Remember Accounting Changes? An Examination of Subsequent Years", Avilable at URL: http://www.ssrn.com.

Callen, J.L., Livnat, J. and Segal, D. (2005). Accounting Restatements: Are they always bad News for Investors? Working paper, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=840504

Gertsen, F. H. M., C. B. M. Van Riel & G. Bernes. (2006). “Avoiding Reputation Damage in Financial Restatements”. Long Range Planning, Vol. 39. PP. 429-456

Hennes, K. M., Leone, A. J. and Miller, B. P., (2008), "The Importance of Distinguishing Errors from Irregularities Restatement Research: The Case of Restatements and CEO/CFO Turnover", Accounting Review, Vol. 83, No. 6, PP. 1-44.

Hribar, P. and Jenkins, K.T. (2004). “The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and the Estimated Cost of Capital”. Review of Accounting Studies, 9 (2-3): 337-356.

Lin J. W. Hwang M. I. and Li J. F., (2004), "A Neural Fuzzy System Approach to Assessing the Risk of Earnings Restatements", Issues in Information Systems, Vol. 7, No. 1, PP. 201- 207.

Link, James S. Lopez, Thomas J., & Ress, Lynn. (2006). The Valuation Consequences of Voluntary Accounting Changes on line. Retrieved fromhttp://www.ssrn.com

Nabar, S., Kim, Y. and Heninger, W. G., (2006), "Earnings Misstatements, Restatement and Corporate Governance", Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 1, Issue. 2, PP. 1-35.

Owers, J. E ; Lin, C. M and Rogers, R. C. (2002). “The Informational Content and Valuation Ramifications of Earnings Restatements”.International Business & Economics Research Juornal, Vol. 1, N. 5, PP: 71-88

ادبیات و مبانی نظری نرخ ارز - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری نرخ ارز,ادبیات تحقیق نرخ ارز
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری نرخ ارز پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم نرخ ارز, انواع نظام های ارزی, مفهوم و اهمیت یکسان سازی نرخ ارز, تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری, تاثیر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال, تاثیر نرخ ارز بر تورم, رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده سهام, مفهوم ریسک ارز , تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام, رابطه عبور نرخ ارز و بازده سهام و .... .... مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم نرخ ارز....................................................................3
انواع نظام‌های ارزی..........................................................................3
نظام ارزی ثابت................................................................................3
نظام ارزی خزنده مرزدار.....................................................................4
نظام شناور آزاد.................................................................................4
نظام شناور مدیریت شده..................................................................5
مفهوم و اهمیت یکسان سازی نرخ ارز..............................................6
اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری...........................................................7
اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال...................................................7
اثر تغییر نرخ ارز بر تورم.....................................................................9
رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده سهام.................................................10
مفهوم ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز.........................................13
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام...............................14
رابطه عبور نرخ ارز و بازده سهام........................................................16
منابع فارسی.....................................................................................19
منابع انگلیسی.................................................................................21

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی

ابونوری، عباسعلی، فرخی، فرداد، شجاعیان، سیده فاطمه، (1393)، " مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو (ARIMA) در مدلسازی و پیش بینی کوتاه مدت روند نرخ ارز در ایران "، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال 3، شماره 10، صص 99-85.

ادیب پور، مهدی (1395). سنجش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهشنامه اقتصاد کلان. سال یازدهم، شماره 22، صص 106-131

پیرایی، خسرو؛ کوروش پسندیده، حسین.(1381) مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره چهارم

جعفری صمیمی، احمد؛ کاظمی‌زورمی، حسن؛ ریاحی وزواری، کیوان؛ رحمانیان، مسلم.(1392). نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 22

جلالی نائینی، سید احمدرضا؛ قالیباف اصل، حسن.(1382). بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران. تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره 15، صص 3-22

جلایی، سید عبدالمجید؛ میر، هدیه؛ رحیمی‌پور، اکبر. (1395). بررسی تاثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری. سال پنجم، شماره 19، صص 191-211

زمان زاده، حمید.(1389). مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران. تازه‌های اقتصاد.شماره 130، سال هشتم، صص 41-48

Adeyemi, Ogundipe, Samuel, Egbetokun, (2013). " Exchange Rate Pass –Through To Consumer Prices In Nigeria ", European Scientific Journal,9(25), pp 110–123

Adler, M., Dumas, B., (1984), "Exposure to currency risk: definition and measurement", Financial Management, Vol. 13, PP. 41–50

Anaya, Jose Antonio Gonzalez (2000). "Exchange Rate Pass- Through and Partial Dollarization: Is There a Link?", CREDPR Working Paper, p81.

Benita, G., and B. Lauterbach. (2004). Policy Factors and Exchange Rate Volatility: Panel Data Verses a Specific Country Analysis, Research Unit, Foreign Exchange Activity Department, Bank of Israel, Jerusalem.

Bhattacharya, B., Mukherjee, J., (2002), "Causal relationship between stock market and exchange rate, Foreign exchange reserves and value of trade balance: a case study for India", http://www.igidr. ac.in/~money/basabi.pdf.

Bodnar, G.M., and W.M. Gentery. 1993. Exchange Rate Exposure and Industry Charcteristics: Evidence From Canada Japan , and The USA. Journal of International Money and Finance. Vol. 12.pp. 29-45.

Booth, L., and W. Rotenberg. 1990. Assessing Foreign Exchange Exposure: Theory and Application Using Candaian Firms. Journal of International Financial Management And Accounting, Vol. 2. No. 1, pp. 1-22

Bouakez, Hafedh, Rebei, Nooman, (2006). " Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Evidence from Canada", European Journal of Economy,24, pp 1–38.

Boug, Pål, Cappelen, Ådne, Eika, Torbjørn, (2005). " Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy", Statistics Norway,429, pp 1–43

Cheikh, Nidhaleddine Ben, (2012), " Asymmetric Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area: New Evidence from Smooth Transition Models", e- conomics journal , 6(39), pp1-28

بررسی عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرس: با در نظر گرفتن اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی شرکتها
نشریه: SAGE
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 12
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: اظهارنظر حسابرس,شرکت های فامیلی,اندازه حسابرس

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد