نتایج: 1362
آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون چاو و هاسمن در ایویوز,تحلیل آماری ایویوز و آزمون چاو و هاسمن
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون چاو و تحلیل نتیجه آن و سپس نحوه انجام آزمون هاسمن و تفسیر خروجی مدل رگرسیونی و نکات مربوطه با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون چاو و هاسمن و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی رقابت در بازار محصول,مطالعات داخلی رقابت در بازار محصول
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه رقابت در بازار محصول - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، محمد و قدمی، فرانک،1400،نقش شفافیت مالی، مقایسه پذیری صورت‌های مالی و رقابت در بازار محصول در میزان تاثیر شکاف مالیاتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم،1394،بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و رقابت بازار محصول،https://civilica.com/doc/1440433

اسماعیل زاده آملی، مریم،1400،بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها: نقش سودآوری و حاکمیت شرکتی،چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،تهران

آقاجانی، حبیب و اکبرپور، سعید،1399،تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و بهره وری سرمایه،پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری،اهواز

باقری، رقیه و عباسی موصلو، خلیل،1398،بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،

برادران حسن زاده، رسول و ابیضی، عیسی و نامور، رامین،1398،تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول،https://civilica.com/doc/1016159

برزگر، قدرت اله و طالب تبارآهنگر، میثم و اصابت طبری، عصمت،1393،بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)،https://civilica.com/doc/1211883

بیگ مرادی، مینا و پذیرش، المیرا و یزدانی احمدآبادی، عارفه و خدامی‌پور، احمد،1400،بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت،چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

پله، مولود و پیروتی، فرهاد،1399،بررسی تاثیر فرصت رشد و نوسانات جریانات وجه نقد بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت مالیات شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران،همدان

جاویدی دیزج، اکبر و شیخی گرجان، مینا و آقاجانی، وحدت،1398،بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تاکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،https://civilica.com/doc/1017596

و ....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 9
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی پایداری شرکت,پیشینه پژوهش گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) از سال 1397 الی 1399 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................8
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی خوشابری، آیین و کاردوست پوستین سرایی، حمزه،1398،بررسی تاثیر گزارشگری پایدار بر رابطه میان مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم،تهران،

جعفری جم، حسین؛ علی عسگری، فائزه، زارعی، حمید. (1398). عملکرد مالی و ارزش شرکت ها : نقش افشا اطلاعات پایداری. نشریه دانش حسابداری مالی، پاییز 1398 شماره 3

حسینی معصوم، محمد رضا؛ گرکز، منصور، سعیدی، پرویز؛ معطوفی، علیرضا.(1398). عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری، نشریه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 15

خمسلویی، مالک؛ ایزدی نیا، ناصر؛ عرب صالحی، مهدی.(1397). بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود. نشریه فصلنامه حسابداری سلامت، شماره2

خوزین، علی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ گرکز، منصور، بنی مهد، بهمن.(1397). بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری.نشریه حسابداری مدیریت، شماره36

رضایی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی. (1398). عضویت در گروه های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت، نشریه دانش حسابداری، پاییز 1398 شماره 38

رضائی، مالک،1398،بررسی ارتباط بین نوآوری های حسابداری و گزارشگری پایداری در راستای توسعه پایداری (مطالعه موردی: شرکت ایرانخودرو)،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

ضیا، فرناز؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ صراف، فاطمه.(1399). تاثیر گزارشگری پایداری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه حسابداری مدیریت، شماره 46
آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز (Eviews) و انجام آمار توصیفی
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 7
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش وارد کردن داده در ایویوز,آموزش آمار توصیفی با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز و نحوه انجام آمار توصیفی به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه ایجاد یک فایل کاری توضیح داده شده است و سپس نحوه ورود داده ها و بعد از آن مسیر نرم افزاری مربوطه برای انجام آمار توصیفی با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آمار توصیفی و نگارش قسمت آمار توصیفی فصل چهارم و یا مقاله علمی -پژوهشی خود شوید.

تعریف مفهومی و عملیاتی پیچیدگی اطلاعات حسابداری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پیچیدگی اطلاعات حسابداری,نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پیچیدگی اطلاعات حسابداری, نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز