نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه کیفیت گزارشگری مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 29
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه کیفیت گزارشگری مالی,مطالعات داخلی کیفیت گزارشگری مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کیفیت گزارشگری مالی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کیفیت گزارشگری مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................22
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، مریم و صفدریان، لیلا و فولادی، مسعود و فرهادی، مریم،(1400) ،نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 36

ابراهیمی، مریم و صفدریان، لیلا و فولادی، مسعود و فرهادی، مریم،(1400)،تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه‌های نگهداشت راهبردهای معاملاتی فصلنامه حسابداری مالی، دوره: 13، شماره: 50

آخوندی، فاطمه،(1400)،بررسی نقش استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه‌گذاری،ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان

اردوخانی، شیما و طرخورانی، علی،(1400)،بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

اسدی امیرآبادی، محمد،(1402)،بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

اسدی، کوثر و اکبری، محدثه و میرانی، احسان،(1402)،بررسی اثر تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین نوع مالکیت و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور،تهران

افضلی، علی و خلیلی، مهدی و رضائی، فرزین،(1401)،تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی، ویژگی‌های هیئت مدیره مستقل و شاخص‌هایاقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی،اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین،البرز


بهبهانی نیا، پریسا سادات و غلام نژاد، سودابه،(1400) ،اثر حسابرسی داخلی موثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی‌بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: مطالعه موردی وزارت اقتصاد و امور دارایی فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، دوره: 11، شماره: 3

توانائی آهوئی، رویا و طالب نیا، قدرت اله،(1400)،بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت قیمت به سود هر سهم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف نسبت قیمت به سود هر سهم,نحوه اندازه گیری نسبت قیمت به سود هر سهم
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر نسبت قیمت به سود هر سهم پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی نسبت قیمت به سود هر سهم، نحوه اندازه گیری نسبت قیمت به سود هر سهم، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه همزمانی قیمت سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی همزمانی قیمت سهام,مطالعات داخل کشور همزمانی قیمت سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه همزمانی قیمت سهام از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه همزمانی قیمت سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، مریم و احمدی، سیدمحسن،(1402)،بررسی تاثیر همزمانی قیمت سهام بر اطلاع رسانی قیمت سهام،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران،

آرین تبار، احمد و فیل سرایی، مهدی و بختیاری، فائزه،(1401)،بررسی نقش عدم شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالیات تهاجمی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نشریه علمی پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی، دوره: 3، شماره: 4

آقاکاظم شیرازی، سمانه و فضلی، احمدعلی،(1401)،تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران،تهران

امینی، سیروان و عباسیان، عزت اله و تهرانی، رضا،(1401)،همزمانی قیمت سهام با پوشش تحلیلگر و افشاء اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران،فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 12، شماره: 3

ثنایی، سعید،(1401)،ویژگی‌های مدیرعامل، ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام،هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

جعفری، علی و سوگندی، افسانه،(1402)،بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر همزمانی قیمت سهام با تاکید بر نقش سرمایه گذاران نهادی، فصلنامه تحلیل بازار سرمایه، دوره: 3، شماره: 2

جهاندخت، سعید،(1402)،رابطه بین سرمایه گذاری بیشتر از اندازه و همزمانی قیمت سهام،دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران،
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه کارایی سرمایه گذاری,مطالعات داخلی کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کارایی سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده


ذوالقدری، محمدرضا و صالحی صابر، حامد و قربانی، بهروز،(1402) ،رابطه بین مدیریت ریسک شرکت با کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

محمدی، احمد و ایمان شعار، سهند،(1402)،ارتباط بین کیفیت سود و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

مدنی، محمد و امیری، فرهاد و لازمی، سعید،(1402)،رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

غضنفری شبانکاره، محمد،(1402)،تاثیر کیفیت افشا بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی،تهران

سمرقندی، فاطمه و محقق، عارفه،(1402)،بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به جریان‌های نقدی مورد انتظار در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهرا ن،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران،تهران

عزیزی، صدیقه و محمدی، حسین،(1402) ،مدل سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری بر مبنای ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات ،مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 13، شماره: 42

فرزانه، لیلا،(1402) ،بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و انگیزه‌های مالیاتی بر کارائی سرمایه گذاری شرکت‌ها با توجه به حاکمیت شرکتی خوب،دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

حامدی، نسیم و جهانی، امیرمسعود،(1402) ،بررسی تاثیر سطح جریانات نقدی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه چسبندگی هزینه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 29
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی چسبندگی هزینه,مطالعات داخلی چسبندگی هزینه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه چسبندگی هزینه از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه چسبندگی هزینه - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.................................................................................................23
برخی از منابع مورد استفاده

اسکندر، هدی و عشایری، آسوامین،(1401)،بررسی نقش تعدیلگر مشکل نمایندگی، رقابت بازار محصول و تمرکز مشتری در تاثیر اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره: 29، شماره: 3

اسماعیلی، جعفر،(1402)،مطالعه رابطه بین چسبندگی هزینه و هزینه‌های نمایندگی با بازدهی حقوق صاحبان سهام،نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

امین، ملیکا و ناظمی‌اردکانی، مهدی و عارف منش، زهره،(1401)،تاثیر حسابرسان مشترک در زنجیره تامین بر چسبندگی هزینه،نهمین همایش علمی‌پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

بادآور نهندی، یونس و هاشم زاده، هادی،1399،ارتباط بین هزینه های نمایندگی و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری

بخشی نژاد، محمود و کریمی، الهام،(1401)،نقش تعدیل گری چسبندگی هزینه‌ها در تاثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران،

بداغی، حمید و عرفانیان، جواد،(1400)،تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر زیان ده بودن شرکت در سال آتی و حق الزحمه حسابرسی ، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره: 5، شماره: 83

بهرامی، زینب و نصیری، مجتبی،(1400)،تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر زیان آتی شرکت و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران

پارسامهر، هدی و وقفی، سیدحسام،(1402)،تاثیر استراتژی رهبری هزینه در چسبندگی هزینه،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

پارسایی، منا و سهرابی، سارا،(1401)،بدهی‌های تجاری و چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر مشکل نمایندگی و تمرکز مشتری، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 12، شماره: 2

پاکدلان، سعید و آذر براهمان، علیرضا و رفیعی، صالح و ثاقب یزدنژاد، حمیرا،(1401)،بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،چابهار

پیرداده بیرانوند، فاطمه و محسنی، مهدی،(1401)،بررسی تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر چسبندگی هزینه‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران،تهران

پیرداده بیرانوند، فاطمه و محسنی، مهدی،(1401)،بررسی تاثیرساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه‌های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،سومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،چابهار،
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز