نتایج: 1362
ادبیات و مبانی نظری جایگاه فناوری اطلاعات در حسابداری و اهمیت امنیت اطلاعات در سازمان - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری فناوری اطلاعات و حسابداری,مبانی نظری امنیت اطلاعات
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری جایگاه فناوری اطلاعات در حسابداری و اهمیت امنیت اطلاعات در سازمان پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تاریخچه فناوری اطلاعات، تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری، اهمیت حسابرسی فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات سازمانی، سیستم امنیت اطلاعات، مراحل تحقق امنیت اطلاعات، بلوغ امنیت اطلاعات در سازمان، تاثیر حمایت مدیریت ارشد از امنیت اطلاعات و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان.................................................3
سیر تکامل فناوری اطلاعات.............................................................4
تاریخچه فناوری اطلاعات.................................................................5
مفهوم فناوری امنیت اطلاعات........................................................5
مراحل مدیریت امنیت اطلاعات.......................................................7
سیستم امنیت اطلاعات.................................................................8
اهمیت و جایگاه مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان.....................8
مراحل تحقق امنیت فناوری اطلاعات..............................................10
فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر حسابداری و گزارش گری مالی...........12
اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات....................................15
بلوغ امنیت اطلاعات در سازمان......................................................16
امنیت اطلاعات سازمانی................................................................20
تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر امنیت اطلاعات سازمان...................21
منابع فارسی..................................................................................22
منابع انگلیسی...............................................................................23

برخی از منابع مورد استفاده

اخوان، فاطمه؛ رادفر، رضا.(1399). ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات. فصلنامه رشد فناوری، سال شانزدهم، شماره 64، صص 42-51

انصاری، عبدا... . (1394). تحلیل بر ضرورت تعیین راهبردها و راهکارهای ملی داده های عظیم با رویکرد توسعه اقتصادی اولین همایش داده های عظيم, ۱۳۹۴ ص ۶۴-۶۹

حدادی هرندی، علی اکبر؛ والمحمدی، چنگیز؛ صالحی صدقیانی، جمشید.(1398). مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند. مدیریت بحران. صص 25-33

رئیسی، محسن؛ فکری کهن، ندا.(1394). امنیت فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان هرمزگان. همایش علمی آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

زندیان، فاطمه؛ جمال فراوی، آی؛ حسن زاده، محمد. (۱۳۹۷). شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش. دو فصلنامه مدیریت اطلاعات. دوره 4، شماره ۲

سازمان فناوری اطلاعات ایران، "سامانه مدیریت امنیت اطلاعات دستگاههای اجرایی" درگاه پایش جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴


A. Narain Singh, M. P. Gupta, and A. Ojha,(2014). “Identifying factors of ‘organizational information security management,’” J. Enterp. Inf. Manag., vol. 27, no. 5, pp. 644–667, Sep. 2014

A. Ruigharer, S. Maynard, “Organizational security culture: extending the end-user perspective”, Computer & Security, Vol. 26, no. 1, pp. 26-62, 2007.
Anderson, Ross, et al. "Measuring the Cost of Cybercrime." The Economics of Information Security and Privacy, October 2013: 265-300.

Arachchilage, Nalin Asanka Gamagedara, and and et al. "Phishing threat avoidance behaviour: An empirical investigation." Elsevier (Computers in Human Behavior 60 (2016)), 2015: 185-197

Broderick, J. S. ISMS. (2006). security standards and security regulations. Information Security Technical Report

bsi. (2017). Available at: https://www.bsigroup.com/en- VN/ISOIEC-27001-
Information-Security/ case study”, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 428, no. 1, pp. 431-437, 2014
CMMI Product Team, “CMMI for Development, Version 1.3,” Carnegie Mellon Univ., no. November, p. 482, 2010.

D. International, DAMA-DMBOK : Data Management Body of Kn owledge (2nd Edition). Technics Publications, 2017.

D. Lacey, “Understanding and transforming organizational security culture”, Information Management & Computer Security, Vol. 18, no. 1, pp. 4-13, 2010.
G. Dhillon, R. Chowdhuri, “Organizational transformation and information security culture: a telecom

H. Abbas, C. Magnusson, L. Yngstrom, and A. Hemani, (2011).“Addressing dynamic issues in information security management,” Inf. Manag. Comput. Secur., vol. 19, no. 1, pp. 5–24, Mar. 2011.

ادبیات و مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل خصوصیات کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و سطوح تصمیم گیری، تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، فناوری های نوآورانه و کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت، تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر سازمان ها و ... مورد بحث قرار گرفته است.

* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

ویژگی‌های مهم کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت و کاربرد آن در تصمیم‌گیری...................3
خصوصیات کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت........................................................6
سیستم‌های اطلاعات حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر سازمان‌ها............................................7
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و کاربرد آن در فرآیند تصمیم‌گیری...........................................9
سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و سطوح تصمیم‌گیری.....................................................11
مفهوم فناوری اطلاعات و جایگاه آن........................................................................................13
تاثیر پیشرفت‌های فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت............................14
فناوری اطلاعات و همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی............................................16
فناوری‌های نوآورانه و کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت......................................................18
منابع فارسی............................................................................................................................20
منابع انگلیسی........................................................................................................................22
برخی از منابع مورد استفاده

رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام،‌هاشم؛ محمودی، محمد.(1392). سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی. فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 32

رهنمای رودپشتی، محمودی محمد (۱۳۸۹)، تبیین الگوی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم‌گیری و هوش تجاری، اولین مایش ملی شوش واحد تهران مرکزی

سعیدی، پرویز؛ پورنبوی، علی.(1389). بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعات مدیریت در شرکت‌های شهرکهای صنعتی(مطالعه موردی استان گلستان). فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی. سال اول، شماره چهارم، صص 75-65

عربی، مهدی.(1388). تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری. تدبیر. شماره 210.

کارخانه، مرتضی؛ شاهوردیانی، شادی.(1394). بررسی ابهام کاری و عدم تمرکز سیستم حسابداری مدیریت در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال چهارم، شماره 15

Arnold V, Benford T, Canada J, Sutton SG.The role of strategic enterprise risk management and organizational flexibility in easing new regulatory compliance.Int J Account InfSyst 2011;12:171–88

Baars, Henning and Kemper, Hans-George (2008), 'Management Support with Structured and Unstructured Data—An Integrated Business Intelligence Framework', Information Systems Management, 25:2, 132 —148.

Bose, D. Chandra. (2005). Principles of management and Administration. India. prentice. Hall India.


Dastan & Surmen, Yusuf (2004) The Relationship between the historical development of the Accounting information system and Information technology. Journal of Managerial Finance, volume 30 ,No 11

Dechow N, Granlund M, Mouritsen J. Management control of the complex organization: relationships between management accounting and information technology. In: Chapman C, Hopwood AG, Shields MD, editors. Handbook of management accountingresearch, vol. 2. Amsterdam: Elsevier; 2007a. p. 625–40.پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت استراتژیک
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت استراتژیک - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده:

ابراهیمی‌کهریزسنگی, خدیجه, بخردی نسب, وحید. (1398). نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک. حسابداری مدیریت, 12(41), 69-89.

احمدی، شهرزاد و معطوفی، علی رضا،1399،بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک برتصمیم گیری مالی مدیران: مطالعه موردی بانک استان گلستان،نخستین همایش ملی رویکرد‌های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس

تاری وردی، یدا...؛ نیک کار، جواد؛ ملک خدایی، الهه(1396). تاثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 4، صص 503-526

ثانوی فرد، رسول؛ صادقی، فرزانه(1395). بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار(مورد مطالعه منطقه جنوب ایران).بررسی‌های بازرگانی، شماره 76. صص 86-100

خان محمدی، محمدحامد و عباسی، بهجت،1395،بررسی تاثیربکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک برتغییرات سهم بازار درشرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد،تهران
دهدار، فرهاد؛ طباطبایی حکیم، سید محمد رضا(1395). بررسی اثرات بهره مندي سازمان از مولفههاي حسابداري مدیریت استراتژیک (طراحی و استفاده) و ارتباط آن با عملکرد مالی مطلوب تر (مطالعه موردي : بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی). فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 137-127

روحانی، محمد و دهستانی، محمدعلی و حیرانی، فروغ،1397،شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

شیخعلی شاهی، سمیه., نخعی کریم. (1400). حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(71), 24-37.

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش تمرکز مشتری,مطالعات داخلی تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری از سال 1393 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تمرکز مشتری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

امینی فرد، زینب، صالحی، مهدی. (1398). تاثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش حسابداری، شماره 1

امینی فرد، زینب،1398،تاثیر تمرکز بر مشتری و وضعیت مالی تامین کنندگان بر شرایط قرارداد وام،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

برهانی حقیقی، رضا.(1400).بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز،چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار،تهران

تکه، عطا و منتظروظیفه، اسداله و حاجی قادری، بهروز،1400،بررسی تاثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه بدهی،اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد،تهران

حاجیها، زهره؛ تقیزاده، نفیسه. (1397). تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره93

خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد؛ چراغی نیا، علی.(1396). بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی، نشریه دانش حسابداری مالی، شماره1

خدامی‌پور، احمد؛ شیبانی تذرجی، عباس. (1397). بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی- شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش حسابداری، شماره33

خداوردی، داود و صدری، ندا،1400،اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلگر محیط اطلاعاتی و تمرکز مشتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری،اصفهان

خسروی نیا، مصطفی و واحدی، مهدیه و کشاورز، زهرا و دشتیان، حسین،1398،بررسی رابطه بین شاخص هرفیندال مشتری، فروش یه مشتری اصلی و ریسک سیستماتیک با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان

تعریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مشتری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تمرکز مشتری,نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تمرکز مشتری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تمرکز مشتری، نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز