نتایج: 1285
بررسی اثر تعدیلی مدیران زن و ساختار مالکیت بر رابطه قدرت مدیرعامل و ریسک سقوط قیمت سهام
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار مالکیت,قدرت مدیرعامل,ریسک سقوط قیمت سهام
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2005 الی 2020) در حوزه قدرت مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی قدرت مدیرعامل,مطالعات خارج از کشور قدرت مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه قدرت مدیرعامل از سال 2005 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه قدرت مدیرعامل - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13

برخی از منابع مورد استفاده

Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403– 1432

Antia. Christos Pantzalis. Jung Chul Park b. (2012) CEO decision horizon and firm performance: An empirical investigation. Journal of Corporate Finance 1-14.

Bach, S. B., S, A. D. (2007). Are powerful CEOs beneficial to post-IPO survival in high technology industries?: An empirical investigation. The Journal of High Technology Management Research, 18(1), pp 31-42.

Baker, T.A., Lopez, T.J., Reitenga, A.L. et al.(2019). The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management. Rev Quant Finan Acc 52, 325–345 (2019). https://doi.org/10.1007/s11156-018-0711-z

Bernard, Y., L. Godard, and M. Zouaoui. (2016). The Effect of CEOs’ Turnover on the Corporate Sustainability Performance of French Firms. Journal of Business Ethics 1-21.

Breuer, Wolfgang and Hass, Manuel and Rosenbach, David, The Impact of CEO Power and Institutional Discretion on Csr Investment (October 30, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2772550 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2772550

Chang, C., Chen, X., & Liao, G. (2014). What are the reliably important determinants of capital structure in china? Pacific-Basin Finance Journal, 30, 87–113

Chao C.C., Hu M., Munir Q. & Li T., The impact of CEO power on corporate capital structure: New evidence from dynamic panel threshold analysis, International Review of Economics and Finance (2017), doi: 10.1016/j.iref.2017.05.010

Chintrakarn, P., Jiraporn, P., & Singh, M. (2014). Powerful CEOs and capital structure decisions: Evidence from the CEO pay slice (CPS). Applied Economics Letters, 21(8), 564-568

Coles, J. L., N. D. Daniel, and L. Naveen, (2014), "Co-opted Boards”, Review of Financial Studies 27(6), PP. 1751–96DeBoskey, D. G., Luo, Y., & Zhou, L. (2018). CEO power, board oversight, and earnings announcement tone. Review of Quantitative Finance and Accounting. doi:10.1007/s11156-018-0721-x

ادبیات و مبانی نظری مالکیت عمده - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری مالکیت عمده,ادبیات تحقیق مالکیت عمده
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری مالکیت عمده (سهامدار عمده) پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم سهامدار عمده و جایگاه آن در شرکت؛ تئوری خروج در خصوص سهامداران عمده؛ مفهوم نقش بازدارندگی سهامداران عمده, رابطه مالکیت عمده و کیفیت گزارشگری مالی؛ رابطه سهامدار عمده و موسسه حسابرسی؛ نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود, رابطه سهامدار عمده و سیاست تقسیم سود و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم سهامدار عمده و جایگاه آن در شرکت............................................3
تئوری خروج در خصوص سهامداران عمده..................................................3
مفهوم نقش بازدارندگی سهامداران عمده..................................................4
تحلیل رابطه مالکیت عمده و کیفیت گزارشگری مالی.................................5
تحلیل رابطه بین سهامدار عمده و موسسه حسابرسی................................6
نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود.................................................9
تحلیل رابطه سهامدار عمده و سیاست تقسیم سود..................................10
منابع فارسی.............................................................................................14
منابع انگلیسی..........................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی

وکیلی فرد، حمید رضا؛ قادری، فواد.(1391). بررسی اثر سهامداران عمده بر ارزش شرکت برخوردار از فرصت های سرمایه گذاری ازدیدگاه رفتار فرصت طلبانه مدیران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره دوم، صص 81-96

اعتمادی، حسین؛ احمدیان، وحید.(1392). بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره سوم، صص 66-49

سلیمی‌نودهی, افسانه؛ محمود صمدی لرگانی و صغری براری نوکاشتی، ۱۳۹۴، بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین

وکیلی فرد، حمیدرضا؛ رستمی، وهاب (۱۳۹۱)، تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری، حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره ششم، صص ۲۵-۳۹

Dou, Y,. O.-K. Hope, W.B. Thomas, and Y. Zou. 2014. Blockholder Exit Threats and Financial Reporting Quality

Edmans, A. 2013. Blockholders and corporate governance. Forthcoming, Annual Review of financial economics

Edmans, A., and G. Manso. 2011. Governance through trading and intervention: A theory of multiple blockholders. Review of Financial studies 24: 2395-2428.

Becht, M., & Mlayer, C. (2000). "Corporate Europe". Working Paper, control in University of Oxford.


Borgatti, S.P. and Foster, P.C. (2003), "The network paradigm in organizational research: a review and typology", Journal of Management, Vol. 29 No. 6, pp. 911-1013.

Carcello, J., D. Hermanson, T. Neal and R. Riley (2002). "Board characteristics and audit fees", Contemporary Accounting Research, Vol. 19, pp. 365-385

Chen, Zhilan, Cheung, Y an-Leung, Stouraitis, Aris and Wong, Anita. (2008), Ownership and Performance Concentration, Firm Dividend Policy in Hong Kong, PacificBasin Finance Journal, 13: 431-449

Cheng, C.S.A., and A. Reitenga, “Characteristics of Institutional Investors and Discretionary Accruals,” (2003), University of Houston working paper

Chiraz, T (2013). "Auditing pricing decision: the role of institutional investor". The Business Review, Cambridge. Vol 10. no 1. pp 75 – 81.

Claessens S., S. Djankov, J. Fan, and L. Lang. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholders. Journal of Finance (December):2741-2771

Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P., 10- (2000). “The separation of ownership and corporations”. East Asian control in Journal of Financial Economics, 58, 81– 112.


داده های مشخصات مدیر مالی (رشته و مقطع تحصیلات، تاریخ انتصاب و...) 150 شرکت بورسی از سال 1390 الی 1397 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تحصیلات مدیرمالی,داده های تاریخ انتصاب مدیرمالی,داده های مقطع تحصیلی مدیرمالی
در این فایل داده های مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیرمالی /معاونت مالی شرکت) برای 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) شامل موارد زیر می باشد که داده های مورد نیاز از گزارشات هیات مدیره و سایت بورس اوراق بهادار تهران به صورت تکمیلی جمع آوری گردیده است :
نام شرکت
نماد
صنعت
سال
نام و نام خانوادگی مدیرمالی؛
کدملی؛
سمت؛
رشته تحصیلی مدیرمالی؛
آخرین مقطع تحصیلی مدیرمالی؛
تاریخ انتصاب؛
سوابق
نام برخی از شرکت ها عبارت است از :
آبسال
آذراب
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران دارو
ایرکا پارت صنعت
باما
بهنوش
پارس الکتریک
پارس دارو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو
پالایش نفت بندر عباس
پالایش نفت تبریز
پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک
پتروشیمی شیراز
پشم شیشه ایران
پگاه آذربایجان
پگاه اصفهان
پگاه اصفهان
پگاه خراسان
تامین ماسه
تاید واتر خاورمیانه
و....


فرمت فایل : اکسل (Excel)
مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) برای 150 شرکت در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 شامل موارد زیر می باشد: شرکت، نماد، صنعت، سال، نام و نام خانوادگی مدیرمالی؛ کدملی؛ سمت؛ رشته تحصیلی مدیرمالی؛ آخرین مقطع تحصیلی مدیرمالی؛ تاریخ انتصاب؛ سوابق می باشد که داده های مورد نیاز از گزارشات هیات مدیره و سایت بورس اوراق بهادار تهران به صورت تکمیلی جمع آوری گردیده است.
سایت بورس اوراق بهادار تهران
تعریف مفهومی و عملیاتی ساختار سرمایه - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف ساختار سرمایه,تعریف عملیاتی ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر ساختار سرمایه پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی ساختار سرمایه, نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد