نتایج: 1232
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس 113 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده حق الزحمه حسابرس,داده های متغیر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای بورس
در این فایل داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل : اکسل (Excel)

داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال
مبلغ حق الزحمه حسابرسفرمت فایل : اکسل (Excel)

یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعریف مفهومی و عملیاتی تاخیر گزارش حسابرس - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تاخیر گزارش حسابرس,نحوه اندازه گیری تاخیر گزارش حسابرس

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تاخیر گزارش حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تاخیر گزارش حسابرس, نحوه اندازه گیری تاخیر گزارش حسابرس ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تعریف مفهومی و عملیاتی اندازه حسابرس - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف اندازه حسابرس,نحوه اندازه گیری اندازه حسابرس

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر اندازه حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی اندازه حسابرس, نحوه اندازه گیری اندازه حسابرس ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
داده های تاخیر گزارش حسابرس 146 شرکت بورس تهران از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تاخیر گزارش حسابرس,داده های تاریخ ارائه گزارش حسابرس

در این فایل داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس (بهمراه تاریخ ارائه گزارش حسابرس) مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397جمع آوری گردیده است.


داده های جمع آوری شده شامل:

نام شرکت

نماد شرکت

صنعت مورد فعالیت

سال

تاریخ پایان سال مالی

تاریخ ارائه گزارش حسابرس

تاخیر گزارش حسابرس (مابه التفاوت تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش حسابرس)فرمت فایل : اکسل (Excel)

لیست برخی از شرکت های مربوط به داده های تاخیر گزارش حسابرس در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 به شرح زیر می باشد:

آبسال؛ آذراب؛ البرزدارو؛ الکتریک خودرو شرق ؛ آلومراد؛ آلومینیوم ایران؛ آهنگری تراکتور؛ ایران ترانسفو؛ ایران خودرو؛ ایران خودرو دیزل؛ ایران دارو, ایران مرینوس, ایرکا پارت صنعت, باما, بهسرام, بهنوش, بیسکویت گرجی؛ پارس الکتریک, پارس خزر, پارس خودرو, پارس دارو, پارس سوئیچ, پارس مینو, پالایش نفت اصفهان, پالایش نفت تبریز, پتروشیمی آبادان, پتروشیمی خارک, پتروشیمی شازند, پتروشیمی شیراز, پتروشیمی فارابی؛ پتروشیمی مبین؛ پشم شیشه ایران, پگاه آذربایجان, پگاه اصفهان, پگاه خراسان, پلاسکوکار سایپا, تامین ماسه, تاید واتر خاورمیانه, تجارت الکترونیک پارسیان, تراکتورسازی, تکین کو؛ توسعه صنایع بهشهر؛ جام دارو, چادرملو, چرخشگر

ادبیات و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 29
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی,ادبیات تحقیق کیفیت اقلام تعهدی
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل تعریف و مفهوم کیفیت اقلام تعهدی و انواع آن, کاربردهای اقلام تعهدی, معیار نظری تدوین مدل اقلام تعهدی, مفهوم ناهنجاری اقلام تعهدی و علل ایجاد آن, تحلیل رابطه اقلام تعهدی اختیاری و ریسک غیرسیستماتیک, مفهوم بی قاعدگی اقلام تعهدی و تاثیر آن بر قیمت گذاری شرکت ها, تحلیل رابطه کیفیت اقلام تعهدی و توانایی مدیریت, تاثیر وارونگی اقلام تعهدی بر سود, مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی و تحلیل معایب آن و .... مورد بحث قرار گرفته است.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

مفهوم کیفیت اقلام تعهدی و انواع اقلام تعهدی..............................................3
کاربردهای اقلام تعهدی......................................................................................3
معیار نظری تدوین مدل اقلام تعهدی.................................................................6
مفهوم ناهنجاری اقلام تعهدی و علل ایجاد آن...................................................10
مفهوم تغییر در کل اقلام تعهدی و رابطه آن با کیفیت سود.............................13
تحلیل رابطه اقلام تعهدی اختیاری و ریسک غیرسیستماتیک............................13
مفهوم بی قاعدگی اقلام تعهدی و تاثیر آن بر قیمت گذاری شرکت ها..............14
تحلیل رابطه کیفیت اقلام تعهدی و توانایی مدیریت.........................................16
تاثیر وارونگی اقلام تعهدی بر سود.....................................................................17
مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی و تحلیل معایب آنها..................................20
منابع فارسی.....................................................................................................25
منابع انگلیسی..................................................................................................27

برخی از منابع مورد استفاده

منابع فارسی
ایرج، نوروش، ناظمی،امین،حیدری ،مهدی.(1385). "کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،1385،صص 160-135

بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون.(1393). توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی. دانش حسابداری. سال پنجم، شماره 17، صص 119-139

ثقفی، علی؛ محمدی، امیر. (1391). "جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیر عادی و ریسک ورشکستگی"، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 3، صص 12-1.

ثقفی، علی و محمدی، امیر. (1394). "اقلام تعهدی چسبنده و کیفیت سود"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 30، ص 24-5.

حمید، حقیقت، علی اکبر ایرانشاهی،(1389). "بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه های پایداری اقلام تعهدی"،پژوهش های حسابداری مالی،1389،شماره 5،ص ص 48-31.

خانی، عبدالله و نصیبه صالحی (1391)، «تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی براساس اجزای اقلام تعهدی در شرایط وجود نابهنجاری ارزشی- رشدی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 16

خواجوی، شکرالله و امین ناظمی‌(1384). "بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 40 و صص 37-60.

رضا زاده، جواد و محمود نصیری و محمد رحیم پور (1390)، «نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی»، مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 4.


طالب نیا، قدرت اله؛ احمدی، سید محسن، بیات، مرتضی.(1394). پژوهش های حسابداری مالی، سال هفتم، شماره دوم، صص 52-33
Collins,D.,and P.Hribar.2002.Errors in estimating accruals:implications for empirical research.Journal of Accounting Research40(March):105-134

Allen,Eric, Larson, Chad and Richard G. Sloan (2012), "Accrual Reversals, Earnings and Stock Returns", available at: http://www.ssrn. com/

Baber, W. R, S. H. Kang, and Y. Li. 2011 “Modeling Discretionary Accrual Reversal and the Balance Sheet as an Earnings Management Constraint” The Accounting Review (forthcoming)

Bushman R. M. , A. J. Smith and F. Zhang (2011). “Investment Cash Flow Sensitivities Really Reflect Related Investment Decision” Working Paper, University of North Carolina

Chan, K. & Chan, L. & Jegadeesh, N. & Lakonishok, J. (2006). Earnings quality and Stock Returns. Journal of Business, Forthcoming

Cheng, C. S. and Hollie, D. (2008). Do core and non-core cash flows from operations persist differentially in predicting future cash flows?. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 31, 29–53.

Clinch,G., and et.al, (2011), Wells.The accrual anomaly: Australian evidence.Accounting and Finance. http://ssrn.com

Dechow, P. , Ge, W. , Schrand, C. (2010b). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3) , 344-401.

Dechow, P. and I.Dichev (2002). “The quality of accruals and earnings: the role of accruas in estimation errors”, The Accounting Review, 77,PP. 35-59.

Dechow, P. Ge, W. and Schrand, C. (2009). Understanding Earnings Qquality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences, Working Paper, Haas School of Business, University of California, Berkeley

Dechow, P. M. (1994), “ accounting earnings and ash lows as Measures of firm Performance: The Role of accounting accruals”. Journal of accounting and Economics18,pp 3-42.

Dechow, P. M. , A. P. Hutton, J. H. Kim and R. G. Sloan. 2012.“Detecting Earnings Management:A New Approach” Journal of Accounting Research 50: 275-334

Dechow, P. M. , S. P. Kothari and R. L. Watts. ) 1998(. “The Relation Between Earnings and Cash Flows” Journal of Accounting and Economics 25:133-168


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد