نتایج: 2
آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون چاو و هاسمن در ایویوز,تحلیل آماری ایویوز و آزمون چاو و هاسمن
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون چاو و تحلیل نتیجه آن و سپس نحوه انجام آزمون هاسمن و تفسیر خروجی مدل رگرسیونی و نکات مربوطه با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون چاو و هاسمن و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز (Eviews) و انجام آمار توصیفی
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 7
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش وارد کردن داده در ایویوز,آموزش آمار توصیفی با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز و نحوه انجام آمار توصیفی به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه ایجاد یک فایل کاری توضیح داده شده است و سپس نحوه ورود داده ها و بعد از آن مسیر نرم افزاری مربوطه برای انجام آمار توصیفی با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آمار توصیفی و نگارش قسمت آمار توصیفی فصل چهارم و یا مقاله علمی -پژوهشی خود شوید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد