داده های شرکت های بورسی : داده های هزینه تبلیغات شرکت های بورس
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است ...
داده های بورس تهران: داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری (الگوی بیدل و همکاران)
در این فایل داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.
دانلود داده های مدیریت سود : داده های مدیریت سود واقعی شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
داده های مدیریت سود شرکت های بورسی : داده های مدیریت سود واقعی
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) 173 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
داده های بورس تهران : داده های پایان نامه حسابرسی ( داده های تاخیر گزارش حسابرس )
در این فایل داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس (بهمراه تاریخ ارائه گزارش حسابرس) مربوط به 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
داده های بورس تهران : داده های تعداد بند گزارش حسابرس مستقل شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، برای 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
داده های نام حسابرس شرکت های بورسی : داده های اندازه حسابرس
در این فایل داده های متغیر اندازه حسابرس (بهمراه نام حسابرس) ، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.
داده های شرکتهای بورسی : داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد ، 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1394 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
فایل اکسل داده های بورس : اکسل داده های متغیر هموارسازی سود شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر هموارسازی سود ، 199شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
داده های نسبت های مالی شرکت های بورس تهران : داده های متغیرهای کنترلی شرکت های بورس
در این فایل داده های متغیرهای کنترلی از قبیل بازده دارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت سود خالص به فروش 300 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
داده های شرکت های بورس ایران : داده های پایداری سود شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های متغیر پایداری سود ، 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
داده های شرکت های بورسی : داده های حق الزحمه حسابرس شرکتهای بورس تهران
در این فایل داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397 الی 1401 گردآوری گردیده است....
داده های شرکتهای بورس : فایل اکسل داده های صورت گردش وجه نقد شرکت های بورسی
در این فایل داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1401 جمع آوری گردیده است ...
داده های سود و زیان شرکت های بورسی : اکسل داده های صورت سود و زیان شرکت های بورس
در این فایل داده های اقلام صورت سود و زیان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است ...
داده های بورس تهران : داده های ترازنامه شرکت های بورسی تا سال 1401
در این فایل داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1401 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام ترازنامه، به صورت داده های پنل ....
لیست نمونه آماری شرکت های بورسی: جدول غربالگری بهمراه لیست شرکت های بورسی
در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397 الی 1401 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) ....
فایل PDF صورتهای مالی شرکت های بورسی (گزارش حسابرس، ترازنامه، سود و زیان، جریان وجه نقد، یادداشت های همراه)
فایل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تاکنون ....
داده های حسابرسی شرکت های بورس تهران : داده های اظهارنظر حسابرس
در این فایل نوع اظهارنظر حسابرس (مشروط، مردود، مقبول، عدم اظهارنظر) در رابطه با صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
داده های هزینه تبلیغات شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398 .....
ضعف کنترل داخلی : داده های متغیر ضعف سیستم کنترل داخلی شرکتهای بورسی
در فایل مربوطه داده های متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398جمع آوری گردیده ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز