فایل PDF صورتهای مالی شرکت های بورسی (گزارش حسابرس، ترازنامه، سود و زیان، جریان وجه نقد، یادداشت های همراه)
فایل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تاکنون ....
داده های حسابرسی شرکت های بورس تهران : داده های اظهارنظر حسابرس
در این فایل نوع اظهارنظر حسابرس (مشروط، مردود، مقبول، عدم اظهارنظر) در رابطه با صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
داده های هزینه تبلیغات شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398 .....
ضعف کنترل داخلی : داده های متغیر ضعف سیستم کنترل داخلی شرکتهای بورسی
در فایل مربوطه داده های متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398جمع آوری گردیده ....
داده های تحصیلات و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره شرکت های بورسی
در این فایل داده های مربوط به تحصیلات - رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره برای 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1397 ....
لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران : جدول غربالگری بهمراه لیست شرکت های بورس تهران
در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1393 الی 1397 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) ....
داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی....
داده های اقلام ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل اکسل به صورت پنل از سال 1393 الی 1397 ....
داده های رشته و مقطع تحصیلات و سابقه مدیرمالی شرکت های بورسی تهران
مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) شامل : نام و نام خانوادگی؛ کدملی؛ سمت؛ رشته تحصیلی؛ آخرین مقطع تحصیلی؛ تاریخ انتصاب؛ سوابق می باشد.....
داده های تمرکز مالکیت : داده های متغیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت) شرکت های بورسی
داده های متغیر تمرکز مالکیت، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
داده های ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات: مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک برای مدل جونز
در این فایل داده های ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک)، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.....
داده پاداش هیات مدیره : داده های متغیر پاداش هیات مدیره شرکت های بورس تهران
داده های متغیر پاداش هیات مدیره ، 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
داده مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار شرکت های پذیرفته شده در بورس
داده های متغیر مواد و دستمزد و سربار ، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
داده های ارزش بازار شرکت های بورس: داده قیمت بازار سهام, تعداد سهام و ارزش بازار سهام شرکت
داده های متغیر ارزش بازار ، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
هزینه استهلاک : داده های هزینه استهلاک سال جاری شرکت های بورس تهران
داده های هزینه استهلاک 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 92 الی 97....
داده های تعداد کارکنان شرکت های بورس تهران
داده های تعداد کارکنان، 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ....
تعداد و نام شریک حسابرس : داده های تعداد و نام شرکا امضا کننده گزارش حسابرس
داده های مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس، برای 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
بندهای گزارش حسابرس : داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت بورس تهران
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1397....
داده های اظهارنظر حسابرس: داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس شرکت های بورسی
داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ....
حق الزحمه حسابرس : داده های متغیر حق الزحمه حسابرس شرکت های بورس تهران
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1396 و همچنین بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز