گزارشگری پایداری (پایداری شرکت) : پیشینه تحقیق خارجی در زمینه گزارشگری پایداری
بانانکا و همکاران (2023) به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و شیوه های گزارش دهی پایداری پرداختند. این مطالعه ....
پیشینه خارجی رقابت در بازار محصول: پیشینه مطالعات خارجی در حوزه رقابت در بازار محصول
لیو و همکاران (2022) به بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت پرداختند. محققین با ...
پیشینه پژوهش خارجی ماکیاولیسم و حسابداری: مطالعات انجام شده خارجی در حوزه ماکیاولیسم و حسابداری
آگوار و سواو (2022) به بررسی نقش خروجی گزارشگری داخلی، هدف و ماکیاولیسم بر ترجیحات ارائه مدیران برای تجمیع پرداختند. محققین ....
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابرسی داخلی: مطالعات خارج از کشور حسابرسی داخلی
بانانوکا و کاندابانیانگا (2022) به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی، ویژگی‌های خاص شرکت و گزارشگری مالی اینترنتی پرداختند. داده‌ها ....
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابداری مدیریت: مطالعات خارجی حسابداری مدیریت
فطریا (2021) به بررسی تأثیر سیستم حسابداری مدیریت، رهبری پایدار و راهبرد محیطی بر عملکرد تجاری با تعدیل کننده فرهنگ سازمانی پرداخت. نمونه در این ....
تمرکز مشتری : پیشینه پژوهش  تمرکز مشتری
لی و همکاران (2020) به بررسی رابطه تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. محققین با بررسی یک نمونه ....
حسابداری اسلامی : پیشینه پژوهش خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی
باهقی و همکاران (2020) به بررسی ارزش زمانی پول در شیوه حسابداری اسلامی پرداختند. در این مطالعه از روش تحقیق ...
پیشینه پژوهش محدودیت مالی : مروری بر مطالعات خارجی محدودیت مالی
آلم و همکاران (2019) به بررسی رابطه محدودیت‌های مالی و فرار مالیاتی شرکت پرداختند. نتایج حاکی از این است که شرکت‌هایی ....
استقلال حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی استقلال حسابرس
کائو و همکاران (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اهمیت صنعت مشتری بر استقلال حسابرس تاثیر می‌گذارد؟ محققین با تحلیل .....
جریان نقد آزاد : پیشینه تحقیق خارجی جریان نقد آزاد
ژانگ و گائو (2019) به بررسی رابطه جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و سود تقسیمی ‌پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های چینی ....
سرمایه گذاری بیش از حد: پیشینه پژوهش خارجی بیش سرمایه گذاری
نوویهانا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره بر رفتار بیش سرمایه‌گذاری پرداختند. جامعه.....
شفافیت سود : پیشینه تحقیق خارجی شفافیت سود (شفافیت مالی)
پارک و‌ها (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و شفافیت سود پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های کره ای .....
ضریب واکنش سود : پیشینه مطالعات خارجی در حوزه ضریب واکنش سود
واهیونی و دامایانتی (2020) به بررسی تاثیر پایداری سود، ساختار سرمایه و مسئولیت اجتماعی بر ضریب واکنش سود .....
کیفیت اقلام تعهدی : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی کیفیت اقلام تعهدی
کیم و همکاران (2020) به بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و رفتار تجاری سرمایه‌گذاران نهادی: شواهدی از بورس کره پرداختند. نتایج نشان.....
اندازه حسابرس : پیشینه تحقیق خارجی اندازه شرکت حسابرسی
کالن و همکاران (2019) به بررسی رابطه اندازه شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. محققین با ....
دوره تصدی حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی دوره تصدی حسابرس
نویتا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس، پیچیدگی عملیات شرکت و حاکمیت شرکتی خوب بر تاخیر گزارش حسابرس ....
هموارسازی سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی هموارسازی سود
اکادجاجا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره، سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر هموارسازی سود با در نظر گرفتن .....
پیشینه تحقیق قدرت مدیرعامل: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی قدرت مدیرعامل
هارپر و همکاران (2020) به بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل پرداختند. محققین با تحلیل داده‌های یک نمونه .....
استرس کاری حسابرس : مروری بر پیشینه خارجی استرس کار حسابرس
آدنیانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر پیچیدگی کار و فشار زمان بر عملکرد حسابرس با اثر تعدیلی پاداش و رفتار سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسان در.....
پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : مطالعات خارج از کشور در حوزه ساختار مالکیت شرکت
لارنس (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و گزارشگری یکپارچه بر عملکرد مالی شرکت پرداخت. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت اروپایی در طی بازه زمانی .....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز