زنگ زندگی : بدون امنیت نمی شود!
امنیّت زیرساخت همه‌ی ابعاد زندگی یک جامعه است... هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود امنیّت بوده است....
پیشینه پژوهش خارجی ماکیاولیسم و حسابداری: مطالعات انجام شده خارجی در حوزه ماکیاولیسم و حسابداری
آگوار و سواو (2022) به بررسی نقش خروجی گزارشگری داخلی، هدف و ماکیاولیسم بر ترجیحات ارائه مدیران برای تجمیع پرداختند. محققین ....
پیشینه پژوهش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی : مطالعات داخلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
پاکدلان و همکاران (1401) به بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی پرداختند. بدین منظور تعداد ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
 آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون مانایی (آزمون ریشه واحد لیون، لین و چات، آزمون ایم، پسران وشین، دیکی فولر تعمیم¬یافته و آزمون ریشه واحد فیشر) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه...
  • پادعلم
  • 09 مرداد
  • 430
زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
شما با کدوم ها زندگی می کنید؟ نتیجه اش چی بوده؟
پیشینه پژوهش حسابرسی داخلی: مطالعات داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی
خوشکار و همکاران (1400) به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. روش آزمون فرضیه ....
 آموزش نحوه انجام آزمون وایف VIF (آزمون هم خطی) در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون وایف (پیش فرض عدم وجود هم خطی) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه...
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابرسی داخلی: مطالعات خارج از کشور حسابرسی داخلی
بانانوکا و کاندابانیانگا (2022) به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی، ویژگی‌های خاص شرکت و گزارشگری مالی اینترنتی پرداختند. داده‌ها ....
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابداری مدیریت: مطالعات خارجی حسابداری مدیریت
فطریا (2021) به بررسی تأثیر سیستم حسابداری مدیریت، رهبری پایدار و راهبرد محیطی بر عملکرد تجاری با تعدیل کننده فرهنگ سازمانی پرداخت. نمونه در این ....
پیشینه تحقیق تجدید ارزیابی دارایی : پیشینه مطالعات داخلی تجدید ارزیابی دارایی
منیعی و همکاران (1400) به بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری پرداختند. نمونه پژوهش ...
تعریف چسبندگی هزینه : تعریف و نحوه اندازه گیری چسبندگی هزینه
در الگوی چسبندگی هزینه، میزان افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش در سطح فعالیت بیشتر از ....
تعریف سهام شناور آزاد : تعریف و نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد تعداد سهام شرکت است که انتظار می رود در آینده نزدیک به قیمت جاری ....
پیشینه تحقیق گزارشگری یکپارچه : مطالعات داخلی گزارشگری یکپارچه
ابوالفتحی و همکاران (1400) به بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی‌های شرکتی پرداختند. به همین منظور...
آموزش نحوه انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است....
پیشینه تحقیق پیش بینی جریان های نقدی
حاجیان نژاد و همکاران (1400) به بررسی توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان‌های نقدی گذشته پرداختند. بدین منظور ....
پیشینه تحقیق ماکیاولیسم: مطالعات داخلی در حوزه ماکیاولیسم
انصاری و همکاران (1400) به بررسی رابطه ماکیاولیسم و عملکرد شغلی حسابرسان پرداختند. جامعه آماری حسابرسان بوده و مقطع زمانی تحقیق سال...
پیشینه تحقیق سهام شناور آزاد : مطالعات داخل کشور سهام شناور آزاد
آزاد (1399) به بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه پرداخت. بدین منظور تعداد....
آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.....
پیشینه پژوهش رقابت بازار محصول : مطالعات داخلی رقابت در بازار محصول
محسنی ملکی (1400) به بررسی رابطه بین نوع استراتژی و رقابت در بازار محصول با در نظر گرفتن چرخه عمر پرداختند. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکتهای ....
  • پادعلم
  • 03 اردیبهشت
  • 573
زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
امام على عليه السلام : هيچ عملى نزد خداوند، محبوب‏تر از نماز نيست.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد