زنگ زندگی : حقیقت نگاه غرب به زن
کسانی که وانمود می کنند عدالت جنسیّتی به این است که در همه‌ی میدانهایی که مردها وارد میشوند، زنها هم باید وارد بشوند، اینها به اعتماد، حرمت، شخصیّت و هویّت زن خیانت می کنند...
داده های شرکت های بورسی : داده های هزینه تبلیغات شرکت های بورس
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است ...
مالکیت خانوادگی : پیشینه تحقیق شرکت های خانوادگی
بذرافشان (1402) به بررسی تاثیر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و اجتناب از مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
داده های بورس تهران: داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری (الگوی بیدل و همکاران)
در این فایل داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.
پیشینه تحقیق هزینه سرمایه : پیشینه پژوهش داخلی هزینه سرمایه
علی پور معرفان (1402) به بررسی ارتباط بین مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه سهام پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در....
دانلود داده های مدیریت سود : داده های مدیریت سود واقعی شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
پیشینه تحقیق سطح نگهداشت وجه نقد : پیشینه مقالات نگهداشت وجه نقد
رمضانی و همکاران (1402) به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، محدودیت های مالی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداختند. بدین منظور نمونه ای شامل ۱۸۶ شرکت پذیرفته شده ....
تاخیر در گزارش حسابرس : پیشینه پژوهش تاخیر در گزارش حسابرس
سلطانی نژاد و همکاران (1402) به بررسی تاثیر مشغله شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه پرداختند. برای بررسی فرضیه‌ها ...
داده های مدیریت سود شرکت های بورسی : داده های مدیریت سود واقعی
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) 173 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
گزارشگری پایداری : پیشینه مقالات داخلی گزارشگری پایداری
نویدی عباسپور و همکاران (1402) به بررسی تاثیر گزارشگری پایداری، محیطی، اجتماعی و راهبری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور...
موضوع پایان نامه حسابداری : موضوع و مقاله بیس پیشنهادی پایان نامه حسابداری
موضوع پیشنهادی 1) بررسی راهکارهای مختلف برای بهینه‌سازی مدیریت سود در سازمان‌ها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و صنعتی.
موضوع پیشنهادی 2) بررسی نحوه تأثیر سیاست‌های مدیریت سود بر ارزش شرکت‌ها و نقش آن در جذب سرمایه‌گذاران.
داده های بورس تهران : داده های پایان نامه حسابرسی ( داده های تاخیر گزارش حسابرس )
در این فایل داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس (بهمراه تاریخ ارائه گزارش حسابرس) مربوط به 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی : پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی
ساقی (1402) به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر پاداش هیات مدیره با بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...
داده های بورس تهران : داده های تعداد بند گزارش حسابرس مستقل شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، برای 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
موضوع پایان نامه و رساله حسابداری : موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری اسلامی
موضوع پیشنهادی : بررسی اصول و مفاهیم حسابداری اسلامی از دیدگاه فقه اسلامی و تأثیر آن در حسابداری سازمان‌ها
موضوع پیشنهادی : بررسی نحوه تأثیر اصول حسابداری اسلامی بر تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها.
رقابت در بازار محصول : پیشینه مقالات رقابت در بازار محصول
اسکو و همکاران (1402) به بررسی نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در سطح صنعت بر تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد پایداری شرکت پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس ....
داده های نام حسابرس شرکت های بورسی : داده های اندازه حسابرس
در این فایل داده های متغیر اندازه حسابرس (بهمراه نام حسابرس) ، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.
تمرکز مشتری : پیشینه تحقیق تمرکز بر مشتری
راز دار و همکاران(1402) به بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری و بیش سرمایه گذاری با تاکید برنقش سهم بازار شرکت پرداختند. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ...
موضوع و مقاله بیس حسابداری : موضوع پیشنهادی پایان نامه حسابداری و حسابرسی
1.موضوع پیشنهادی پایان نامه:
تحلیل تاثیر بندهای گزارش حسابرسی بر اطلاع‌رسانی مالی
2.موضوع پیشنهادی پایان نامه:
تحلیل بندهای گزارش حسابرس و تأثیر آن بر رفتار سهامداران:
داده های شرکتهای بورسی : داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر سطح نگهداشت وجه نقد ، 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1394 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز