حسابداری اسلامی : پیشینه پژوهش خارج از کشور در حوزه حسابداری اسلامی
باهقی و همکاران (2020) به بررسی ارزش زمانی پول در شیوه حسابداری اسلامی پرداختند. در این مطالعه از روش تحقیق ...
پیشینه پژوهش محدودیت مالی : مروری بر مطالعات خارجی محدودیت مالی
آلم و همکاران (2019) به بررسی رابطه محدودیت‌های مالی و فرار مالیاتی شرکت پرداختند. نتایج حاکی از این است که شرکت‌هایی ....
استقلال حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی استقلال حسابرس
کائو و همکاران (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اهمیت صنعت مشتری بر استقلال حسابرس تاثیر می‌گذارد؟ محققین با تحلیل .....
جریان نقد آزاد : پیشینه تحقیق خارجی جریان نقد آزاد
ژانگ و گائو (2019) به بررسی رابطه جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و سود تقسیمی ‌پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های چینی ....
سرمایه گذاری بیش از حد: پیشینه پژوهش خارجی بیش سرمایه گذاری
نوویهانا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره بر رفتار بیش سرمایه‌گذاری پرداختند. جامعه.....
شفافیت سود : پیشینه تحقیق خارجی شفافیت سود (شفافیت مالی)
پارک و‌ها (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و شفافیت سود پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های کره ای .....
ضریب واکنش سود : پیشینه مطالعات خارجی در حوزه ضریب واکنش سود
واهیونی و دامایانتی (2020) به بررسی تاثیر پایداری سود، ساختار سرمایه و مسئولیت اجتماعی بر ضریب واکنش سود .....
کیفیت اقلام تعهدی : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی کیفیت اقلام تعهدی
کیم و همکاران (2020) به بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و رفتار تجاری سرمایه‌گذاران نهادی: شواهدی از بورس کره پرداختند. نتایج نشان.....
اندازه حسابرس : پیشینه تحقیق خارجی اندازه شرکت حسابرسی
کالن و همکاران (2019) به بررسی رابطه اندازه شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. محققین با ....
دوره تصدی حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی دوره تصدی حسابرس
نویتا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس، پیچیدگی عملیات شرکت و حاکمیت شرکتی خوب بر تاخیر گزارش حسابرس ....
هموارسازی سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی هموارسازی سود
اکادجاجا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره، سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر هموارسازی سود با در نظر گرفتن .....
پیشینه تحقیق قدرت مدیرعامل: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی قدرت مدیرعامل
هارپر و همکاران (2020) به بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل پرداختند. محققین با تحلیل داده‌های یک نمونه .....
استرس کاری حسابرس : مروری بر پیشینه خارجی استرس کار حسابرس
آدنیانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر پیچیدگی کار و فشار زمان بر عملکرد حسابرس با اثر تعدیلی پاداش و رفتار سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسان در.....
پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : مطالعات خارج از کشور در حوزه ساختار مالکیت شرکت
لارنس (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و گزارشگری یکپارچه بر عملکرد مالی شرکت پرداخت. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت اروپایی در طی بازه زمانی .....
ارزش شرکت : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی ارزش شرکت
نی و همکاران (2019) به بررسی رابطه صورت جریان وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند. محققین به دنبال پاسخگویی به این سوال بودند که آیا ارزش شرکت تحت تاثیر .....
کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا
اوه و شین (2019) به بررسی تاثیر دین بر کیفیت افشا شرکت پرداختند. محققین با تمرکز بر نقش اعتماد اجتماعی بر این رابطه به تحلیل داده‌های 38 کشور.....
هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه
کانگ و همکاران (2019) به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و مالکیت کنترلی بر ارزش شرکت در شرکتهای کره ای پرداختند.....
هزینه بدهی : پیشینه مطالعات خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی
عثمان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مدیران زن و هزینه بدهی پرداختند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا تنوع ....
کیفیت سود: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی کیفیت سود
سیوا و وانگ (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود پرداختند. محققین با بررسی 368 سال-شرکت مشاهده در بورس اوراق .....
هزینه سرمایه: پیشینه تحقیق خارج از کشور هزینه سرمایه
یولفا و فیتریانی (2019) به بررسی تاثیر اظهارنظر تداوم فعالیت حسابرس بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن اثر تعدیلی مالکیت نهادی پرداخت. محققین با بررسی ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد