هموارسازی سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی هموارسازی سود
اکادجاجا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره، سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر هموارسازی سود با در نظر گرفتن .....
پیشینه تحقیق قدرت مدیرعامل: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی قدرت مدیرعامل
هارپر و همکاران (2020) به بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل پرداختند. محققین با تحلیل داده‌های یک نمونه .....
استرس کاری حسابرس : مروری بر پیشینه خارجی استرس کار حسابرس
آدنیانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر پیچیدگی کار و فشار زمان بر عملکرد حسابرس با اثر تعدیلی پاداش و رفتار سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسان در.....
پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : مطالعات خارج از کشور در حوزه ساختار مالکیت شرکت
لارنس (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و گزارشگری یکپارچه بر عملکرد مالی شرکت پرداخت. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت اروپایی در طی بازه زمانی .....
ارزش شرکت : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی ارزش شرکت
نی و همکاران (2019) به بررسی رابطه صورت جریان وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند. محققین به دنبال پاسخگویی به این سوال بودند که آیا ارزش شرکت تحت تاثیر .....
کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا
اوه و شین (2019) به بررسی تاثیر دین بر کیفیت افشا شرکت پرداختند. محققین با تمرکز بر نقش اعتماد اجتماعی بر این رابطه به تحلیل داده‌های 38 کشور.....
هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه
کانگ و همکاران (2019) به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و مالکیت کنترلی بر ارزش شرکت در شرکتهای کره ای پرداختند.....
هزینه بدهی : پیشینه مطالعات خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی
عثمان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مدیران زن و هزینه بدهی پرداختند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا تنوع ....
کیفیت سود: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی کیفیت سود
سیوا و وانگ (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود پرداختند. محققین با بررسی 368 سال-شرکت مشاهده در بورس اوراق .....
هزینه سرمایه: پیشینه تحقیق خارج از کشور هزینه سرمایه
یولفا و فیتریانی (2019) به بررسی تاثیر اظهارنظر تداوم فعالیت حسابرس بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن اثر تعدیلی مالکیت نهادی پرداخت. محققین با بررسی ....
پایداری سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی پایداری سود
یاهایا و هیدایت (2019) به بررسی تاثیر نسبت جاری، نسبت بدهی، گردش دارایی و نسبت بازده دارایی بر پایداری سود در شرکت‌های ....
کارایی سرمایه گذاری: پیشینه پژوهش خارجی در زمینه کارایی سرمایه گذاری
رانتی و همکاران (2019) به بررسی رابطه تامین مالی خارجی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چین پرداختند. محققین با تحلیل ...
تاخیر گزارش حسابرس : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی تاخیر گزارش حسابرس
ریفقی عبدا... و همکاران (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت و خصوصیات حسابرس بر تاخیر گزارش حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه .....
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: پیشینه پژوهش خارجی IFRS
تران و همکاران (2019) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در ....
پیشینه پژوهش اهرم مالی: مروری بر مطالعات خارجی اهرم مالی
دینلرسوز و همکاران (2019) به بررسی اهرم مالی در طی چرخه عمر شرکت و رشد شرکت پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های فعال در ایالات متحده در طی بازه زمانی.....
پیشینه تحقیق سیاست تقسیم سود: مروری بر پیشینه خارجی سود تقسیمی
چوسیاه و همکاران (2019) به بررسی رابطه سیاست پرداخت سود، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت....
کنترل داخلی : مروری بر پیشینه تحقیق کنترل داخلی (مطالعات خارجی)
کورنچای (2019) به بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی در موفقیت تصمیم گیری با در نظر گرفتن اثر تعدیلی سودمندی اطلاعات حسابداری ...
استقلال هیات مدیره : مروری بر پیشینه پژوهش خارج از کشور
شان (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت های استرالیایی .....
پیشینه پژوهش حق الزحمه حسابرس: پیشینه مطالعات خارجی حق الزحمه حسابرس
شان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، اندزه شرکت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرس پرداختند. نمونه مورد بررسی ....
پیشینه پژوهش بازده سهام : مطالعات خارجی بازده سهام
نئون (2019) به بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت سهام در بازارهای توسعه یافته و نوظهور پرداخت. محقق با بررسی داده‌های شش کشور ژاپن، .....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد