تعریف مفهومی و عملیاتی ساختار سرمایه
تعریف های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود....
تولید ناخالص داخلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی مقیاسی برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. منظور از تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع.....
تعریف نسبت بدهی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت بدهی (بدهی کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی)
بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای ....
تعریف کیفیت حسابرس : تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرسی
از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان ....
ارزش شرکت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
ارزش شرکت زمانی ایجاد می شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی ....
نسبت دارایی ثابت : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت دارایی ثابت
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تمامی دارایی‌های ثابت بلندمدت شرکت هستند. دارایی‌ ثابت مشهود به‌ دارایی مشهودی .....
گردش دارایی: تعریف مفهومی و عملیاتی گردش دارایی
نسبت های فعالیت تعیین می کند که تا چه حد موسسه منابع خود را به نحو موثر بکار می گیرد. این نسبت‌ها مربوط به مقایسه میان ....
نسبت آنی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت آنی (سریع)
برای تعیین اینکه دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از.....
تعریف تاخیر گزارش حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تاخیر گزارش حسابرس
در فرهنگ معین، تاخیر به معنای دنبال افکندن و پس انداختن آمده است (معین، 1387). تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان مدت ....
اندازه حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری اندازه موسسه حسابرسی
از نگاه محققان، موسسات حسابرسی به دو دسته موسسات حسابرسی بزرگ و کوچک تقسیم می شوند. تنها تفاوتی که محققان در این زمینه قائل....
تعریف و نحوه اندازه گیری پاداش مدیریت
پاداش به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای ....
تعریف قدرت مدیریت : تعریف و نحوه اندازه گیری قدرت مدیرعامل
قدرت یعنی توانایی فرد یا گروه برای دستیابی به هدفها یا پیشبرد منافع ...
تعریف و نحوه اندازه گیری مالکیت خارجی
در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، «سرمایه‌گذاری خارجی» به صورت ذیل ...
تعریف و نحوه اندازه گیری چرخه عملیاتی
طول چرخه عملیاتی شرکتها متاثر از عواملی همچون صنعت، مدل کسب و کار شرکت ها و کارایی....
تعریف ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک: تعریف و نحوه اندازه گیری
در ادبیات مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف و به دو دسته ریسک غیرسیستماتیک و ریسک سیستماتیک تقسیم ....
تعریف بحران مالی (ورشکستگی) : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری درماندگی مالی
در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، ورشکستگی.....
تعریف توانایی مدیریت: تعریف و نحوه اندازه گیری توانایی مدیریت
در ادبیات حسابداری، توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت ها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. دیمرجان و همکاران (2013) توانایی مدیریت را....
تعریف ارزش افزوده بازار : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد، این ....
تعریف ارزش افزوده اقتصادی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است، معتقد است ارزش، زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و.....
تعریف تمرکز مالکیت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری
مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد