مالکیت خانوادگی : پیشینه تحقیق شرکت های خانوادگی
بذرافشان (1402) به بررسی تاثیر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و اجتناب از مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
پیشینه تحقیق هزینه سرمایه : پیشینه پژوهش داخلی هزینه سرمایه
علی پور معرفان (1402) به بررسی ارتباط بین مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه سهام پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در....
پیشینه تحقیق سطح نگهداشت وجه نقد : پیشینه مقالات نگهداشت وجه نقد
رمضانی و همکاران (1402) به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، محدودیت های مالی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداختند. بدین منظور نمونه ای شامل ۱۸۶ شرکت پذیرفته شده ....
تاخیر در گزارش حسابرس : پیشینه پژوهش تاخیر در گزارش حسابرس
سلطانی نژاد و همکاران (1402) به بررسی تاثیر مشغله شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه پرداختند. برای بررسی فرضیه‌ها ...
گزارشگری پایداری : پیشینه مقالات داخلی گزارشگری پایداری
نویدی عباسپور و همکاران (1402) به بررسی تاثیر گزارشگری پایداری، محیطی، اجتماعی و راهبری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور...
پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی : پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی
ساقی (1402) به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر پاداش هیات مدیره با بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...
رقابت در بازار محصول : پیشینه مقالات رقابت در بازار محصول
اسکو و همکاران (1402) به بررسی نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در سطح صنعت بر تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد پایداری شرکت پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس ....
تمرکز مشتری : پیشینه تحقیق تمرکز بر مشتری
راز دار و همکاران(1402) به بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری و بیش سرمایه گذاری با تاکید برنقش سهم بازار شرکت پرداختند. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ...
پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : پیشینه مقالات داخلی ساختار مالکیت
محبی (1402) به بررسی تاثیر ویژگی‌های هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر ریسک حسابرسی پرداختند. به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین ...
قدرت مدیریت : پیشینه مقالات قدرت مدیرعامل
حبوبی و همکاران(1402) به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و پرداخت سود سهام با تاکید بر جریانات نقد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
سرمایه فکری : پیشینه پژوهش سرمایه فکری
اعرابی و همکاران (1402) به بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی با تاکید بر رشد و تاثیر آنها بر رشد درآمد صادرات سرانه کارکنان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
معامله با اشخاص وابسته : پیشینه مقالات معالات با اشخاص وابسته
اقاجانی و همکاران (1402) به بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته ....
پیشینه تحقیق اجتناب مالیاتی : پیشینه پژوهش اجتناب از پرداخت مالیات
احمد پور و همکاران (1402) به بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته ....
پیشینه تحقیق نقدشوندگی سهام : پیشینه پژوهش داخلی نقدشوندگی سهام
کریمی‌(1402) به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نقدشوندگی سهام با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری ....
پیشینه تحقیق گزارشگری مسئولیت اجتماعی : پیشینه پژوهش مسئولیت اجتماعی
بحری ثالث و فرخی (1402) به بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور در این پژوهش چهار معیار میزان افشای ....
پیشینه تحقیق کیفیت سود : پیشینه مقالات داخلی کیفیت سود
رحمانیان کوشککی و همکاران (1402) به بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و کیفیت سود گزارش شده شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی پرداختند. جامعه آماری پژوهش، کلیه ....
اظهار نظر حسابرس : پیشینه پژوهش اظهارنظر حسابرس
نوری خانی (1402) به بررسی تاثیر اثربخشی اظهارنظر حسابرس مستقل بر نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
پیشینه تحقیق هموارسازی سود : پیشینه پژوهش داخلی هموارسازی سود
امینی و همکاران (1402) به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر نرخ بازده دارایی ها و هزینه اعتبار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
کیفیت گزارشگری مالی : پیشینه مقالات داخلی کیفیت گزارشگری مالی
مردانی و همکاران (1402) به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدینگی با نقش میانجی سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
همزمانی قیمت سهام : پیشینه مقالات داخلی همزمانی قیمت سهام
ذبیح اله نژاد و همکاران (1402) به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ارتباط بین سهامداران نهادی و همزمانی قیمت سهام پرداختند. جامعه آماری ...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز