ساختار سرمایه : پیشینه تحقیق ساختار سرمایه
ایمانی (1402) به بررسی رابطه بین تامین مالی مجدد، سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. به این منظور ....
حق الزحمه حسابرس : پیشینه مطالعات حق الزحمه حسابرس
اکبری و همکاران (1402) به بررسی تاثیر اعتماد به نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
مدیریت سود : پیشینه تحقیق مدیریت سود
علینقی لنگری و همکاران (1402) به بررسی رابطه درماندگی مالی و میزان استفاده از تکنیک‎های مدیریت سود واقعی و تعهدی پرداختند. به این منظور از اطلاعات ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده ....
دوره تصدی حسابرس : پیشینه تحقیق تصدی حسابرس
طهماسب پور و نونهال نهر(1397) به بررسی رابطه بین تخصص درصنعت حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی با تاکید برنقش دوره تصدی حسابرس در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند. جامعه اماری این تحقیق ...
پیش بینی سود مدیریت : پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت از سود
کشتکار و عظیمی (1402) به بررسی رابطه میان ریسک پذیری، ارزش شرکت و پیش بینی سود مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
کنترل داخلی : پیشینه پژوهش کنترل داخلی
ایزد پور و همکاران (1402) به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول پرداختند....
پایداری سود : پیشینه تحقیق پایداری سود
گرجی زاده (1402) به بررسی نقش مدیریت سود واقعی در پایداری سود و اجزای آن و محتوای اطلاعاتی سود پیرامون جریان نقد آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ...
اهرم مالی : پیشینه تحقیق اهرم مالی
میر محمدی شکتائی و شهریاری راد (1402) به بررسی تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. جامعه ....
پیشینه تحقیق قیمت سهام : پیشینه پژوهش داخلی در حوزه قیمت سهام
میر محمدی شکتائی و همکاران (1402) به بررسی رابطه استراتژی مومنتوم و شتاب سرمایه گذار با قیمت سهام پرداختند. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای ....
ریسک سقوط قیمت سهام : پیشینه پژوهش داخلی ریسک سقوط قیمت سهام
شامی‌ و همکاران (1402) به بررسی تأثیر مخاطره نکول بر مخاطره ریزش قیمت سهام پرداختند. در راستای هدف اصلی پژوهش اطلاعات از صورتهای مالی شرکت‌های....
پیشینه پژوهش ارزش شرکت : مطالعات داخلی در حوزه ارزش شرکت
محمودزاده و همکاران (1402) به بررسی رابطه ریسک پذیری، ارزش شرکت و قضاوت مدیریت از سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
پیشینه پژوهش افشا ریسک: مطالعات داخلی در حوزه افشا مدیریت ریسک
صادقی (1401) به بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی و نوسانات بازده عرضه اولیه سهام پرداخت. قلمرو مکانی ...
پیشینه پژوهش احساسات سرمایه گذار: مطالعات داخلی در حوزه گرایش احساسی سرمایه گذار
خدادادی و همکاران (1401) به بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت در بین شرکت‌های بورس اوراق بهادار .....
پیشینه پژوهش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی : مطالعات داخلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
پاکدلان و همکاران (1401) به بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی پرداختند. بدین منظور تعداد ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
پیشینه پژوهش حسابرسی داخلی: مطالعات داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی
خوشکار و همکاران (1400) به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. روش آزمون فرضیه ....
پیشینه تحقیق تجدید ارزیابی دارایی : پیشینه مطالعات داخلی تجدید ارزیابی دارایی
منیعی و همکاران (1400) به بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری پرداختند. نمونه پژوهش ...
پیشینه تحقیق گزارشگری یکپارچه : مطالعات داخلی گزارشگری یکپارچه
ابوالفتحی و همکاران (1400) به بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی‌های شرکتی پرداختند. به همین منظور...
پیشینه تحقیق پیش بینی جریان های نقدی
حاجیان نژاد و همکاران (1400) به بررسی توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان‌های نقدی گذشته پرداختند. بدین منظور ....
پیشینه تحقیق ماکیاولیسم: مطالعات داخلی در حوزه ماکیاولیسم
انصاری و همکاران (1400) به بررسی رابطه ماکیاولیسم و عملکرد شغلی حسابرسان پرداختند. جامعه آماری حسابرسان بوده و مقطع زمانی تحقیق سال...
پیشینه تحقیق سهام شناور آزاد : مطالعات داخل کشور سهام شناور آزاد
آزاد (1399) به بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه پرداخت. بدین منظور تعداد....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز