چسبندگی هزینه: پیشینه پژوهش خارج از کشور
لی (2018) به بررسی تاثیر انگیزه مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت‌های چینی در طی بازه زمانی 2007 الی 2016 میلادی می‌باشد. نتایج نشان داد که شرکت هایی که در مرحله واگذاری سهام به بخش خصوصی.....
پیش بینی سود مدیریت : مروری بر مطالعات خارج از کشور
هوریتز (2018) به بررسی تاثیر تمایلات سرمایه گذاران و تعصب پیش‌بینی مدیریت از سود پرداخت. محقق با بررسی و تحلیل پیش بینی های سالانه مدیریت از سود در طی بازه زمانی 1998 الی 2010 که شامل 53245 پیش بینی سود مدیریت می باشد، نشان داد که خوش بینی پیش بینی‌های .....
پاداش مدیریت: مروری بر مطالعات خارج از کشور
بنت و همکاران (2018) به بررسی تاثیر اطلاع رسانی قیمت سهام بر سطح، پیچیدگی و کارایی پاداش مدیریت پرداختند. بازه زمانی تحقیق شامل سال های 1994 الی 2015 میلادی می باشد که در مجموع 35005 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از مطالعه محققین حاکی از این است .....
روابط سیاسی هیات مدیره (هزینه های سیاسی): مروری بر پژوهش های خارج از کشور
هو و وانگ (2018) به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی افشا اطلاعات پرداختند. محققین با استفاده از نمونه ای از شرکت های چینی برای دوره 2008 الی 2013 دریافتند که.....
پیشینه تحقیق خارج از کشور:  اجتناب مالیاتی (اجتناب از پرداخت مالیات)
بورنمن (2018) به بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و محافظه کاری حسابداری پرداخت. بازه زمانی شامل سالهای 1995 الی 2010 که داده های مربوط به 18 کشور جمع آوری و نتایج نشان داد که محافظه کاری مشروط......
پیشینه پژوهش خارج از کشور- گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت
مارتین و همکاران (2018) به بررسی اثر تعدیلی ویژگی های صنعت بر رابطه افشا مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی پرداختند. بازه زمانی شامل سالهای 2013 الی 2015 و شرکت های بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی ....
  • محمدی
  • 30 اردیبهشت
  • 4590
پیشینه تحقیق خارجی: مدیریت سود
زالاتا و همکاران (2018) به بررسی رابطه تخصص مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت سود پرداختند. محققین از داده های نمونه ای مشتمل بر 5660 سال- شرکت امریکایی در طی بازه زمانی 2007 الی 2013 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات استفاده نمودند. نتایج حاکی از این است که ...
پیشینه تحقیق خارجی: کیفیت گزارشگری مالی
اولانیسبی و همکاران (2018) به بررسی تأثیر حسابرسان مستقل بر کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. جامعه آماری تحقیق شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه و بازه زمانی تحقیق شامل 5 سال از سال 2012 الی 2016 میلادی می باشد. محققین نشان دادند....
پیشینه تحقیق خارج از کشور: گزارشگری مالی متقلبانه
ون ونان و همکاران (2018) به بررسی رابطه محدودیت منابع، قابلیت نوآوری و تقلب مالی شرکتی در شرکت های کارآفرین پرداختند. نتایج تجربی حاکی از این است که هر دو محدودیت منابع مالی و انسانی با احتمال تقلب مالی شرکت در شرکت های مورد بررسی در مورد کارآفرینی.....
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: بیش اعتمادی مدیریت
زاورتیاوا و همکاران (2018) به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیرعامل و مخارج تحقیق و توسعه پرداختند. جامعه آماری شامل 766 شرکت از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند در طی بازه زمانی 2008 الی 2013 میلادی می باشد. نتایج حاکی از این است که ....
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: ساختار سرمایه
لین و همکاران (2018) به بررسی رابطه توانایی مدیریت و ساختار سرمایه شرکت پرداختند. نمونه آماری شامل 108186 سال – شرکت در طی بازه زمانی 1980 الی 2015 میلادی می باشد. محققین دریافتند که شرکت هایی که توسط مدیران با توانایی بالاتر اداره می شوند.....
پیشینه پژوهش حسابداری خارج از کشور: هزینه نمایندگی
مان و همکاران (2018) به بررسی رابطه مدیریت سود و هزینه نمایندگی با استفاده از داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین در طی بازه زمانی 1999 الی 2014 پرداختند. محققین دریافتند ......
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز