پیشینه تحقیق شفافیت مالی (شفافیت گزارشگری مالی)
حساس یگانه و همکاران (1397) به بررسی رابطه بين شفافيت گزارشگري مالي و نرخ موثر مالياتي پرداختند. به منظور اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی ....
پیشینه پژوهش سود هر سهم : مروری بر مطالعات داخل کشور
بحری ثالث (1397) به تبیین قدرت توضیحی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت‌های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری ....
پیشینه پژوهش اقلام تعهدی اختیاری: مروری بر مطالعات داخل کشور
سعیدی و همکاران (1397) به بررسی تاثیر اعلامیه‌های بازار بر اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. به این منظور 145 شرکت طی سالهای 1390 تا 1395 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تحلیل .....
پیشینه تحقیق تعدیلات سنواتی: مروری بر مطالعات داخل کشور
گلشن و عبدلی (1396) به بررسی رابطه برخی از شاخص‌های کیفیت حسابرسی با تعدیلات سنواتی صورتهای مالی درشرکتهای پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. داده‌های ...
پیشینه تحقیق افشا داوطلبانه: مروری بر مطالعات داخل کشور
موحدی و همکاران (1397) به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر سطح افشاي داوطلبانه اطلاعات در بازار سرمايه پرداختند. بر همين اساس، اطلاعات مربوط به 92 شركت نمونه در دوره زماني 10 ساله از .....
پیشینه تحقیق محدودیت مالی: مروری بر مطالعات داخلی
بهمنی (1397) به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت....
پیشینه تحقیق دارایی نامشهود: مروری بر مطالعات داخلی
رضایی و پورقیومی‌(1397) به بررسي تاثير دارايي‌هاي نامشهود بر سياست‌هاي مالي و حاكميتي پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال‌هاي ......
پیشینه تحقیق سرمایه گذاران نهادی: مروری بر مطالعات داخلی مالکان نهادی
بیاتی‌ و جعفری (1397) به بررسی تاثیر نرخ بدهی بر سهامداران نهادی پرداختند. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو .....
پیشینه تحقیق اظهار نظر حسابرس: مروری بر مطالعات داخلی اظهارنظر(گزارش) حسابرس
رضوانی و پاک مرام (1397) به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نوع اظهارنظر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه مورد مطالعه شامل 98 شرکت طی سالهای 1391 الی 1395 .....
پیشینه تحقیق استقلال هیات مدیره : مروری بر مطالعات داخل کشور
طاهری و همکاران (1397) به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین استقلال هیات مدیره و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از بررسی 118 شرکت نمونه در بازه زمانی 1390 الی 1394 حاکی از آن است که استقلال هیات مدیره ....
پیشینه تحقیق کیفیت اقلام تعهدی : مطالعات داخل کشور
مظفری و رمضانی (1396) به بررسی رابطه بین اعتماد بنفس بیش از حد مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1380 در عضویت بورس اوراق بهادار .....
پیشینه تحقیق نرخ ارز : بررسی مطالعات داخل کشور در زمینه نرخ ارز
فرشاد فر (1396) به بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بازده اضافي سهام شرکت‌هاي صادر کننده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سال‌هاي 1388-1392 با با کاربرد داده‌هاي ترکيبي پرداختند. به منظور بررسي اين رابطه از مدل پنج عاملي قيمت گذاري آربيتراژ استفاده شده است. نتايج گوياي آن است که .....
پیشینه تحقیق حسابرسی مالیاتی : مطالعات داخل کشور
ملکیان و سروه (1396) به بررسي اثر اجراي حسابرسي مالياتي بررابطه بين ماليات ابرازي، تشخيصي و قطعي اشخاص حقوقي در ايران پرداختند. جامعه آماري شامل مودياني از اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي استان آذربايجان غربي، شرقي، شرق و جنوب تهران ....
پیشینه تحقیق بحران مالی : مطالعات داخل کشور
یعقوبی (1396) به بررسی رابطه بین حاکمیّت شرکتی و احتمال بروز بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد که حجم نمونه با توجّه به روش غربال گری 184 شرکت....
پیشینه تحقیق مالکیت دولتی : مطالعات داخل کشور
رضایی‌ و صباغی‌کردمحله (1396) به بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 پرداختند. محافظه کاری حسابداری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه‌گیری....
پیشینه پژوهش هزینه بدهی : مطالعات داخل کشور
مرادی و حسنی (1396) به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمرو شش ساله (از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395) انتخاب گردید و آزمون‌های ....
پیشینه تحقیق کمیته حسابرسی : مطالعات داخل کشور
رحمان‌پور و خلعتبری‌ (1396) به بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اثربخشی حسابرسی داخلی در صنعت خودرو سازی پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل 144 پرسش شونده از بین کلیه ذینفعان از گزارشات حسابرسان داخلی در صنعت خودروسازی از جمله اعضای هیات مدیره، حسابرسان داخلی و مستقل...
پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی: مطالعات داخل کشور
مزینانی و فاضلی (1396) به بررسی تبیین شاخص های موثر در حسابداری منابع انسانی پرداختند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بود، استفاده شد. در این تحقیق نمونه ای 196 نفری از مدیران، معاونین و کارکنان سازمان مخابرات استان ......
پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی: مروری بر مطالعات داخل کشور
مومنی و زندیه‌پیری (1396) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. بدین منظور از اطلاعات مربوط به 97 شرکت پذیرفته شدده در بورس اوراق بهادارتهران برای سالهای مالی 1395-1391 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی ....
پیشینه تحقیق ساختار سررسید بدهی: مطالعات داخل کشور
علی‌پور و امیری (1396) به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی‌های کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های آماری پژوهش براساس اطلاعات مالی یک دوره زمانی ده ساله (1394-1385) نشان داد ......
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز