• محمدی
 • 01 اردیبهشت
 • 3608
پیشینه تحقیق مدیریت سود
اسکندری نژاد (1396) به تعیین تاثیر اهرم و اندازه شرکت بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳پرداخت. مدیریت سود شرکت‌ها با استفاده از مدلِ تعدیل شده جونز اندازه گیری شده است.نتایج بدست آمده ...
پیشینه تحقیق بندهای گزارش حسابرس
بدلی و همکاران (1396) به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرس مستقل و تعداد بندهای گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 103 شرکت نمونه برای دوره زمانی 1389 تا 1394 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد...
پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
علی پور و حنفی زاده (1396) به بررسی اثر کیفیت سرویس های الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده بر رضایت مودیان مالیاتی در ایران پرداختند. داده‏ ها از طریق توزیع پرسشنامۀ الکترونیکی و با مطالعۀ موردی مؤدیان مالیاتی که از سرویس‏های سامانۀ مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‏ کنند، جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داد....
 • محمدی
 • 31 فروردین
 • 3373
پیشینه تحقیق حسابداری اسلامی
دیانتی و همکاران ( 1395) به بررسی ضرورت حسابداری اسلامی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی پرداختند. در این پژوهش با استفاده از توزیع پرسشنامه میان صاحب‌نظران حرفه حسابداری در ایران و انجام آزمون tتک نمونه‌ای و با استفاده از نرم افزار SPSSوExcel این نتیجه بدست آمد....
پیشینه تحقیق حسابداری: همزمانی قیمت سهام
نجفی مقدم (1396) به بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقش سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. بر این اساس42 شركت در فاصله سال های 1389 تا 1393 مورد بررسي قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ...
پیشینه تحقیق تجدید ارائه صورتهای مالی
عالمی (1396) به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تجدید ارائه صورت های مالی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی طی دوره 1388-1392 پرداخت. این پژوهش با توجه به تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها از نوع تحقیق همبستگی می باشد. نتایج نشان داد که....
پیشینه تحقیق حسابداری داخل کشور: تعدیل ساختار سرمایه
خسروی (1395) به بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از داده‌های ۱۵۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۹ پرداخت. بدین منظور از یک مدل تعدیل جزئی پویا با داده‌های پنل و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین نرم‌افزار مورد استفاده Eviews بوده است. یافته‌ها نشان داد....
پیشینه تحقیق حسابداری داخل کشور: قیمت سهام
عبدالاله سلمان (1396) به بررسی تاثیر ماههای حرام سال بر قیمت و شاخص سهام بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایران پرداخت. متغیرهای وابسته این تحقیق قیمت سهام و شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران و عراق می‌باشد. و متغیرهای مستقل که ماه‌های حرام و غیرحرام سال قمری می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد....
پیشینه تحقیق حسابداری داخل کشور: گزارشگری مالیاتی
حمیدیان (1396) به بررسی رابطه بین ابعاد راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. داده¬های مورد استفاده، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال¬های 1384 تا 1392 استخراج شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر.....
پیشینه تحقیق حسابداری داخل کشور: ساختار سرمایه
علی نژاد (1396) به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار سرمایه در صنایع غذایی استان مازندران براساس تحلیل سلسله مراتبی پرداخت. جامعه آماری حدود 200 نفر از مدیران کارخانجات صنایع غذایی در نظر گرفته شدند، که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 132 نفر انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد.....
 • محمدی
 • 28 فروردین
 • 3297
پیشینه تحقیق بانکداری اسلامی
خبازی (1396) به بررسی میزان اثر گذاری بانکداری اسلامی در ایران به عنوان نمونه ای از کشورهای دارای بانکداری اسلامی پرداخت. برای این منظور از داده‌های سالانه طی سالهای 1393-1360 بهره‌گیری شده و روش برآورد مدل‌های خود همبسته با وقفه‌های توزیعی ARDL می‌باشد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که .....
پیشینه تحقیق تقلب در گزارشگری مالی
اشکواری (1396) به بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر تقلب مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. داده‌های مورد استفاده طی سال‌های 1391 تا 1394 استخراج و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون و داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد....
پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات حسابداری
مرادی و همکاران (1396) به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی پرداختند. نمونه پژوهش شامل 408 نفر از مدیران و کارشناسان 12 دانشگاه علوم پزشکی کشور در سال 1394 است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر
پیشینه تحقیق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
حاجیها و رجب دری (1396) به بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری پرداختند. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری از 111 نفر از مدرسان حسابداری سطح کشور در سال 1395 صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها از آزمون‌های T تک‌نمونه‌ای، کای‌دو و فریدمن در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ....
پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی
ابویی اردکان و همکاران (1396) به بررسی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداخت. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد کتابخانه‌ای و آرشیوی استفاده شده است. استراتژی اصلی پژوهش....
 • محمدی
 • 23 فروردین
 • 2950
پیشینه تحقیق اهرم مالی
مداحی (1396) به بررسی رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده بازار در طی چرخه عمر شرکت پرداخت. در این پژوهش اطلاعات مالی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شده است (1024 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از نرم‌افزارهای Eviews وStata استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد .....
پیشینه تحقیق گزارشگری مسئولیت اجتماعی
رمضانپور (1396) به بررسی تاثیر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک برای دوره 1389 تا 1394 پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت های صنایع خودروسازی، معادن، داروسازی و شیمیایی است. نمونه آماری شامل 83 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 498 شرکت- سال می‌باشد. نتایح حاکی از این است....
پیشینه پژوهش داخل کشور: زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL)
نقدی (1396) به بررسی رابطه تأثیر زبان گزارشگری XBRL بر روی هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های معاملاتی پرداخت. با استفاده از روش حذف سیستماتیک 90 شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. بازه زمانی شامل یک دوره 5 ساله ( 1390- 1394) می باشد و برای تجزیه‌وتحلیل داده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و نرم‌افزار Stata12، استفاده‌شده است. نتایج .....
پیشینه پژوهش حسابداری داخل کشور: سرمایه در گردش
شمسی (1396) به بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری ۳۱۵ شرکت از شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند، حجم نمونه‌ شامل ۷۸ شرکت از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ است . یافته‌ها نشان داد که ....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور: هزینه سرمایه
موسوی (1396) به بررسی رابطه خوش بینی مدیران با هزینه سرمایه و سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت پرداخت. نمونه آماری شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1394- 1389 می‌باشد. به منظور بررسی فرضیه‌هااز رگرسیون چند متغیره و از نرم افزار Eviewsو STATA استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز