داده های متغیر حق الزحمه حسابرس شرکت های بورس تهران
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1396 و از سال 1392 الی 1397 ....
داده های متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های متغیر ضعف کنترل داخلی مربوط به 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1398....
پیشینه پژوهش سیستم حسابداری تعهدی (حسابداری بخش عمومی) : مطالعات خارج از کشور
بیسونگو و بالستروز[1] (2019) به بررسی نقش حسابداری بخش عمومی بر پایداری مالی و اثربخشی دولت پرداختند. محققین با استفاده از نمونه ای از 33 کشور عضو سازمان همکاری.....
مبانی نظری تاخیر گزارش حسابرس : مفهوم و تاثیر عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس
کارایی گزارشگری مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم در کیفیت گزارشگری سالانه محسوب می‌شود. کارایی گزارشگری مالی معمولا در به موقع بودن اطلاعات که از اجزای ویژگی کیفی اطلاعات است، مستتر می‌باشد. با افزایش تاخیر، مفید بودن اطلاعات افشاء شده توسط شرکت‌ها .....
مبانی نظری سرمایه در گردش : اهداف، سیاست ها و استراتژی های سرمایه در گردش
یکی از موضوعات با اهمیتی که در سطح مدیریت مالی شرکت ها مطرح است، شیوه مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها است. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از: ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش؛ یعنی دارایی ها و بدهی های جاری، به ......
مبانی نظری گزارشگری مالیاتی: مفهوم، انواع مالیات و عوامل موثر بر گزارشگری مالیاتی
درباره تعریف مالیات میان علمای مالیه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تعریف های زیادی از مالیات بیان شده است و هنوز هم تعریف جامعی که شامل انواع مالیات ها باشد، وجود ندارد. علمای علوم سیاسی در ابتدای قرن نوزدهم معتقد ....
مبانی نظری سرمایه گذاران نهادی: مفهوم، نظریه ها و انواع مالکان نهادی
مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و.... هستند. عموما این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن .....
پیشینه پژوهش توانایی مدیریت: مروری بر مطالعات خارجی توانایی مدیریت
مینگ و همکاران (2019) به بررسی رابطه توانایی مدیران و سیاست تقسیم سود در طی بحران مالی جهانی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های غیرمالی چین می‌باشد که داده‌های مربوط به بحران مالی برای سالهای .....
پیشینه پژوهش تجدید ارائه صورتهای مالی : مروری بر مطالعات خارجی تجدید ارائه صورتهای مالی
الموتاری و صالح (2019) به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی، تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل 450 شرکت امریکایی در طی بازه زمانی 2011 الی 2016 ....
پیشینه پژوهش تامین مالی : مروری بر مطالعات خارجی تامین مالی
آن (2019) به بررسی رابطه هزینه ورشکستگی و سیاست تامین مالی شرکت پرداخت. داده‌های مورد نیاز در طی بازه زمانی 1996 الی 2016 برای شرکت‌های امریکایی جمع‌آوری و در مجموع 1067 شرکت و 5255 سال– شرکت مورد ....
پیشینه پژوهش سرمایه فکری: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه فکری
کاماث (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد سرمایه فکری پرداخت. محقق با بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هند در طی بازه زمانی 7 ساله از 2011 الی 2017 به ......
پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی : مطالعات خارجی حاکمیت شرکتی
سیفتسی و همکاران (2019) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استانبول (428 شرکت) می‌باشد که پس از اعمال محدودیت‌های مدنظر، 234 .....
پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی : مطالعات خارج از کشور در حوزه کیفیت حسابرس
سلطانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. شاخص های کمیته حسابرسی شامل دوره فعالیت اعضای کمیته، سن و مدیران چندگانه ....
پیشینه تحقیق معامله با اشخاص وابسته : مطالعات خارج از کشور
هاپ و همکاران (2019) به بررسی رابطه پاداش مدیران و معامله با اشخاص وابسته پرداختند. جامعه آماری شامل 1500 شرکت غیرمالی S&P در طی بازه زمانی 2007 الی 2013 می باشد که در مجموع 2184 سال- شرکت مورد .....
مبانی نظری پایداری سود :مفهوم، اهمیت و رابطه شاخص های مالی و حسابرسی با پایداری سود
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اطلاعات حسابداری مبتنی است و به سرمایه گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه گذاران در برآورد .....
مبانی نظری اندازه شرکت: مفهوم، شاخص های شناسایی و اهمیت اندازه شرکت
اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای ساختارهای نظری متعدد از جمله ریسک نقدینگی یا حتی هزینه‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، اندازه شرکت ممکن است چند بعدی باشد.....
ادبیات نظری شفافیت اطلاعات مالی : اهمیت و ابعاد شفافیت اطلاعات در شاخص های مالی
امروزه، شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت افشای شرکتها از جمله دلمشغولی‌های اصلی فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل ....
مبانی نظری شفافیت سود: مفهوم، تعاریف و رابطه شفافیت سود با متغیرهای مالی
مفهوم شفافیت به طور گسترده برای توصیف گزارش های مالی به کار می‌رود اما این مفهوم فاقد یک تعریف جامع است. مفهوم شفافیت از زمینه ها و حوزه های متفاوتی به درون بحث های گزارشگری مالی وارد شده ....
مبانی نظری هزینه بدهی : مفهوم و رابطه حاکمیت شرکتی، محافظه کاری و کیفیت سود با هزینه بدهی
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تامین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه.....
مبانی نظری گزارش حسابرس (مفهوم تاخیر گزارش حسابرس, اظهارنظر حسابرس، انواع آن و عوامل موثر بر اظهارنظر)
گزارش حسابرسی وسیله ای است که از آن طریق، حسابرس نظر خود را در باب قابلیت اعتماد صورتهای مالی به استفاده کنندگان از آن گزارش منتقل می‌کند (التونیبت و همکاران ، 2008). گزارش و اظهار نظر حسابرسی را ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد