پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی : مطالعات خارجی حاکمیت شرکتی
سیفتسی و همکاران (2019) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استانبول (428 شرکت) می‌باشد که پس از اعمال محدودیت‌های مدنظر، 234 .....
پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی : مطالعات خارج از کشور در حوزه کیفیت حسابرس
سلطانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر تجربه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. شاخص های کمیته حسابرسی شامل دوره فعالیت اعضای کمیته، سن و مدیران چندگانه ....
پیشینه تحقیق معامله با اشخاص وابسته : مطالعات خارج از کشور
هاپ و همکاران (2019) به بررسی رابطه پاداش مدیران و معامله با اشخاص وابسته پرداختند. جامعه آماری شامل 1500 شرکت غیرمالی S&P در طی بازه زمانی 2007 الی 2013 می باشد که در مجموع 2184 سال- شرکت مورد .....
مبانی نظری پایداری سود :مفهوم، اهمیت و رابطه شاخص های مالی و حسابرسی با پایداری سود
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اطلاعات حسابداری مبتنی است و به سرمایه گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه گذاران در برآورد .....
مبانی نظری اندازه شرکت: مفهوم، شاخص های شناسایی و اهمیت اندازه شرکت
اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای ساختارهای نظری متعدد از جمله ریسک نقدینگی یا حتی هزینه‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، اندازه شرکت ممکن است چند بعدی باشد.....
ادبیات نظری شفافیت اطلاعات مالی : اهمیت و ابعاد شفافیت اطلاعات در شاخص های مالی
امروزه، شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت افشای شرکتها از جمله دلمشغولی‌های اصلی فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل ....
مبانی نظری شفافیت سود: مفهوم، تعاریف و رابطه شفافیت سود با متغیرهای مالی
مفهوم شفافیت به طور گسترده برای توصیف گزارش های مالی به کار می‌رود اما این مفهوم فاقد یک تعریف جامع است. مفهوم شفافیت از زمینه ها و حوزه های متفاوتی به درون بحث های گزارشگری مالی وارد شده ....
مبانی نظری هزینه بدهی : مفهوم و رابطه حاکمیت شرکتی، محافظه کاری و کیفیت سود با هزینه بدهی
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تامین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه.....
مبانی نظری گزارش حسابرس (مفهوم تاخیر گزارش حسابرس, اظهارنظر حسابرس، انواع آن و عوامل موثر بر اظهارنظر)
گزارش حسابرسی وسیله ای است که از آن طریق، حسابرس نظر خود را در باب قابلیت اعتماد صورتهای مالی به استفاده کنندگان از آن گزارش منتقل می‌کند (التونیبت و همکاران ، 2008). گزارش و اظهار نظر حسابرسی را ....
پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری: مطالعات خارج از کشور « محافظه کاری »
لیو (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط پرداخت. نمونه آماری شامل شرکت های چینی در طی بازه زمانی 2005 الی 2014 می باشد که در مجموع 1738 شرکت (9046 سال- شرکت) مورد بررسی.....
پیشینه تحقیق چرخه عمر شرکت: مطالعات خارج از کشور
بودارسو و همکاران (2019) در مطالعه ای به بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت پرداختند. بدین منظور 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در طی بازه زمانی 2010 الی 2016 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها دو تحلیل جداگانه با استفاده از رگرسیونی لجستیک....
مبانی نظری ریسک سیستماتیک: مفهوم ریسک و رابطه ویژگی های شرکت با ریسک سیستماتیک
ریسک یکی از موضوعات مهم در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری می‌باشد. توجه به عامل ریسک و تاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد شرکت از دیر باز مورد توجه بوده است. یکی از عوامل موثر بر بازده دارایی ها، ریسک می‌باشد. سهامداران و سرمایه گذاران.....
مبانی نظری عملکرد شرکت: مفهوم، اهمیت و شاخص های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد
عملکرد واحد های اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می‌شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی به منظور دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می‌گردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی....
تعریف بحران مالی (ورشکستگی) : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری درماندگی مالی
در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، ورشکستگی.....
موضوع و مقاله بیس (انگلیسی) حسابداری 2019
تاثیر روابط هیات مدیره بر ساختار بدهی؛ ssrn؛ 2019
رابطه روابط سیاسی هیات مدیره، ساختار مالکیت و ریسک اعتباری؛ ScienceDirect؛ 2019
تاثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر مدیریت سود؛ International Journal ؛ 2019
  • محمدی
  • 06 فروردین
  • 2189
موضوع و مقاله بیس حسابداری 2019
بررسی کاربرد حسابداری مدیریت هزینه های زیست محیطی در شرکت های تولیدی, Management Science Letters؛ 2019
بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری براساس اندازه شرکت و بحران مالی؛ ScienceDirect؛ 2019
بررسی رابطه اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه اجتماعی؛ ScienceDirect, 2019
داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 90 الی 95  و 92 الی 97- فایل Excel
داده های متغیر نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس مربوط به 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1395....
تعریف توانایی مدیریت: تعریف و نحوه اندازه گیری توانایی مدیریت
در ادبیات حسابداری، توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت ها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. دیمرجان و همکاران (2013) توانایی مدیریت را....
داده های نسبت کیوتوبین، بازده دارایی و بازده سرمایه شرکت های بورس تهران
داده های متغیر نسبت کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1396....
داده های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار شرکت های بورس تهران
داده های متغیر ارزش افزوده اقتصادی, ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1396....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد