مبانی نظری مدیریت موجودی کالا : تعریف، روش های محاسبه و عوامل موثر بر موجودی کالا
موجودي‌ مواد و کالا‌ به‌ داراييهايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ براي‌ فروش‌ در روال‌ عادي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود،....
مبانی نظری حسابداری محیط زیست: تعریف، اهمیت و مراحل اجرایی حسابداری زیست محیطی
حسابداری محیط زیست در برگیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری برای شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست....
مبانی نظری اندازه حسابرس: مفهوم و معیار اندازه گیری اندازه حسابرس در ایران
کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می‌باشد و به طور مستقیم و با مشاهده موسسات نمی‌توان تشخیص داد که کدام موسسه ....
داده های متغیر سن شرکت با معیار تاریخ تاسیس و تاریخ ورود به بورس
تحلیل داده های متغیر سن شرکت در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 الی 1397 نشان می دهد ....
مبانی نظری محدودیت مالی: تعریف، انواع و آثار محدودیت مالی بر شاخص های شرکت
برای تقسیم بندی شرکت‌ها از نظر محدودیت‌های تأمین مالی، ابتدا باید محدودیت‌های مالی را تعریف کرد. کامل‌ترین و صریح ترین تعریف در این ....
مبانی نظری استقلال حسابرس : مفهوم، ماهیت و ابعاد استقلال حسابرس
کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می‌شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد....
پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت: مروری بر مطالعات داخلی تمرکز مالکیت
علیخانی و همکاران (1397) به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود پرداختند. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال‌های .....
داده های چک لیست افشا داوطلبانه شرکت های بورس تهران
داده های متغیر افشا داوطلبانه که از گزارش هیات مدیره 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1396 استخراج شده است...
تعریف ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک: تعریف و نحوه اندازه گیری
در ادبیات مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف و به دو دسته ریسک غیرسیستماتیک و ریسک سیستماتیک تقسیم ....
داده های متغیر معامله با اشخاص وابسته شرکت های بورسی
داده های مبلغ معامله با اشخاص وابسته (بهمراه جزئیات معاملات با اشخاص وابسته: خرید، فروش، دریافتی، حقوق، فروش سرمایه گذاری، تضامین و...)، 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی1390 الی 1396....
مبانی نظری جریان وجه نقد: مفهوم، اهداف و روشهای افشا جریان های نقدی
جريان وجه نقد ازمنابع مهم و حياتي درهرواحد اقتصادي اسـت و ايجـاد تـوازن بـين وجـوه نقـد در دسترس ونيازهاي شركت مهمترين عامل سلامت اقتصادي هرواحـد تجـاري اسـت. وجـه نقـد از طريـق عمليات .....
مبانی نظری تمرکز مالکیت : مفهوم و تاثیر تمرکز مالکیت بر شاخص های مالی و سازمانی
مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت .....
مبانی نظری استقلال هیات مدیره: مفهوم، اهمیت و نقش استقلال مدیریت در سازمان
توانایی هیئت مدیره به عنوان یک مکانیسم نظارتی اثربخش به استقلال آن از مدیریت بستگی دارد. منظور از استقلال هیئت مدیره، تعداد مدیران .....
مبانی نظری بازده سهام: مفهوم، معیارهای سنجش و عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۲). هدف سرمایه‌گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار ......
داده های شرکت های بورسی : داده های هزینه پرسنلی (دستمزد مستقیم)
داده های متغیر هزینه های پرسنلی ( هزینه دستمزد مستقیم) 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1396 ....
پیشینه تحقیق جریان نقد آزاد : مروری بر مطالعات داخلی
عالی زاده و همکاران (1397) به تحلیل رابطه جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت پرداختند. به منظور دستیابی به هدف تحقیق با بررسی داده‌های یک ....
پیشینه تحقیق شفافیت مالی (شفافیت گزارشگری مالی)
حساس یگانه و همکاران (1397) به بررسی رابطه بين شفافيت گزارشگري مالي و نرخ موثر مالياتي پرداختند. به منظور اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی ....
داده های متغیر هزینه استهلاک شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
داده های متغیر هزینه استهلاک 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 ....
پیشینه پژوهش سود هر سهم : مروری بر مطالعات داخل کشور
بحری ثالث (1397) به تبیین قدرت توضیحی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت‌های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری ....
داده های مالیات ابرازی، مالیات تشخیصی، مالیات قطعی و پرداختی شرکت های بورسی
داده های متغیر مالیات ابرازی، مالیات تشخیصی، مالیات قطعی و پرداختی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی...

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد